Terms related to Foundation Extension - Performance Testing 2018

Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Kritéria, která musí komponenta nebo systém splňovat proto, aby mohly být akceptovány uživatelem, zákazníkem nebo jinou oprávněnou osobou.
Souhrnný proces identifikace a ohodnocení rizik.
API
Zkratka pro aplikační programové rozhraní (Application Programming Interface).
Typ rozhraní, přes které si komponenty nebo systémy vyměňují informace pomocí formálně definované struktury.
Míra, do jaké komponenta nebo systém chrání informace a data tak, aby osoby příp. jiné komponenty nebo systémy měly takovou úroveň přístupu, který odpovídá druhu a úrovně autorizace.
Míra, v jaké je po daný časový úsek a za stanovených podmínek schopna komponenta nebo systém vykonávat požadovanou funkci.
Provedení test na definované verzi testovaného/testovacího objektu.
Zkratka pro počítačem podporované softwarové inženýrství (Computer Aided Software Engineering).
Sled událostí (např. vykonatelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Sled událostí (např. vykonatelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Odpověď komponenty nebo systému na sadu vstupních hodnot nebo podmínek.
Míra, při které komponenta nebo systém využívá čas, prostředky a kapacitu při plnění svých určených funkcí.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Reprezentace dynamických měření provozní výkonnosti nějaké organizace nebo činnosti za použití metrik, které jsou metaforou prvků na palubní desce automobilu jakými jsou například vizuální číselník, čítač, apod. Důsledek událostí nebo činností tak může být snadno pochopen v souvislosti s provozními cíli.
Abstraktní znázornění posloupnosti a možných změn stavu datových objektů, kde stav objektu je vytvořený, použitý nebo zrušený.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Míra, do jaké je komponenta nebo systém provozuschopný(-á) a dostupný(-á) pro užívání.
Kvalitativní nebo kvantitativní míra rizika definovaná pomocí jeho dopadu a pravděpodobností, že riziko nastane.
Komponenta nebo sada komponent, která řídí příchozí a odchozí síťový provoz na základě předem stanovených bezpečnostních pravidel.
Schopnost softwarového produktu poskytovat funkce, které uspokojí stanovené a předpokládané potřeby, pokud je software používán za specifikovaných podmínek.
Proces simulace definované sady činností, která umožňuje ve specifikovaném rozsahu zatížit komponentu nebo systém.
Typ rozhraní, které umožňuje uživatelům komunikovat s komponentou nebo systémem prostřednictvím grafických prvků (ikon a vizuálních indikátorů).
GUI
Zkratka pro grafické uživatelské rozhraní.
Zdroj defektu, při jehož odstranění je snížen nebo úplně eliminován výskyt daného typu defektu.
Přístup k testování, které je zajišťováno velkou skupinou (nezávislých) testerů.
Proces hledání, rozpoznávání a popisu rizik.
Aktivita, která na základě analýzy a návrhu testu připravuje testware potřebný pro provedení testu.
Typ modelu životního cyklu vývoje softwaru, kdy je komponenta nebo systém vyvíjen/a prostřednictvím řady opakujících se cyklů, přičemž v každém je z nich je dodáván jejich přírůstek.
Typ formální revize s cílem identifikovat problémy v pracovním produktu, která poskytuje metriky pro zlepšování procesů revize a vývoje softwaru.
Proces skládání (kombinování) komponent nebo systémů do rozsáhlejších celků.
Sada rizik seskupených podle jednoho nebo více společných faktorů.
Míra, ve které si může komponenta nebo systém vyměňovat informace s jinými komponentami nebo systémy a/nebo provádět požadované funkce při sdílení stejného hardwarového nebo softwarového prostředí.
Skladba komponenty nebo systému, která je definována počtem, vlastnostmi a vzájemným propojením všech jeho součástí.
Zdroj defektu, při jehož odstranění je snížen nebo úplně eliminován výskyt daného typu defektu.
Sada podmínek, které určují úspěšné dokončení daného úkolu.
Sada podmínek, které určují úspěšné dokončení daného úkolu.
Řízení a provádění generování zátěže komponenty nebo systému a také monitorování výkonu a reportování.
Stupnice měření a metoda definovaná pro její měření.
Bod v časové ose projektu, ve kterém by měly být k dispozici (i přechodné) výstupy a výsledky, které jsou pro daný bod definovány.
Softwarový nástroj nebo hardwarové zařízení, který/é je spuštěn/-o souběžně s testovanou komponentou nebo systémem, a dohlíží, zaznamenává a/nebo analyzuje chování této komponenty nebo systému.
Číslo nebo kategorie přiřazená k atributu entity na základě provedeného měření.
Proces přiřazení čísla nebo kategorie entitě s cílem popsat její atributy.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Testovací nástroj, který provádí testy nad určitou položkou testování a vyhodnocuje skutečné výsledky oproti očekávaným výsledkům a výstupním podmínkám.
Testovací nástroj, který během provádění testu generuje zatížení pro určitou položku testování a přitom měří a zaznamenává její výkonnost.
Bezpečnostní útok jehož cílem je přetížit systém (nelegitimními) požadavky tak, že legitimní požadavky nemohou být zpracovány.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Zdroj, ve kterém je možno porovnat pro daný testovaný systém očekávané výsledky se skutečnými.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny.
Předpokládané pozorovatelné chování komponenty nebo systému spouštěného v určených podmínkách. Chování je určeno specifikací nebo jiným zdrojem.
Předpokládané pozorovatelné chování komponenty nebo systému spouštěného v určených podmínkách. Chování je určeno specifikací nebo jiným zdrojem.
Dokumentace popisující prostředky a harmonogram pro dosažení cílů testování, které mají být využívány pro účely koordinace činností testování.
Plán testování, který je typicky zaměřen na jednu úroveň testování.
Aktivita zavedení nebo aktualizace plánu testování.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda.
Míra, v jaké mohou být komponenta nebo systém použity určitými uživateli a v daném kontextu s cílem dosáhnout definovaných cílů.
Ustanovení obsahující kritéria, která mají být splněna.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Sada provázaných aktivit, které přeměňují vstupy na výstupy
Sada vzájemně provázaných činností, která se skládá z plánování testování, monitoringu a řízení testování, testovací analýzy, návrhu testů, implementace testování, provedení testů a dokončení testování.
Rámec, ve kterém jsou procesy stejné povahy zařazeny do celkového modelu.
Riziko, které ovlivňuje kvalitu produktu.
Projekt je unikátní soubor koordinovaných a řízených činností s datem zahájení a datem ukončení uskutečněných pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení času, nákladů a zdrojů.
Riziko, které ovlivňuje úspěch projektu.
Paměťový element v počítači, který je přístupný softwarovým programem za použití jména.
Množství dat, které projde komponentou nebo systémem za dané časové období.
Skutečné nebo predikované schéma používání komponenty nebo systému.
Hardwarové a softwarové produkty nainstalované u uživatelů nebo zákazníků v místech, kde bude testovaná komponenta nebo systém používán. Software může obsahovat operační systémy, systémy pro správu databází a další aplikace.
Předpokládané pozorovatelné chování komponenty nebo systému spouštěného v určených podmínkách. Chování je určeno specifikací nebo jiným zdrojem.
Způsobilost softwarového produktu poskytovat správné nebo dohodnuté výsledky nebo výstupy s potřebnou mírou přesnosti.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Fyzický nebo funkcionální projev selhání.
Faktor, který může v budoucnu vést k negativním důsledkům.
Produktové riziko související s kvalitativními charakteristikami (softwaru).
Typ příkazu, ve kterém má řízení běhu možnost volby mezi dvěma nebo více cestami, jež vedou k sadám následných aktivit.
Událost, při které není komponenta nebo systém schopna/en vykonat požadovanou funkcionalitu v rámci definovaných podmínek.
Zařízení, počítačový program nebo systém používaný v průběhu testování, který se chová nebo funguje jako jiný systém v případě, že disponuje sadou řízených vstupů.
Chování vytvořené/pozorované při testování systému nebo komponenty.
Stupeň složitosti komponenty nebo systému ve smyslu pochopení jejího návrhu a/nebo interní struktury, údržby a ověřování funkčnosti.
Počítačové programy, postupy a případně související dokumenty a data týkající se provozu počítačového systému.
Souběžné spouštění více nezávislých vláken komponentou nebo systémem.
Dokument, který ideálně úplným, přesným a ověřitelným způsobem specifikuje požadavky, design, chování nebo jiné vlastností komponenty nebo systému. Často také postupy určující, zda tyto předpoklady (požadavky) byly splněny.
Formální, případně povinná sada požadavků vyvinutá a používaná k předepsání konzistentních přístupů ke způsobu práce nebo k poskytování pokynů (například normy ISO / IEC, IEEE standardy a organizační normy).
Implementace softwarové komponenty ve formě skeletu nebo komponenty se speciálním určením, použitá pro vývoj nebo test komponenty, která tuto implementaci volá nebo je na ní závislá. Nahrazuje volanou komponentu.
Specifická instance procesu testování.
Vícenásobné heterogenní distribuované systémy, které jsou vestavěné v sítích na několika úrovních a ve více vzájemně propojených oblastech, které řeší rozsáhlé interdisciplinární společné problémy a cíle, obvykle bez společné struktury řízení.
Sada jednoho nebo více testovacích případů.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Aktivita pro identifikaci testovacích podmínek pomocí analýzy báze testování.
Soubor znalostí použitý jako základ pro analýzu a návrh testů.
Provedení testovacího procesu na jednom identifikovatelném vydání (release) testovaného objektu.
Zdroj, ve kterém je možno porovnat pro daný testovaný systém očekávané výsledky se skutečnými.
Pořadí provedení testovacích případů včetně veškerých souvisejících akcí vyžadovaných pro nastavení vstupních podmínek a veškerých akcí potřebných pro ukončení po samotném provedení testů.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Sada vstupních podmínek, vstupů, očekávaných výsledků, výstupních podmínek a případně akcí, která je vypracována na základě testovacích podmínek.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Typ testovaného objektu, kterým je systém.
Proces, který se skládá ze všech aktivit životního cyklu (dynamických i statických). Týká se plánování, přípravy a hodnocení komponenty nebo systému a souvisejících pracovních produktů s cílem určit, zda splňují specifikované požadavky a ukázat, že vyhovují účelu a najít defekty.
Testování s cílem vyhodnotit míru, s jakou mohou být systém nebo komponenta používány určitou skupinou uživatelů ve vztahu k efektivitě, výkonnosti a spokojenosti v daném kontextu užití.
Testování za účelem stanovení stability systému v provozních podmínkách při velké zátěži a po výrazně delší dobu.
Testování s cílem určit škálovatelnost softwarového produktu.
Pracovní produkty vytvořené během testovacího procesu a použité při testování pro jeho plánování, návrh, provádění, vyhodnocování a reportování.
Typ testování výkonnosti prováděné za účelem vyhodnocení chování systému nebo komponenty v podmínkách zátěže překračující předpokládané nebo stanovené požadavky na kapacitu nebo v podmínkách omezené dostupnosti prostředků (např. paměť nebo kapacita serverů).
Sada rizik seskupených podle jednoho nebo více společných faktorů.
Během fáze uzavření testování, která je částí procesu testování, se sbírají data z ukončených aktivit s cílem sjednocení zkušeností, testwaru, faktů a údajů. Fáze uzavření testování se skládá z dokončení a archivace testwaru a vyhodnocení procesu testování včetně přípravy reportu hodnotící testování.
Všechny komponenty systému, které poskytují uživateli informace a možnost ovládání tak, aby mohl provádět konkrétní úkoly se systémem.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Technika umožňující virtuální dodávání služeb, kdy je nasazení, správa a přístup k nim zajišťován vzdáleně.
Simulace činností prováděných ve shodě s provozním profilem uživatele.
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Data přijatá komponentou nebo systémem z externího zdroje.
Míra, při které komponenta nebo systém využívá čas, prostředky a kapacitu při plnění svých určených funkcí.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Sada podmínek, které určují úspěšné dokončení daného úkolu.
Testování s cílem stanovit schopnost systému zotavit se z rychlých špiček zatížení a vrátit se do ustáleného stavu.
Výsledek hodnocení, který identifikuje nějakou důležitou otázku, problém nebo příležitost.
Proces, při kterém jsou učiněna rozhodnutí a aplikována ochranná opatření, a to tak, aby došlo buďto ke snížení rizik na definovanou úroveň nebo k udržení rizik v určitých mezích.
Časový záznam detailů souvisejících se spuštěním testů.
Maximální provozní kapacita komponenty nebo systému.
Typ testování výkonnosti prováděného za účelem vyhodnocení chování komponenty nebo systému pří různých zátěžích, obvykle mezi očekávanými podmínkami nízkého užití, typického užití a užití ve špičce.
Specifikace stanovující počet virtuálních uživatelů a definovanou sadu operací s komponentou nebo systémem, která je těmito uživateli v určeném časovém rozmezí vykonávana a kterou lze očekávat v běžném provozu.
Časový záznam detailů souvisejících se spuštěním testů.
Časový záznam detailů souvisejících se spuštěním testů.
Proces modifikace komponenty nebo systému po dodávce s cílem opravy defektů, zlepšení atributů kvality nebo přizpůsobení se změněnému prostředí.
Kvalitativní nebo kvantitativní míra rizika definovaná pomocí jeho dopadu a pravděpodobností, že riziko nastane.
Specifická instance procesu testování.
Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Doba, kterou potřebuje uživatel k rozmyšlení a provedení další akce v posloupnosti kroků.
Sada činností zaměřených na hodnocení kvality komponenty nebo systému.
Proces, při kterém jsou učiněna rozhodnutí a aplikována ochranná opatření, a to tak, aby došlo buďto ke snížení rizik na definovanou úroveň nebo k udržení rizik v určitých mezích.
Schopnost softwarového produktu být upgradován s cílem vyhovět zvýšenému zatížení.
Činnosti prováděné v každé fázi vývoje softwaru a vzájemné logické a chronologické souvislosti mezi nimi.