Terms related to Foundation Extension - Automotive Software Tester 2018

Souhrnný proces identifikace a ohodnocení rizik.
Testování s cílem porovnat 1.) dvě nebo více variant jedné položky testování nebo 2.) dvě nebo více variant simulační modelu stejné položky testování, a to provedením stejných testovacích případů pro všechny varianty a následným porovnáním výsledků.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Absence nepřiměřeného rizika z důvodu nebezpečí způsobených nesprávným fungováním elektrických / elektronických (E/E) systémů.
Dynamické testování prováděné v simulovaném prostředí s reálným hardwarem včetně integrovaného (instalovaného) softwaru.
Sledování požadavků na dané úrovni testů v testovací dokumentaci (např. plán testů, specifikace návrhu testů, specifikace testů, specifikace procedury testů nebo testovací skript).
Proces záměrného přidávání defektů do systému s účelem zjištění, zda je systém schopen defekt detekovat a případně se z něj zotavit. Metoda napodobuje selhání, která by mohla v této oblasti nastat.
Testování provedené na dokončeném integrovaném softwaru za účelem prokázání shody s požadavky na něj kladenými.
Testování provedené na dokončeném integrovaném systému softwarových a hardwarových komponent včetně mechanických součástí za účelem prokázání shody s požadavky na něj kladenými, a prokázání připravenosti celého systému k dodání.
Koordinované činnosti, které mají směrovat a řídit organizaci s ohledem na kvalitu, což obecně znamená zavedení politiky a cílů kvality, její plánování, kontrola, zajištění a zlepšování.
Dynamické testování prováděné v simulovaném prostředí pomocí simulačního modelu systému.
Prostředí komponenty nebo systému (včetně všech dalších komponent, procesů a environmentálních podmínek) vzniklé abstrakcí reálného prostředí při simulaci reálných podmínek.
Procento všech výstupů dílčích podmínek pokryté sadou testovacích případů, které nezávisle ovlivní jeden výstup rozhodnutí. 100% modifikované pokrytí dílčích podmínek tím automaticky garantuje i 100% pokrytí všech rozhodnutí celkového výrazu.
Procento všech výstupů dílčích podmínek pokryté sadou testovacích případů, které nezávisle ovlivní jeden výstup rozhodnutí. 100% modifikované pokrytí dílčích podmínek tím automaticky garantuje i 100% pokrytí všech rozhodnutí celkového výrazu.
Proces přiřazení čísla nebo kategorie entitě s cílem popsat její atributy.
Proces analýzy identifikovaných rizik s cílem určení úrovně rizik.
Zdroj, ve kterém je možno porovnat pro daný testovaný systém očekávané výsledky se skutečnými.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda.
Procento výsledků podmínek, které jsou vykonány v rámci testovací sady.
Procento výsledků podmínek, které jsou vykonány v rámci testovací sady.
Procento všech výstupů dílčích podmínek pokryté sadou testovacích případů, které nezávisle ovlivní jeden výstup rozhodnutí. 100% modifikované pokrytí dílčích podmínek tím automaticky garantuje i 100% pokrytí všech rozhodnutí celkového výrazu.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Rámec, ve kterém jsou procesy stejné povahy zařazeny do celkového modelu.
Projekt je unikátní soubor koordinovaných a řízených činností s datem zahájení a datem ukončení uskutečněných pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení času, nákladů a zdrojů.
Systém, ve kterém není akční nebo vstupní veličina závislá na výstupní veličině nebo její změně.
Reprezentace vybraných charakteristik chování jednoho fyzického nebo abstraktního systému jiným systémem.
Počítačové programy, postupy a případně související dokumenty a data týkající se provozu počítačového systému.
Dynamické testování prováděné s reálným softwarem v simulovaném prostředí nebo s experimentálním hardwarem.
Dokument, který ideálně úplným, přesným a ověřitelným způsobem specifikuje požadavky, design, chování nebo jiné vlastností komponenty nebo systému. Často také postupy určující, zda tyto předpoklady (požadavky) byly splněny.
Procesní referenční model a zároveň model pro ohodnocení procesů v automobilovém průmyslu, který odpovídá požadavkům normy ISO / IEC 33002:2015.
Formální, případně povinná sada požadavků vyvinutá a používaná k předepsání konzistentních přístupů ke způsobu práce nebo k poskytování pokynů (například normy ISO / IEC, IEEE standardy a organizační normy).
Norma, která tvoří sadu doporučení, které určují charakteristiky návrhu (strukturu) nebo předpis návrhu (formu) dat nebo kód
Tabulka obsahující různé přístupy k testování, testovací techniky a typy testů, které jsou vyžadovány v závislosti na úrovni integrity automobilové bezpečnosti (ASIL) a na kontextu testovaného objektu.
Soubor znalostí použitý jako základ pro analýzu a návrh testů.
Zdroj, ve kterém je možno porovnat pro daný testovaný systém očekávané výsledky se skutečnými.
Technika návrhu testů bílé skříňky, ve které jsou testovací případy navrhovány tak, aby došlo k provedení (všech) příkazů.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Obecný termín pro dynamické testování v různých simulovaných testovacích prostředích.
Plán aktivit, jehož cílem je zlepšit výkonnost a zralost procesů organizace a výsledek takového plánu.
Systém, ve kterém je akční nebo vstupní veličina závislá na výstupní veličině nebo její změně.
Jedna ze čtyř úrovní, které specifikují nezbytné požadavky položky nebo prvku podle normy ISO 26262 a také bezpečnostní opatření s cílem vyvarovat se zbytečného zbytkového rizika.