Terms related to Expert Improving the Test Process 2011

Postup testování pro projekt, který využívá metodiku agilního vývoje softwaru, zahrnuje techniky a metody jako jsou extrémní programování (XP), a který zachází s vývojem jako se zákazníkem testování a zdůrazňuje princip návrhu test-first.
Skupina metodik vývoje softwaru založená na iterativním inkrementálním vývoji, kde se požadavky a řešení vyvíjejí během spolupráce v samoorganizujících a mezifunkčních týmech.
Systematický přístup k identifikaci rizik a analýze možných způsobů selhání, který se zároveň snaží předejít vzniku těchto rizik.
Systematický přístup k identifikaci rizik a analýze možných způsobů selhání, který se zároveň snaží předejít vzniku těchto rizik.
Systematický přístup k identifikaci rizik a analýze možných způsobů selhání, který se zároveň snaží předejít vzniku těchto rizik.
Technika používající vizuální modelování k analýze příčin chyb (defektů), jejiž cílem je odhalit specifické chyby vzniklé kombinací logických vztahů mezi poruchami, lidskými chybami a vnějšími událostmi.
Technika používající vizuální modelování k analýze příčin chyb (defektů), jejiž cílem je odhalit specifické chyby vzniklé kombinací logických vztahů mezi poruchami, lidskými chybami a vnějšími událostmi.
Technika používající vizuální modelování k analýze příčin chyb (defektů), jejiž cílem je odhalit specifické chyby vzniklé kombinací logických vztahů mezi poruchami, lidskými chybami a vnějšími událostmi.
Jakákoliv okolnost, která se liší od očekávání plynoucích ze specifikace požadavků, z dokumentace návrhu, z uživatelské dokumentace, ze standardů atd. nebo z něčích dojmů či zkušeností. Anomálie mohou být nalezeny (mimo jiné, ale ne jenom) během revize (přezkoumání), testování, analýzy, kompilace nebo užívání softwarového produktu nebo aplikovatelné dokumentace.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Systém, jehož selhání nebo porucha může způsobit smrt nebo vážné zranění osob, případně ztrátu nebo vážné poškození zařízení anebo poškození životního prostředí.
Zkratka pro počítačem podporované softwarové inženýrství (Computer Aided Software Engineering).
Zkratka pro počítačem podporované testování softwaru (Computer Aided Software Testing).
Celkové náklady vynaložené na činnosti a záležitosti spojené s kvalitou a často také rozdělené na náklady na prevenci, ohodnocení, interní vady a externí vady.
Proces potvrzení (např. složením zkoušky), že komponenta, systém nebo osoba je ve shodě s pro ni specifikovanými požadavky.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Iterativní čtyřkrokový proces řešení problémů (naplánuj-proveď-ověř-jednej), který se obvykle používá při zlepšování procesů.
Fáze v modelu IDEAL, která určuje kde se nacházíme v poměru k tomu, kde chceme být. Fáze diagnostiky se skládá z činností, které vytvářejí doporučení pro dosažení požadovaného stavu, a které pomáhají určit současný a požadovaný stav (kterého chceme dosáhnout).
Schopnost, kapacita a dovednost identifikovat, zhodnotit a řídit vlastní, cizí a skupinové emoce.
Metodika softwarového inženýrství používaná v agilním vývoji softwaru, ve které jsou hlavními praktikami programování v párech, provádění rozsáhlých revizí, jednotkové testování, jednoduchost a přehlednost veškerého kódu.
Metodika softwarového inženýrství používaná v agilním vývoji softwaru, ve které jsou hlavními praktikami programování v párech, provádění rozsáhlých revizí, jednotkové testování, jednoduchost a přehlednost veškerého kódu.
Prezentace stavu firemních výkonnostních ukazatelů ve formě dashboardu.
Míra, do které komponenta nebo systém poskytuje funkce, které splňují definované a očekávané (byť explicitně nepopsané) potřeby při použití za stanovených podmínek.
Přesná sada testovacích aktivit seskupených do řiditelné fáze projektu, např. prováděcí aktivity pro danou úroveň testování.
Přístup k měření softwaru pomocí třístupňového modelu - koncepční úroveň (Goal - cíl), provozní úroveň (Question - otázka) a kvantitativní úroveň (Metric - metrika).
Grafické znázornění vstupů a/nebo podnětů (příčin) a jim odpovídajících výstupů (následků), které může být použito pro návrh testovacích případů.
Grafické znázornění, které slouží k uspořádání a zobrazení vzájemných možných vztahů různých kořenových příčin problému. Možné příčiny skutečného nebo potenciálního defektu nebo selhání jsou organizovány v kategoriích a podkategoriích v horizontální stromové struktuře, ve které je (potenciální) defekt nebo selhání znázorněn jako kořenový uzel.
Zdroj defektu, při jehož odstranění je snížen nebo úplně eliminován výskyt daného typu defektu.
Osoba, která vykonává hodnocení nebo kterýkoliv člen hodnotícího týmu.
Dokument, který shrnuje výsledky hodnocení, např. závěry, doporučení a zjištění.
Dokument, který shrnuje výsledky hodnocení, např. závěry, doporučení a zjištění.
Model zlepšování organizace, který slouží jako podklad pro zahájení, plánování a provádění opatření ke zlepšení. IDEAL model je pojmenován dle pěti fází, které popisuje: zahájení, diagnostikování, zavádění, vykonávání a ponaučení.
Metrika, za jejiž pomoci lze posoudit výkonnost procesu.
Obecná metrika efektivity a/nebo výkonnosti používaná ke směrování a kontrole progresivního vývoje, např. zpoždění termínu dodání (lead-time slip) ve vývoji softwaru.
Fáze modelu IDEAL (Initiation), kdy jsou položeny základy pro úspěšné zlepšování. Fáze iniciace se skládá z aktivit: vytvoření kontextu, zajištění sponzorství (financí, zdrojů, času, podpory managementu) a výběr vhodné infrastruktury.
Proces skládání (kombinování) komponent nebo systémů do rozsáhlejších celků.
Pohled na kvalitu, kdy tuto nelze přesně definovat, ale poznáme ji pokud ji spatříme, nebo si uvědomíme její nepřítomnost. Kvalita závisí na vnímání a pocitech jednotlivce nebo skupiny jednotlivců vůči produktu.
Prvek nezbytný pro organizaci nebo projekt určující naplnění jejich poslání. Klíčovými faktory úspěchu jsou ty kritické faktory nebo činnosti potřebné pro zajištění úspěchu.
Metrika, za jejiž pomoci lze posoudit výkonnost procesu.
Manažerský přístup aplikovaný na celou organizaci, založený na účasti všech členů organizace a zaměřený na kvalitu a dlouhodobý úspěch díky spokojenosti zákazníků. Je přínosný pro všechny členy organizace i pro samotnou organizaci. TQM spočívá v plánování, organizaci, řízení, kontrole a zajištění.
Manažerský přístup aplikovaný na celou organizaci, založený na účasti všech členů organizace a zaměřený na kvalitu a dlouhodobý úspěch díky spokojenosti zákazníků. Je přínosný pro všechny členy organizace i pro samotnou organizaci. TQM spočívá v plánování, organizaci, řízení, kontrole a zajištění.
Reprezentace modelu schopnosti a zralosti (např. CMM/CMMI), kdy jsou jednotlivé úrovně zlepšování procesů v rámci svých procesních oblastí seřazeny v doporučeném pořadí.
Zdroj defektu, při jehož odstranění je snížen nebo úplně eliminován výskyt daného typu defektu.
Model založený na obsahu s cílem zlepšení testovacího procesu postavený na dvanácti kritických procesech. Tyto zahrnují řídící procesy, pomocí kterých členové a management posuzují pravomoce a kritické procesy, u kterých výkonnost ovlivňuje zisk a reputaci firmy.
Model založený na obsahu s cílem zlepšení testovacího procesu postavený na dvanácti kritických procesech. Tyto zahrnují řídící procesy, pomocí kterých členové a management posuzují pravomoce a kritické procesy, u kterých výkonnost ovlivňuje zisk a reputaci firmy.
Pohled na kvalitu, kde kvalita je definována cenou. Kvalitní produkt nebo služba je taková, která poskytuje požadovaný výkon za přijatelnou cenu. Kvalita je určena rozhodovacím procesem se zainteresovanými subjekty na základě kompromisu mezi časem, úsilím a náklady.
Pohled na kvalitu, kdy je měřena mírou, do jaké produkt nebo služba odpovídá zamýšlenému návrhu a požadavkům. Kvalita vychází z použitých procesů.
Koordinované činnosti, které mají směrovat a řídit organizaci s ohledem na kvalitu, což obecně znamená zavedení politiky a cílů kvality, její plánování, kontrola, zajištění a zlepšování.
Prohlášení reflektující agilní manifest, které definuje hodnoty pro zlepšení procesu testování. Tyto hodnoty jsou: (preference) flexibility před detailními procesy, (preference) osvědčených postupů před obecnými šablonami, (preference) důrazu na nasazení (deployment) před orientací na procesy, (preference) vzájemné revize (peer-review) před použitím nezávislého oddělení zajištění kvality, (preference) byznysového řízení před modelovým řízením.
Stupnice měření a metoda definovaná pro její měření.
Bod v časové ose projektu, ve kterém by měly být k dispozici (i přechodné) výstupy a výsledky, které jsou pro daný bod definovány.
Dobrovolný rámec pro systém managementu kvality organizace, definovaný a vlastněný Evropskou nadací pro management kvality. Je založen na pěti kritériích typu Předpoklad (Enable), pokrývajících to, co organizace dělá, a čtyřech kritériích typu Výsledky (Results), pokrývajících to, čeho organizace dosahuje.
Rámec, který popisuje klíčové elementy efektivního vývoje produktu a procesu údržby. CMMI pokrývá doporučené postupy pro plánování, technické oblasti a řízení vývoje produktu a údržby.
Rámec, který popisuje klíčové elementy efektivního vývoje produktu a procesu údržby. CMMI pokrývá doporučené postupy pro plánování, technické oblasti a řízení vývoje produktu a údržby.
Pětistupňový rámec s cílem zlepšování procesu testování se vztahem k CMMI (Model hodnocení vyspělosti procesů), který popisuje klíčové elementy efektivního procesu testování.
Procesní model, který poskytuje podrobný popis dobrých technických postupů, např. testovacích.
Strukturovaná sada prvků, jejíž cílem je přispět k definování a pochopení procesů organizace, a která popisuje definované aspekty zralosti této organizace.
Nástroj podporující vytváření, doplňování a ověřování modelů softwaru anebo systému.
Číslo nebo kategorie přiřazená k atributu entity na základě provedeného měření.
Proces přiřazení čísla nebo kategorie entitě s cílem popsat její atributy.
Dokonalejší metoda nebo inovativní postup, který přispívá ke zlepšení výkonnosti organizace v daném kontextu, obvykle hodnocená jako nejlepší podobnými organizacemi.
Nástroj, který provádí statickou analýzu.
Nástroj, který provádí statickou analýzu.
Metodické hodnocení softwarových procesů organizace dle referenčního modelu.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny.
Statistická metoda při rozhodování, která se používá pro výběr omezeného počtu faktorů, jejichž společné působení vytváří většinový efekt. Ve významu zlepšování kvality to znamená, že většina problémů (80%) je způsobena několika klíčovými příčinami (20%).
Plán, jehož úkolem je dosažení cílů zlepšování testovacích procesů organizace založený na důkladném pochopení silných a slabých stránek stávajících procesů a benefitů testování.
Aktivita zavedení nebo aktualizace plánu testování.
Obecný dokument, který popisuje principy, přístup a hlavní cíle organizace v oblasti testování.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt (nebo iteraci).
Úroveň důležitosti (obvykle z pohledu byznysu) přiřazená nějaké položce, např. defektu.
Poměr počtu defektů nalezených na dané úrovni testování vzhledem k součtu celkového počtu defektů zjištěných na této úrovni a počtu defektů na všech dalších úrovních testování.
Sada provázaných aktivit, které přeměňují vstupy na výstupy
Strukturovaná metodika testování, také využívaná jako model založený na obsahu s cílem zlepšit proces testování. STEP nevyžaduje, aby byla jednotlivá zlepšení aplikována ve specifickém pořadí.
Rámec, ve kterém jsou procesy stejné povahy zařazeny do celkového modelu.
Skupina (testových) specialistů, kteří napomáhají k definici, údržbě a zlepšování testovacích procesů používaných v organizaci.
Skupina (testových) specialistů, kteří dohlíží na definici, údržbu a zlepšování testovacích procesů používaných v organizaci.
Projekt je unikátní soubor koordinovaných a řízených činností s datem zahájení a datem ukončení uskutečněných pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení času, nákladů a zdrojů.
Strukturovaný způsob, jak zachytit získané ponaučení (lessons learned) a vytvořit konkrétní akční plány pro zlepšení v dalším projektu nebo další fázi projektu.
Fáze v modelu IDEAL (provádění - acting), ve kterém jsou zlepšení vytvořena, aplikována do praxe a nasazena v organizaci. Fáze provádění (acting) se skládá z následujících aktivit: vytvoření řešení, testování řešení/pilot, zdokonalování řešení a implementace řešení.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Vlastní přizpůsobivý iterativní rámec procesu vývoje softwaru, který se skládá ze čtyř fází životního cyklu projektu: založení (inception), zpracování (elaboration), provedení (construction) a převedení (transition).
Vlastní přizpůsobivý iterativní rámec procesu vývoje softwaru, který se skládá ze čtyř fází životního cyklu projektu: založení (inception), zpracování (elaboration), provedení (construction) a převedení (transition).
Procesní model, který poskytuje podrobný popis dobrých technických postupů, např. testovacích.
Sběr a analýza dat z testovacích aktivit a následná konsolidace dat do reportu pro zainteresované strany.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt (nebo iteraci).
Faktor, který může v budoucnu vést k negativním důsledkům.
Iterativně inkrementální rámec pro řízení projektů běžně používaný v agilním vývoji softwaru.
Stupeň složitosti komponenty nebo systému ve smyslu pochopení jejího návrhu a/nebo interní struktury, údržby a ověřování funkčnosti.
Počítačové programy, postupy a případně související dokumenty a data týkající se provozu počítačového systému.
Sada aktivit určená ke zlepšování výkonnosti a zralosti procesů organizace. SPI zároveň zahrnuje i výsledky těchto aktivit.
Sada aktivit určená ke zlepšování výkonnosti a zralosti procesů organizace. SPI zároveň zahrnuje i výsledky těchto aktivit.
Dokument, který ideálně úplným, přesným a ověřitelným způsobem specifikuje požadavky, design, chování nebo jiné vlastností komponenty nebo systému. Často také postupy určující, zda tyto předpoklady (požadavky) byly splněny.
Formální, případně povinná sada požadavků vyvinutá a používaná k předepsání konzistentních přístupů ke způsobu práce nebo k poskytování pokynů (například normy ISO / IEC, IEEE standardy a organizační normy).
Nástroj, který provádí statickou analýzu.
Struktura modelu (např. CMMI), při níž je dosažení cílů sady procesních oblastí stanoveno jako úroveň zralosti, každá úroveň vytváří základ pro další úrovně.
Průměrná doba, během které se komponenta nebo systém zotaví z jakéhokoliv selhání.
Doba střední hodnoty (např. aritmetický průměr), během které se systém zotaví z jakéhokoliv selhání. To obvykle zahrnuje testování s cílem potvrdit, že defekt byl vyřešen.
Průměrná doba mezi selháními komponenty nebo systému.
Doba střední hodnoty (např. aritmetický průměr) mezi selháními systému. MTBF je typicky součástí modelu růstu spolehlivosti, který předpokládá, že systém, u něhož dojde k selhání, je okamžitě opraven díky procesu nápravy defektů.
Nástroj strategického řízení výkonnosti na měření toho, zda jsou provozní aktivity společnosti v souladu s jejími cíli v rámci obchodní vize a strategie.
Sada jednoho nebo více testovacích případů.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Nepřerušená doba strávená v provádění testů. V průzkumném testování je každá testovací relace zaměřena na (testovací) listinu (resp. z ní vychází), ale testeři mohou během ní také prozkoumat nové možnosti nebo problémy. Tester vytváří a provádí testy v reálném čase a zaznamenává jejich průběh.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Průběžný byznysově orientovaný rámec, který popisuje klíčové prvky efektivního a účinného procesu testování s cílem jeho zlepšení.
Analýza transakcí mezi lidmi a v myslích lidí, přičemž transakce je definována jako podnět a následná reakce. K transakcím dochází mezi lidmi a mezi ego-stavy (složkami osobnosti) v rámci mysli jedné osoby.
Během fáze uzavření testování, která je částí procesu testování, se sbírají data z ukončených aktivit s cílem sjednocení zkušeností, testwaru, faktů a údajů. Fáze uzavření testování se skládá z dokončení a archivace testwaru a vyhodnocení procesu testování včetně přípravy reportu hodnotící testování.
Fáze modelu IDEAL (Learning), kdy se účastník učí na základě získaných zkušeností a zlepšuje svou schopnost zavést v budoucnu nové procesy a technologie. Fáze učení se skládá z činností analýzy a ověřování, a návrhu příštích aktivit.
Pohled na kvalitu, ve kterém je kvalita definována jako schopnost uspokojit potřeby a přání uživatele. Produkty nebo služby, které nesplňují potřeby uživatelů pravděpodobně nenajdou žádné uživatele. Jedná se o kontextově podmíněný přístup ke kvalitě, protože různé byznysové charakteristiky vyžadují různé vlastnosti produktu.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo specifické aplikování byly splněny.
Osoba, která vede ohodnocení. V některých případech (např. CMMi a TMMi, kdy je požadováno formální ohodnocení) musí být vedoucí posuzovatel akreditován a formálně vyškolen.
Fáze v modelu IDEAL (Establishing), kdy je plánováno, jak organizace dosáhne svého cíle. Fáze zavádění se skládá z aktivit definice priorit, stanovení strategie k dosažení definovaného cíle a plánování dílčích akcí.
Plán aktivit, jehož cílem je zlepšit výkonnost a zralost procesů organizace a výsledek takového plánu.
Osoba, která provádí zlepšování testovacího procesu na základě plánu zlepšování testování.
Stupeň dopadu, který má daný defekt na vývoj nebo fungování komponenty nebo systému.
Nadměrná emoční nebo psychická závislost na jiné osobě, obzvláště při pokusu změnit stávající (nežádoucí) chování této osoby při současné podpoře tohoto chování. Například při testování softwaru, testeři si stěžují na zpožděnou dodávku softwaru určeného k testování, a přitom si zároveň užívají pocit hrdinství, kdy pracují přesčas. Tím, že takto dokáží získat potřebný čas při pozdních dodávkách, podporují tato zpoždění i do budoucna.
Stupeň zlepšení procesu v předem vymezené sadě procesních oblastí, při kterém je v této sadě dosaženo všech cílů.
Sada činností zaměřených na hodnocení kvality komponenty nebo systému.
(1) Strukturovaný přístup k přechodu jedinců a organizací ze současného do požadovaného budoucího stavu. (2) Řízený způsob, jak dosáhnout změny nebo navrhované změny ve výrobku nebo službě.
Schopnost softwarového produktu být upgradován s cílem vyhovět zvýšenému zatížení.
Časový interval, který začíná, když je softwarový produkt formován a končí, když již není k dispozici k užívání. Životní cyklus softwaru typicky zahrnuje fáze konceptu, požadavků, návrhu, implementace, testování, instalace a vyzkoušení, provozu a údržby a někdy také fázi stažení (z produkce). Tyto fáze se mohou překrývat nebo mohou být vykonávány iterativně.