Terms related to Expert Improving the Test Process 2011

Postup testování pro projekt, který využívá metodiku agilního vývoje softwaru. Zahrnuje techniky a metody jako jsou extrémní programování (XP), zachází s vývojem jako se zákazníkem testování a zdůrazňuje princip návrhu test-first.
Skupina metodik vývoje softwaru založená na iterativním inkrementálním vývoji, kde se požadavky a řešení vyvíjejí během spolupráce v samoorganizujících a mezifunkčních týmech.
Systematický přístup k identifikaci rizik a analýze možných způsobů selhání, který se zároveň snaží předejít vzniku těchto rizik.
Systematický přístup k identifikaci rizik a analýze možných způsobů selhání, který se zároveň snaží předejít vzniku těchto rizik.
Technika používající vizuální modelování k analýze příčin chyb (defektů), jejiž cílem je odhalit specifické chyby vzniklé kombinací logických vztahů mezi poruchami, lidskými chybami a vnějšími událostmi.
Technika používající vizuální modelování k analýze příčin chyb (defektů), jejiž cílem je odhalit specifické chyby vzniklé kombinací logických vztahů mezi poruchami, lidskými chybami a vnějšími událostmi.
Jakýkoliv předpoklad, který se liší od očekávání, které plyne ze specifikace požadavků, z dokumentace návrhu, z uživatelské dokumentace, ze standardů, atd. nebo z něčích dojmů nebo zkušeností. Anomálie mohou být nalezeny mimo jiné během přezkoumání, testování, analýzy, kompilace nebo užívání softwarového produktu nebo aplikovatelné dokumentace.
Systém, jehož selhání nebo porucha může způsobit smrt nebo vážné zranění osob, případně ztrátu nebo vážné poškození zařízení anebo poškození životního prostředí.
Zkratka pro počítačem podporované softwarové inženýrství (Computer Aided Software Engineering).
Celkové náklady vynaložené na činnosti a záležitosti spojené s kvalitou a často také rozdělené na náklady na prevenci, ohodnocení, interní vady a externí vady.
Proces potvrzení (např. složením zkoušky), že komponenta, systém nebo osoba je ve shodě s pro ni specifikovanými požadavky.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Metodika softwarového inženýrství používaná v agilním vývoji softwaru, ve které jsou hlavními praktikami programování v párech, provádění rozsáhlých revizí, jednotkové testování, jednoduchost a přehlednost veškerého kódu.
Přesná sada testovacích aktivit seskupených do řiditelné fáze projektu, např. prováděcí aktivity pro danou úroveň testu.
Grafické znázornění vstupů a/nebo podnětů (příčin) a jim odpovídajících výstupů (následků), které může být použito pro návrh testovacích případů.
Zdroj defektu, při jehož odstranění je snížen nebo úplně eliminován výskyt daného typu defektu.
Osoba, která vykonává hodnocení, kterýkoliv člen hodnotícího týmu.
Dokument, který shrnuje výsledky hodnocení, např. závěry, doporučení a zjištění.
Model zlepšování organizace, který slouží jako podklad pro zahájení, plánování a provádění opatření ke zlepšení. IDEAL model je pojmenován dle pěti fází, které popisuje: zahájení, diagnostikování, zavádění, vykonávání a ponaučení.
Obecná metrika efektivity a/nebo výkonnosti používaná ke směrování a kontrole progresivního vývoje, např. zpoždění termínu dodání (lead-time slip) ve vývoji softwaru.
Proces skládání (kombinování) komponent nebo systémů do rozsáhlejších celků.
Prvek nezbytný pro organizaci nebo projekt určující naplnění jejich poslání. Klíčovými faktory úspěchu jsou ty kritické faktory nebo činnosti potřebné pro zajištění úspěchu.
Obecná metrika efektivity a/nebo výkonnosti používaná ke směrování a kontrole progresivního vývoje, např. zpoždění termínu dodání (lead-time slip) ve vývoji softwaru.
Manažerský přístup aplikovaný na celou organizaci, založený na účasti všech členů organizace a zaměřený na kvalitu a dlouhodobý úspěch díky spokojenosti zákazníků. Je přínosný pro všechny členy organizace i pro samotnou organizaci. TQM spočívá v plánování, organizaci, řízení, kontrole a zajištění.
Model založený na obsahu s cílem zlepšení testovacího procesu postavený na dvanácti kritických procesech. Tyto zahrnují řídící procesy, pomocí kterých členové a management posuzují pravomoce a kritické procesy, u kterých výkonnost ovlivňuje zisk a reputaci firmy.
Pohled na kvalitu, kde kvalita je definována cenou. Kvalitní produkt nebo služba je taková, která poskytuje požadovaný výkon za přijatelnou cenu. Kvalita je určena rozhodovacím procesem se zainteresovanými subjekty na základě kompromisu mezi časem, úsilím a náklady.
Koordinované činnosti, které mají směrovat a řídit organizaci s ohledem na kvalitu, což obecně znamená zavedení politiky a cílů kvality, její plánování, kontrola, zajištění a zlepšování.
Stupnice měření a metoda definovaná pro její měření.
Bod v časové ose projektu, ve kterém by měly být k dispozici (i přechodné) výstupy a výsledky, které jsou pro daný bod definovány.
Rámec, který popisuje klíčové elementy efektivního vývoje produktu a procesu údržby. CMMI pokrývá doporučené postupy pro plánování, technické oblasti a řízení vývoje produktu a údržby.
Pětistupňový rámec s cílem zlepšování procesu testování se vztahem k CMMI (Model hodnocení vyspělosti procesů), který popisuje klíčové elementy efektivního procesu testování.
Procesní model, který poskytuje podrobný popis dobrých technických postupů, např. testovacích.
Strukturovaná sada prvků, které popisují některé aspekty zralosti v organizaci, jejíž cílem je pomoc při definování a pochopení procesů organizace. Model zralosti často poskytuje společný jazyk, společnou vizi a rámec pro stanovení priorit opatření ke zlepšení.
Nástroj podporující vytváření, doplňování a ověřování modelů softwaru anebo systému.
Číslo nebo kategorie přiřazená k atributu entity na základě provedeného měření.
Proces přiřazení čísla nebo kategorie entitě s cílem popsat její atributy.
Dokonalejší metoda nebo inovativní postup, který přispívá ke zlepšení výkonnosti organizace v daném kontextu, obvykle hodnocená jako nejlepší podobnými organizacemi.
Nástroj, který provádí statickou analýzu.
Nástroj, který provádí statickou analýzu.
Metodické hodnocení softwarových procesů organizace dle referenčního modelu.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny.
Statistická metoda při rozhodování, která se používá pro výběr omezeného počtu faktorů, jejichž společné působení vytváří většinový efekt. Ve významu zlepšování kvality to znamená, že většina problémů (80%) je způsobena několika klíčovými příčinami (20%).
Aktivita zavedení nebo aktualizace plánu testování.
Obecný dokument, který popisuje principy, přístup a hlavní cíle organizace v oblasti testování.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt.
Úroveň důležitosti (obvykle z pohledu byznysu) přiřazená nějaké položce, např. defektu.
Sada provázaných aktivit, které přeměňují vstupy na výstupy
Rámec, ve kterém jsou procesy stejné povahy zařazeny do celkového modelu, např. model zlepšování testů.
Skupina (testových) specialistů, kteří napomáhají k definici, údržbě a zlepšování testovacích procesů používaných v organizaci.
Projekt je unikátní soubor koordinovaných a řízených činností s datem zahájení a datem ukončení uskutečněných pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení času, nákladů a zdrojů.
Strukturovaný způsob, jak zachytit získané poznatky (lessons learned) a vytvořit konkrétní akční plány pro zlepšení v dalším projektu nebo další fázi projektu.
Fáze v modelu IDEAL (provádění - acting), ve kterém jsou zlepšení vytvořena, aplikována do praxe a nasazena v organizaci. Fáze provádění (acting) se skládá z následujících aktivit: vytvoření řešení, testování řešení/pilot, zdokonalování řešení a implementace řešení.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Vlastní přizpůsobivý iterativní rámec procesu vývoje softwaru, který se skládá ze čtyř fází životního cyklu projektu: založení (inception), zpracování (elaboration), provedení (construction) a převedení (transition).
Procesní model, který poskytuje podrobný popis dobrých technických postupů, např. testovacích.
Sběr a analýza dat z testovacích aktivit a následná konsolidace dat do zprávy pro zainteresované strany.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt.
Faktor, který může v budoucnu vést k negativním důsledkům. Obvykle je vyjádřen pomocí dopadu a pravděpodobnosti.
Iterativně inkrementální rámec pro řízení projektů běžně používaný v agilním vývoji softwaru.
Stupeň složitosti komponenty nebo systému ve smyslu pochopení jejího návrhu a/nebo interní struktury, údržby a ověřování funkčnosti.
Počítačové programy, postupy a případně související dokumenty a data týkající se provozu počítačového systému.
Sada aktivit určená ke zlepšování výkonnosti a zralosti procesů organizace. SPI zároveň zahrnuje i výsledky těchto aktivit.
Dokument, který ideálně úplným, přesným a ověřitelným způsobem specifikuje požadavky, design, chování nebo jiné vlastností komponenty nebo systému. Často také postupy určující, zda tyto předpoklady (požadavky) byly splněny.
Formální, případně povinná sada požadavků vyvinutá a používaná k předepsání konzistentních přístupů ke způsobu práce nebo k poskytování pokynů (například normy ISO / IEC, IEEE standardy a organizační normy).
Struktura modelu (např. CMMI), při níž je dosažení cílů sady procesních oblastí stanoveno jako úroveň zralosti. Každá úroveň vytváří základ pro další úrovně.
Doba střední hodnoty (např. aritmetický průměr), během které se systém zotaví z jakéhokoliv selhání. To obvykle zahrnuje testování s cílem potvrdit, že defekt byl vyřešen.
Doba střední hodnoty (např. aritmetický průměr) mezi selháními systému. MTBF je typicky součástí modelu růstu spolehlivosti, který předpokládá, že systém, u něhož dojde k selhání, je okamžitě opraven díky procesu nápravy defektů.
Nástroj strategického řízení výkonnosti na měření toho, zda jsou provozní aktivity společnosti v souladu s jejími cíli v rámci obchodní vize a strategie.
Sada jednoho nebo více testovacích případů.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Nepřerušená doba strávená v provádění testů. V průzkumném testování je každá testovací relace zaměřena na (testovací) listinu (resp. z ní vychází), ale testeři mohou během ní také prozkoumat nové možnosti nebo problémy. Tester vytváří a provádí testy v reálném čase a zaznamenává jejich průběh.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Průběžný byznysově orientovaný rámec, který popisuje klíčové prvky efektivního a účinného procesu testování s cílem jeho zlepšení.
Během fáze uzavření testování, která je částí procesu testování, se sbírají data z ukončených aktivit s cílem sjednocení zkušeností, testwaru, faktů a údajů. Fáze uzavření testování se skládá z dokončení a archivace testwaru a vyhodnocení procesu testování včetně přípravy zprávy hodnotící testování.
Pohled na kvalitu, ve kterém je kvalita definována jako schopnost uspokojit potřeby a přání uživatele. Produkty nebo služby, které nesplňují potřeby uživatelů pravděpodobně nenajdou žádné uživatele. Jedná se o kontextově podmíněný přístup ke kvalitě, protože různé byznysové charakteristiky vyžadují různé vlastnosti produktu.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo specifické aplikování byly splněny.
Plán aktivit, jehož cílem je zlepšit výkonnost a zralost procesů organizace a výsledek takového plánu.
Osoba, která provádí zlepšování testovacího procesu na základě plánu zlepšování testování.
Stupeň dopadu, který má daný defekt na vývoj nebo fungování komponenty nebo systému.
Stupeň zlepšení procesu v předem vymezené sadě procesních oblastí, při kterém je v této sadě dosaženo všech cílů.
Provozní techniky a činnosti, část managementu kvality, které jsou zaměřeny na splnění požadavků na kvalitu.
(1) Strukturovaný přístup k přechodu jedinců a organizací ze současného do požadovaného budoucího stavu. (2) Řízený způsob, jak dosáhnout změny nebo navrhované změny ve výrobku nebo službě.
Schopnost softwarového produktu být upgradován s cílem vyhovět zvýšenému zatížení.
Časový interval, který začíná, když je softwarový produkt formován a končí, když již není k dispozici k užívání. Životní cyklus softwaru typicky zahrnuje fáze konceptu, požadavků, návrhu, implementace, testování, instalace a vyzkoušení, provozu a údržby a někdy také fázi stažení (z produkce). Tyto fáze se mohou překrývat nebo mohou být vykonávány iterativně.