Terms related to Advanced Test Manager 2012

Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Technika používaná k charakterizaci prvků rizika. Výsledek analýzy nebezpečí bude určovat způsoby vývoje a testování systému.
Systematický přístup k identifikaci rizik a analýze možných způsobů selhání, který se zároveň snaží předejít vzniku těchto rizik.
Systematický přístup k identifikaci rizik a analýze možných způsobů selhání, který se zároveň snaží předejít vzniku těchto rizik.
Technika návrhu testů černé skříňky, ve které jsou testovací případy navrženy z diagramů příčiny a následku.
Systematický přístup k identifikaci rizik a analýze možných způsobů selhání, který se zároveň snaží předejít vzniku těchto rizik.
Technika používající vizuální modelování k analýze příčin chyb (defektů), jejiž cílem je odhalit specifické chyby vzniklé kombinací logických vztahů mezi poruchami, lidskými chybami a vnějšími událostmi.
Technika používající vizuální modelování k analýze příčin chyb (defektů), jejiž cílem je odhalit specifické chyby vzniklé kombinací logických vztahů mezi poruchami, lidskými chybami a vnějšími událostmi.
Technika používající vizuální modelování k analýze příčin chyb (defektů), jejiž cílem je odhalit specifické chyby vzniklé kombinací logických vztahů mezi poruchami, lidskými chybami a vnějšími událostmi.
Jakákoliv okolnost, která se liší od očekávání plynoucích ze specifikace požadavků, z dokumentace návrhu, z uživatelské dokumentace, ze standardů atd. nebo z něčích dojmů či zkušeností. Anomálie mohou být nalezeny (mimo jiné, ale ne jenom) během revize (přezkoumání), testování, analýzy, kompilace nebo užívání softwarového produktu nebo aplikovatelné dokumentace.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Použití softwaru (např. nástroje nahraj/přehraj) pro řízení provedení testů, porovnávání očekávaných výsledků se skutečnými, přípravu podmínek pro testování (preconditions) a další řídící a reportovací aktivity.
Proces testování s cílem určit bezpečnost softwarového produktu.
Celkové náklady vynaložené na činnosti a záležitosti spojené s kvalitou a často také rozdělené na náklady na prevenci, ohodnocení, interní vady a externí vady.
Proces potvrzení (např. složením zkoušky), že komponenta, systém nebo osoba je ve shodě s pro ni specifikovanými požadavky.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Metodika softwarového inženýrství používaná v agilním vývoji softwaru, ve které jsou hlavními praktikami programování v párech, provádění rozsáhlých revizí, jednotkové testování, jednoduchost a přehlednost veškerého kódu.
Metodika softwarového inženýrství používaná v agilním vývoji softwaru, ve které jsou hlavními praktikami programování v párech, provádění rozsáhlých revizí, jednotkové testování, jednoduchost a přehlednost veškerého kódu.
Výsledek testu, při kterém je reportován defekt, ačkoliv žádný takový defekt v testovaném objektu neexistuje.
Výsledek testu, který neodhalil přítomnost defektu, který je aktuálně přítomen v testovaném objektu.
Výsledek testu, který neodhalil přítomnost defektu, který je aktuálně přítomen v testovaném objektu.
Výsledek testu, při kterém je reportován defekt, ačkoliv žádný takový defekt v testovaném objektu neexistuje.
Míra, do které komponenta nebo systém poskytuje funkce, které splňují definované a očekávané (byť explicitně nepopsané) potřeby při použití za stanovených podmínek.
Grafické znázornění vstupů a/nebo podnětů (příčin) a jim odpovídajících výstupů (následků), které může být použito pro návrh testovacích případů.
Testování prováděné s cílem odhalit defekty v rozhraních a interakcích mezi hardwarovými a softwarovými komponentami.
Nepsaná pravidla, která pomáhají dosáhnout určitého cíle.
Zdroj defektu, při jehož odstranění je snížen nebo úplně eliminován výskyt daného typu defektu.
Sledování požadavků na dané úrovni testů v testovací dokumentaci (např. plán testů, specifikace návrhu testů, specifikace testů, specifikace procedury testů nebo testovací skript).
Model zlepšování organizace, který slouží jako podklad pro zahájení, plánování a provádění opatření ke zlepšení. IDEAL model je pojmenován dle pěti fází, které popisuje: zahájení, diagnostikování, zavádění, vykonávání a ponaučení.
Testování prováděné osobami, které jsou (fyzicky) umístěny společně se členy projektového týmu, ale nejsou zaměstnanci stejné organizace.
Proces skládání (kombinování) komponent nebo systémů do rozsáhlejších celků.
Prvek nezbytný pro organizaci nebo projekt určující naplnění jejich poslání. Klíčovými faktory úspěchu jsou ty kritické faktory nebo činnosti potřebné pro zajištění úspěchu.
Smíšený tým zainteresovaných osob, které mají na starosti management defektů od počátečního objevení po konečné rozhodnutí (odstranění, odložení nebo zrušení defektu). V některých případech se jedná o stejný tým jako výbor pro správu konfigurací.
Smíšený tým zainteresovaných osob, které mají na starosti management defektů od počátečního objevení po konečné rozhodnutí (odstranění, odložení nebo zrušení defektu). V některých případech se jedná o stejný tým jako výbor pro správu konfigurací.
Skladba komponenty nebo systému, která je definována počtem, vlastnostmi a vzájemným propojením všech jeho součástí.
Zdroj defektu, při jehož odstranění je snížen nebo úplně eliminován výskyt daného typu defektu.
Model založený na obsahu s cílem zlepšení testovacího procesu postavený na dvanácti kritických procesech. Tyto zahrnují řídící procesy, pomocí kterých členové a management posuzují pravomoce a kritické procesy, u kterých výkonnost ovlivňuje zisk a reputaci firmy.
Model založený na obsahu s cílem zlepšení testovacího procesu postavený na dvanácti kritických procesech. Tyto zahrnují řídící procesy, pomocí kterých členové a management posuzují pravomoce a kritické procesy, u kterých výkonnost ovlivňuje zisk a reputaci firmy.
Proces demonstrování schopnosti naplnit specifikované požadavky. Pozn. termín "kvalifikovaný" se používá k označování odpovídajícího stavu.
Systematické hodnocení nákupu, dodávky, vývoje, provozu nebo údržby softwaru, provedené jménem managementu, které sleduje postup prací, určuje stav plánů a harmonogramů, potvrzuje požadavky a jejich systémové rozložení nebo vyhodnocuje účinnost manažerských přístupů k dosažení shody se zadáním.
Systematické hodnocení nákupu, dodávky, vývoje, provozu nebo údržby softwaru, provedené jménem managementu, které sleduje postup (prací), určuje stav plánů a harmonogramů, potvrzuje požadavky a jejich systémové rozložení nebo vyhodnocuje účinnost manažerských přístupů k dosažení shody se zadáním.
Stupnice měření a metoda definovaná pro její měření.
Bod v časové ose projektu, ve kterém by měly být k dispozici (i přechodné) výstupy a výsledky, které jsou pro daný bod definovány.
Účel testování v rámci organizace, často zdokumentovaný jako součást politiky testování.
Rámec, který popisuje klíčové elementy efektivního vývoje produktu a procesu údržby. CMMI pokrývá doporučené postupy pro plánování, technické oblasti a řízení vývoje produktu a údržby.
Rámec, který popisuje klíčové elementy efektivního vývoje produktu a procesu údržby. CMMI pokrývá doporučené postupy pro plánování, technické oblasti a řízení vývoje produktu a údržby.
Pětistupňový rámec s cílem zlepšování procesu testování se vztahem k CMMI (Model hodnocení vyspělosti procesů), který popisuje klíčové elementy efektivního procesu testování.
Strukturovaná sada prvků, jejíž cílem je přispět k definování a pochopení procesů organizace, a která popisuje definované aspekty zralosti této organizace.
Číslo nebo kategorie přiřazená k atributu entity na základě provedeného měření.
Proces přiřazení čísla nebo kategorie entitě s cílem popsat její atributy.
Dokonalejší metoda nebo inovativní postup, který přispívá ke zlepšení výkonnosti organizace v daném kontextu, obvykle hodnocená jako nejlepší podobnými organizacemi.
Oddělení zodpovědností, které podporuje dosažení objektivního testování
Nástroj podporující aktivitu návrhu testů generováním testovacích vstupů ze specifikace. Tato specifikace může být obsažena v úložišti CASE nástroje, např. v nástroji pro správu požadavků. Vstupy mohou být také generovány z testovacích podmínek uložených v samotném nástroji nebo z kódu.
Nástroj, který podporuje proces přezkoumání. Mezi jeho typické vlastnosti patří plánování přezkoumání, podpora sledování stavu, podpora komunikace, podpora vzdálené spolupráce při přezkoumání a udržování úložiště pro sběr a reportování metrik.
Nástroj, který provádí statickou analýzu.
Nástroj, který provádí statickou analýzu.
Procento defektů, které je odstraněno ve stejné fázi životního cyklu softwaru, ve které byly tyto defekty nalezeny.
Metodické hodnocení softwarových procesů organizace dle referenčního modelu.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Softwarový nástroj, který je obvykle přes internet k dispozici všem potenciálním uživatelům ve formě zdrojového kódu. Jeho uživatelům je většinou na základě licence dovoleno zkoumat, měnit, zlepšovat a někdy také distribuovat daný software.
Testování prováděné osobami, které nejsou (fyzicky) umístěny ve stejné lokaci jako projektový tým a nejsou zaměstnanci stejné organizace.
Sada automatických testů, která validuje integritu každého sestavení a ověřuje její klíčovou funkcionalitu, stabilitu a testovatelnost.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny.
Statistická metoda při rozhodování, která se používá pro výběr omezeného počtu faktorů, jejichž společné působení vytváří většinový efekt. Ve významu zlepšování kvality to znamená, že většina problémů (80%) je způsobena několika klíčovými příčinami (20%).
Dokument, popisující přístup, zdroje a harmonogram zamýšlených aktivit přezkoumání. Mimo jiné identifikuje dokumenty a kód k přezkoumání, typy přezkoumání, které mají být užity, účastníky, vstupní a výstupní kritéria, která mají být použita v případě formálních přezkoumání a zdůvodnění jejich volby. Plán přezkoumání je záznamem procesu plánování přezkoumání.
Dokument, popisující přístup, zdroje a harmonogram zamýšlených aktivit v oblasti revizí (přezkoumání). Mimo jiné identifikuje dokumenty a kód k revizi, typy revize, které mají být užity, účastníky, vstupní a výstupní kritéria, která mají být použita v případě formálních revizí a zdůvodnění jejich volby. Plán revizí je záznamem procesu plánování revizí.
Plán testování, který je typicky zaměřen na jednu úroveň testování.
Aktivita zavedení nebo aktualizace plánu testování.
Obecný dokument, který popisuje principy, přístup a hlavní cíle organizace v oblasti testování.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt (nebo iteraci).
Požadavek na použitelnost komponenty nebo systému.
Úroveň důležitosti (obvykle z pohledu byznysu) přiřazená nějaké položce, např. defektu.
Systematický přístup k testování založený na rizicích, který řeší identifikaci a analýzu rizik produktu s cílem vytvořit z těchto rizik matici založenou na pravděpodobnosti a dopadu.
Sada provázaných aktivit, které přeměňují vstupy na výstupy
Strukturovaná metodika testování, také využívaná jako model založený na obsahu s cílem zlepšit proces testování. STEP nevyžaduje, aby byla jednotlivá zlepšení aplikována ve specifickém pořadí.
Rámec, ve kterém jsou procesy stejné povahy zařazeny do celkového modelu.
Procesní model, který pomocí předepsaných kroků poskytuje základní sadu osvědčených postupů pro zlepšení určitého procesu.
Projekt je unikátní soubor koordinovaných a řízených činností s datem zahájení a datem ukončení uskutečněných pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení času, nákladů a zdrojů.
Strukturovaný způsob, jak zachytit získané ponaučení (lessons learned) a vytvořit konkrétní akční plány pro zlepšení v dalším projektu nebo další fázi projektu.
Paměťový element v počítači, který je přístupný softwarovým programem za použití jména.
Proces vývoje a implementace provozního profilu.
Způsobilost softwarového produktu poskytovat správné nebo dohodnuté výsledky nebo výstupy s potřebnou mírou přesnosti.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Technika usnadňující vedení technického jednání (workshopu), která pomáhá určit kritické vlastnosti pro vývoj nového produktu.
Metoda pro transformaci požadavků uživatelů do návrhu výstupního produktu. Promítá metody pro dosažení kvalitního návrhu do subsystémů, komponent a v neposlední řadě do specifických elementů výrobního procesu.
Vlastní přizpůsobivý iterativní rámec procesu vývoje softwaru, který se skládá ze čtyř fází životního cyklu projektu: založení (inception), zpracování (elaboration), provedení (construction) a převedení (transition).
Vlastní přizpůsobivý iterativní rámec procesu vývoje softwaru, který se skládá ze čtyř fází životního cyklu projektu: založení (inception), zpracování (elaboration), provedení (construction) a převedení (transition).
Testovací strategie, při které testovací tým používá různé techniky s cílem řídit regresní rizika, např. automatizaci funkcionálních a/nebo nefunkcionálních regresních testů na jedné nebo více úrovních.
Sběr a analýza dat z testovacích aktivit a následná konsolidace dat do reportu pro zainteresované strany.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt (nebo iteraci).
Faktor, který může v budoucnu vést k negativním důsledkům.
Iterativně inkrementální rámec pro řízení projektů běžně používaný v agilním vývoji softwaru.
Chování vytvořené/pozorované při testování systému nebo komponenty.
Stupeň složitosti komponenty nebo systému ve smyslu pochopení jejího návrhu a/nebo interní struktury, údržby a ověřování funkčnosti.
Počítačové programy, postupy a případně související dokumenty a data týkající se provozu počítačového systému.
Sada aktivit určená ke zlepšování výkonnosti a zralosti procesů organizace. SPI zároveň zahrnuje i výsledky těchto aktivit.
Sada aktivit určená ke zlepšování výkonnosti a zralosti procesů organizace. SPI zároveň zahrnuje i výsledky těchto aktivit.
Softwarový nástroj, který byl vyvinut speciálně pro skupinu uživatelů nebo zákazníků.
Dokument, který ideálně úplným, přesným a ověřitelným způsobem specifikuje požadavky, design, chování nebo jiné vlastností komponenty nebo systému. Často také postupy určující, zda tyto předpoklady (požadavky) byly splněny.
Formální, případně povinná sada požadavků vyvinutá a používaná k předepsání konzistentních přístupů ke způsobu práce nebo k poskytování pokynů (například normy ISO / IEC, IEEE standardy a organizační normy).
Norma, která tvoří sadu doporučení, které určují charakteristiky návrhu (strukturu) nebo předpis návrhu (formu) dat nebo kód
Analýza zdrojového kódu provedená bez spuštění daného softwaru.
Nástroj, který provádí statickou analýzu.
Metrika pokrytí založená na vnitřní struktuře komponenty nebo systému.
Průměrná doba mezi selháními komponenty nebo systému.
Doba střední hodnoty (např. aritmetický průměr) mezi selháními systému. MTBF je typicky součástí modelu růstu spolehlivosti, který předpokládá, že systém, u něhož dojde k selhání, je okamžitě opraven díky procesu nápravy defektů.
Vícenásobné heterogenní distribuované systémy, které jsou vestavěné v sítích na několika úrovních a ve více vzájemně propojených oblastech, které řeší rozsáhlé interdisciplinární společné problémy a cíle, obvykle bez společné struktury řízení.
Procedura, která je použita k odvození a/nebo výběru testovacích případů.
Procedura, která je použita k odvození a/nebo výběru testovacích případů.
Procedura, která je použita k odvození a/nebo výběru testovacích případů.
Procedura, která je použita k odvození a/nebo výběru testovacích případů.
Sada jednoho nebo více testovacích případů.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Provedení testovacího procesu na jednom identifikovatelném vydání (release) testovaného objektu.
Pořadí provedení testovacích případů včetně veškerých souvisejících akcí vyžadovaných pro nastavení vstupních podmínek a veškerých akcí potřebných pro ukončení po samotném provedení testů.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Nepřerušená doba strávená v provádění testů. V průzkumném testování je každá testovací relace zaměřena na (testovací) listinu (resp. z ní vychází), ale testeři mohou během ní také prozkoumat nové možnosti nebo problémy. Tester vytváří a provádí testy v reálném čase a zaznamenává jejich průběh.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování, který má za cíl ověřit interoperabilitu (schopnost spolupráce) softwarového produktu.
Testování, který má za cíl ověřit interoperabilitu (schopnost spolupráce) softwarového produktu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na zkušenostech, znalostech a intuici testera.
Testování změn v produkčním systému nebo vlivu změn prostředí na produkční systém.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Průběžný byznysově orientovaný rámec, který popisuje klíčové prvky efektivního a účinného procesu testování s cílem jeho zlepšení.
Dvourozměrná tabulka, která dává do souvislosti dvě entity (například požadavky a testovací případy). Tato tabulka umožňuje zpětné i dopředné vysledování vazby jedné entity na druhou, což umožňuje stanovení dosaženého pokrytí a posouzení dopadů navrhovaných změn.
Během fáze uzavření testování, která je částí procesu testování, se sbírají data z ukončených aktivit s cílem sjednocení zkušeností, testwaru, faktů a údajů. Fáze uzavření testování se skládá z dokončení a archivace testwaru a vyhodnocení procesu testování včetně přípravy reportu hodnotící testování.
Vnímání a reakce konkrétního člověka vyplývající z použití nebo předpokládaného použití softwarového produktu.
Všechny komponenty systému, které poskytují uživateli informace a možnost ovládání tak, aby mohl provádět konkrétní úkoly se systémem.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo specifické aplikování byly splněny.
Osoba, která u velkých projektů reportuje manažerovi testování a je odpovědná za projektový management konkrétní úrovně testování nebo určitého souboru testovacích činností.
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Data získaná testovaným objektem z externího zdroje během provedení testu. Externí zdroj může být hardware, software nebo člověk.
Technika odhadování pracnosti založená na expertíze, jejíž cílem je přesný odhad díky sdílení znalostí všech členů týmu.
Plán aktivit, jehož cílem je zlepšit výkonnost a zralost procesů organizace a výsledek takového plánu.
Technika návrhu testů černé skříňky, ve které jsou testovací případy navrženy z diagramů příčiny a následku.
Časový záznam detailů souvisejících se spuštěním testů.
Stupeň dopadu, který má daný defekt na vývoj nebo fungování komponenty nebo systému.
Časový záznam detailů souvisejících se spuštěním testů.
Časový záznam detailů souvisejících se spuštěním testů.
Stupeň zlepšení procesu v předem vymezené sadě procesních oblastí, při kterém je v této sadě dosaženo všech cílů.
Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Senior manažer, který řídí manažery testování.
(1) Strukturovaný přístup k přechodu jedinců a organizací ze současného do požadovaného budoucího stavu. (2) Řízený způsob, jak dosáhnout změny nebo navrhované změny ve výrobku nebo službě.
Schopnost softwarového produktu být upgradován s cílem vyhovět zvýšenému zatížení.
Činnosti prováděné v každé fázi vývoje softwaru a vzájemné logické a chronologické souvislosti mezi nimi.