Terms related to Expert Test Management 2011

Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Prohlášení o hodnotách, které jsou základem pro agilní vývoj softwaru. Tyto hodnoty jsou: (preferování) jednotlivců a interakcí před procesy a nástroji, (preferování) reakce na změnu před sledováním plánu, (preferování) spolupráce se zákazníkem před vyjednáváním o smlouvě.
Skupina metodik vývoje softwaru založená na iterativním inkrementálním vývoji, kde se požadavky a řešení vyvíjejí během spolupráce v samoorganizujících a mezifunkčních týmech.
Metoda odhadu testování založená na analýze funkčních bodů.
(1) Osoba, poskytující poradenství a strategické vedení s následnou návazností na ostatní obory činnosti organizace provádějící testování. 2) Osoba, která stanoví způsob, jakým je pro daný systém testování strukturováno, zahrnuje oblasti jako testovací nástroje a management testovacích dat.
Použití softwaru (např. nástroje nahraj/přehraj) pro řízení provedení testů, porovnávání očekávaných výsledků se skutečnými, přípravu podmínek pro testování (preconditions) a další řídící a reportovací aktivity.
Proces testování s cílem určit bezpečnost softwarového produktu.
Speciální milník v projektu. Brány kvality jsou umístěny mezi takovými fázemi projektu, které silně závisí na výsledcích předchozí fáze. Brána kvality zahrnuje formální kontrolu dokumentů předchozí fáze.
Celkové náklady vynaložené na činnosti a záležitosti spojené s kvalitou a často také rozdělené na náklady na prevenci, ohodnocení, interní vady a externí vady.
Proces potvrzení (např. složením zkoušky), že komponenta, systém nebo osoba je ve shodě s pro ni specifikovanými požadavky.
Sled událostí (např. spustitelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Sled událostí (např. spustitelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Reprezentace dynamických měření provozní výkonnosti nějaké organizace nebo činnosti za použití metrik, které jsou metaforou prvků na palubní desce automobilu jakými jsou například vizuální číselník, čítač, apod. Důsledek událostí nebo činností tak může být snadno pochopen v souvislosti s provozními cíli.
Seznam činností, úkolů nebo událostí testovacího procesu, identifikující vzájemné závislosti a jejich zamýšlené datumy a/nebo časy zahájení a ukončení.
Zdroj defektu, při jehož odstranění je snížen nebo úplně eliminován výskyt daného typu defektu.
Proces skládání (kombinování) komponent nebo systémů do rozsáhlejších celků.
Skladba komponenty nebo systému, která je definována počtem, vlastnostmi a vzájemným propojením všech jeho součástí.
Koordinované činnosti, které mají směrovat a řídit organizaci s ohledem na kvalitu, což obecně znamená zavedení politiky a cílů kvality, její plánování, kontrola, zajištění a zlepšování.
Matice, která popisuje účast různých pozic při dokončování úkolů či dodávaných výstupů pro projekt nebo proces. Je obzvláště užitečná při vyjasňování rolí a odpovědností. RACI je zkratka odvozená ze čtyř hlavních zodpovědností, které se obvykle se používají: vykonává (responsible), ručí (accountable), je konzultováno (consulted), je informováno (informed).
Metodika, podle níž jsou cíle definovány velmi specificky a ne obecně. SMART je zkratka odvozená od vlastností cíle, který má být definován: specifický (Specific), měřitelný (Measureble), dosažitelný (Attainable), relevantní (Relevant) a včasný (Timely).
Stupnice měření a metoda definovaná pro její měření.
Bod v časové ose projektu, ve kterém by měly být k dispozici (i přechodné) výstupy a výsledky, které jsou pro daný bod definovány.
Účel testování v rámci organizace, často zdokumentovaný jako součást politiky testování.
Číslo nebo kategorie přiřazená k atributu entity na základě provedeného měření.
Proces přiřazení čísla nebo kategorie entitě s cílem popsat její atributy.
Dokonalejší metoda nebo inovativní postup, který přispívá ke zlepšení výkonnosti organizace v daném kontextu, obvykle hodnocená jako nejlepší podobnými organizacemi.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny.
Technika založená na společném souhlasu, většinou používaná k odhadu úsilí či relativní velikosti uživatelských scénářů v agilním vývoji softwaru. Jde o variaci metody Wide Band Delphi s použitím balíčku karet s hodnotami, které představují jednotky, ve kterých tým provádí své odhady.
Obecný dokument, který popisuje principy, přístup a hlavní cíle organizace v oblasti testování.
Úroveň důležitosti (obvykle z pohledu byznysu) přiřazená nějaké položce, např. defektu.
Sada provázaných aktivit, které přeměňují vstupy na výstupy
Projekt je unikátní soubor koordinovaných a řízených činností s datem zahájení a datem ukončení uskutečněných pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení času, nákladů a zdrojů.
Strukturovaný způsob, jak zachytit získané poznatky (lessons learned) a vytvořit konkrétní akční plány pro zlepšení v dalším projektu nebo další fázi projektu.
Proces vývoje a implementace provozního profilu.
Technika založená na společném souhlasu, většinou používaná k odhadu úsilí či relativní velikosti uživatelských scénářů v agilním vývoji softwaru. Jde o variaci metody Wide Band Delphi s použitím balíčku karet s hodnotami, které představují jednotky, ve kterých tým provádí své odhady.
Sběr a analýza dat z testovacích aktivit a následná konsolidace dat do zprávy pro zainteresované strany.
Faktor, který může v budoucnu vést k negativním důsledkům. Obvykle je vyjádřen pomocí dopadu a pravděpodobnosti.
Iterativně inkrementální rámec pro řízení projektů běžně používaný v agilním vývoji softwaru.
Způsob provádění testů, kdy je využita sekvence již dříve dokumentovaných testů.
Stupeň složitosti komponenty nebo systému ve smyslu pochopení jejího návrhu a/nebo interní struktury, údržby a ověřování funkčnosti.
Počítačové programy, postupy a případně související dokumenty a data týkající se provozu počítačového systému.
Dokument, který ideálně úplným, přesným a ověřitelným způsobem specifikuje požadavky, design, chování nebo jiné vlastností komponenty nebo systému. Často také postupy určující, zda tyto předpoklady (požadavky) byly splněny.
Formální, případně povinná sada požadavků vyvinutá a používaná k předepsání konzistentních přístupů ke způsobu práce nebo k poskytování pokynů (například normy ISO / IEC, IEEE standardy a organizační normy).
Testovací strategie, při které testovací tým dodržuje sadu předdefinovaných procesů, přičemž tyto procesy řeší položky jako dokumentaci, správnou identifikaci, použití báze testování a orákula testování včetně organizace testovacího týmu.
Testovací strategie, při které testovací tým dodržuje nějaký standard. Tento standard může např. platit pro určitý stát (právní předpis), pro obchodní oblast (oborová norma) nebo může být interní (standard organizace).
Implementace softwarové komponenty ve formě skeletu nebo komponenty se speciálním určením, použitá pro vývoj nebo test komponenty, která tuto implementaci volá nebo je na ní závislá. Nahrazuje volanou komponentu.
Sada jednoho nebo více testovacích případů.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Proces testování, který má za cíl ověřit interoperabilitu (schopnost spolupráce) softwarového produktu.
Proces testování, který má za cíl ověřit interoperabilitu (schopnost spolupráce) softwarového produktu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené nebo zahrnující modely.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Během fáze uzavření testování, která je částí procesu testování, se sbírají data z ukončených aktivit s cílem sjednocení zkušeností, testwaru, faktů a údajů. Fáze uzavření testování se skládá z dokončení a archivace testwaru a vyhodnocení procesu testování včetně přípravy zprávy hodnotící testování.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo specifické aplikování byly splněny.
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Plán aktivit, jehož cílem je zlepšit výkonnost a zralost procesů organizace a výsledek takového plánu.
Stupeň dopadu, který má daný defekt na vývoj nebo fungování komponenty nebo systému.
Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Provozní techniky a činnosti, část managementu kvality, které jsou zaměřeny na splnění požadavků na kvalitu.
(1) Strukturovaný přístup k přechodu jedinců a organizací ze současného do požadovaného budoucího stavu. (2) Řízený způsob, jak dosáhnout změny nebo navrhované změny ve výrobku nebo službě.