Linkable version of the official thing. No affiliation.

Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Prohlášení o hodnotách, které jsou základem pro agilní vývoj softwaru. Tyto hodnoty jsou: (preferování) jednotlivců a interakcí před procesy a nástroji, (preferování) reakce na změnu před sledováním plánu, (preferování) spolupráce se zákazníkem před vyjednáváním o smlouvě.
Postup testování pro projekt, který využívá metodiku agilního vývoje softwaru. Zahrnuje techniky a metody jako jsou extrémní programování (XP), zachází s vývojem jako se zákazníkem testování a zdůrazňuje princip návrhu test-first.
Skupina metodik vývoje softwaru založená na iterativním inkrementálním vývoji, kde se požadavky a řešení vyvíjejí během spolupráce v samoorganizujících a mezifunkčních týmech.
Uživatel nebo jiná osoba, která určitým způsobem přichází do styku s testovaným systémem.
Testování založené na systematické analýze, např. produktových rizik nebo požadavků.
Technika používaná k charakterizaci prvků rizika. Výsledek analýzy nebezpečí bude určovat způsoby vývoje a testování systému.
Systematický přístup k identifikaci rizik a analýze možných způsobů selhání, který se zároveň snaží předejít vzniku těchto rizik.
Systematický přístup k identifikaci rizik a analýze možných způsobů selhání, který se zároveň snaží předejít vzniku těchto rizik.
Technika návrhu testů černé skříňky, ve které jsou testovací případy navrženy z diagramů příčiny a následku.
Technika používající vizuální modelování k analýze příčin chyb (defektů), jejiž cílem je odhalit specifické chyby vzniklé kombinací logických vztahů mezi poruchami, lidskými chybami a vnějšími událostmi.
Technika používající vizuální modelování k analýze příčin chyb (defektů), jejiž cílem je odhalit specifické chyby vzniklé kombinací logických vztahů mezi poruchami, lidskými chybami a vnějšími událostmi.
Metoda odhadu testování založená na analýze funkčních bodů.
Jakýkoliv předpoklad, který se liší od očekávání, které plyne ze specifikace požadavků, z dokumentace návrhu, z uživatelské dokumentace, ze standardů, atd. nebo z něčích dojmů nebo zkušeností. Anomálie mohou být nalezeny mimo jiné během přezkoumání, testování, analýzy, kompilace nebo užívání softwarového produktu nebo aplikovatelné dokumentace.
Software, který je použit k detekci a potlačení malwaru.
Opakovaná akce, proces, struktura nebo opakovaně použitelné řešení, které se původně zdálo prospěšné a je běžně užívané, ale je neefektivní a/nebo kontraproduktivní v praxi.
API
Zkratka pro aplikační programové rozhraní (Application Programming Interface).
(1) Osoba, poskytující poradenství a strategické vedení s následnou návazností na ostatní obory činnosti organizace provádějící testování. 2) Osoba, která stanoví způsob, jakým je pro daný systém testování strukturováno, zahrnuje oblasti jako testovací nástroje a management testovacích dat.
Konkrétní implementace obecné architektury automatizovaného testování, která určuje architekturu řešení tj. jeho vrstvy, komponenty, služby a rozhraní.
Procedura s cílem zjistit, zda je osoba nebo proces tím, za koho se vydává.
Použití softwaru (např. nástroje nahraj/přehraj) pro řízení provedení testů, porovnávání očekávaných výsledků se skutečnými, přípravu podmínek pro testování (preconditions) a další řídící a reportovací aktivity.
Povolení k užívání zdrojů, které je dáno uživateli nebo procesu.
Audit hodnotící bezpečnostní procesy a infrastrukturu organizace.
Nástroj, který podporuje provozní bezpečnost.
Obecný dokument popisující principy, přístup a hlavní cíle organizace v oblasti bezpečnosti.
Soubor kroků potřebných k provedení politiky bezpečnosti a kroky, které je třeba podniknout v reakci na bezpečnostní incident.
Proces testování s cílem určit bezpečnost softwarového produktu.
Slabina systému, která by mohla umožnit úspěšný bezpečnostní útok.
Pokus o získání neoprávněného přístupu k systému nebo komponentě, zdrojům, informacím, případně pokus ohrozit integritu systému.
Systém, jehož selhání nebo porucha může způsobit smrt nebo vážné zranění osob, případně ztrátu nebo vážné poškození zařízení anebo poškození životního prostředí.
Síť napadených počítačů nazývaných boti nebo roboti, která je řízena třetí stranou, a která je použita pro posílání malwaru nebo spamu, případně ke spuštění útoků.
Speciální milník v projektu. Brány kvality jsou umístěny mezi takovými fázemi projektu, které silně závisí na výsledcích předchozí fáze. Brána kvality zahrnuje formální kontrolu dokumentů předchozí fáze.
Provedení test na definované verzi testovaného/testovacího objektu.
Zkratka pro počítačem podporované softwarové inženýrství (Computer Aided Software Engineering).
Celkové náklady vynaložené na činnosti a záležitosti spojené s kvalitou a často také rozdělené na náklady na prevenci, ohodnocení, interní vady a externí vady.
Proces potvrzení (např. složením zkoušky), že komponenta, systém nebo osoba je ve shodě s pro ni specifikovanými požadavky.
Sled událostí (např. spustitelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Sled událostí (např. spustitelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Odpověď komponenty nebo systému na sadu vstupních hodnot nebo podmínek.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Zranitelnost, která umožňuje útočníkům vložit škodlivý kód do jinak benigních (neškodných) internetových stránek.
Reprezentace dynamických měření provozní výkonnosti nějaké organizace nebo činnosti za použití metrik, které jsou metaforou prvků na palubní desce automobilu jakými jsou například vizuální číselník, čítač, apod. Důsledek událostí nebo činností tak může být snadno pochopen v souvislosti s provozními cíli.
Abstraktní znázornění posloupnosti a možných změn stavu datových objektů, kde stav objektu je jeden z následujících stavů: vytvoření, použití nebo zrušení.
Nástroj používaný programátory na reprodukování selhání, prověření stavu programů a nalezení odpovídající chyby. Nástroje pro ladění (debuggery) umožňují programátorům spouštět programy krok za krokem, přerušit běh programu na libovolném příkaze, nastavit a přezkoumat proměnné programu.
Vykonatelný příkaz, ve kterém je proměnné přiřazena hodnota.
Fyzická nebo logická část sítě, která obsahuje a vystavuje externě orientované služby organizace nedůvěryhodné síti, obyčejně Internetu.
Aktivita vývoje, při které je systém zkompilován a sestaven každý den (často během noci), takže je kdykoliv k dispozici kompletní systém včetně všech posledních změn.
Technika návrhu testů černé skříňky, která se používá k identifikaci efektivních a účinných testovacích případů, a při které může nebo musí být testováno několik proměnných současně. Technika zobecňuje třídy ekvivalence a analýzu hraničních hodnot, zároveň je na nich založená.
Škoda, které bude způsobena v případě, že se riziko skutečně projeví.
Škoda, které bude způsobena v případě, že se riziko skutečně projeví.
Bezpečnostní tester, který používá hackerské postupy.
Nepřiměřený nárůst počtu testovacích případů s rostoucí velikostí testovací báze při použití určité techniky návrhu testů. Může k němu dojít také při prvním systematickém použití dané techniky.
Metodika softwarového inženýrství používaná v agilním vývoji softwaru, ve které jsou hlavními praktikami programování v párech, provádění rozsáhlých revizí, jednotkové testování, jednoduchost a přehlednost veškerého kódu.
Výsledek testu, při kterém je reportován defekt, ačkoliv žádný takový defekt v testovaném objektu neexistuje.
Výsledek testu, který neodhalil přítomnost defektu, který je aktuálně přítomen v testovaném objektu.
Výsledek testu, který neodhalil přítomnost defektu, který je aktuálně přítomen v testovaném objektu.
Výsledek testu, při kterém je reportován defekt, ačkoliv žádný takový defekt v testovaném objektu neexistuje.
Komponenta nebo sada komponent, která řídí příchozí a odchozí síťový provoz na základě předem stanovených bezpečnostních pravidel.
Zkoumání cílové oblasti se záměrem získat informace, které mohou být užitečné pro útok.
Nástroj, který poskytuje prostředí pro automatizaci testování. Obvykle obsahuje stuby a ovladače (tzv. sadu testovacího vybavení - test harness) a knihovny, potřebné k testování.
Nástroj, který poskytuje prostředí pro jednotkové testování nebo testování komponent. Komponenta může být testována samostatně nebo s pomocí vhodných stubů a ovladačů. Framework může poskytovat také další podporu pro vývojáře, např. schopnost debuggování.
Integrační přístup, který spojuje komponenty nebo systémy za účelem včasného získání základní funkcionality.
Technika testování softwaru používaná k odhalení bezpečnostních zranitelností, která na vstup komponenty nebo systému předkládá masivní množství náhodných dat (nazývaných fuzz - chmýří).
Technika testování softwaru používaná k odhalení bezpečnostních zranitelností, která na vstup komponenty nebo systému předkládá masivní množství náhodných dat (nazývaných fuzz - chmýří).
Přesná sada testovacích aktivit seskupených do řiditelné fáze projektu, např. prováděcí aktivity pro danou úroveň testu.
Typ testovacího nástroje, který umožňuje výběr, tvorbu, generování, zpracování a editaci dat z existujících databází za účelem použití při testování.
Zveřejněný graf, který znázorňuje práci v závislosti na čase v dané iteraci. Zobrazuje stav a trend při plnění úkolů v iteraci. Osa X typicky reprezentuje dny v iteraci, osa Y reprezentuje zbývající práci (obvykle buď v ideálních člověko-hodinách nebo v tzv. story points).
Grafické znázornění vstupů a/nebo podnětů (příčin) a jim odpovídajících výstupů (následků), které může být použito pro návrh testovacích případů.
Abstraktní reprezentace vztahů mezi voláním jednotlivých programových částí v programu.
GUI
Zkratka pro grafické uživatelské rozhraní.
Osoba nebo organizace, která je aktivně zapojena do bezpečnostních útoků, obvykle s nepřátelskými úmysly.
Testování prováděné s cílem odhalit defekty v rozhraních a interakcích mezi hardwarovými a softwarovými komponentami.
Seznam činností, úkolů nebo událostí testovacího procesu, identifikující vzájemné závislosti a jejich zamýšlené datumy a/nebo časy zahájení a ukončení.
Transformace řetězců proměnné délky do obvykle kratší hodnoty pevné délky nebo klíče. Hashované hodnoty nebo též hashe se běžně používají v tabulkách s rozptýlenými položkami (hashovací tabulka) nebo databázových vyhledávacích funkcích. Kryptografické hashovací funkce se používají pro zabezpečení dat.
Zdroj defektu, při jehož odstranění je snížen nebo úplně eliminován výskyt daného typu defektu.
Osoba, která vykonává hodnocení, kterýkoliv člen hodnotícího týmu.
Dokument, který shrnuje výsledky hodnocení, např. závěry, doporučení a zjištění.
Sledování požadavků na dané úrovni testů v testovací dokumentaci (např. plán testů, specifikace návrhu testů, specifikace testů, specifikace procedury testů nebo testovací skript).
Ukazatel na webové stránce, který vede na jinou webovou stránku.
Model zlepšování organizace, který slouží jako podklad pro zahájení, plánování a provádění opatření ke zlepšení. IDEAL model je pojmenován dle pěti fází, které popisuje: zahájení, diagnostikování, zavádění, vykonávání a ponaučení.
Obecná metrika efektivity a/nebo výkonnosti používaná ke směrování a kontrole progresivního vývoje, např. zpoždění termínu dodání (lead-time slip) ve vývoji softwaru.
Organizační artefakty potřebné k provádění testování, které se skládají z testovacího prostředí, testovacích nástrojů, vybavení pracoviště a procedur.
Proces záměrného přidávání defektů do systému s účelem zjištění, zda je systém schopen defekt detekovat a případně se z něj zotavit. Metoda napodobuje selhání, která by mohla v této oblasti nastat.
Testování prováděné osobami, které jsou (fyzicky) umístěny společně se členy projektového týmu, ale nejsou zaměstnanci jejich organizace.
Instrukce, které vedou instalujícího skrz instalační proces, dodané na vhodném médiu. Může se jednat o manuál, návod typu krok za krokem, instalačního průvodce nebo o jakýkoliv jiný podobný procesní popis.
Proces skládání (kombinování) komponent nebo systémů do rozsáhlejších celků.
Vývojový životní cyklus, kde je projekt obvykle rozdělený do velkého počtu iterací. Iterace představuje kompletní vývojový cyklus končící dodávkou (interní nebo externí) spustitelného produktu, podmnožinou finálního produktu, který se vyvíjí a narůstá od iterace k iteraci s cílem dosáhnout finálního produktu.
Prvek nezbytný pro organizaci nebo projekt určující naplnění jejich poslání. Klíčovými faktory úspěchu jsou ty kritické faktory nebo činnosti potřebné pro zajištění úspěchu.
Obecná metrika efektivity a/nebo výkonnosti používaná ke směrování a kontrole progresivního vývoje, např. zpoždění termínu dodání (lead-time slip) ve vývoji softwaru.
Smíšený tým zainteresovaných, kteří mají na starosti management defektů od počátečního objevení po konečné rozhodnutí (odstranění, odložení nebo zrušení defektu). V některých případech se jedná o stejný tým jako výbor pro správu konfigurací.
Smíšený tým zainteresovaných, kteří mají na starosti management defektů od počátečního objevení po konečné rozhodnutí (odstranění, odložení nebo zrušení defektu). V některých případech se jedná o stejný tým jako výbor pro správu konfigurací.
Testovací nástroj určený k provádění automatického srovnávání aktuálních výsledků testů s výsledky očekávanými.
Testovací nástroj určený k provádění automatického srovnávání aktuálních výsledků testů s výsledky očekávanými.
Přístup k testování, kdy testovací sada obsahuje všechny kombinace vstupních hodnot a vstupních podmínek.
Manažerský přístup aplikovaný na celou organizaci, založený na účasti všech členů organizace a zaměřený na kvalitu a dlouhodobý úspěch díky spokojenosti zákazníků. Je přínosný pro všechny členy organizace i pro samotnou organizaci. TQM spočívá v plánování, organizaci, řízení, kontrole a zajištění.
Výpočetní model, který se skládá z konečného počtu stavů a přechodů mezi těmito stavy, případně včetně souvisejících činností.
Skladba komponenty nebo systému, která je definována počtem, vlastnostmi a vzájemným propojením všech jeho součástí.
Model založený na obsahu s cílem zlepšení testovacího procesu postavený na dvanácti kritických procesech. Tyto zahrnují řídící procesy, pomocí kterých členové a management posuzují pravomoce a kritické procesy, u kterých výkonnost ovlivňuje zisk a reputaci firmy.
Kritéria použitá jako návod pro generování testovacích případů nebo jako podklad pro volbu testovacích případů ve snaze omezit velikost testu.
Rozhodovací pravidla používaná k určení, zda byla daná položka testů (funkce) nebo vlastnost označena jako úspěch nebo selhání.
Kryptografická technika, která přidává před procesem hashování náhodná data (sůl) do uživatelských dat.
Proces demonstrování schopnosti naplnit specifikované požadavky. Pozn. termín "kvalifikovaný" se používá k označování odpovídajícího stavu.
Pohled na kvalitu, kde kvalita je definována cenou. Kvalitní produkt nebo služba je taková, která poskytuje požadovaný výkon za přijatelnou cenu. Kvalita je určena rozhodovacím procesem se zainteresovanými subjekty na základě kompromisu mezi časem, úsilím a náklady.
Software, jehož cílem je poškodit systém nebo jeho komponenty.
Koordinované činnosti, které mají směrovat a řídit organizaci s ohledem na kvalitu, což obecně znamená zavedení politiky a cílů kvality, její plánování, kontrola, zajištění a zlepšování.
Osoba, která je odpovědná za plánování a dohled nad vývojem a rozvojem řešení automatizace testování.
Systematické hodnocení nákupu, dodávky, vývoje, provozu nebo údržby softwaru, provedené jménem managementu, které sleduje postup (prací), určuje stav plánů a harmonogramů, potvrzuje požadavky a jejich systémové rozložení nebo vyhodnocuje účinnost manažerských přístupů k dosažení shody se zadáním.
Matice, která popisuje účast různých pozic při dokončování úkolů či dodávaných výstupů pro projekt nebo proces. Je obzvláště užitečná při vyjasňování rolí a odpovědností. RACI je zkratka odvozená ze čtyř hlavních zodpovědností, které se obvykle se používají: vykonává (responsible), ručí (accountable), je konzultováno (consulted), je informováno (informed).
Přístup k testování založeného na modelu, při kterém jsou testovací případy generovány a prováděny současně.
Metodika, podle níž jsou cíle definovány velmi specificky a ne obecně. SMART je zkratka odvozená od vlastností cíle, který má být definován: specifický (Specific), měřitelný (Measureble), dosažitelný (Attainable), relevantní (Relevant) a včasný (Timely).
Stupnice měření a metoda definovaná pro její měření.
Procento sekvencí N+1 přechodů, které jsou pokryty testovací sadou.
Bod v časové ose projektu, ve kterém by měly být k dispozici (i přechodné) výstupy a výsledky, které jsou pro daný bod definovány.
Účel testování v rámci organizace, často zdokumentovaný jako součást politiky testování.
Rámec, který popisuje klíčové elementy efektivního vývoje produktu a procesu údržby. CMMI pokrývá doporučené postupy pro plánování, technické oblasti a řízení vývoje produktu a údržby.
Pětistupňový rámec s cílem zlepšování procesu testování se vztahem k CMMI (Model hodnocení vyspělosti procesů), který popisuje klíčové elementy efektivního procesu testování.
Jakýkoliv model použitý při testování založeném na modelu.
Model popisující testware, který se používá pro testování komponenty nebo systému.
Procesní model, který poskytuje podrobný popis dobrých technických postupů, např. testovacích.
Strukturovaná sada prvků, které popisují některé aspekty zralosti v organizaci, jejíž cílem je pomoc při definování a pochopení procesů organizace. Model zralosti často poskytuje společný jazyk, společnou vizi a rámec pro stanovení priorit opatření ke zlepšení.
Nástroj podporující vytváření, doplňování a ověřování modelů softwaru anebo systému.
Diagram, používaný k vyjádření slov, myšlenek, úkolů nebo jiných položek spojených a uspořádaných kolem centrálního klíčového slova nebo nápadu. Myšlenkové mapy se používají ke generování, vizualizaci, strukturování a třídění myšlenek, a jako pomoc při studiu, organizaci, řešení problémů, rozhodování a psaní.
Číslo nebo kategorie přiřazená k atributu entity na základě provedeného měření.
Proces přiřazení čísla nebo kategorie entitě s cílem popsat její atributy.
Testy zaměřené na prokázání, že systém či komponenta nepracuje správně. Negativní testování souvisí spíše s postojem testerů než s konkrétním přístupem k testování nebo technikou návrhu testů, např. testování s neplatnými vstupními hodnotami či výjimkami.
Dokonalejší metoda nebo inovativní postup, který přispívá ke zlepšení výkonnosti organizace v daném kontextu, obvykle hodnocená jako nejlepší podobnými organizacemi.
Ukazatel, který se odkazuje na pozici (paměť), která je mimo rozsah tohoto ukazatele nebo vůbec neexistuje.
Cesta, která nemůže být prověřena žádnou z možných sad vstupních hodnot.
Oddělení zodpovědností, které podporuje dosažení objektivního testování
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Technika návrhu testů černé skříňky, kdy jsou testovací případy vybrány náhodně (případně s využitím nějakého pseudo-náhodného algoritmu) a to tak, aby výběr odpovídal provoznímu profilu. Tato technika může být použita pro testování nefunkcionálních charakteristik jako je např. spolehlivost nebo výkonnost.
Nástroj používaný k ověření, že se na internetové stránce nenacházejí žádné chybné hypertextové odkazy.
Typ nástroje pro provádění testů, ve kterém jsou vstupy zaznamenány při ručním testováním s cílem vytvořit automatizované testovací skripty, které mohou být spouštěny později (tj. přehrány). Tyto nástroje jsou často používány na podporu automatizovaného regresního testování.
Nástroj používaný programátory na reprodukování selhání, prověření stavu programů a nalezení odpovídající chyby. Nástroje pro ladění (debuggery) umožňují programátorům spouštět programy krok za krokem, přerušit běh programu na libovolném příkaze, nastavit a přezkoumat proměnné programu.
Nástroj podporující aktivitu návrhu testů generováním testovacích vstupů ze specifikace. Tato specifikace může být obsažena v úložišti CASE nástroje, např. v nástroji pro správu požadavků. Vstupy mohou být také generovány z testovacích podmínek uložených v samotném nástroji nebo z kódu.
Nástroj, který podporuje proces přezkoumání. Mezi jeho typické vlastnosti patří plánování přezkoumání, podpora sledování stavu, podpora komunikace, podpora vzdálené spolupráce při přezkoumání a udržování úložiště pro sběr a reportování metrik.
Typ testovacího nástroje, který umožňuje výběr, tvorbu, generování, zpracování a editaci dat z existujících databází za účelem použití při testování.
Nástroj, který podporuje záznam požadavků, atributů požadavků (např. priorita, zodpovědnost) a poznámek a dále usnadňuje sledovatelnost přes jednotlivé vrstvy požadavků a změnového řízení požadavků. Některé nástroje pro řízení požadavků také poskytují podporu pro statickou analýzu jako je např. kontrola konzistence a kontrola porušení předdefinovaných pravidel pro řízení požadavků.
Nástroj, který provádí statickou analýzu.
Nástroj pro podporu testů extrémní zátěže.
Nástroj sloužící pro úmyslné vkládání (tzv. zasévání) chyb do komponenty nebo systému.
Nástroj sloužící pro úmyslné vkládání (tzv. zasévání) chyb do komponenty nebo systému.
Nástroj, který provádí statickou analýzu.
Typ nástroje pro provádění testů, ve kterém jsou vstupy zaznamenány při ručním testováním s cílem vytvořit automatizované testovací skripty, které mohou být spouštěny později (tj. přehrány). Tyto nástroje jsou často používány na podporu automatizovaného regresního testování.
Ochrana osobních údajů či jinak citlivých informací před nežádoucím prozrazením.
Bezpečnostní útok jehož cílem je přetížit systém (nelegitimními) požadavky tak, že legitimní požadavky nemohou být zpracovány.
Procento defektů, které je odstraněno ve stejné fázi životního cyklu softwaru, ve které byly tyto defekty nalezeny.
Přístup k testování založeného na modelu, při kterém jsou testovací případy generovány do úložiště pro budoucí provedení.
Metodické hodnocení softwarových procesů organizace dle referenčního modelu.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Přístup k testování založeného na modelu, při kterém jsou testovací případy generovány a prováděny současně.
Softwarový nástroj, který je obvykle přes internet k dispozici všem potenciálním uživatelům ve formě zdrojového kódu. Jeho uživatelům je většinou na základě licence dovoleno zkoumat, měnit, zlepšovat a někdy také distribuovat daný software.
Dvourozměrné pole konstruované pomocí speciálních matematických postupů tak, aby například výběr jakýchkoliv dvou sloupců v poli obsahoval všechny kombinace párů ze všech různých čísel v poli.
Testování prováděné lidmi, kteří nejsou ve stejné lokaci jako projektový tým a nejsou jeho spolupracovníky.
Sada automatických testů, která validuje integritu každého sestavení a ověřuje její klíčovou funkcionalitu, stabilitu a testovatelnost. Jedná se o postup, kdy jsou dodávky sestavovány velmi často (např. agilní projekty) a tato sada testů je pak spouštěna s každým novým sestavením předtím, než je systém/produkt uvolněn pro další testování.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny.
Statistická metoda při rozhodování, která se používá pro výběr omezeného počtu faktorů, jejichž společné působení vytváří většinový efekt. Ve významu zlepšování kvality to znamená, že většina problémů (80%) je způsobena několika klíčovými příčinami (20%).
Technika testování, jejíž cílem je odhalení bezpečnostních zranitelností (známých nebo neznámých) k získání neoprávněného přístupu.
Bezpečnostní útok určený k přesměrování provozu webové stránky na podvodné webové stránky bez vědomí či souhlasu uživatele.
Pokus získat osobní nebo citlivé informace vydáváním se za důvěryhodnou entitu v elektronické komunikaci.
Dokument, popisující přístup, zdroje a harmonogram zamýšlených aktivit přezkoumání. Mimo jiné identifikuje dokumenty a kód k přezkoumání, typy přezkoumání, které mají být užity, účastníky, vstupní a výstupní kritéria, která mají být použita v případě formálních přezkoumání a zdůvodnění jejich volby. Plán přezkoumání je záznamem procesu plánování přezkoumání.
Plán testování, který je typicky zaměřen na jednu úroveň testů.
Technika založená na společném souhlasu, většinou používaná k odhadu úsilí či relativní velikosti uživatelských scénářů v agilním vývoji softwaru. Jde o variaci metody Wide Band Delphi s použitím balíčku karet s hodnotami, které představují jednotky, ve kterých tým provádí své odhady.
Aktivita zavedení nebo aktualizace plánu testování.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda, např. A>B.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda, např. A>B.
Procento kombinací všech výstupů jednoduchých podmínek v rámci jednoho příkazu, které jsou prověřeny nějakou testovací sadou. 100% pokrytí vícenásobných podmínek garantuje 100% pokrytí změněných podmínek.
Procento kombinací všech výstupů jednoduchých podmínek v rámci jednoho příkazu, které jsou prověřeny nějakou testovací sadou. 100% pokrytí vícenásobných podmínek garantuje 100% pokrytí změněných podmínek.
Procento sekvencí N+1 přechodů, které jsou pokryty testovací sadou.
Procento výsledků podmínek, které jsou vykonány v rámci testovací sady. Pro 100% pokrytí podmínek je nutno mít každou jednotlivou podmínku v každém rozhodovacím příkazu otestovánu jako Pravda a Nepravda.
Procento výsledků podmínek, které jsou vykonány v rámci testovací sady. Pro 100% pokrytí podmínek je nutno mít každou jednotlivou podmínku v každém rozhodovacím příkazu otestovánu jako Pravda a Nepravda.
Procento výstupů všech podmínek a všech rozhodnutí, které jsou vykonány v rámci testovací sady. 100% pokrytí rozhodnutí a podmínek znamená jak 100% pokrytí podmínek, tak 100% pokrytí rozhodnutí.
Procento tříd ekvivalence, které jsou vykonány v rámci testovací sady.
Procento kombinací všech výstupů jednoduchých podmínek v rámci jednoho příkazu, které jsou prověřeny nějakou testovací sadou. 100% pokrytí vícenásobných podmínek garantuje 100% pokrytí změněných podmínek.
Obecný dokument, který popisuje principy, přístup a hlavní cíle organizace v oblasti testování.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt.
Praktika určení způsobu, kterým byl proveden úspěšný bezpečnostní útok a vyhodnocení jeho škod.
Odhadnutá pravděpodobnost, že se z rizika stane skutečný výsledek nebo událost.
Odhadnutá pravděpodobnost, že se z rizika stane skutečný výsledek nebo událost.
Výraz, který může být vyhodnocen jako pravdivý nebo nepravdivý a následně může být použit ke stanovení následného logického rozhodování (během) řídícího toku.
Úroveň důležitosti (obvykle z pohledu byznysu) přiřazená nějaké položce, např. defektu.
Systematický přístup k testování založený na rizicích, který řeší identifikaci a analýzu rizik produktu s cílem vytvořit z těchto rizik matici založenou na pravděpodobnosti a dopadu.
Sada provázaných aktivit, které přeměňují vstupy na výstupy
Soubor aktivit včetně jejich výsledků zaměřených na zlepšení výkonu a zralosti testovacích procesů organizace.
Rámec, ve kterém jsou procesy stejné povahy zařazeny do celkového modelu, např. model zlepšování testů.
Procesní model, který pomocí předepsaných kroků poskytuje základní sadu osvědčených postupů pro zlepšení určitého procesu.
Skupina (testových) specialistů, kteří napomáhají k definici, údržbě a zlepšování testovacích procesů používaných v organizaci.
Projekt je unikátní soubor koordinovaných a řízených činností s datem zahájení a datem ukončení uskutečněných pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení času, nákladů a zdrojů.
Strukturovaný způsob, jak zachytit získané poznatky (lessons learned) a vytvořit konkrétní akční plány pro zlepšení v dalším projektu nebo další fázi projektu.
Bezpečnostní útok, který se snaží získat tajná hesla uložená v počítačovém systému nebo přenášená po síti.
Paměťový element v počítači, který je přístupný softwarovým programem za použití jména.
Proces vývoje a implementace provozního profilu.
Hardwarové a softwarové produkty nainstalované u uživatelů nebo zákazníků v místech, kde bude testovaná komponenta nebo systém používán. Software může obsahovat operační systémy, systémy pro správu databází a další aplikace.
Testování prováděné s cílem vyhodnotit komponentu (nebo systém) v jejím (jeho) provozním prostředí.
Fáze v modelu IDEAL (provádění - acting), ve kterém jsou zlepšení vytvořena, aplikována do praxe a nasazena v organizaci. Fáze provádění (acting) se skládá z následujících aktivit: vytvoření řešení, testování řešení/pilot, zdokonalování řešení a implementace řešení.
Software dodávaný na jakémkoli vhodném médiu, který provádí osobu provádějící instalaci skrz instalační proces, což obvykle znamená spuštění instalačního procesu, poskytování výsledků instalace a nabídka možností (instalace).
Zkoumání cílové oblasti se záměrem získat informace, které mohou být užitečné pro útok.
Série (obvykle dat), která se zdá být náhodná, ale je ve skutečnosti generována podle nějakého předem stanoveného pořadí.
Přechod mezi dvěmi stavy komponenty nebo systému.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Případ užití, ve kterém někteří aktéři se zlým úmyslem způsobují škody na systému nebo jiným aktérům.
Metoda pro transformaci požadavků uživatelů do návrhu výstupního produktu. Promítá metody pro dosažení kvalitního návrhu do subsystémů, komponent a v neposlední řadě do specifických elementů výrobního procesu.
Vlastní přizpůsobivý iterativní rámec procesu vývoje softwaru, který se skládá ze čtyř fází životního cyklu projektu: založení (inception), zpracování (elaboration), provedení (construction) a převedení (transition).
Technika založená na společném souhlasu, většinou používaná k odhadu úsilí či relativní velikosti uživatelských scénářů v agilním vývoji softwaru. Jde o variaci metody Wide Band Delphi s použitím balíčku karet s hodnotami, které představují jednotky, ve kterých tým provádí své odhady.
Procesní model, který poskytuje podrobný popis dobrých technických postupů, např. testovacích.
Testování s využitím různých technik s cílem řídit riziko regrese, například navržením opakovaně použitelného testwaru a rozsáhlou automatizací testů na jedné nebo několika testovacích úrovních.
Sběr a analýza dat z testovacích aktivit a následná konsolidace dat do zprávy pro zainteresované strany.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt.
Fyzický nebo funkcionální projev selhání. Systém v režimu selhání může být například charakterizován pomalým provozem, nesprávnými výstupy nebo úplným ukončením činnosti.
Faktor, který může v budoucnu vést k negativním důsledkům. Obvykle je vyjádřen pomocí dopadu a pravděpodobnosti.
Míra, při které může komponenta nebo systém fungovat správně v případě neplatných vstupů nebo rušivých podmínkách prostředí.
Proces získávání seznamů e-mailových adres pro použití v hromadných e-mailových zprávách.
Iterativně inkrementální rámec pro řízení projektů běžně používaný v agilním vývoji softwaru.
Reprezentace vybraných charakteristik chování jednoho fyzického nebo abstraktního systému jiným systémem.
Zařízení, počítačový program nebo systém používaný v průběhu testování, který se chová nebo funguje jako jiný systém v případě, že disponuje sadou řízených vstupů.
Statický analyzátor, který se používá k detekci určitých bezpečnostních zranitelností v kódu.
Statická analýza s cílem najít a odstranit škodlivý kód.
Způsob provádění testů, kdy je využita sekvence již dříve dokumentovaných testů.
Skriptovací technika, při níž jsou skripty strukturovány do scénářů, které představují případy užití testovaného softwaru. Tyto skripty mohou být parametrizovány pomocí testovacích dat.
Chování vytvořené/pozorované při testování systému nebo komponenty.
Dvě nebo více jednotlivých podmínek spojených pomocí logického operátoru (AND, OR nebo XOR), např. "A>B AND C>1000".
Stupeň složitosti komponenty nebo systému ve smyslu pochopení jejího návrhu a/nebo interní struktury, údržby a ověřování funkčnosti.
Pokus o zmanipulování někoho za účelem odhalení informací (například hesla), které lze použít k útoku na systémy nebo sítě.
Počítačové programy, postupy a případně související dokumenty a data týkající se provozu počítačového systému.
Sada aktivit určená ke zlepšování výkonnosti a zralosti procesů organizace. SPI zároveň zahrnuje i výsledky těchto aktivit.
Osoba, která je zodpovědná za návrh, implementaci, údržbu architektury a technický rozvoj výsledného řešení automatizace testování.
Softwarový nástroj, který byl vyvinut speciálně pro skupinu uživatelů nebo zákazníků.
Dokument, který ideálně úplným, přesným a ověřitelným způsobem specifikuje požadavky, design, chování nebo jiné vlastností komponenty nebo systému. Často také postupy určující, zda tyto předpoklady (požadavky) byly splněny.
Bezpečnostní útok, při kterém jsou škodlivé SQL příkazy vkládány do vstupního pole pro spouštění.
Formální, případně povinná sada požadavků vyvinutá a používaná k předepsání konzistentních přístupů ke způsobu práce nebo k poskytování pokynů (například normy ISO / IEC, IEEE standardy a organizační normy).
Analýza zdrojového kódu provedená bez spuštění daného softwaru.
Diagram, který znázorňuje stavy, ve kterých se komponenta nebo systém může nacházet. Dále ukazuje podmínky nebo okolnosti, které způsobují změnu a/nebo jsou důsledkem změny z jednoho stavu do jiného.
Obecný plán pro dosažení dlouhodobých cílů automatizace testování za daných okrajových podmínek.
Testovací strategie, při které testovací tým dodržuje sadu předdefinovaných procesů, přičemž tyto procesy řeší položky jako dokumentaci, správnou identifikaci, použití báze testování a orákula testování včetně organizace testovacího týmu.
Testovací strategie, při které testovací tým dodržuje nějaký standard. Tento standard může např. platit pro určitý stát (právní předpis), pro obchodní oblast (oborová norma) nebo může být interní (standard organizace).
Skriptovací technika, která vytváří a využívá knihovnu opakovaně použitelných skriptů.
Metrika pokrytí založená na vnitřní struktuře komponenty nebo systému.
Implementace softwarové komponenty ve formě skeletu nebo komponenty se speciálním určením, použitá pro vývoj nebo test komponenty, která tuto implementaci volá nebo je na ní závislá. Nahrazuje volanou komponentu.
Struktura modelu (např. CMMI), při níž je dosažení cílů sady procesních oblastí stanoveno jako úroveň zralosti. Každá úroveň vytváří základ pro další úrovně.
Doba střední hodnoty (např. aritmetický průměr), během které se systém zotaví z jakéhokoliv selhání. To obvykle zahrnuje testování s cílem potvrdit, že defekt byl vyřešen.
Doba střední hodnoty (např. aritmetický průměr) mezi selháními systému. MTBF je typicky součástí modelu růstu spolehlivosti, který předpokládá, že systém, u něhož dojde k selhání, je okamžitě opraven díky procesu nápravy defektů.
Systém, který monitoruje činnosti na sedmi vrstvách OSI modelu (od síťové po aplikační vrstvu) tak, aby odhalil porušení bezpečnostní politiky.
Vícenásobné heterogenní distribuované systémy, které jsou vestavěné v sítích na několika úrovních a ve více vzájemně propojených oblastech, které řeší rozsáhlé interdisciplinární společné problémy a cíle, obvykle bez společné struktury řízení.
Nástroj strategického řízení výkonnosti na měření toho, zda jsou provozní aktivity společnosti v souladu s jejími cíli v rámci obchodní vize a strategie.
Tabulka (mřížka) zobrazující výsledné přechody pro každý stav v kombinaci s každou možnou událostí a ukazující zároveň platné i neplatné přechody.
Sada jednoho nebo více testovacích případů.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Provedení testovacího procesu na jednom identifikovatelném vydání (release) testovaného objektu.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Nepřerušená doba strávená v provádění testů. V průzkumném testování je každá testovací relace zaměřena na (testovací) listinu (resp. z ní vychází), ale testeři mohou během ní také prozkoumat nové možnosti nebo problémy. Tester vytváří a provádí testy v reálném čase a zaznamenává jejich průběh.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Testování kódu, který umožňuje komunikaci mezi různými procesy, programy a/nebo systémy. Testování API často zahrnuje negativní testování, např. validaci robustnosti zpracování dat. Viz také testování rozhraní.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Proces testování, který má za cíl ověřit interoperabilitu (schopnost spolupráce) softwarového produktu.
Proces testování, který má za cíl ověřit interoperabilitu (schopnost spolupráce) softwarového produktu.
Proces testování s cílem zjistit přenositelnost softwarového produktu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Technika návrhu testů bílé skříňky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby došlo k vykonání všech výstupů jednotlivých podmínek, které nezávisle určí výsledek rozhodnutí celkového výrazu.
Testování s využitím takových vstupních hodnot, které by měly být komponentou nebo systémem zamítnuty.
Systematický způsob testování všech kombinací dvojic proměnných pomocí ortogonálních polí. Významně redukuje počet kombinací proměnných při testování všech kombinací dvojic.
Proces testování s cílem určit udržovatelnost softwarového produktu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Proces testování s cílem zjistit přenositelnost softwarového produktu.
Proces testování za účelem zjištení přesnosti softwarového produktu.
Testování formou simulace režimů selhání nebo vyvoláním selhání v řízeném prostředí. Po selhání je testován mechanismus převzetí tak, aby bylo zajištěno, že data nejsou ztracena nebo poškozena, a že jakákoliv dohodnutá úroveň služeb je zajištěna (např. dostupnost funkcí nebo doby odezvy).
Testování s cílem zjistit lehkost, která umožňuje uživatelům s postižením používat komponentu nebo systém.
Proces testování s cílem určit robustnost softwarového produktu.
Typ integračního testu, který se zabývá testováním rozhraní mezi komponentami nebo systémy.
Proces testování s cílem určit schopnost zotavení softwarového produktu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Proces testování s cílem určit spolehlivost softwarového produktu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Technika návrhu testů bílé skříňky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby došlo k provedení dvojic "definice-užití" pro dílčí proměnné.
Proces testování s cílem určit udržovatelnost softwarového produktu.
Technika návrhu testů bílé skříňky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby došlo k vykonání všech výstupů jednotlivých podmínek, které nezávisle určí výsledek rozhodnutí celkového výrazu.
Přístup k testování, ve kterém jsou testovací aktivity plánovány jako nepřerušovaná relace návrhu a provedení testu. Je často používaný ve spojení s průzkumným testováním.
Proces testování s cílem určení vhodnosti softwarového produktu.
Proces testování s cílem určit vytíženost zdrojů softwarového produktu.
Technika návrhu testů bílé skříňky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby došlo k vykonání všech výstupů jednotlivých podmínek, které nezávisle určí výsledek rozhodnutí celkového výrazu.
Technika návrhu testů bílé skříňky, ve které jsou testovací případy navrhovány tak, aby došlo k provedení (všech) větví.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené nebo zahrnující modely.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na zkušenostech, znalostech a intuici testera.
Technika založená na zkušenostech, která využívá útoky na software k vyvolání selhání a to zejména takových, které souvisí s bezpečností.
Proces testování s cílem určit schopnost zotavení softwarového produktu.
Testování změn v produkčním systému nebo vlivu změn prostředí na produkční systém.
Proces testování s cílem určit vytíženost zdrojů softwarového produktu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování s cílem určit škálovatelnost softwarového produktu.
Typ výkonnostního testování prováděné za účelem vyhodnocení chování testované položky v podmínkách zátěže překračující předpokládané nebo stanovené požadavky na kapacitu nebo v podmínkách dostupnosti prostředků nedosahujících minimální stanovené požadavky.
Schopnost systému nebo komponenty pokračovat v normálním provozu i přes přítomnost chybných vstupů.
Průběžný byznysově orientovaný rámec, který popisuje klíčové prvky efektivního a účinného procesu testování s cílem jeho zlepšení.
Dvourozměrná tabulka, která dává do souvislosti dvě entity (například požadavky a testovací případy). Tato tabulka umožňuje zpětné i dopředné vysledování vazby jedné entity na druhou, což umožňuje stanovení dosaženého pokrytí a posouzení dopadů navrhovaných změn.
Datový typ, který určuje umístění určitého elementu dat. Například adresa v paměti, kde se nachází další záznam zaměstnance, který má být zpracován.
Během fáze uzavření testování, která je částí procesu testování, se sbírají data z ukončených aktivit s cílem sjednocení zkušeností, testwaru, faktů a údajů. Fáze uzavření testování se skládá z dokončení a archivace testwaru a vyhodnocení procesu testování včetně přípravy zprávy hodnotící testování.
Pohled na kvalitu, ve kterém je kvalita definována jako schopnost uspokojit potřeby a přání uživatele. Produkty nebo služby, které nesplňují potřeby uživatelů pravděpodobně nenajdou žádné uživatele. Jedná se o kontextově podmíněný přístup ke kvalitě, protože různé byznysové charakteristiky vyžadují různé vlastnosti produktu.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo specifické aplikování byly splněny.
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Bezpečnostní hrozba, která pochází zevnitř organizace, často od autorizovaného uživatele systému.
Vrstva v obecné architektuře automatizace testování, která podporuje implementaci testů pomocí podpory definice testovacích sad a/nebo testovacích případů, např. formou šablon nebo pokynů.
Vrstva v obecné architektuře automatizace testování, která podporuje manuální nebo automatizovaný návrh testovacích sad a/nebo testovacích případů.
Vrstva v obecné architektuře automatizace testování, která poskytuje potřebný kód k adaptaci automatizovaných testů pro jednotlivé komponenty, konfigurace nebo rozhraní testovaného systému.
Vrstva v obecné architektuře automatizace testování, která podporuje provádění testovacích sad a/nebo testovacích případů.
Data získaná testovaným objektem z externího zdroje během provedení testu. Externí zdroj může být hardware, software nebo člověk.
Spustitelný příkaz nebo procesní krok, který definuje bod, v němž je zamýšlený začátek daného procesu.
Instance vstupu (vstupní hodnota).
Příkaz, který je po zkompilování přeložen do kódu. Při běhu programu bude řízeně vykonán a může provést nějakou činnost s daty.
Dvě nebo více jednotlivých podmínek spojených pomocí logického operátoru (AND, OR nebo XOR), např. "A>B AND C>1000".
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Technika odhadování pracnosti založená na expertíze, jejíž cílem je přesný odhad díky sdílení znalostí všech členů týmu.
Opatření, která vedou k ochraně a obraně informací a informačních systémů prostřednictvím zajištění jejich dostupnosti, integrity, autentizace, důvěrnosti a nepopiratelnosti. Tato opatření zajišťují také možnost obnovy informačních systémů za pomoci schopností jako je ochrana, detekce a reakce.
Transformace dat, která způsobuje komplikované rozpoznání původních dat pro člověka.
Technika programovacího jazyka nebo interpreteru pro vyhodnocení složených podmínek, při které nemusí být podmínka na jedné straně logického operátoru vyhodnocena, pokud podmínka na druhé straně je dostatečná k dosažení konečného výstupu.
Plán aktivit, jehož cílem je zlepšit výkonnost a zralost procesů organizace a výsledek takového plánu.
Osoba, která provádí zlepšování testovacího procesu na základě plánu zlepšování testování.
Testy zaměřené na prokázání, že systém či komponenta nepracuje správně. Negativní testování souvisí spíše s postojem testerů než s konkrétním přístupem k testování nebo technikou návrhu testů, např. testování s neplatnými vstupními hodnotami či výjimkami.
Technika návrhu testů černé skříňky, ve které jsou testovací případy navrženy z diagramů příčiny a následku.
Postupný proces snižující bezpečnostní zranitelnost systému pomocí aplikování bezpečnostní politiky a různých vrstev ochrany.
Časový záznam detailů souvisejících se spuštěním testů.
Specifikace činnosti, která může při testování komponenty nebo systému nastat v produkci. Zátěžový profil se skládá z určeného počtu virtuálních uživatelů, kteří zpracovávají definovanou sadu operací v určeném časovém rozmezí a podle předdefinovaného provozního profilu.
Stupeň dopadu, který má daný defekt na vývoj nebo fungování komponenty nebo systému.
Časový záznam detailů souvisejících se spuštěním testů.
Časový záznam detailů souvisejících se spuštěním testů.
Část sítě s určitým stupněm důvěry. Například Internet nebo veřejná zóna by byly považovány za nedůvěryhodné.
Míra, do jaké software vyhovuje nebo musí být v souladu se sadou softwarů vybraných zainteresovanými stranami a/nebo systémové charakteristiky založené na softwaru (např. softwarová složitost, hodnocení rizik, úroveň bezpečnosti, úroveň zabezpečení, požadovaný výkon, spolehlivost nebo náklady), které jsou definovány tak, aby odrážely důležitost softwaru pro jeho zainteresované strany.
Stupeň zlepšení procesu v předem vymezené sadě procesních oblastí, při kterém je v této sadě dosaženo všech cílů.
Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Řízený a cílený pokus vyhodnotit kvalitu testovaného objektu (zejména spolehlivost) pomocí aktivit, které se pokoušejí vyvolat konkrétní selhání. Obvykle je zaměřen na spolehlivost nebo bezpečnost.
Odposlech, napodobování a / nebo pozměňování a následná přesměrování komunikací (např. transakce kreditními kartami) prováděná třetí stranou tak, že uživatel o přítomnosti této třetí strany neví.
Řízený a cílený pokus vyhodnotit kvalitu testovaného objektu (zejména spolehlivost) pomocí aktivit, které se pokoušejí vyvolat konkrétní selhání. Obvykle je zaměřen na spolehlivost nebo bezpečnost.
Osoba nebo proces, který se pokouší bez povolení o přístup k datům, funkcím nebo jiným vymezeným oblastem systému s možným zlým úmyslem.
Senior manažer, který řídí manažery testování.
Realizace/implementace architektury automatizace testování, např. kombinace komponent implementujících konkrétní zadání automatizace testování. Komponenty mohou obsahovat testovací nástroje ve formě krabicového softwaru, frameworky automatizace testování a testovací hardware.
Provozní techniky a činnosti, část managementu kvality, které jsou zaměřeny na splnění požadavků na kvalitu.
Metoda pro měření a řízení testování založené na relaci, např. průzkumné testování.
(1) Strukturovaný přístup k přechodu jedinců a organizací ze současného do požadovaného budoucího stavu. (2) Řízený způsob, jak dosáhnout změny nebo navrhované změny ve výrobku nebo službě.
Proces kódování informací, jehož cílem je zajistit, aby původní informace mohly získat pouze autorizované entity, obvykle pomocí zvláštního klíče nebo dešifrovacího procesu.
Schopnost softwarového produktu být upgradován s cílem vyhovět zvýšenému zatížení.
Časový interval, který začíná, když je softwarový produkt formován a končí, když již není k dispozici k užívání. Životní cyklus softwaru typicky zahrnuje fáze konceptu, požadavků, návrhu, implementace, testování, instalace a vyzkoušení, provozu a údržby a někdy také fázi stažení (z produkce). Tyto fáze se mohou překrývat nebo mohou být vykonávány iterativně.