Linkable version of the official thing. No affiliation.

Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Nezamýšlené předčasné ukončení běhu komponenty nebo systému.
Testovací případ bez konkrétních hodnot pro vstupní data a očekávané výsledky.
Revizní technika prováděná nezávislými revidujícími neformálně bez strukturovaného procesu.
Míra, do které lze komponentu nebo systém přizpůsobit pro různý hardware či software (včetně těch, které jsou vyvíjeny) nebo pro různá jiná provozní nebo uživatelská prostředí.
Prohlášení o hodnotách, které jsou základem pro agilní vývoj softwaru. Tyto hodnoty jsou: (preferování) jednotlivců a interakcí před procesy a nástroji, (preferování) reakce na změnu před sledováním plánu, (preferování) spolupráce se zákazníkem před vyjednáváním o smlouvě.
Postup testování pro projekt, který využívá metodiku agilního vývoje softwaru, zahrnuje techniky a metody jako jsou extrémní programování (XP), a který zachází s vývojem jako se zákazníkem testování a zdůrazňuje princip návrhu test-first.
Skupina metodik vývoje softwaru založená na iterativním inkrementálním vývoji, kde se požadavky a řešení vyvíjejí během spolupráce v samoorganizujících a mezifunkčních týmech.
Kritéria, která musí komponenta nebo systém splňovat proto, aby mohly být akceptovány uživatelem, zákazníkem nebo jinou oprávněnou osobou.
Úroveň testování, která je zaměřena na zjištění, zda je možno akceptovat (testovaný) systém.
Uživatel nebo jiná osoba, která určitým způsobem přichází do styku s testovaným systémem.
Typ akceptačního testování, které je prováděno v testovacím prostředí vývojářské organizace, ale lidmi mimo vývojový tým.
Testovací strategie, kdy testovací tým analyzuje testovací bázi, aby identifikoval testovací podmínky, které mají být pokryty.
Testování založené na systematické analýze, např. produktových rizik nebo požadavků.
Míra, do jaké lze komponentu nebo systém ohodnotit za účelem (1) posouzení dopadu jedné nebo více zamýšlených změn, (2) diagnostiky nedostatků nebo příčin selhání, (3) identifikace částí, které mají být změněny.
Typ statické analýzy založené na životním cyklu proměnných.
Identifikace všech pracovních produktů ovlivněných změnou, včetně odhadu zdrojů potřebných k zapracování změny.
Technika testování černé skříňky, při které jsou testovací případy navrženy na základě hraničních hodnot.
Analytická technika, jejíž cílem je identifikace kořenových příčin defektů. Předpokládá se, že aplikováním nápravných opatření pro hlavní příčiny bude minimalizována pravděpodobnost opakování daného defektu.
Technika používaná k charakterizaci prvků rizika. Výsledek analýzy nebezpečí bude určovat způsoby vývoje a testování systému.
Systematický přístup k identifikaci rizik a analýze možných způsobů selhání, který se zároveň snaží předejít vzniku těchto rizik.
Systematický přístup k identifikaci rizik a analýze možných způsobů selhání, který se zároveň snaží předejít vzniku těchto rizik.
Technika návrhu testů černé skříňky, ve které jsou testovací případy navrženy z diagramů příčiny a následku.
Systematický přístup k identifikaci rizik a analýze možných způsobů selhání, který se zároveň snaží předejít vzniku těchto rizik.
Souhrnný proces identifikace a ohodnocení rizik.
Technika používající vizuální modelování k analýze příčin chyb (defektů), jejiž cílem je odhalit specifické chyby vzniklé kombinací logických vztahů mezi poruchami, lidskými chybami a vnějšími událostmi.
Technika používající vizuální modelování k analýze příčin chyb (defektů), jejiž cílem je odhalit specifické chyby vzniklé kombinací logických vztahů mezi poruchami, lidskými chybami a vnějšími událostmi.
Technika používající vizuální modelování k analýze příčin chyb (defektů), jejiž cílem je odhalit specifické chyby vzniklé kombinací logických vztahů mezi poruchami, lidskými chybami a vnějšími událostmi.
Metoda odhadu testování založená na analýze funkčních bodů.
Metoda odhadu testování založená na analýze funkčních bodů.
Forma statické analýzy, založená na znázornění unikátních cest (sekvencí událostí) při průběhu skrz komponentu nebo systém.
Jakákoliv okolnost, která se liší od očekávání plynoucích ze specifikace požadavků, z dokumentace návrhu, z uživatelské dokumentace, ze standardů atd. nebo z něčích dojmů či zkušeností. Anomálie mohou být nalezeny (mimo jiné, ale ne jenom) během revize (přezkoumání), testování, analýzy, kompilace nebo užívání softwarového produktu nebo aplikovatelné dokumentace.
Software, který je použit k detekci a potlačení malwaru.
Opakovaná akce, proces, struktura nebo opakovaně použitelné řešení, které se původně zdálo prospěšné a je běžně užívané, ale je neefektivní a/nebo kontraproduktivní v praxi.
API
Zkratka pro aplikační programové rozhraní (Application Programming Interface).
Typ rozhraní, přes které si komponenty nebo systémy vyměňují informace pomocí formálně definované struktury.
(1) Osoba, poskytující poradenství a strategické vedení s následnou návazností na ostatní obory činnosti organizace provádějící testování.2) Osoba, která stanoví způsob, jakým je pro daný systém testování strukturováno, zahrnuje oblasti jako testovací nástroje a management testovacích dat.
Konkrétní implementace obecné architektury automatizovaného testování, která určuje architekturu řešení tj. jeho vrstvy, komponenty, služby a rozhraní.
Podmínka, která se neobsahuje logické operátory.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Testování s cílem zjistit, zda hudba a zvukové efekty vhodně zapojí uživatele do hry a vylepší zážitek z hraní.
Nezávislé zhodnocení produktu, procesu nebo sady procesů prováděné třetí stranou s cílem ohodnocení shody se specifikacemi, standardy, smluvními dohodami nebo jinými kritérii.
Procedura s cílem zjistit, zda je osoba nebo proces tím, za koho se vydává.
Míra, do které lze prokázat totožnost subjektu nebo zdroje.
Použití softwaru (např. nástroje nahraj/přehraj) pro řízení provedení testů, porovnávání očekávaných výsledků se skutečnými, přípravu podmínek pro testování (preconditions) a další řídící a reportovací aktivity.
Využívání softwaru k provádění nebo podpoře testovacích činností.
Povolení k užívání zdrojů, které je dáno uživateli nebo procesu.
Testování s cílem porovnat 1.) dvě nebo více variant jedné položky testování nebo 2.) dvě nebo více variant simulační modelu stejné položky testování, a to provedením stejných testovacích případů pro všechny varianty a následným porovnáním výsledků.
Proces záměrného přidávání známých vad k těm, které už v komponentě nebo systému jsou, za účelem sledování míry jejich detekce a odstranění, a dále za účelem odhadování počtu vad zbývajících.
Typ akceptačního testování prováděného externě, tzn. v testovacím prostředí a lidmi mimo organizaci, která produkt vyvinula.
Míra, do jaké komponenta nebo systém chrání informace a data tak, aby osoby příp. jiné komponenty nebo systémy měly takovou úroveň přístupu, který odpovídá druhu a úrovně autorizace.
Audit hodnotící bezpečnostní procesy a infrastrukturu organizace.
Nástroj, který podporuje provozní bezpečnost.
Obecný dokument popisující principy, přístup a hlavní cíle organizace v oblasti bezpečnosti.
Soubor kroků potřebných k provedení politiky bezpečnosti a kroky, které je třeba podniknout v reakci na bezpečnostní incident.
Riziko kvality vztažené k bezpečnosti.
Proces testování s cílem určit bezpečnost softwarového produktu.
Slabina systému, která by mohla umožnit úspěšný bezpečnostní útok.
Pokus o získání neoprávněného přístupu k systému nebo komponentě, zdrojům, informacím, případně pokus ohrozit integritu systému.
Systém, jehož selhání nebo porucha může způsobit smrt nebo vážné zranění osob, případně ztrátu nebo vážné poškození zařízení anebo poškození životního prostředí.
Míra, v jaké je po daný časový úsek a za stanovených podmínek schopna komponenta nebo systém vykonávat požadovanou funkci.
Síť napadených počítačů nazývaných boti nebo roboti, která je řízena třetí stranou, a která je použita pro posílání malwaru nebo spamu, případně ke spuštění útoků.
Speciální milník v projektu. Brány kvality jsou umístěny mezi takovými fázemi projektu, které silně závisí na výsledcích předchozí fáze. Brána kvality zahrnuje formální kontrolu dokumentů předchozí fáze.
Provedení test na definované verzi testovaného/testovacího objektu.
Zkratka pro počítačem podporované softwarové inženýrství (Computer Aided Software Engineering).
Zkratka pro počítačem podporované testování softwaru (Computer Aided Software Testing).
Celkové náklady vynaložené na činnosti a záležitosti spojené s kvalitou a často také rozdělené na náklady na prevenci, ohodnocení, interní vady a externí vady.
Proces potvrzení (např. složením zkoušky), že komponenta, systém nebo osoba je ve shodě s pro ni specifikovanými požadavky.
Sled událostí (např. vykonatelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Sled událostí (např. vykonatelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Dokumentace cíle nebo úkolu testovací relace.
Odpověď komponenty nebo systému na sadu vstupních hodnot nebo podmínek.
Míra, do které může komponenta nebo systém plnit požadované funkce v rámci časově závislých parametrů jako jsou doba odezvy, doba zpracování a propustnosti.
Míra, při které komponenta nebo systém využívá čas, prostředky a kapacitu při plnění svých určených funkcí.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Zkratka pro příkazovou řádku.
Zranitelnost, která umožňuje útočníkům vložit škodlivý kód do jinak benigních (neškodných) internetových stránek.
Zranitelnost, která umožňuje útočníkům vložit škodlivý kód do jinak benigních (neškodných) internetových stránek.
Maximální počet lineárních nezávislých cest programem.
Maximální počet lineárních nezávislých cest programem.
Důvod nebo účel testování.
Reprezentace dynamických měření provozní výkonnosti nějaké organizace nebo činnosti za použití metrik, které jsou metaforou prvků na palubní desce automobilu jakými jsou například vizuální číselník, čítač, apod. Důsledek událostí nebo činností tak může být snadno pochopen v souvislosti s provozními cíli.
Abstraktní znázornění posloupnosti a možných změn stavu datových objektů, kde stav objektu je vytvořený, použitý nebo zrušený.
Nástroj používaný programátory na reprodukování selhání, prověření stavu programů a nalezení odpovídající chyby. Nástroje pro ladění (debuggery) umožňují programátorům spouštět programy krok za krokem, přerušit běh programu na libovolném příkaze, nastavit a přezkoumat proměnné programu.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Vykonatelný příkaz, ve kterém je proměnné přiřazena hodnota.
Fyzická nebo logická část sítě, která obsahuje a vystavuje externě orientované služby organizace nedůvěryhodné síti, obyčejně Internetu.
Iterativní čtyřkrokový proces řešení problémů (naplánuj-proveď-ověř-jednej), který se obvykle používá při zlepšování procesů.
Aktivita vývoje, při které je systém zkompilován a sestaven každý den (často během noci), takže je kdykoliv k dispozici kompletní systém včetně všech posledních změn.
Fáze v modelu IDEAL, která určuje kde se nacházíme v poměru k tomu, kde chceme být. Fáze diagnostiky se skládá z činností, které vytvářejí doporučení pro dosažení požadovaného stavu, a které pomáhají určit současný a požadovaný stav (kterého chceme dosáhnout).
Aktivita, která dává testovací aktiva k dispozici pro pozdější použití, ponechává testovací prostředí ve vyhovujícím stavu a komunikuje výsledky testování příslušným zainteresovaným stranám.
Technika návrhu testů černé skříňky, která se používá k identifikaci efektivních a účinných testovacích případů, a při které může nebo musí být testováno několik proměnných současně. Technika zobecňuje třídy ekvivalence a analýzu hraničních hodnot, zároveň je na nich založená.
Škoda, které bude způsobena v případě, že se riziko skutečně projeví.
Škoda, které bude způsobena v případě, že se riziko skutečně projeví.
Míra, do jaké je komponenta nebo systém provozuschopný(-á) a dostupný(-á) pro užívání.
Sdružení definice proměnné s následným použitím této proměnné.
Proces vyhodnocující chování (např. výkon paměti, využití procesoru) systému nebo komponenty během spuštění.
Testování, které zahrnuje spuštění dané položky testování.
Míra, do které komponenta nebo systém zajišťuje přístup k datům pouze těm, kteří k tomu mají oprávnění.
Neúmyslná změna chování komponenty nebo systému způsobená měřením (této komponenty nebo tohoto systému).
Míra, ve které je dosaženo správných a úplných cílů.
Pracnost, která by vyžadovalo provedení testů manuálně.
Schopnost, kapacita a dovednost identifikovat, zhodnotit a řídit vlastní, cizí a skupinové emoce.
Zařízení, počítačový program nebo systém, který přijímá stejné vstupy a vydává stejné výstupy jako u daného (emulovaného) systému.
Větší uživatelský scénář, který nelze dodat v rámci jedné iterace, případně který je natolik rozsáhlý, že je možno jej rozdělit na menší uživatelské scénáře.
Míra, do které umožňuje uživatelské rozhraní uživateli příjemnou a uspokojivou interakci.
Bezpečnostní tester, který používá hackerské postupy.
Neformální revize použitelnosti, při které jsou revidující experti v oblasti použitelnosti nebo experti dané oblasti, případně obojí.
Nepřiměřený nárůst počtu testovacích případů s rostoucí velikostí testovací báze při použití určité techniky návrhu testů. Může k němu dojít také při prvním systematickém použití dané techniky.
Kvalitativní nebo kvantitativní míra rizika definovaná pomocí jeho dopadu a pravděpodobností, že riziko nastane.
Metodika softwarového inženýrství používaná v agilním vývoji softwaru, ve které jsou hlavními praktikami programování v párech, provádění rozsáhlých revizí, jednotkové testování, jednoduchost a přehlednost veškerého kódu.
Metodika softwarového inženýrství používaná v agilním vývoji softwaru, ve které jsou hlavními praktikami programování v párech, provádění rozsáhlých revizí, jednotkové testování, jednoduchost a přehlednost veškerého kódu.
Výsledek testu, při kterém je reportován defekt, ačkoliv žádný takový defekt v testovaném objektu neexistuje.
Výsledek testu, který neodhalil přítomnost defektu, který je aktuálně přítomen v testovaném objektu.
Výsledek testu, který neodhalil přítomnost defektu, který je aktuálně přítomen v testovaném objektu.
Výsledek testu, při kterém je reportován defekt, ačkoliv žádný takový defekt v testovaném objektu neexistuje.
Prezentace stavu firemních výkonnostních ukazatelů ve formě dashboardu.
Komponenta nebo sada komponent, která řídí příchozí a odchozí síťový provoz na základě předem stanovených bezpečnostních pravidel.
Zkoumání cílové oblasti se záměrem získat informace, které mohou být užitečné pro útok.
Typ hodnocení navržený a používaný ke zlepšení kvality komponenty nebo systému, zejména pokud je stále ve fázi návrhu.
Forma revize, která dodržuje definovaný proces včetně formálně dokumentovaného výstupu.
Nástroj, který poskytuje prostředí pro automatizaci testování. Obvykle obsahuje stuby a ovladače (tzv. sadu testovacího vybavení - test harness) a knihovny, potřebné k testování.
Nástroj, který poskytuje prostředí pro jednotkové testování nebo testování komponent. Komponenta může být testována samostatně nebo s pomocí vhodných stubů a ovladačů. Framework může poskytovat také další podporu pro vývojáře, např. schopnost debuggování.
Schopnost softwarového produktu poskytovat funkce, které uspokojí stanovené a předpokládané potřeby, pokud je software používán za specifikovaných podmínek.
Absence nepřiměřeného rizika z důvodu nebezpečí způsobených nesprávným fungováním elektrických / elektronických (E/E) systémů.
Integrační přístup, který spojuje komponenty nebo systémy za účelem včasného získání základní funkcionality.
Míra, do které sada funkcionalit pokrývá všechny specifikované úkoly a uživatelské cíle.
Testování prováděné za účelem posouzení toho, že komponenta nebo systém splňují funkcionální požadavky (na ně kladené).
Míra, do které komponenta nebo systém poskytuje funkce, které splňují definované a očekávané (byť explicitně nepopsané) potřeby při použití za stanovených podmínek.
Technika testování softwaru používaná k odhalení bezpečnostních zranitelností, která na vstup komponenty nebo systému předkládá masivní množství náhodných dat (nazývaných fuzz - chmýří).
Technika testování softwaru používaná k odhalení bezpečnostních zranitelností, která na vstup komponenty nebo systému předkládá masivní množství náhodných dat (nazývaných fuzz - chmýří).
Časové období v životním cyklu vývoje softwaru, během které jsou definovány a dokumentovány požadavky na softwarový produkt.
Přesná sada testovacích aktivit seskupených do řiditelné fáze projektu, např. prováděcí aktivity pro danou úroveň testování.
Proces simulace definované sady činností, která umožňuje ve specifikovaném rozsahu zatížit komponentu nebo systém.
Typ testovacího nástroje, který umožňuje výběr, tvorbu, generování, zpracování a editaci dat z existujících databází za účelem použití při testování.
Přístup k měření softwaru pomocí třístupňového modelu - koncepční úroveň (Goal - cíl), provozní úroveň (Question - otázka) a kvantitativní úroveň (Metric - metrika).
Zveřejněný graf, který znázorňuje práci v závislosti na čase v dané iteraci. Zobrazuje stav a trend při plnění úkolů v iteraci. Osa X typicky reprezentuje dny v iteraci, osa Y reprezentuje zbývající práci (obvykle buď v ideálních člověko-hodinách nebo v tzv. story points).
Grafické znázornění vstupů a/nebo podnětů (příčin) a jim odpovídajících výstupů (následků), které může být použito pro návrh testovacích případů.
Grafické znázornění, které slouží k uspořádání a zobrazení vzájemných možných vztahů různých kořenových příčin problému. Možné příčiny skutečného nebo potenciálního defektu nebo selhání jsou organizovány v kategoriích a podkategoriích v horizontální stromové struktuře, ve které je (potenciální) defekt nebo selhání znázorněn jako kořenový uzel.
Abstraktní reprezentace vztahů mezi voláním jednotlivých programových částí v programu.
Abstraktní reprezentace všech možných posloupností událostí (cest) při spuštění komponenty nebo systému.
Typ rozhraní, které umožňuje uživatelům komunikovat s komponentou nebo systémem prostřednictvím grafických prvků (ikon a vizuálních indikátorů).
GUI
Zkratka pro grafické uživatelské rozhraní.
Osoba nebo organizace, která je aktivně zapojena do bezpečnostních útoků, obvykle s nepřátelskými úmysly.
Dynamické testování prováděné v simulovaném prostředí s reálným hardwarem včetně integrovaného (instalovaného) softwaru.
Testování prováděné s cílem odhalit defekty v rozhraních a interakcích mezi hardwarovými a softwarovými komponentami.
Harmonogram provedení testovacích sad v rámci testovacího cyklu.
Seznam činností, úkolů nebo událostí testovacího procesu, identifikující vzájemné závislosti a jejich zamýšlené datumy a/nebo časy zahájení a ukončení.
Transformace řetězců proměnné délky do obvykle kratší hodnoty pevné délky nebo klíče. Hashované hodnoty nebo též hashe se běžně používají v tabulkách s rozptýlenými položkami (hashovací tabulka) nebo databázových vyhledávacích funkcích. Kryptografické hashovací funkce se používají pro zabezpečení dat.
Ohodnocení pracovního produktu, které využívá heuristiky.
Nepsaná pravidla, která pomáhají dosáhnout určitého cíle.
Plán testování, který se používá pro koordinaci testování na více úrovních nebo pro koordinaci různých typů testování.
Zdroj defektu, při jehož odstranění je snížen nebo úplně eliminován výskyt daného typu defektu.
Proces, jímž se shromažďují informace o použitelnosti systému s cílem jej zlepšit (označovaný jako formativní část) nebo posoudit jeho přínos či hodnotu systému (označovaný jako sumativní část).
Osoba, která vykonává hodnocení nebo kterýkoliv člen hodnotícího týmu.
Dokument, který shrnuje výsledky hodnocení, např. závěry, doporučení a zjištění.
Dokument, který shrnuje výsledky hodnocení, např. závěry, doporučení a zjištění.
Sledování požadavků na dané úrovni testů v testovací dokumentaci (např. plán testů, specifikace návrhu testů, specifikace testů, specifikace procedury testů nebo testovací skript).
Minimální nebo maximální hodnota v rámci setřízené třídy ekvivalence.
Přístup k testování, které je zajišťováno velkou skupinou (nezávislých) testerů.
Počet defektů pracovního produktu vztažený k jednotkové (tj. normované) velikosti.
Hustota defektů v komponentě automatizačního kódu testu.
Ukazatel na webové stránce, který vede na jinou webovou stránku.
Model zlepšování organizace, který slouží jako podklad pro zahájení, plánování a provádění opatření ke zlepšení. IDEAL model je pojmenován dle pěti fází, které popisuje: zahájení, diagnostikování, zavádění, vykonávání a ponaučení.
Proces hledání, rozpoznávání a popisu rizik.
Aktivita, která na základě analýzy a návrhu testu připravuje testware potřebný pro provedení testu.
Jakákoliv událost, která vyžaduje prozkoumání.
Jakákoliv událost, která vyžaduje prozkoumání.
Jakákoliv událost, která vyžaduje prozkoumání.
Míra, která udává odhad nebo ohodnocení konkrétních vlastností odvozených z modelu s ohledem na definované informační potřeby.
Metrika, za jejiž pomoci lze posoudit výkonnost procesu.
Obecná metrika efektivity a/nebo výkonnosti používaná ke směrování a kontrole progresivního vývoje, např. zpoždění termínu dodání (lead-time slip) ve vývoji softwaru.
Organizační artefakty potřebné k provádění testování, které se skládají z testovacího prostředí, testovacích nástrojů, vybavení pracoviště a procedur.
Fáze modelu IDEAL (Initiation), kdy jsou položeny základy pro úspěšné zlepšování. Fáze iniciace se skládá z aktivit: vytvoření kontextu, zajištění sponzorství (financí, zdrojů, času, podpory managementu) a výběr vhodné infrastruktury.
Proces záměrného přidávání defektů do systému s účelem zjištění, zda je systém schopen defekt detekovat a případně se z něj zotavit. Metoda napodobuje selhání, která by mohla v této oblasti nastat.
Typ modelu životního cyklu vývoje softwaru, kdy je komponenta nebo systém vyvíjen/a prostřednictvím řady opakujících se cyklů, přičemž v každém je z nich je dodáván jejich přírůstek.
Testování prováděné osobami, které jsou (fyzicky) umístěny společně se členy projektového týmu, ale nejsou zaměstnanci stejné organizace.
Typ formální revize s cílem identifikovat problémy v pracovním produktu, která poskytuje metriky pro zlepšování procesů revize a vývoje softwaru.
Účastník revize (přezkoumání), který identifikuje problémy v pracovním produktu.
Instrukce, které vedou instalujícího skrz instalační proces, dodané na vhodném médiu. Může se jednat o manuál, návod typu krok za krokem, instalačního průvodce nebo o jakýkoliv jiný podobný procesní popis.
Míra, do které může být komponenta nebo systém úspěšně instalován(a) v daném prostředí a/nebo z něj odinstalován(a).
Proces skládání (kombinování) komponent nebo systémů do rozsáhlejších celků.
Úroveň testování zaměřená na interakce mezi komponentami nebo systémy.
Forma integračního testování zaměřená na dvojice komponent, které pracují společně tak, jak je znázorněno na grafu volání.
Testování, při kterém jsou položkami testování (jsou testována) rozhraní a interakce mezi integrovanými komponenty.
Forma integračního testování, při které jsou všechny sousedící uzly k danému uzlu základem pro integrační testování.
Míra, do jaké komponenta nebo systém umožňují přístup a modifikaci (samotné) komponenty, systému nebo dat.
Míra, do jaké si mohou dvě nebo více komponent nebo systémů vyměňovat informace a tyto informace používat.
Časové období, během něhož musí být v oblasti managementu rizik provedeno nouzové (contingency) opatření, aby bylo možné účinně snížit dopad rizika.
Pohled na kvalitu, kdy tuto nelze přesně definovat, ale poznáme ji pokud ji spatříme, nebo si uvědomíme její nepřítomnost. Kvalita závisí na vnímání a pocitech jednotlivce nebo skupiny jednotlivců vůči produktu.
Typ modelu životního cyklu vývoje softwaru, kdy je komponenta nebo systém vyvíjen/a prostřednictvím řady opakujících se cyklů, přičemž v každém je z nich je dodáván jejich přírůstek.
Míra, do které jsou splněny požadavky na maximální limity daného parametru komponenty nebo systému.
Sada rizik seskupených podle jednoho nebo více společných faktorů.
Prvek nezbytný pro organizaci nebo projekt určující naplnění jejich poslání. Klíčovými faktory úspěchu jsou ty kritické faktory nebo činnosti potřebné pro zajištění úspěchu.
Metrika, za jejiž pomoci lze posoudit výkonnost procesu.
Míra, do které může komponenta nebo systém plnit požadované funkce při sdílení prostředí a zdrojů s jinými komponentami nebo systémy, aniž by to mělo negativní dopad na některou/některý z nich.
Technika návrhu testů černé skříňky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby došlo k vykonání specifických kombinací hodnot několika (vstupních) parametrů.
Smíšený tým zainteresovaných osob, které mají na starosti management defektů od počátečního objevení po konečné rozhodnutí (odstranění, odložení nebo zrušení defektu). V některých případech se jedná o stejný tým jako výbor pro správu konfigurací.
Smíšený tým zainteresovaných osob, které mají na starosti management defektů od počátečního objevení po konečné rozhodnutí (odstranění, odložení nebo zrušení defektu). V některých případech se jedná o stejný tým jako výbor pro správu konfigurací.
Testovací nástroj určený k provádění automatického srovnávání aktuálních výsledků testů s výsledky očekávanými.
Testovací nástroj určený k provádění automatického srovnávání aktuálních výsledků testů s výsledky očekávanými.
Míra, ve které si může komponenta nebo systém vyměňovat informace s jinými komponentami nebo systémy a/nebo provádět požadované funkce při sdílení stejného hardwarového nebo softwarového prostředí.
Míra, do které může webová stránka nebo webová aplikace fungovat v různých prohlížečích a v případě, že některé vlastnosti prohlížeče jsou nedostačující nebo zcela chybí, použitenost stránky nebo aplikace se citelně nesníží.
Přístup k testování, kdy testovací sada obsahuje všechny kombinace vstupních hodnot a vstupních podmínek.
Manažerský přístup aplikovaný na celou organizaci, založený na účasti všech členů organizace a zaměřený na kvalitu a dlouhodobý úspěch díky spokojenosti zákazníků. Je přínosný pro všechny členy organizace i pro samotnou organizaci. TQM spočívá v plánování, organizaci, řízení, kontrole a zajištění.
Manažerský přístup aplikovaný na celou organizaci, založený na účasti všech členů organizace a zaměřený na kvalitu a dlouhodobý úspěch díky spokojenosti zákazníků. Je přínosný pro všechny členy organizace i pro samotnou organizaci. TQM spočívá v plánování, organizaci, řízení, kontrole a zajištění.
Míra, do které se komponenta nebo systém může připojit k jiným komponentám nebo systémům.
Výpočetní model, který se skládá z konečného počtu stavů a přechodů mezi těmito stavy, případně včetně souvisejících činností.
Skladba komponenty nebo systému, která je definována počtem, vlastnostmi a vzájemným propojením všech jeho součástí.
Disciplína aplikující technický a administrativní směr a dohled nad konfiguračními položkami s cílem identifikace a zdokumentování jejich funkcionálních a nefunkcionálních charakteristik. Dále aplikující řízení změn těchto vlastností, nahrávání a reportování změn zpracování a stavu implementace a ověření souladu se stanovenými požadavky.
Seskupení pracovních produktů, které je ustanoveno pro účely konfiguračního managementu, a které je považováno za samostatnou entitu.
Typ testování souvisejícího se změnami, který je prováděn po opravě defektu s cílem potvrdit, že selhání způsobené tímto defektem se již neobjeví.
Testovací případ obsahující konkrétní hodnoty (na implementační úrovni) pro vstupní podmínky, vstupní data, očekávané výsledky a výstupní podmínky, ve vhodných případech také včetně detailního popisu jednotlivých akcí.
Soubor prvků, ve kterých je softwarový produkt používán, tzn. uživatelé, úkoly, vybavení (hardware, software a materiál) a fyzické i sociální prostředí.
Reprezentace modelu schopnosti a zralosti (např. CMM/CMMI), kdy jsou jednotlivé úrovně zlepšování procesů v rámci svých procesních oblastí seřazeny v doporučeném pořadí.
Nástroj pro statistickou kontrolu procesu používaný k jeho sledování a určení toho, zda je statisticky řízen. Graficky zobrazuje průměrnou hodnotu a horní a dolní kontrolní limity (nejvyšší a nejnižší hodnoty) procesu.
Účastník revize (přezkoumání), který identifikuje problémy v pracovním produktu.
Metrika, která ukazuje posun směrem k definovanému kritériu, např. konvergence celkového počtu provedených testů k celkovému počtu testů plánovaných k provedení.
Testovací strategie, při níž testovací tým spoléhá na vstup jednoho nebo více klíčových zainteresovaných stran (key stakeholders) s cílem určit podrobnosti této strategie.
Zdroj defektu, při jehož odstranění je snížen nebo úplně eliminován výskyt daného typu defektu.
Typ produktu (např. software) vyvinutý ve stejné podobě pro velké množství zákazníků na volném trhu.
Typ produktu (např. software) vyvinutý ve stejné podobě pro velké množství zákazníků na volném trhu.
Model založený na obsahu s cílem zlepšení testovacího procesu postavený na dvanácti kritických procesech. Tyto zahrnují řídící procesy, pomocí kterých členové a management posuzují pravomoce a kritické procesy, u kterých výkonnost ovlivňuje zisk a reputaci firmy.
Model založený na obsahu s cílem zlepšení testovacího procesu postavený na dvanácti kritických procesech. Tyto zahrnují řídící procesy, pomocí kterých členové a management posuzují pravomoce a kritické procesy, u kterých výkonnost ovlivňuje zisk a reputaci firmy.
Sada podmínek, které určují úspěšné dokončení daného úkolu.
Sada podmínek, které určují úspěšné dokončení daného úkolu.
Kritéria použitá jako návod pro generování testovacích případů nebo jako podklad pro volbu testovacích případů ve snaze omezit velikost testu.
Rozhodovací pravidla používaná k určení, zda byla daná položka testování označena jako úspěch nebo selhání.
Rozhodovací pravidla používaná k určení, zda byla daná položka testů (funkce) nebo vlastnost označena jako úspěch nebo selhání.
Kryptografická technika, která přidává před procesem hashování náhodná data (sůl) do uživatelských dat.
Proces demonstrování schopnosti naplnit specifikované požadavky. Pozn. termín "kvalifikovaný" se používá k označování odpovídajícího stavu.
Testování provedené na dokončeném integrovaném softwaru za účelem prokázání shody s požadavky na něj kladenými.
Testování provedené na dokončeném integrovaném systému softwarových a hardwarových komponent včetně mechanických součástí za účelem prokázání shody s požadavky na něj kladenými, a prokázání připravenosti celého systému k dodání.
Stupeň splnění stanovených a očekávaných potřeb různých zainteresovaných stran pro danou komponentu nebo daný systém.
Pohled na kvalitu, kde kvalita je definována cenou. Kvalitní produkt nebo služba je taková, která poskytuje požadovaný výkon za přijatelnou cenu. Kvalita je určena rozhodovacím procesem se zainteresovanými subjekty na základě kompromisu mezi časem, úsilím a náklady.
Pohled na kvalitu, kdy je měřena mírou, do jaké produkt nebo služba odpovídá zamýšlenému návrhu a požadavkům. Kvalita vychází z použitých procesů.
Pohled na kvalitu, ve kterém je kvalita založena na dobře definované množině atributů kvality. Tyto atributy musí být měřeny objektivním a kvantitativním způsobem. Rozdíly v kvalitě výrobků stejného typu je možno vysledovat zpět až ke způsobu, jakým byly implementovány (odpovídající) specifické atributy kvality.
Testovací zařízení, ve kterém probíhá pasivní pozorování účastníků a jejich reakcí při práci s testovaným softwarem.
Proces hledání, analyzování a odstraňování příčin selhání v komponentě nebo systému.
Přístup k návrhu s cílem zvýšit použitelnost softwarových produktů pomocí aplikování lidských prvků, ergonomie a znalostí či technik použitelnosti.
Jednoduchá skriptovací technika bez dalších programovacích struktur v kódu.
Testovací případ bez konkrétních hodnot pro vstupní data a očekávané výsledky.
Činnost vytváření záznamů z testování.
Přístup k testování, kdy se k motivaci pro nalézání defektů využívá hravého přístupu a systémů odměn.
Software, jehož cílem je poškodit systém nebo jeho komponenty.
Proces identifikace, zaznamenávání, klasifikace, zkoumání, řešení a uzavírání defektů.
Koordinované činnosti, které mají směrovat a řídit organizaci s ohledem na kvalitu, což obecně znamená zavedení politiky a cílů kvality, její plánování, kontrola, zajištění a zlepšování.
Plánování (včetně plánování harmonogramu), odhadování, monitoring, reportování, dohled a uzavírání testovacích činností.
Řízení a provádění generování zátěže komponenty nebo systému a také monitorování výkonu a reportování.
Osoba, která je odpovědná za plánování a dohled nad vývojem a rozvojem řešení automatizace testování.
Osoba zodpovědná za projektové řízení testovacích aktivit a zdrojů a za vyhodnocení předmětu testování.
Systematické hodnocení nákupu, dodávky, vývoje, provozu nebo údržby softwaru, provedené jménem managementu, které sleduje postup prací, určuje stav plánů a harmonogramů, potvrzuje požadavky a jejich systémové rozložení nebo vyhodnocuje účinnost manažerských přístupů k dosažení shody se zadáním.
Systematické hodnocení nákupu, dodávky, vývoje, provozu nebo údržby softwaru, provedené jménem managementu, které sleduje postup (prací), určuje stav plánů a harmonogramů, potvrzuje požadavky a jejich systémové rozložení nebo vyhodnocuje účinnost manažerských přístupů k dosažení shody se zadáním.
Prohlášení reflektující agilní manifest, které definuje hodnoty pro zlepšení procesu testování. Tyto hodnoty jsou: (preference) flexibility před detailními procesy, (preference) osvědčených postupů před obecnými šablonami, (preference) důrazu na nasazení (deployment) před orientací na procesy, (preference) vzájemné revize (peer-review) před použitím nezávislého oddělení zajištění kvality, (preference) byznysového řízení před modelovým řízením.
Testování za účelem zjištění správnosti implementace tabulky výher, výsledků generátoru náhodných čísel a výpočtů výhernosti.
Matice, která popisuje účast různých pozic při dokončování úkolů či dodávaných výstupů pro projekt nebo proces. Je obzvláště užitečná při vyjasňování rolí a odpovědností. RACI je zkratka odvozená ze čtyř hlavních zodpovědností, které se obvykle se používají: vykonává (responsible), ručí (accountable), je konzultováno (consulted), je informováno (informed).
Přístup k testování založeného na modelu, při kterém jsou testovací případy generovány a prováděny současně.
Testovací strategie, při které testovací tým používá předem stanovenou sadu testovacích podmínek (např. standard kvality nebo kontrolní seznam) nebo sadu všeobecných logických testovacích podmínek, které se mohou týkat konkrétního oboru, aplikace nebo typu testování.
Metodika, u které jsou cíle definovány velmi konkrétně místo obecných (vágních) cílů. SMART je zkratka odvozená od atributů cíle, který má být definován: Specifický, Měřitelný, Akceptovatelný, Relevantní a Termínovaný.
Metodika, podle níž jsou cíle definovány velmi specificky a ne obecně. SMART je zkratka odvozená od vlastností cíle, který má být definován: specifický (Specific), měřitelný (Measureble), dosažitelný (Attainable), relevantní (Relevant) a včasný (Timely).
Stupnice měření a metoda definovaná pro její měření.
Procento sekvencí N+1 přechodů, které jsou pokryty testovací sadou.
Bod v časové ose projektu, ve kterém by měly být k dispozici (i přechodné) výstupy a výsledky, které jsou pro daný bod definovány.
Účel testování v rámci organizace, často zdokumentovaný jako součást politiky testování.
Dobrovolný rámec pro systém managementu kvality organizace, definovaný a vlastněný Evropskou nadací pro management kvality. Je založen na pěti kritériích typu Předpoklad (Enable), pokrývajících to, co organizace dělá, a čtyřech kritériích typu Výsledky (Results), pokrývajících to, čeho organizace dosahuje.
Rámec, který popisuje klíčové elementy efektivního vývoje produktu a procesu údržby. CMMI pokrývá doporučené postupy pro plánování, technické oblasti a řízení vývoje produktu a údržby.
Rámec, který popisuje klíčové elementy efektivního vývoje produktu a procesu údržby. CMMI pokrývá doporučené postupy pro plánování, technické oblasti a řízení vývoje produktu a údržby.
Pětistupňový rámec s cílem zlepšování procesu testování se vztahem k CMMI (Model hodnocení vyspělosti procesů), který popisuje klíčové elementy efektivního procesu testování.
Dynamické testování prováděné v simulovaném prostředí pomocí simulačního modelu systému.
Jakýkoliv model použitý při testování založeném na modelu.
Prostředí komponenty nebo systému (včetně všech dalších komponent, procesů a environmentálních podmínek) vzniklé abstrakcí reálného prostředí při simulaci reálných podmínek.
Model, který ukazuje růst spolehlivosti komponenty nebo systému v čase jako následek odstranění defektu.
Model popisující testware, který se používá pro testování komponenty nebo systému.
Procesní model, který poskytuje podrobný popis dobrých technických postupů, např. testovacích.
Strukturovaná sada prvků, jejíž cílem je přispět k definování a pochopení procesů organizace, a která popisuje definované aspekty zralosti této organizace.
Nástroj podporující vytváření, doplňování a ověřování modelů softwaru anebo systému.
(1) Osoba zodpovědná za průběh revizních schůzek. (2) Osoba, která řídí relace testování použitelnosti.
Procento všech výstupů dílčích podmínek pokryté sadou testovacích případů, které nezávisle ovlivní jeden výstup rozhodnutí. 100% modifikované pokrytí dílčích podmínek tím automaticky garantuje i 100% pokrytí všech rozhodnutí celkového výrazu.
Procento všech výstupů dílčích podmínek pokryté sadou testovacích případů, které nezávisle ovlivní jeden výstup rozhodnutí. 100% modifikované pokrytí dílčích podmínek tím automaticky garantuje i 100% pokrytí všech rozhodnutí celkového výrazu.
Míra, do které lze komponentu nebo systém změnit, aniž by došlo k zanesení defektů nebo zhoršení stávající kvality produktu.
Míra, do které má změna jedné komponenty v systému složeného z jednotlivých komponent dopad na ostatní komponenty systému.
Činnost, která ověřuje stav testovacích činností, identifikuje jakékoli odchylky od plánovaného nebo očekávaného stavu, a při které je reportován aktuální stav zúčastněným stranám.
Softwarový nástroj nebo hardwarové zařízení, který/é je spuštěn/-o souběžně s testovanou komponentou nebo systémem, a dohlíží, zaznamenává a/nebo analyzuje chování této komponenty nebo systému.
Indikátor psychologické preference reprezentující různé osobnosti a komunikační styly osob.
Diagram, používaný k vyjádření slov, myšlenek, úkolů nebo jiných položek spojených a uspořádaných kolem centrálního klíčového slova nebo nápadu. Myšlenkové mapy se používají ke generování, vizualizaci, strukturování a třídění myšlenek, a jako pomoc při studiu, organizaci, řešení problémů, rozhodování a psaní.
Číslo nebo kategorie přiřazená k atributu entity na základě provedeného měření.
Míra všech selhání, která spadají do stejné kategorie, vůči definované měrné jednotce.
Proces přiřazení čísla nebo kategorie entitě s cílem popsat její atributy.
Míra, do které může komponenta nebo systém nahradit jinou specifikovanou komponentu nebo systém se stejným cílem ve stejném prostředí.
Přístup k automatizaci testování, kdy jsou vstupy do testovaného objektu zaznamenány během manuálního testování s cílem vytvořit automatizované testovací skripty, které by mohly být spouštěny (opakovaně) později (tj. přehrány).
Forma revize, která nedodržuje žádný definovaný proces a nemá žádný formálně zdokumentovaný výstup.
Testování prováděné za účelem posouzení shody komponenty nebo systému s nefunkcionálními požadavky.
Testy zaměřené na prokázání, že systém či komponenta nepracují správně. Negativní testování souvisí spíše s postojem testerů než s konkrétním přístupem k testování nebo technikou návrhu testů, např. testování s neplatnými vstupními hodnotami či výjimkami.
Dokonalejší metoda nebo inovativní postup, který přispívá ke zlepšení výkonnosti organizace v daném kontextu, obvykle hodnocená jako nejlepší podobnými organizacemi.
Ukazatel, který se odkazuje na pozici (paměť), která je mimo rozsah tohoto ukazatele nebo vůbec neexistuje.
Míra, do které lze prokázat, že se akce nebo události uskutečnily, takže je později nelze neuznat.
Cesta, která nemůže být prověřena žádnou z možných sad vstupních hodnot.
Oddělení zodpovědností, které podporuje dosažení objektivního testování
Organizace odpovědná za testování a certifikaci toho, že produkt (software, hardware, firmware, platforma a operační systém) dodržuje všechna lokální legislativní nařízení a omezení pro každou lokaci, kde bude užíván.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Technika testů černé skřínky, při které jsou testovací případy navrhovány pomocí generování náhodných nezávislých vstupů tak, aby odpovídaly provoznímu profilu.
Nástroj používaný k ověření, že se na internetové stránce nenacházejí žádné chybné hypertextové odkazy.
Nástroj umožňující záznam incidentů a sledování jejich stavů.
Typ nástroje pro provádění testů, ve kterém jsou vstupy zaznamenány při ručním testováním s cílem vytvořit automatizované testovací skripty, které mohou být spouštěny později (tj. přehrány). Tyto nástroje jsou často používány na podporu automatizovaného regresního testování.
Nástroj používaný programátory na reprodukování selhání, prověření stavu programů a nalezení odpovídající chyby. Nástroje pro ladění (debuggery) umožňují programátorům spouštět programy krok za krokem, přerušit běh programu na libovolném příkaze, nastavit a přezkoumat proměnné programu.
Nástroj podporující management testování.
Nástroj podporující aktivitu návrhu testů generováním testovacích vstupů ze specifikace. Tato specifikace může být obsažena v úložišti CASE nástroje, např. v nástroji pro správu požadavků. Vstupy mohou být také generovány z testovacích podmínek uložených v samotném nástroji nebo z kódu.
Testovací nástroj, který provádí testy nad určitou položkou testování a vyhodnocuje skutečné výsledky oproti očekávaným výsledkům a výstupním podmínkám.
Nástroj, který podporuje proces přezkoumání. Mezi jeho typické vlastnosti patří plánování přezkoumání, podpora sledování stavu, podpora komunikace, podpora vzdálené spolupráce při přezkoumání a udržování úložiště pro sběr a reportování metrik.
Typ testovacího nástroje, který umožňuje výběr, tvorbu, generování, zpracování a editaci dat z existujících databází za účelem použití při testování.
Nástroj, který podporuje záznam požadavků, atributů požadavků (např. priorita, zodpovědnost) a poznámek a dále usnadňuje sledovatelnost přes jednotlivé vrstvy požadavků a změnového řízení požadavků. Některé nástroje pro řízení požadavků také poskytují podporu pro statickou analýzu jako je např. kontrola konzistence a kontrola porušení předdefinovaných pravidel pro řízení požadavků.
Nástroj, který provádí statickou analýzu.
Testovací nástroj, který během provádění testu generuje zatížení pro určitou položku testování a přitom měří a zaznamenává její výkonnost.
Nástroj pro podporu testů extrémní zátěže.
Nástroj sloužící pro úmyslné vkládání (tzv. zasévání) chyb do komponenty nebo systému.
Nástroj sloužící k úmyslnému zavádění (tzv. zasévání) vad do komponenty nebo systému.
Nástroj sloužící k úmyslnému zavádění (tzv. zasévání) vad do komponenty nebo systému.
Nástroj, který provádí statickou analýzu.
Typ nástroje pro provádění testů, ve kterém jsou vstupy zaznamenány při ručním testováním s cílem vytvořit automatizované testovací skripty, které mohou být spouštěny později (tj. přehrány). Tyto nástroje jsou často používány na podporu automatizovaného regresního testování.
Činnost zabývající se odvozováním a specifikaci testovacích případů z testovacích podmínek.
Reprezentace vrstev, komponent a rozhraní architektury automatizace testů umožňující strukturovaný a modulární přístup k její implementaci.
Testovací případ bez konkrétních hodnot pro vstupní data a očekávané výsledky.
Míra, do které může komponenta nebo systém 1.) obnovit data přímo ovlivněná přerušením nebo selháním a 2.) obnovit svůj požadovaný stav.
Ochrana osobních údajů či jinak citlivých informací před nežádoucím prozrazením.
Míra, do které chrání komponenta nebo systém uživatele před vytvářením chyb.
Jakákoliv událost, která vyžaduje prozkoumání.
Bezpečnostní útok jehož cílem je přetížit systém (nelegitimními) požadavky tak, že legitimní požadavky nemohou být zpracovány.
Aproximace (výsledku), který souvisí s různými aspekty testování.
Technika testování, při níž jsou testy odvozeny na základě znalosti testera o již objevených chybách nebo jeho obecných znalostech o nich.
Míra, do které komponenta nebo systém funguje navzdory výskytu hardwarových nebo softwarových vad tak, jak bylo zamýšleno.
Procento defektů, které je odstraněno ve stejné fázi životního cyklu softwaru, ve které byly tyto defekty nalezeny.
Přístup k testování založeného na modelu, při kterém jsou testovací případy generovány do úložiště pro budoucí provedení.
Metodické hodnocení softwarových procesů organizace dle referenčního modelu.
Proces analýzy identifikovaných rizik s cílem určení úrovně rizik.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Přístup k testování založeného na modelu, při kterém jsou testovací případy generovány a prováděny současně.
Softwarový nástroj, který je obvykle přes internet k dispozici všem potenciálním uživatelům ve formě zdrojového kódu. Jeho uživatelům je většinou na základě licence dovoleno zkoumat, měnit, zlepšovat a někdy také distribuovat daný software.
Dvourozměrné pole konstruované pomocí speciálních matematických postupů tak, aby například výběr jakýchkoliv dvou sloupců v poli obsahoval všechny kombinace párů ze všech různých čísel v poli.
Zdroj, ve kterém je možno porovnat pro daný testovaný systém očekávané výsledky se skutečnými.
Testování prováděné osobami, které nejsou (fyzicky) umístěny ve stejné lokaci jako projektový tým a nejsou zaměstnanci stejné organizace.
Zástupná komponenta nebo nástroj (jako dočasná náhrada jiné komponenty), zajišťující řízení nebo volání izolované položky testování.
Sada automatických testů, která validuje integritu každého sestavení a ověřuje její klíčovou funkcionalitu, stabilitu a testovatelnost.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny.
Předpokládané pozorovatelné chování komponenty nebo systému spouštěného v určených podmínkách. Chování je určeno specifikací nebo jiným zdrojem.
Předpokládané pozorovatelné chování komponenty nebo systému spouštěného v určených podmínkách. Chování je určeno specifikací nebo jiným zdrojem.
Statistická metoda při rozhodování, která se používá pro výběr omezeného počtu faktorů, jejichž společné působení vytváří většinový efekt. Ve významu zlepšování kvality to znamená, že většina problémů (80%) je způsobena několika klíčovými příčinami (20%).
Technika testování, jejíž cílem je odhalení bezpečnostních zranitelností (známých nebo neznámých) k získání neoprávněného přístupu.
Bezpečnostní útok určený k přesměrování provozu webové stránky na podvodné webové stránky bez vědomí či souhlasu uživatele.
Pokus získat osobní nebo citlivé informace vydáváním se za důvěryhodnou entitu v elektronické komunikaci.
Dokument, popisující přístup, zdroje a harmonogram zamýšlených aktivit přezkoumání. Mimo jiné identifikuje dokumenty a kód k přezkoumání, typy přezkoumání, které mají být užity, účastníky, vstupní a výstupní kritéria, která mají být použita v případě formálních přezkoumání a zdůvodnění jejich volby. Plán přezkoumání je záznamem procesu plánování přezkoumání.
Dokument, popisující přístup, zdroje a harmonogram zamýšlených aktivit v oblasti revizí (přezkoumání). Mimo jiné identifikuje dokumenty a kód k revizi, typy revize, které mají být užity, účastníky, vstupní a výstupní kritéria, která mají být použita v případě formálních revizí a zdůvodnění jejich volby. Plán revizí je záznamem procesu plánování revizí.
Dokumentace popisující prostředky a harmonogram pro dosažení cílů testování, které mají být využívány pro účely koordinace činností testování.
Plán testování, který je typicky zaměřen na jednu úroveň testování.
Plán, jehož úkolem je dosažení cílů zlepšování testovacích procesů organizace založený na důkladném pochopení silných a slabých stránek stávajících procesů a benefitů testování.
Technika založená na společném souhlasu, většinou používaná k odhadu pracnosti či relativní velikosti uživatelských scénářů v agilním vývoji softwaru. Jde o variaci metody Wideband Delphi s použitím balíčku karet s hodnotami, které představují jednotky, ve kterých tým provádí své odhady.
Aktivita zavedení nebo aktualizace plánu testování.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda.
Míra daného pokrytí (vyjádřená v procentech), do které byly konkrétní položky prověřeny nebo otestovány sadou testů.
Procento cest, které je vykonáno v rámci testovací sady.
Procento hraničních hodnot, které je vykonáno testovací sadou.
Procento kombinací všech výstupů jednoduchých podmínek v rámci jednoho příkazu, které jsou prověřeny nějakou testovací sadou.
Procento kombinací všech výstupů jednoduchých podmínek v rámci jednoho příkazu, které jsou prověřeny nějakou testovací sadou.
Míra, do které je pokryt kód.
Míra, vyjádřená v procentech, do které byly elementy modelu pokryty nebo jsou plánovány k pokrytí danou testovací sadou.
Procento sekvencí N+1 přechodů, které jsou pokryty testovací sadou.
Procento výsledků podmínek, které jsou vykonány v rámci testovací sady.
Procento výsledků podmínek, které jsou vykonány v rámci testovací sady.
Míra pokrytí spustitelných příkazů.
Pokrytí výstupů rozhodnutí.
Procento výstupů všech podmínek a všech rozhodnutí, které jsou vykonány v rámci testovací sady. 100% pokrytí rozhodnutí a podmínek znamená jak 100% pokrytí podmínek, tak 100% pokrytí rozhodnutí.
Míra daného pokrytí (vyjádřená v procentech), do které byly konkrétní položky prověřeny nebo otestovány sadou testů.
Procento tříd ekvivalence, které jsou vykonány v rámci testovací sady.
Procento všech výstupů dílčích podmínek pokryté sadou testovacích případů, které nezávisle ovlivní jeden výstup rozhodnutí. 100% modifikované pokrytí dílčích podmínek tím automaticky garantuje i 100% pokrytí všech rozhodnutí celkového výrazu.
Procento kombinací všech výstupů jednoduchých podmínek v rámci jednoho příkazu, které jsou prověřeny nějakou testovací sadou.
Míra pokrytí větví.
Obecný dokument, který popisuje principy, přístup a hlavní cíle organizace v oblasti testování.
Atribut nebo kombinace atributů, které jsou odvozeny z jedné nebo více testovacích podmínek pomocí určité techniky testování, umožňující měření důkladnosti provádění testu.
Část testovaného objektu použitá v procesu testování.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt (nebo iteraci).
Míra, v jaké mohou být komponenta nebo systém použity určitými uživateli a v daném kontextu s cílem dosáhnout definovaných cílů.
Postup, při kterém je určen způsob provedení úspěšného bezpečnostního útoku a vyhodnocení jeho škod.
Ustanovení obsahující kritéria, která mají být splněna.
Požadavek na použitelnost komponenty nebo systému.
Testovatelný aspekt komponenty nebo systému identifikovaný jako podklad pro testování.
Odhadnutá pravděpodobnost, že se riziko skutečně projeví.
Odhadnutá pravděpodobnost, že se riziko skutečně projeví.
Výraz, který může být vyhodnocen jako pravdivý nebo nepravdivý a následně může být použit ke stanovení následného logického rozhodování (během) řídícího toku.
Úroveň důležitosti (obvykle z pohledu byznysu) přiřazená nějaké položce, např. defektu.
Systematický přístup k testování založený na rizicích, který řeší identifikaci a analýzu rizik produktu s cílem vytvořit z těchto rizik matici založenou na pravděpodobnosti a dopadu.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Poměr počtu defektů nalezených na dané úrovni testování vzhledem k součtu celkového počtu defektů zjištěných na této úrovni a počtu defektů na všech dalších úrovních testování.
Sada provázaných aktivit, které přeměňují vstupy na výstupy
Strukturovaná metodika testování, také využívaná jako model založený na obsahu s cílem zlepšit proces testování. STEP nevyžaduje, aby byla jednotlivá zlepšení aplikována ve specifickém pořadí.
Sada vzájemně provázaných činností, která se skládá z plánování testování, monitoringu a řízení testování, testovací analýzy, návrhu testů, implementace testování, provedení testů a dokončení testování.
Soubor aktivit včetně jejich výsledků zaměřených na zlepšení výkonnosti a zralosti testovacích procesů organizace.
Rámec, ve kterém jsou procesy stejné povahy zařazeny do celkového modelu.
Procesní model, který pomocí předepsaných kroků poskytuje základní sadu osvědčených postupů pro zlepšení určitého procesu.
Skupina (testových) specialistů, kteří napomáhají k definici, údržbě a zlepšování testovacích procesů používaných v organizaci.
Skupina (testových) specialistů, kteří dohlíží na definici, údržbu a zlepšování testovacích procesů používaných v organizaci.
Riziko, které ovlivňuje kvalitu produktu.
Sada průzkumných testů vztažených k jednomu specifickému tématu.
Projekt je unikátní soubor koordinovaných a řízených činností s datem zahájení a datem ukončení uskutečněných pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení času, nákladů a zdrojů.
Strukturovaný způsob, jak zachytit získané ponaučení (lessons learned) a vytvořit konkrétní akční plány pro zlepšení v dalším projektu nebo další fázi projektu.
Riziko, které ovlivňuje úspěch projektu.
Bezpečnostní útok, který se snaží získat tajná hesla uložená v počítačovém systému nebo přenášená po síti.
Bezpečnostní útok, který se snaží získat tajná hesla uložená v počítačovém systému nebo přenášená po síti.
Paměťový element v počítači, který je přístupný softwarovým programem za použití jména.
Množství dat, které projde komponentou nebo systémem za dané časové období.
Proces, při němž dojde k otestování komponenty nebo systému, a jenž poskytne aktuální výsledky.
Typ akceptačního testování prováděného za účelem ověření, že provozní nebo systémoví administrátoři akceptují daný systém.
Skutečné nebo predikované schéma používání komponenty nebo systému.
Proces vývoje a implementace provozního profilu.
Hardwarové a softwarové produkty nainstalované u uživatelů nebo zákazníků v místech, kde bude testovaná komponenta nebo systém používán. Software může obsahovat operační systémy, systémy pro správu databází a další aplikace.
Testování prováděné s cílem vyhodnotit komponentu (nebo systém) v jejím (jeho) provozním prostředí.
Míra, do které má komponenta nebo systém vlastnosti usnadňující její (jeho) provoz a řízení.
Fáze v modelu IDEAL (provádění - acting), ve kterém jsou zlepšení vytvořena, aplikována do praxe a nasazena v organizaci. Fáze provádění (acting) se skládá z následujících aktivit: vytvoření řešení, testování řešení/pilot, zdokonalování řešení a implementace řešení.
Technika vývoje softwaru, kdy jsou v rámci automatizovaného procesu všechny změny slučovány, integrovány a testovány hned, jakmile jsou vloženy do verzovacího systému.
Přístup, který zahrnuje včasné testování, časté testování, všudypřítomné testování (test everywhere) a automatizaci s cílem získat co nejrychleji zpětnou vazbu o byznysových rizicích spojených s vydáním softwaru.
Software dodávaný na jakémkoli vhodném médiu, který provádí osobu provádějící instalaci skrz instalační proces, což obvykle znamená spuštění instalačního procesu, poskytování výsledků instalace a nabídka možností (instalace).
Zkoumání cílové oblasti se záměrem získat informace, které mohou být užitečné pro útok.
Přístup k testování, kdy tester dynamicky (teprve v průběhu samotného testování) navrhuje a provádí testy, a to na základě svých znalostí (často i intuice), prozkoumávání dané testovací položky a výsledků předchozích testů.
Série (obvykle dat), která se zdá být náhodná, ale je ve skutečnosti generována podle nějakého předem stanoveného pořadí.
Činnost dvou osob (např. dva testeři, vývojář a tester, koncový uživatel a tester) při společném hledání defektů. Typicky tyto osoby také sdílejí jeden počítač a vzájemně si v průběhu testování předávají jeho obsluhu.
Přechod mezi dvěmi stavy komponenty nebo systému.
Předpokládané pozorovatelné chování komponenty nebo systému spouštěného v určených podmínkách. Chování je určeno specifikací nebo jiným zdrojem.
Typ revize, kdy autor prochází se členy revizního týmu pracovní produkt a členové kladou otázky a komentují možné problémy.
Míra, do jaké lze komponentu nebo systém přenést z jednoho hardwarového, softwarového, provozního nebo uživatelského prostředí do jiného.
Způsobilost softwarového produktu poskytovat správné nebo dohodnuté výsledky nebo výstupy s potřebnou mírou přesnosti.
Typ testování souvisejícího se změnami, který je prováděn po opravě defektu s cílem potvrdit, že selhání způsobené tímto defektem se již neobjeví.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Systém, ve kterém není akční nebo vstupní veličina závislá na výstupní veličině nebo její změně.
Případ užití, ve kterém někteří aktéři se zlým úmyslem způsobují škody na systému nebo jiným aktérům.
Činnost zahrnující výběr (z existujících databází), vytváření, generování, manipulaci a úpravu dat pro testování.
Implementace strategie testování pro konkrétní projekt.
Technika usnadňující vedení technického jednání (workshopu), která pomáhá určit kritické vlastnosti pro vývoj nového produktu.
Metoda pro transformaci požadavků uživatelů do návrhu výstupního produktu. Promítá metody pro dosažení kvalitního návrhu do subsystémů, komponent a v neposlední řadě do specifických elementů výrobního procesu.
Vlastní přizpůsobivý iterativní rámec procesu vývoje softwaru, který se skládá ze čtyř fází životního cyklu projektu: založení (inception), zpracování (elaboration), provedení (construction) a převedení (transition).
Vlastní přizpůsobivý iterativní rámec procesu vývoje softwaru, který se skládá ze čtyř fází životního cyklu projektu: založení (inception), zpracování (elaboration), provedení (construction) a převedení (transition).
Testovací strategie, kdy testovací tým čeká s návrhem a provedením testů do doby přejímky softwaru a reaguje až na aktuální testovaný systém.
Testování, které dynamicky reaguje na daný testovaný systém a získané výsledky testů. Reaktivní testování má typicky snížený rozsah plánovacího cyklu, a fáze návrhu a implementace testů se neuskuteční, dokud není k dispozici testovaný objekt.
Procesní model, který poskytuje podrobný popis dobrých technických postupů, např. testovacích.
Typ testování související se změnami, jehož cílem je zjištění, zda nedošlo na nezměněných částech softwaru k výskytu nových nebo dříve neodhalených (skrytých) defektů.
Testovací strategie, při které testovací tým používá různé techniky s cílem řídit regresní rizika, např. automatizaci funkcionálních a/nebo nefunkcionálních regresních testů na jedné nebo více úrovních.
Testování s využitím různých technik s cílem řídit riziko regrese, například navržením opakovaně použitelného testwaru a rozsáhlou automatizací testů na jedné nebo několika testovacích úrovních.
Typ akceptačního testování prováděný za účelem ověření, zda systém odpovídá příslušným zákonům, zásadám a předpisům.
Relace testování využívaná při testování použitelnosti, v rámci které účastník provádí testy, moderování provádí moderátor a celý proces pozoruje daný počet pozorujících.
Zaznamenání výskytu defektu, jeho povahy a stavu.
Dokumentace výskytu, povahy a stavu incidentu.
Dokument, vytvářený v pravidelných intervalech, který obsahuje informace o postupu prací v testovacích činnostech proti výchozímu stavu, dále stav rizik a případně alternativy vyžadující rozhodnutí (obvykle managementu).
Typ reportu z testování vytvářený v rámci dosažení milníku, který obsahuje vyhodnocení příslušných položek testování proti výstupním kritériím.
Dokumentace shrnující testovací aktivity a výsledky (testování).
Sběr a analýza dat z testovacích aktivit a následná konsolidace dat do reportu pro zainteresované strany.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt (nebo iteraci).
Účastník revize (přezkoumání), který identifikuje problémy v pracovním produktu.
Typ statického testování, kdy je pracovní produkt nebo proces posuzován jednou nebo více osobami s cílem najít problémy nebo navrhnout vylepšení.
Revizní technika, kdy je pracovní produkt hodnocen z pohledu různých zainteresovaných stran.
Revizní technika, při které se postupuje podle seznamu otázek nebo požadovaných atributů.
Revizní technika, kdy je pracovní produkt hodnocen z hlediska své schopnosti řešit konkrétní scénáře.
Fyzický nebo funkcionální projev selhání.
Faktor, který může v budoucnu vést k negativním důsledkům.
Produktové riziko související s kvalitativními charakteristikami (softwaru).
Míra, při které může komponenta nebo systém fungovat správně v případě neplatných vstupů nebo rušivých podmínkách prostředí.
Technika testování černé skřínky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby byl pro pokrytí každé třídy ekvivalence použit právě jeden její typický zástupce.
Typ příkazu, ve kterém má řízení běhu možnost volby mezi dvěma nebo více cestami, jež vedou k sadám následných aktivit.
Míra, do které mohou uživatelé rozpoznat, zda je komponenta nebo systém vhodná/ý pro jejich potřeby.
Sada testovacích skriptů nebo testovacích procedur, která má být provedena v rámci konkrétního běhu testování.
Testovací prostředí složené ze stubů a ovladačů potřebných ke spuštění testovací sady.
Proces získávání seznamů e-mailových adres pro použití v hromadných e-mailových zprávách.
Osoba, která provádí bezpečnostní útoky pomocí existujících nástrojů nebo skriptů (již vytvořenými jinými hackery) místo vytváření vlastních.
Iterativně inkrementální rámec pro řízení projektů běžně používaný v agilním vývoji softwaru.
Dokument určující posloupnost akcí pro provedení testu použitelnosti. Moderátor ji používá k monitorování otázek vstupní, moderované a výstupní relace včetně sledování samotných úkolů testování použitelnosti.
Typ modelu životního cyklu vývoje softwaru, kdy je celý systém vyvíjen lineárně v několika diskrétních a po sobě následujících fázích, které se vzájemně nepřekrývají.
Událost, při které není komponenta nebo systém schopna/en vykonat požadovanou funkcionalitu v rámci definovaných podmínek.
Reprezentace vybraných charakteristik chování jednoho fyzického nebo abstraktního systému jiným systémem.
Zařízení, počítačový program nebo systém používaný v průběhu testování, který se chová nebo funguje jako jiný systém v případě, že disponuje sadou řízených vstupů.
Testovatelný aspekt komponenty nebo systému identifikovaný jako podklad pro testování.
Statický analyzátor, který se používá k detekci určitých bezpečnostních zranitelností v kódu.
Statická analýza s cílem najít a odstranit škodlivý kód z daného rozhraní.
Testování (automatizované, ale i manuální), které je prováděno dle předem připraveného testovacího skriptu.
Skriptovací technika, při níž jsou skripty strukturovány do scénářů, které představují případy užití testovaného softwaru. Tyto skripty mohou být parametrizovány pomocí testovacích dat.
Chování vytvořené/pozorované při testování systému nebo komponenty.
Dvě nebo více jednotlivých podmínek spojených pomocí logického operátoru (AND, OR nebo XOR), např. "A>B AND C>1000".
Stupeň složitosti komponenty nebo systému ve smyslu pochopení jejího návrhu a/nebo interní struktury, údržby a ověřování funkčnosti.
Typ akceptačního testování prováděný za účelem ověření, zda systém splňuje dané smluvní požadavky.
Testovací sada, která pokrývá hlavní funkcionalitu komponenty nebo systému s cílem určit, zda daná komponenta nebo systém funguje správně, obvykle prováděná před zahájením samotného (plánovaného) testování.
Specifické pravidlo nebo doporučení (konkrétně definované) pro návrh uživatelského rozhraní, které ponechává pouze malý prostor pro vlastní interpretaci, takže jej různí návrháři implementují podobně. Často se používá k zajištění konzistence vzhledu a chování uživatelského rozhraní napříč systémy, které organizace vytváří.
Pokus o zmanipulování někoho za účelem odhalení informací (například hesla), které lze použít k útoku na systémy nebo sítě.
Počítačové programy, postupy a případně související dokumenty a data týkající se provozu počítačového systému.
Dynamické testování prováděné s reálným softwarem v simulovaném prostředí nebo s experimentálním hardwarem.
Sada aktivit určená ke zlepšování výkonnosti a zralosti procesů organizace. SPI zároveň zahrnuje i výsledky těchto aktivit.
Sada aktivit určená ke zlepšování výkonnosti a zralosti procesů organizace. SPI zároveň zahrnuje i výsledky těchto aktivit.
Nástroj založený na dotazníku určený pro testování použitelnosti, který měří a vyhodnocuje uživatelský prožitek.
Souběžné spouštění více nezávislých vláken komponentou nebo systémem.
Typ reportu z testování vytvářený v rámci dosažení milníku, který obsahuje vyhodnocení příslušných položek testování proti výstupním kritériím.
Schopnost komponenty nebo systému dodržovat standardy, konvence nebo pravidla v zákonech a podobných předpisech.
Osoba, která je zodpovědná za návrh, implementaci, údržbu architektury a technický rozvoj výsledného řešení automatizace testování.
Softwarový nástroj, který byl vyvinut speciálně pro skupinu uživatelů nebo zákazníků.
Testovací případ obsahující konkrétní hodnoty (na implementační úrovni) pro vstupní podmínky, vstupní data, očekávané výsledky a výstupní podmínky, ve vhodných případech také včetně detailního popisu jednotlivých akcí.
Dokument, který ideálně úplným, přesným a ověřitelným způsobem specifikuje požadavky, design, chování nebo jiné vlastností komponenty nebo systému. Často také postupy určující, zda tyto předpoklady (požadavky) byly splněny.
Dokument specifikující užitné vlastnosti, které mají být testovány, a jejich přidružené testovací podmínky.
Technika vývoje, ve které je specifikace definována příklady.
Dokumentace jednoho nebo více testovacích případů.
Ucelená dokumentace návrhu testů, testovacích případů a testovacích procedur určená pro danou položku testu.
Procesní referenční model a zároveň model pro ohodnocení procesů v automobilovém průmyslu, který odpovídá požadavkům normy ISO / IEC 33002:2015.
Bezpečnostní útok, při kterém jsou škodlivé SQL příkazy vkládány do vstupního pole pro spouštění.
Formální, případně povinná sada požadavků vyvinutá a používaná k předepsání konzistentních přístupů ke způsobu práce nebo k poskytování pokynů (například normy ISO / IEC, IEEE standardy a organizační normy).
Norma, která tvoří sadu doporučení, které určují charakteristiky návrhu (strukturu) nebo předpis návrhu (formu) dat nebo kód
Proces hodnocení komponenty nebo systému bez nutnosti jejího/jeho spuštění. Hodnocení je prováděno na základě její/jeho formy, struktury, obsahu nebo dokumentace.
Analýza zdrojového kódu provedená bez spuštění daného softwaru.
Testování pracovního produktu bez spuštění jeho zdrojového kódu.
Nástroj, který provádí statickou analýzu.
Diagram, který znázorňuje stavy, ve kterých se komponenta nebo systém může nacházet. Dále ukazuje podmínky nebo okolnosti, které způsobují změnu a/nebo jsou důsledkem změny z jednoho stavu do jiného.
Obecný plán pro dosažení dlouhodobých cílů automatizace testování za daných okrajových podmínek.
Testovací strategie, při které testovací tým dodržuje sadu předdefinovaných procesů, přičemž tyto procesy řeší položky jako dokumentaci, správnou identifikaci, použití báze testování a orákula testování včetně organizace testovacího týmu.
Testovací strategie, při které testovací tým dodržuje nějaký standard. Tento standard může např. platit pro určitý stát (právní předpis), pro obchodní oblast (oborová norma) nebo může být interní (standard organizace).
Stromový diagram představující obory hodnot testovacích dat pro testovaný objekt.
Typ revize, kdy autor prochází se členy revizního týmu pracovní produkt a členové kladou otázky a komentují možné problémy.
Skriptovací technika, která vytváří a využívá knihovnu opakovaně použitelných skriptů.
Metrika pokrytí založená na vnitřní struktuře komponenty nebo systému.
Implementace softwarové komponenty ve formě skeletu nebo komponenty se speciálním určením, použitá pro vývoj nebo test komponenty, která tuto implementaci volá nebo je na ní závislá. Nahrazuje volanou komponentu.
Specifická instance procesu testování.
Struktura modelu (např. CMMI), při níž je dosažení cílů sady procesních oblastí stanoveno jako úroveň zralosti, každá úroveň vytváří základ pro další úrovně.
Průměrná doba, během které se komponenta nebo systém zotaví z jakéhokoliv selhání.
Doba střední hodnoty (např. aritmetický průměr), během které se systém zotaví z jakéhokoliv selhání. To obvykle zahrnuje testování s cílem potvrdit, že defekt byl vyřešen.
Průměrná doba mezi selháními komponenty nebo systému.
Doba střední hodnoty (např. aritmetický průměr) mezi selháními systému. MTBF je typicky součástí modelu růstu spolehlivosti, který předpokládá, že systém, u něhož dojde k selhání, je okamžitě opraven díky procesu nápravy defektů.
Typ hodnocení navržený a používaný ke shromažďování závěrů o kvalitě komponenty nebo systému v období po ukončení návrhu.
Jednoduchá desetibodová stupnice poskytující souhrnný pohled na subjektivní hodnocení použitelnosti.
Systém, který monitoruje činnosti na sedmi vrstvách OSI modelu (od síťové po aplikační vrstvu) tak, aby odhalil porušení bezpečnostní politiky.
Vícenásobné heterogenní distribuované systémy, které jsou vestavěné v sítích na několika úrovních a ve více vzájemně propojených oblastech, které řeší rozsáhlé interdisciplinární společné problémy a cíle, obvykle bez společné struktury řízení.
Nástroj strategického řízení výkonnosti na měření toho, zda jsou provozní aktivity společnosti v souladu s jejími cíli v rámci obchodní vize a strategie.
Úroveň testování zaměřená na interakce mezi systémy.
Testování systému jako celku s cílem ověřit, že splňuje předepsané požadavky.
Tabulka obsahující různé přístupy k testování, testovací techniky a typy testů, které jsou vyžadovány v závislosti na úrovni integrity automobilové bezpečnosti (ASIL) a na kontextu testovaného objektu.
Tabulka (mřížka) zobrazující výsledné přechody pro každý stav v kombinaci s každou možnou událostí a ukazující zároveň platné i neplatné přechody.
Systém (hiearchických) kategorií, navržený jako užitečná pomůcka pro reprodukování klasifikovaných defektů.
Systém (hiearchických) kategorií, navržený jako užitečná pomůcka pro reprodukování klasifikovaných defektů.
Typ formální revizeprováděný týmem technicky kvalifikovaných osob, kdy je zkoumána vhodnost pracovního produktu pro jeho zamýšlené použití. Zároveň se zjišťují odchylky od specifikací a norem.
Procedura pro odvození a/nebo výběru testovacích případů založený na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Technika testů černé skříňky, při které jsou testovací případy navrženy pomocí stromu klasifikací.
Procedura pro odvození a/nebo výběru testovacích případů založený na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Procedura, která je použita k odvození a/nebo výběru testovacích případů.
Procedura pro odvození a/nebo výběru testovacích případů založený na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Procedura, která je použita k odvození a/nebo výběru testovacích případů.
Procedura pro odvození a/nebo výběru testovacích případů založený na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Technika testování, kdy jsou testy vyvíjeny na základě znalostí o konkrétních typech defektů.
Testovací technika založená na analýze specifikace komponenty nebo systému.
Technika testování založená výlučně na zkušenostech, znalostech a intuici testera.
Procedura, která je použita k odvození a/nebo výběru testovacích případů.
Procedura, která je použita k odvození a/nebo výběru testovacích případů.
Testovací technika založená na analýze specifikace komponenty nebo systému.
Technika testování, kdy jsou testy vyvíjeny na základě znalostí o konkrétních typech defektů.
Testovací technika založená na analýze specifikace komponenty nebo systému.
Procedura pro odvození a/nebo výběru testovacích případů založený na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Technika testování založená výlučně na zkušenostech, znalostech a intuici testera.
Testovací technika založená na analýze specifikace komponenty nebo systému.
Sada jednoho nebo více testovacích případů.
Uživatelské rozhraní softwaru, které umožňuje automatizované testování testovaného objektu.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Osoba, která provádí testování.
Aktivita pro identifikaci testovacích podmínek pomocí analýzy báze testování.
Soubor znalostí použitý jako základ pro analýzu a návrh testů.
Provedení testovacího procesu na jednom identifikovatelném vydání (release) testovaného objektu.
Data potřebná pro provedení testů.
Dokumentace cíle nebo úkolu testovací relace.
Software nebo hardware, který podporuje jednu nebo více testovacích aktivit.
Zdroj, ve kterém je možno porovnat pro daný testovaný systém očekávané výsledky se skutečnými.
Zástupná komponenta nebo nástroj (jako dočasná náhrada jiné komponenty), zajišťující řízení nebo volání izolované položky testování.
Testovatelný aspekt komponenty nebo systému identifikovaný jako podklad pro testování.
Pořadí provedení testovacích případů včetně veškerých souvisejících akcí vyžadovaných pro nastavení vstupních podmínek a veškerých akcí potřebných pro ukončení po samotném provedení testů.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Grafická reprezentace vztahu mezi množstvím testů a jednotlivými úrovněmi testování (nejvyšší počet testů je v dolní části, nejnižší počet testů je v horní části).
Sada vstupních podmínek, vstupů, očekávaných výsledků, výstupních podmínek a případně akcí, která je vypracována na základě testovacích podmínek.
Nepřerušená doba strávená v provádění testů. V průzkumném testování je každá testovací relace zaměřena na (testovací) listinu (resp. z ní vychází), ale testeři mohou během ní také prozkoumat nové možnosti nebo problémy. Tester vytváří a provádí testy v reálném čase a zaznamenává jejich průběh.
Sada testovacích skriptů nebo testovacích procedur, která má být provedena v rámci konkrétního běhu testování.
Sada testovacích skriptů nebo testovacích procedur, která má být provedena v rámci konkrétního běhu testování.
Sekvence instrukcí (obvykle kódu) potřebná pro provedení testu.
Dokumentace, která v souladu s politikou testování popisuje obecné požadavky na testování a ve vhodné úrovni detailu určuje, jak bude testování v dané organizaci probíhat.
Testovací strategie, při které testovací tým definuje testware na základě (znalosti) modelů.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Typ testování s cílem potvrdit, že senzory zařízení mohou detekovat objekty ve svém okolí bez fyzického kontaktu.
Pracovní produkt, který má být testován.
Typ testovaného objektu, kterým je systém.
Pracovní produkt, který má být testován.
Míra, do jaké mohou být pro komponentu nebo systém definovány testovací podmínky a do jaké mohou být provedeny testy s cílem určit, zda byly tyto testovací podmínky splněny.
Proces, který se skládá ze všech aktivit životního cyklu (dynamických i statických). Týká se plánování, přípravy a hodnocení komponenty nebo systému a souvisejících pracovních produktů s cílem určit, zda splňují specifikované požadavky a ukázat, že vyhovují účelu a najít defekty.
Testování, které je prováděno přímým zadáváním příkazů programového rozhraní testované aplikace (softwaru).
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Technika návrhu testů bílé skříňky, při které jsou testovací případy navrhovány tak, aby došlo k průchodu cest (v kódu).
Technika testů černé skříňky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby došlo k ověření kombinací (vstupních) podmínek a akcí z nich vyplývajících. Podmínky a akce jsou znázorněny ve formě rozhodovací tabulky.
Technika návrhu testů černé skříňky, při které jsou testovací případy navrhovány tak, aby došlo k provedení všech možných samostatných kombinací každé dvojice vstupních parametrů.
Testování prováděné pomocí interakce s testovaným softwarem prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI - graphical user interface).
Testování, který má za cíl ověřit interoperabilitu (schopnost spolupráce) softwarového produktu.
Technika návrhu testů bílé skříňky, ve které jsou testovací případy navrženy tak, aby došlo k prověření kombinací výstupů atomických podmínek.
Technika návrhu testů bílé skříňky, ve které jsou testovací případy navrženy tak, aby došlo k prověření kombinací výstupů atomických podmínek.
Testování, který má za cíl ověřit interoperabilitu (schopnost spolupráce) softwarového produktu.
Úroveň testování, která se zaměřuje na jednotlivé hardwarové nebo softwarové komponenty.
Technika testu černé skříňky, kdy jsou testovací případy navrhovány s cílem prověření určitých elementů modelu přechodu stavů.
Proces testování s cílem zjistit přenositelnost softwarového produktu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Technika testů bílé skříňky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby došlo k vykonání všech výstupů jednotlivých podmínek, které nezávisle určí výsledek rozhodnutí celkového výrazu.
Úroveň testování, která se zaměřuje na jednotlivé hardwarové nebo softwarové komponenty.
Testování s cílem zjistit, zda může více hráčů simultánně interagovat s herním světem kasina, s počítačově ovládanými soupeři, s herními servery a spolu navzájem, to vše dle návrhu hry.
Typ testování, při kterém jsou testovací sady prováděny na fyzických nebo virtuálních zařízeních.
Testování s využitím takových vstupních hodnot, které by měly být komponentou nebo systémem zamítnuty.
Systematický způsob testování všech kombinací dvojic proměnných pomocí ortogonálních polí. Významně redukuje počet kombinací proměnných při testování všech kombinací dvojic.
Typ testování s cílem zajistit, že vydání (release) funguje správně, a že aplikace může být nasazena.
Technika návrhu testů bílé skříňky, ve které jsou testovací případy navrhovány tak, aby došlo k provedení výsledků podmínek a výsledků rozhodnutí.
Testování prováděné odesíláním příkazů do testovaného softwaru pomocí speciálního rozhraní založeném na příkazovém řádku.
Testování s cílem vyhodnotit míru, s jakou mohou být systém nebo komponenta používány určitou skupinou uživatelů ve vztahu k efektivitě, výkonnosti a spokojenosti v daném kontextu užití.
Technika testování použitelnosti, kdy účastníci testu sdílejí své myšlenky s moderátorem a pozorovateli tím, že při řešení úkolů testování použitelnosti přemýšlejí nahlas, což přispívá k jejich pochopení.
Úroveň testování, která se zaměřuje na jednotlivé hardwarové nebo softwarové komponenty.
Proces testování s cílem určit udržovatelnost softwarového produktu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Technika testu černé skříňky, kdy jsou testovací případy navrhovány s cílem prověření určitých elementů modelu přechodu stavů.
Proces testování s cílem zjistit přenositelnost softwarového produktu.
Proces testování za účelem zjištení přesnosti softwarového produktu.
Testování formou simulace režimů selhání nebo vyvoláním selhání v řízeném prostředí. Po selhání je testován mechanismus převzetí tak, aby bylo zajištěno, že data nejsou ztracena nebo poškozena, a že jakákoliv dohodnutá úroveň služeb je zajištěna (např. dostupnost funkcí nebo doby odezvy).
Technika návrhu testů bílé skříňky, ve které jsou testovací případy navrhovány tak, aby došlo k provedení (všech) příkazů.
Technika návrhu testů černé skříňky, ve které jsou testovací případy navrženy tak, aby pokryly chování definované případy užití.
Testování s cílem zjistit lehkost, která umožňuje uživatelům s postižením používat komponentu nebo systém.
Proces testování s cílem určit robustnost softwarového produktu.
Technika testování černé skřínky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby byl pro pokrytí každé třídy ekvivalence použit právě jeden její typický zástupce.
Technika návrhu testů bílé skříňky, při které jsou testovací případy navrhovány tak, aby došlo k provedení výstupů rozhodnutí.
Typ integračního testu, který se zabývá verifikací rozhraní mezi komponentami nebo systémy.
Typ testování, při kterém se uměle mění řetězec uživatelského agenta (user-agent string) a při provádění testovacích sad tak dochází k simulaci jiných klientů (např. desktopových browserů).
Proces testování s cílem určit schopnost zotavení softwarového produktu.
Technika návrhu testů černé skříňky, ve které jsou testovací případy navrženy tak, aby pokryly chování definované případy užití.
Proces testování s cílem určit shodu komponenty nebo systému.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Typ testování vyvolaný změnou v komponentě nebo systému.
Testování, při kterém jsou položkami testování (jsou testována) rozhraní a interakce mezi integrovanými komponenty.
Proces testování s cílem určit spolehlivost softwarového produktu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
`Technika návrhu testů bílé skříňky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby došlo k provedení dvojic ``definice-užití`` pro dílčí proměnné.`
Proces testování s cílem určit udržovatelnost softwarového produktu.
Technika testů bílé skříňky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby došlo k vykonání všech výstupů jednotlivých podmínek, které nezávisle určí výsledek rozhodnutí celkového výrazu.
Technika návrhu testů černé skříňky, ve které jsou testovací případy navrženy tak, aby pokryly chování definované případy užití.
Technika návrhu testů černé skříňky, ve které jsou testovací případy navrhovány s ohledem na ověření správné implementace uživatelského scénáře.
Typ akceptačního testování prováděného externě, tzn. v testovacím prostředí a lidmi mimo organizaci, která produkt vyvinula.
Přístup k testování, ve kterém jsou testovací aktivity plánovány jako časově ohraničené relace.
Typ testování prováděného s cílem vyhodnotit chování systému v podmínkách běžné konektivity v terénu.
Proces testování s cílem určení vhodnosti softwarového produktu.
Proces testování s cílem určit vytíženost zdrojů softwarového produktu.
Technika testů bílé skříňky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby došlo k vykonání všech výstupů jednotlivých podmínek, které nezávisle určí výsledek rozhodnutí celkového výrazu.
Technika návrhu testů bílé skříňky, ve které jsou testovací případy navrženy tak, aby došlo k prověření kombinací výstupů atomických podmínek.
Testování za účelem stanovení stability systému v provozních podmínkách při velké zátěži a po výrazně delší dobu.
Testování s cílem zjistit, zda hra vrací (zobrazuje a započítává) správné matematické výsledky na obrazovky, na účty hráčů a na účet kasina.
Technika návrhu testů bílé skříňky, ve které jsou testovací případy navrhovány tak, aby došlo k provedení (všech) větví.
Testování prováděné testery z pohledu hráče s cílem validovat jeho spokojenost.
Technika testování založená na zkušenostech, kdy tester používá obecný seznam položek (kontrolní seznam), které mají být zaznamenány, zkontrolovány nebo na ně má být pamatováno, příp. soubor pravidel nebo kritérií, proti kterým musí být produkt ověřen.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené nebo zahrnující modely.
Testování, při němž je management, výběr, prioritizace a využívání testovacích činností a zdrojů založeno na odpovídajících typech rizik a jejich úrovních.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na zkušenostech, znalostech a intuici testera.
Technika založená na zkušenostech, která využívá útoky na software k vyvolání selhání a to zejména takových, které souvisí s bezpečností.
Proces testování s cílem určit schopnost zotavení softwarového produktu.
Testování změn v produkčním systému nebo vlivu změn prostředí na produkční systém.
Proces testování s cílem určit vytíženost zdrojů softwarového produktu.
Technika testů bílé skříňky, při které jsou testovací případy navrhovány na základě řídicích toků.
Skriptovací technika, při které testovací skripty obsahují jak obecná klíčová slova, tak další podpůrné soubory (např. speciální skripty nižší úrovně), které daná klíčová slova implementují.
Skriptovací technika, která využívá jako vstup pro spouštění testovacích skriptů soubory obsahující testovací data včetně očekávaných výsledků testů.
Skriptovací technika, při které testovací skripty obsahují jak obecná klíčová slova, tak další podpůrné soubory (např. speciální skripty nižší úrovně), které daná klíčová slova implementují.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování s cílem určit škálovatelnost softwarového produktu.
Pracovní produkty vytvořené během testovacího procesu a použité při testování pro jeho plánování, návrh, provádění, vyhodnocování a reportování.
Typ testování výkonnosti prováděné za účelem vyhodnocení chování systému nebo komponenty v podmínkách zátěže překračující předpokládané nebo stanovené požadavky na kapacitu nebo v podmínkách omezené dostupnosti prostředků (např. paměť nebo kapacita serverů).
Schopnost systému nebo komponenty pokračovat v normálním provozu i přes přítomnost chybných vstupů.
Schopnost systému nebo komponenty pokračovat v normálním provozu i přes přítomnost chybných vstupů.
Průběžný byznysově orientovaný rámec, který popisuje klíčové prvky efektivního a účinného procesu testování s cílem jeho zlepšení.
Analýza transakcí mezi lidmi a v myslích lidí, přičemž transakce je definována jako podnět a následná reakce. K transakcím dochází mezi lidmi a mezi ego-stavy (složkami osobnosti) v rámci mysli jedné osoby.
Dvourozměrná tabulka, která dává do souvislosti dvě entity (například požadavky a testovací případy). Tato tabulka umožňuje zpětné i dopředné vysledování vazby jedné entity na druhou, což umožňuje stanovení dosaženého pokrytí a posouzení dopadů navrhovaných změn.
Míra, do jaké lze vytvořit vztah mezi dvěma nebo více pracovními produkty.
Sada rizik seskupených podle jednoho nebo více společných faktorů.
Skupina testovacích aktivit založená na konkrétních testovacích cílech a zaměřená na konkrétní charakteristiky komponenty nebo systému.
Podmnožina oboru hodnot proměnné komponenty nebo systému, kde je na základě specifikace předpokládáno, že se všemi hodnotami této podmnožiny bude zacházeno stejně.
Míra, s jakou může být komponenta nebo systém modifikován/a aktéry, kteří mají za úkol provádět údržbu.
Datový typ, který určuje umístění určitého elementu dat.
Defekt, který nebyl odhalen v předchozí úrovni testování, jež byla zaměřená na odhalení podobného typu defektů.
Úroveň testování, která se zaměřuje na jednotlivé hardwarové nebo softwarové komponenty.
Během fáze uzavření testování, která je částí procesu testování, se sbírají data z ukončených aktivit s cílem sjednocení zkušeností, testwaru, faktů a údajů. Fáze uzavření testování se skládá z dokončení a archivace testwaru a vyhodnocení procesu testování včetně přípravy reportu hodnotící testování.
Fáze modelu IDEAL (Learning), kdy se účastník učí na základě získaných zkušeností a zlepšuje svou schopnost zavést v budoucnu nové procesy a technologie. Fáze učení se skládá z činností analýzy a ověřování, a návrhu příštích aktivit.
Pohled na kvalitu, ve kterém je kvalita definována jako schopnost uspokojit potřeby a přání uživatele. Produkty nebo služby, které nesplňují potřeby uživatelů pravděpodobně nenajdou žádné uživatele. Jedná se o kontextově podmíněný přístup ke kvalitě, protože různé byznysové charakteristiky vyžadují různé vlastnosti produktu.
Vnímání a reakce konkrétního člověka vyplývající z použití nebo předpokládaného použití softwarového produktu.
Typ akceptačního testování prováděný s cílem zjištění toho, zda zamýšlení (budoucí) uživatelé akceptují testovaný systém.
Všechny komponenty systému, které poskytují uživateli informace a možnost ovládání tak, aby mohl provádět konkrétní úkoly se systémem.
Způsob hodnocení použitelnosti pomocí dotazníku, při kterém je reprezentativní vzorek uživatelů požádán o subjektivní hodnocení na základě zkušeností s používáním komponenty nebo systému.
Obecný uživatelský nebo byznysový požadavek, který je typicky popsán jednou větou v každodenním nebo byznysovém jazyce. Snaží se podchytit, jakou funkcionalitu uživatel potřebuje, a to včetně důvodů k tomu vedoucích. Obsahuje také akceptační a nefunkcionální kritéria.
Sekvenční vývojový model životního cyklu popisující 1:1 vztahy mezi hlavními fázemi vývoje softwaru (od specifikace byznysových požadavků po dodávku) a odpovídajícími úrovněmi testů (od testování komponent po akceptační testování).
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo specifické aplikování byly splněny.
Osoba, která vede ohodnocení. V některých případech (např. CMMi a TMMi, kdy je požadováno formální ohodnocení) musí být vedoucí posuzovatel akreditován a formálně vyškolen.
(1) Osoba zodpovědná za průběh revizních schůzek. (2) Osoba, která řídí relace testování použitelnosti.
Osoba zodpovědná za projektové řízení testovacích aktivit a zdrojů a za vyhodnocení předmětu testování.
Osoba, která u velkých projektů reportuje manažerovi testování a je odpovědná za projektový management konkrétní úrovně testování nebo určitého souboru testovacích činností.
Cesta nebo způsoby, kterými může útočník se zlým úmyslem získat přístup k systému.
Schopnost softwarového produktu poskytovat vhodnou množinu funkcí pro dané úlohy a uživatelské cíle.
Technika umožňující virtuální dodávání služeb, kdy je nasazení, správa a přístup k nim zajišťován vzdáleně.
Simulace činností prováděných ve shodě s provozním profilem uživatele.
Proces záměrného přidávání známých vad k těm, které už v komponentě nebo systému jsou, za účelem sledování míry jejich detekce a odstranění, a dále za účelem odhadování počtu vad zbývajících.
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Typ bezpečnostního útoku provedeného vložením škodlivého kódu do rozhraní aplikace za účelem zneužití (exploitace) špatně ošetřeného zpracování dat.
Bezpečnostní hrozba, která pochází zevnitř organizace, často od autorizovaného uživatele systému.
Vrstva v obecné architektuře automatizace testování, která podporuje implementaci testů pomocí podpory definice testovacích sad a/nebo testovacích případů, např. formou šablon nebo pokynů.
Vrstva v obecné architektuře automatizace testování, která podporuje manuální nebo automatizovaný návrh testovacích sad a/nebo testovacích případů.
Vrstva v obecné architektuře automatizace testování, která poskytuje potřebný kód k adaptaci automatizovaných testů pro jednotlivé komponenty, konfigurace nebo rozhraní testovaného systému.
Vrstva v obecné architektuře automatizace testování, která podporuje provádění testovacích sad a/nebo testovacích případů.
Data přijatá komponentou nebo systémem z externího zdroje.
Data získaná testovaným objektem z externího zdroje během provedení testu. Externí zdroj může být hardware, software nebo člověk.
Spustitelný příkaz nebo procesní krok, který definuje bod, v němž je zamýšlený začátek daného procesu.
Instance vstupu (vstupní hodnota).
Sada podmínek, které určují oficiální zahájení daného úkolu.
Požadovaný stav položky testování a jejího prostředí před provedením testovacího případu.
Příkaz, který je po zkompilování přeložen do kódu. Při běhu programu bude řízeně vykonán a může provést nějakou činnost s daty.
Míra, do které jsou příslušné druhy zdrojů a jejich množství využívány produktem nebo systémem v situaci, kdy produkt nebo systém plní svou funkci za stanovených podmínek.
Zařízení, které poskytuje přístup do testovacího prostředí na dálku.
Forma revize pracovních produktů vykonávaného jinými osobami způsobilými vykonávat tutéž práci.
Dvě nebo více jednotlivých podmínek spojených pomocí logického operátoru (AND, OR nebo XOR), např. "A>B AND C>1000".
Míra, při které komponenta nebo systém využívá čas, prostředky a kapacitu při plnění svých určených funkcí.
Testování s cílem zjistit výkon softwarového produktu.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Data přenášená komponentou nebo systémem do externího místa určení.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Sada podmínek, které určují úspěšné dokončení daného úkolu.
Očekávaný stav položky testování včetně jejího prostředí po provedení testovacího případu.
Iterativně inkrementální proces vývoje softwaru řízený z pohledu funkcionalit (užitných vlastností) hodnotných pro klienta. Vývoj řízený (užitnými) vlastnostmi je většinou využíván při agilním vývoji softwaru.
Přístup k vývoji (produktu) založený na spolupráci vývojového týmu se zákazníkem, kdy je využíván doménově specifický jazyk zákazníka s cílem porozumět jeho požadavkům, popsat je a následně použít jako podklad pro testování systému nebo komponenty.
Přístup k vývoji (softwaru), při kterém se tým společně se zákazníkem zaměřuje na dosažení očekávaného chování komponenty nebo systému z pohledu zákazníka, čímž vytváří podklady pro testování.
Technika vývoje softwaru, při které jsou nejprve vytvářeny (a často také automatizovány) testovací případy a následně je software postupně vyvíjen tak, aby těmito testy prošel.
Přenos řízení z bodu rozhodnutí.
Technika testování použitelnosti, která je založená na dotaznících, a která měří kvalitu softwaru webové stránky z pohledu koncového uživatele.
Součást řady pokynů pro tvorbu bezbariérového webu, zveřejněných iniciativou WAI (World Accesside Web Consortium, W3C), hlavní mezinárodní normalizační organizací pro internet. Skládají se ze souboru pokynů pro zpřístupnění obsahu, především pro osoby se zdravotním postižením.
Technika odhadování pracnosti založená na expertíze, jejíž cílem je přesný odhad díky sdílení znalostí všech členů týmu.
Obecný termín pro dynamické testování v různých simulovaných testovacích prostředích.
Opatření, která vedou k ochraně a obraně informací a informačních systémů prostřednictvím zajištění jejich dostupnosti, integrity, autentizace, důvěrnosti a nepopiratelnosti. Tato opatření zajišťují také možnost obnovy informačních systémů za pomoci schopností jako je ochrana, detekce a reakce.
Činnosti zaměřené na zajištění důvěry v splnění požadavků na kvalitu.
Osoba, která zaznamenává informace během schůzek zaměřených na revizi (přezkoumání).
Osoba, která zaznamenává informace během schůzek zaměřených na revizi (přezkoumání).
Transformace dat, která způsobuje komplikované rozpoznání původních dat pro člověka.
Testování s cílem stanovit schopnost systému zotavit se z rychlých špiček zatížení a vrátit se do ustáleného stavu.
Fáze v modelu IDEAL (Establishing), kdy je plánováno, jak organizace dosáhne svého cíle. Fáze zavádění se skládá z aktivit definice priorit, stanovení strategie k dosažení definovaného cíle a plánování dílčích akcí.
Činnost vytváření záznamů z testování.
Výsledek hodnocení, který identifikuje nějakou důležitou otázku, problém nebo příležitost.
Technika programovacího jazyka nebo interpreteru pro vyhodnocení složených podmínek, při které nemusí být podmínka na jedné straně logického operátoru vyhodnocena, pokud podmínka na druhé straně je dostatečná k dosažení konečného výstupu.
Plán aktivit, jehož cílem je zlepšit výkonnost a zralost procesů organizace a výsledek takového plánu.
Osoba, která provádí zlepšování testovacího procesu na základě plánu zlepšování testování.
Testy zaměřené na prokázání, že systém či komponenta nepracují správně. Negativní testování souvisí spíše s postojem testerů než s konkrétním přístupem k testování nebo technikou návrhu testů, např. testování s neplatnými vstupními hodnotami či výjimkami.
Proces, při kterém jsou učiněna rozhodnutí a aplikována ochranná opatření, a to tak, aby došlo buďto ke snížení rizik na definovanou úroveň nebo k udržení rizik v určitých mezích.
Míra, do které lze pracovní produkt použít ve více než jednom systému nebo při vytváření dalších pracovních produktů.
Technika návrhu testů černé skříňky, ve které jsou testovací případy navrženy z diagramů příčiny a následku.
Míra, do jaké lze činnosti jedné entity vysledovat jedinečně k této entitě.
Postupný proces snižující bezpečnostní zranitelnost systému pomocí aplikování bezpečnostní politiky a různých vrstev ochrany.
Zaznamenání výskytu defektu, jeho povahy a stavu.
Zaznamenání výskytu defektu, jeho povahy a stavu.
Dokument, vytvářený v pravidelných intervalech, který obsahuje informace o postupu prací v testovacích činnostech proti výchozímu stavu, dále stav rizik a případně alternativy vyžadující rozhodnutí (obvykle managementu).
Systém, ve kterém je akční nebo vstupní veličina závislá na výstupní veličině nebo její změně.
(1) Schopnost organizace ve vztahu k efektivitě a výkonnosti jejich procesů a pracovních postupů.(2) Míra spolehlivosti, s kterou komponenta nebo systém splňuje potřeby za běžných provozních podmínek.
Míra, do které může být komponenta nebo systém využíván danými uživateli k dosažení stanovených cílů učení v konkrétním kontextu použití, a to k jejich spokojenosti a bez rizika.
Časový záznam detailů souvisejících se spuštěním testů.
Maximální provozní kapacita komponenty nebo systému.
Typ testování výkonnosti prováděného za účelem vyhodnocení chování komponenty nebo systému pří různých zátěžích, obvykle mezi očekávanými podmínkami nízkého užití, typického užití a užití ve špičce.
Specifikace stanovující počet virtuálních uživatelů a definovanou sadu operací s komponentou nebo systémem, která je těmito uživateli v určeném časovém rozmezí vykonávana a kterou lze očekávat v běžném provozu.
Stupeň dopadu, který má daný defekt na vývoj nebo fungování komponenty nebo systému.
Nadměrná emoční nebo psychická závislost na jiné osobě, obzvláště při pokusu změnit stávající (nežádoucí) chování této osoby při současné podpoře tohoto chování. Například při testování softwaru, testeři si stěžují na zpožděnou dodávku softwaru určeného k testování, a přitom si zároveň užívají pocit hrdinství, kdy pracují přesčas. Tím, že takto dokáží získat potřebný čas při pozdních dodávkách, podporují tato zpoždění i do budoucna.
Dokumentace výskytu, povahy a stavu incidentu.
Dokumentace výskytu, povahy a stavu incidentu.
Dokumentace výskytu, povahy a stavu incidentu.
Časový záznam detailů souvisejících se spuštěním testů.
Časový záznam detailů souvisejících se spuštěním testů.
Část sítě s určitým stupněm důvěry. Například Internet nebo veřejná zóna by byly považovány za nedůvěryhodné.
Proces modifikace komponenty nebo systému po dodávce s cílem opravy defektů, zlepšení atributů kvality nebo přizpůsobení se změněnému prostředí.
Činnost provedení testu použitelnosti specifikovaná moderátorem, kterou musí provést účastník testu během daného časového období.
Míra, do které jsou příslušné druhy zdrojů a jejich množství využívány produktem nebo systémem v situaci, kdy produkt nebo systém plní svou funkci za stanovených podmínek.
Proces záměrného přidávání známých vad k těm, které už v komponentě nebo systému jsou, za účelem sledování míry jejich detekce a odstranění, a dále za účelem odhadování počtu vad zbývajících.
Selhání přístupu do paměti v důsledku defektu v programové logice dynamického ukládání, kvůli kterému dochází k selhání při uvolnění paměti poté, co ji program přestane používat.
Jedna ze čtyř úrovní, které specifikují nezbytné požadavky položky nebo prvku podle normy ISO 26262 a také bezpečnostní opatření s cílem vyvarovat se zbytečného zbytkového rizika.
Míra, do jaké software vyhovuje nebo musí být v souladu se sadou softwarů vybraných zainteresovanými stranami a/nebo systémové charakteristiky založené na softwaru (např. softwarová složitost, hodnocení rizik, úroveň bezpečnosti, úroveň zabezpečení, požadovaný výkon, spolehlivost nebo náklady), které jsou definovány tak, aby odrážely důležitost softwaru pro jeho zainteresované strany.
Kvalitativní nebo kvantitativní míra rizika definovaná pomocí jeho dopadu a pravděpodobností, že riziko nastane.
Specifická instance procesu testování.
Úroveň, na kterou je testovaný objekt upraven tak, aby mohl být testován.
Stupeň zlepšení procesu v předem vymezené sadě procesních oblastí, při kterém je v této sadě dosaženo všech cílů.
Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Řízený a cílený pokus vyhodnotit kvalitu testovaného objektu (zejména spolehlivost) pomocí aktivit, které se pokoušejí vyvolat konkrétní selhání. Obvykle je zaměřen na spolehlivost nebo bezpečnost.
Řízený a cílený pokus vyhodnotit kvalitu testovaného objektu (zejména spolehlivost) pomocí aktivit, které se pokoušejí vyvolat konkrétní selhání. Obvykle je zaměřen na spolehlivost nebo bezpečnost.
Odposlech, napodobování a/nebo pozměňování a následná přesměrování komunikací (např. transakce kreditními kartami) prováděná třetí stranou tak, že uživatel o přítomnosti této třetí strany neví.
Osoba nebo proces, který se pokouší bez povolení o přístup k datům, funkcím nebo jiným vymezeným oblastem systému s možným zlým úmyslem.
Osoba, která řeší charakteristické úkoly testu použitelnosti.
Míra vynakládání prostředků ve vztahu k přesnosti a úplnosti, s níž uživatel dosahuje cílů.
Doba, kterou potřebuje uživatel k rozmyšlení a provedení další akce v posloupnosti kroků.
Revizní technika, při které je pracovní produkt hodnocen z pohledu různých zúčastněných stran s cílem odvodit další pracovní produkty.
Senior manažer, který řídí manažery testování.
Realizace/implementace architektury automatizace testování, např. kombinace komponent implementujících konkrétní zadání automatizace testování. Komponenty mohou obsahovat testovací nástroje ve formě krabicového softwaru, frameworky automatizace testování a testovací hardware.
Posloupnost, ve které jsou jednotlivé operace vykonávány v rámci průběhu byznysového procesu, komponenty nebo systému.
Sada činností zaměřených na hodnocení kvality komponenty nebo systému.
Proces identifikace, zaznamenávání, klasifikace, zkoumání, řešení a uzavírání defektů.
Proces zabývající se riziky.
Proces, při kterém jsou učiněna rozhodnutí a aplikována ochranná opatření, a to tak, aby došlo buďto ke snížení rizik na definovanou úroveň nebo k udržení rizik v určitých mezích.
Činnost, která se zabývá definováním a aplikováním sady nápravných opatření s cílem dostat projekt testování do optimálního stavu v případě jeho odchylky od aktuálního plánu.
Metoda pro měření a řízení testování založeného na relaci.
(1) Strukturovaný přístup k přechodu jedinců a organizací ze současného do požadovaného budoucího stavu. (2) Řízený způsob, jak dosáhnout změny nebo navrhované změny ve výrobku nebo službě.
Proces kódování informací, jehož cílem je zajistit, aby původní informace mohly získat pouze autorizované entity, obvykle pomocí zvláštního klíče nebo dešifrovacího procesu.
Schopnost softwarového produktu být upgradován s cílem vyhovět zvýšenému zatížení.
Časový interval, který začíná, když je softwarový produkt formován a končí, když již není k dispozici k užívání. Životní cyklus softwaru typicky zahrnuje fáze konceptu, požadavků, návrhu, implementace, testování, instalace a vyzkoušení, provozu a údržby a někdy také fázi stažení (z produkce). Tyto fáze se mohou překrývat nebo mohou být vykonávány iterativně.
Činnosti prováděné v každé fázi vývoje softwaru a vzájemné logické a chronologické souvislosti mezi nimi.