Terms related to Foundation Extension - Mobile Application Testing 2019

Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Nezamýšlené předčasné ukončení běhu komponenty nebo systému.
Souhrnný proces identifikace a ohodnocení rizik.
Míra, do jaké komponenta nebo systém chrání informace a data tak, aby osoby příp. jiné komponenty nebo systémy měly takovou úroveň přístupu, který odpovídá druhu a úrovně autorizace.
Proces testování s cílem určit bezpečnost softwarového produktu.
Míra, v jaké je po daný časový úsek a za stanovených podmínek schopna komponenta nebo systém vykonávat požadovanou funkci.
Odpověď komponenty nebo systému na sadu vstupních hodnot nebo podmínek.
Míra, při které komponenta nebo systém využívá čas, prostředky a kapacitu při plnění svých určených funkcí.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Míra, do jaké je komponenta nebo systém provozuschopný(-á) a dostupný(-á) pro užívání.
Míra, ve které je dosaženo správných a úplných cílů.
Zařízení, počítačový program nebo systém, který přijímá stejné vstupy a vydává stejné výstupy jako u daného (emulovaného) systému.
Nástroj, který poskytuje prostředí pro automatizaci testování. Obvykle obsahuje stuby a ovladače (tzv. sadu testovacího vybavení - test harness) a knihovny, potřebné k testování.
Nepsaná pravidla, která pomáhají dosáhnout určitého cíle.
Přístup k testování, které je zajišťováno velkou skupinou (nezávislých) testerů.
Aktivita, která na základě analýzy a návrhu testu připravuje testware potřebný pro provedení testu.
Míra, do které může být komponenta nebo systém úspěšně instalován(a) v daném prostředí a/nebo z něj odinstalován(a).
Proces skládání (kombinování) komponent nebo systémů do rozsáhlejších celků.
Míra, do jaké si mohou dvě nebo více komponent nebo systémů vyměňovat informace a tyto informace používat.
Míra, do které může komponenta nebo systém plnit požadované funkce při sdílení prostředí a zdrojů s jinými komponentami nebo systémy, aniž by to mělo negativní dopad na některou/některý z nich.
Míra, ve které si může komponenta nebo systém vyměňovat informace s jinými komponentami nebo systémy a/nebo provádět požadované funkce při sdílení stejného hardwarového nebo softwarového prostředí.
Míra, do které může webová stránka nebo webová aplikace fungovat v různých prohlížečích a v případě, že některé vlastnosti prohlížeče jsou nedostačující nebo zcela chybí, použitenost stránky nebo aplikace se citelně nesníží.
Přístup k testování, kdy testovací sada obsahuje všechny kombinace vstupních hodnot a vstupních podmínek.
Míra, do které se komponenta nebo systém může připojit k jiným komponentám nebo systémům.
Testovací zařízení, ve kterém probíhá pasivní pozorování účastníků a jejich reakcí při práci s testovaným softwarem.
Přístup k testování, kdy se k motivaci pro nalézání defektů využívá hravého přístupu a systémů odměn.
Číslo nebo kategorie přiřazená k atributu entity na základě provedeného měření.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Dokumentace popisující prostředky a harmonogram pro dosažení cílů testování, které mají být využívány pro účely koordinace činností testování.
Aktivita zavedení nebo aktualizace plánu testování.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda.
Míra daného pokrytí (vyjádřená v procentech), do které byly konkrétní položky prověřeny nebo otestovány sadou testů.
Míra daného pokrytí (vyjádřená v procentech), do které byly konkrétní položky prověřeny nebo otestovány sadou testů.
Míra, v jaké mohou být komponenta nebo systém použity určitými uživateli a v daném kontextu s cílem dosáhnout definovaných cílů.
Ustanovení obsahující kritéria, která mají být splněna.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Sada provázaných aktivit, které přeměňují vstupy na výstupy
Sada vzájemně provázaných činností, která se skládá z plánování testování, monitoringu a řízení testování, testovací analýzy, návrhu testů, implementace testování, provedení testů a dokončení testování.
Riziko, které ovlivňuje kvalitu produktu.
Sada průzkumných testů vztažených k jednomu specifickému tématu.
Projekt je unikátní soubor koordinovaných a řízených činností s datem zahájení a datem ukončení uskutečněných pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení času, nákladů a zdrojů.
Implementace strategie testování pro konkrétní projekt.
Dokumentace shrnující testovací aktivity a výsledky (testování).
Sběr a analýza dat z testovacích aktivit a následná konsolidace dat do reportu pro zainteresované strany.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Faktor, který může v budoucnu vést k negativním důsledkům.
Míra, při které může komponenta nebo systém fungovat správně v případě neplatných vstupů nebo rušivých podmínkách prostředí.
Typ příkazu, ve kterém má řízení běhu možnost volby mezi dvěma nebo více cestami, jež vedou k sadám následných aktivit.
Událost, při které není komponenta nebo systém schopna/en vykonat požadovanou funkcionalitu v rámci definovaných podmínek.
Zařízení, počítačový program nebo systém používaný v průběhu testování, který se chová nebo funguje jako jiný systém v případě, že disponuje sadou řízených vstupů.
Stupeň složitosti komponenty nebo systému ve smyslu pochopení jejího návrhu a/nebo interní struktury, údržby a ověřování funkčnosti.
Počítačové programy, postupy a případně související dokumenty a data týkající se provozu počítačového systému.
Osoba, která je zodpovědná za návrh, implementaci, údržbu architektury a technický rozvoj výsledného řešení automatizace testování.
Formální, případně povinná sada požadavků vyvinutá a používaná k předepsání konzistentních přístupů ke způsobu práce nebo k poskytování pokynů (například normy ISO / IEC, IEEE standardy a organizační normy).
Specifická instance procesu testování.
Sada jednoho nebo více testovacích případů.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Aktivita pro identifikaci testovacích podmínek pomocí analýzy báze testování.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Grafická reprezentace vztahu mezi množstvím testů a jednotlivými úrovněmi testování (nejvyšší počet testů je v dolní části, nejnižší počet testů je v horní části).
Sada vstupních podmínek, vstupů, očekávaných výsledků, výstupních podmínek a případně akcí, která je vypracována na základě testovacích podmínek.
Sekvence instrukcí (obvykle kódu) potřebná pro provedení testu.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Typ testování s cílem potvrdit, že senzory zařízení mohou detekovat objekty ve svém okolí bez fyzického kontaktu.
Typ testovaného objektu, kterým je systém.
Typ testování, při kterém jsou testovací sady prováděny na fyzických nebo virtuálních zařízeních.
Typ testování s cílem zajistit, že vydání (release) funguje správně, a že aplikace může být nasazena.
Testování s cílem vyhodnotit míru, s jakou mohou být systém nebo komponenta používány určitou skupinou uživatelů ve vztahu k efektivitě, výkonnosti a spokojenosti v daném kontextu užití.
Testování s cílem zjistit lehkost, která umožňuje uživatelům s postižením používat komponentu nebo systém.
Typ testování, při kterém se uměle mění řetězec uživatelského agenta (user-agent string) a při provádění testovacích sad tak dochází k simulaci jiných klientů (např. desktopových browserů).
Přístup k testování, ve kterém jsou testovací aktivity plánovány jako časově ohraničené relace.
Typ testování prováděného s cílem vyhodnotit chování systému v podmínkách běžné konektivity v terénu.
Testování, při němž je management, výběr, prioritizace a využívání testovacích činností a zdrojů založeno na odpovídajících typech rizik a jejich úrovních.
Testování založené na zkušenostech, znalostech a intuici testera.
Typ testování výkonnosti prováděné za účelem vyhodnocení chování systému nebo komponenty v podmínkách zátěže překračující předpokládané nebo stanovené požadavky na kapacitu nebo v podmínkách omezené dostupnosti prostředků (např. paměť nebo kapacita serverů).
Skupina testovacích aktivit založená na konkrétních testovacích cílech a zaměřená na konkrétní charakteristiky komponenty nebo systému.
Míra, s jakou může být komponenta nebo systém modifikován/a aktéry, kteří mají za úkol provádět údržbu.
Vnímání a reakce konkrétního člověka vyplývající z použití nebo předpokládaného použití softwarového produktu.
Všechny komponenty systému, které poskytují uživateli informace a možnost ovládání tak, aby mohl provádět konkrétní úkoly se systémem.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo specifické aplikování byly splněny.
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Typ bezpečnostního útoku provedeného vložením škodlivého kódu do rozhraní aplikace za účelem zneužití (exploitace) špatně ošetřeného zpracování dat.
Data přijatá komponentou nebo systémem z externího zdroje.
Instance vstupu (vstupní hodnota).
Zařízení, které poskytuje přístup do testovacího prostředí na dálku.
Míra, při které komponenta nebo systém využívá čas, prostředky a kapacitu při plnění svých určených funkcí.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Data přenášená komponentou nebo systémem do externího místa určení.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Výsledek hodnocení, který identifikuje nějakou důležitou otázku, problém nebo příležitost.
Proces, při kterém jsou učiněna rozhodnutí a aplikována ochranná opatření, a to tak, aby došlo buďto ke snížení rizik na definovanou úroveň nebo k udržení rizik v určitých mezích.
Proces modifikace komponenty nebo systému po dodávce s cílem opravy defektů, zlepšení atributů kvality nebo přizpůsobení se změněnému prostředí.
Specifická instance procesu testování.
Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Realizace/implementace architektury automatizace testování, např. kombinace komponent implementujících konkrétní zadání automatizace testování. Komponenty mohou obsahovat testovací nástroje ve formě krabicového softwaru, frameworky automatizace testování a testovací hardware.
Proces, při kterém jsou učiněna rozhodnutí a aplikována ochranná opatření, a to tak, aby došlo buďto ke snížení rizik na definovanou úroveň nebo k udržení rizik v určitých mezích.
Metoda pro měření a řízení testování založeného na relaci.
Proces kódování informací, jehož cílem je zajistit, aby původní informace mohly získat pouze autorizované entity, obvykle pomocí zvláštního klíče nebo dešifrovacího procesu.
Schopnost softwarového produktu být upgradován s cílem vyhovět zvýšenému zatížení.