Terms related to Advanced Technical Test Analyst 2012

Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Testování založené na systematické analýze, např. produktových rizik nebo požadavků.
Opakovaná akce, proces, struktura nebo opakovaně použitelné řešení, které se původně zdálo prospěšné a je běžně užívané, ale je neefektivní a/nebo kontraproduktivní v praxi.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Použití softwaru (např. nástroje nahraj/přehraj) pro řízení provedení testů, porovnávání očekávaných výsledků se skutečnými, přípravu podmínek pro testování (preconditions) a další řídící a reportovací aktivity.
Nástroj, který podporuje provozní bezpečnost.
Obecný dokument popisující principy, přístup a hlavní cíle organizace v oblasti bezpečnosti.
Proces testování s cílem určit bezpečnost softwarového produktu.
Pokus o získání neoprávněného přístupu k systému nebo komponentě, zdrojům, informacím, případně pokus ohrozit integritu systému.
Proces potvrzení (např. složením zkoušky), že komponenta, systém nebo osoba je ve shodě s pro ni specifikovanými požadavky.
Sled událostí (např. vykonatelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Sled událostí (např. vykonatelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Zranitelnost, která umožňuje útočníkům vložit škodlivý kód do jinak benigních (neškodných) internetových stránek.
Zranitelnost, která umožňuje útočníkům vložit škodlivý kód do jinak benigních (neškodných) internetových stránek.
Abstraktní znázornění posloupnosti a možných změn stavu datových objektů, kde stav objektu je vytvořený, použitý nebo zrušený.
Nástroj používaný programátory na reprodukování selhání, prověření stavu programů a nalezení odpovídající chyby. Nástroje pro ladění (debuggery) umožňují programátorům spouštět programy krok za krokem, přerušit běh programu na libovolném příkaze, nastavit a přezkoumat proměnné programu.
Nástroj, který poskytuje prostředí pro automatizaci testování. Obvykle obsahuje stuby a ovladače (tzv. sadu testovacího vybavení - test harness) a knihovny, potřebné k testování.
Integrační přístup, který spojuje komponenty nebo systémy za účelem včasného získání základní funkcionality.
Míra, do které komponenta nebo systém poskytuje funkce, které splňují definované a očekávané (byť explicitně nepopsané) potřeby při použití za stanovených podmínek.
Abstraktní reprezentace vztahů mezi voláním jednotlivých programových částí v programu.
Typ rozhraní, které umožňuje uživatelům komunikovat s komponentou nebo systémem prostřednictvím grafických prvků (ikon a vizuálních indikátorů).
GUI
Zkratka pro grafické uživatelské rozhraní.
Ukazatel na webové stránce, který vede na jinou webovou stránku.
Organizační artefakty potřebné k provádění testování, které se skládají z testovacího prostředí, testovacích nástrojů, vybavení pracoviště a procedur.
Proces záměrného přidávání defektů do systému s účelem zjištění, zda je systém schopen defekt detekovat a případně se z něj zotavit. Metoda napodobuje selhání, která by mohla v této oblasti nastat.
Proces skládání (kombinování) komponent nebo systémů do rozsáhlejších celků.
Míra, ve které si může komponenta nebo systém vyměňovat informace s jinými komponentami nebo systémy a/nebo provádět požadované funkce při sdílení stejného hardwarového nebo softwarového prostředí.
Výpočetní model, který se skládá z konečného počtu stavů a přechodů mezi těmito stavy, případně včetně souvisejících činností.
Skladba komponenty nebo systému, která je definována počtem, vlastnostmi a vzájemným propojením všech jeho součástí.
Stupnice měření a metoda definovaná pro její měření.
Jakýkoliv model použitý při testování založeném na modelu.
Číslo nebo kategorie přiřazená k atributu entity na základě provedeného měření.
Proces přiřazení čísla nebo kategorie entitě s cílem popsat její atributy.
Testy zaměřené na prokázání, že systém či komponenta nepracují správně. Negativní testování souvisí spíše s postojem testerů než s konkrétním přístupem k testování nebo technikou návrhu testů, např. testování s neplatnými vstupními hodnotami či výjimkami.
Ukazatel, který se odkazuje na pozici (paměť), která je mimo rozsah tohoto ukazatele nebo vůbec neexistuje.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Nástroj používaný k ověření, že se na internetové stránce nenacházejí žádné chybné hypertextové odkazy.
Typ nástroje pro provádění testů, ve kterém jsou vstupy zaznamenány při ručním testováním s cílem vytvořit automatizované testovací skripty, které mohou být spouštěny později (tj. přehrány). Tyto nástroje jsou často používány na podporu automatizovaného regresního testování.
Nástroj používaný programátory na reprodukování selhání, prověření stavu programů a nalezení odpovídající chyby. Nástroje pro ladění (debuggery) umožňují programátorům spouštět programy krok za krokem, přerušit běh programu na libovolném příkaze, nastavit a přezkoumat proměnné programu.
Testovací nástroj, který provádí testy nad určitou položkou testování a vyhodnocuje skutečné výsledky oproti očekávaným výsledkům a výstupním podmínkám.
Nástroj, který provádí statickou analýzu.
Nástroj sloužící pro úmyslné vkládání (tzv. zasévání) chyb do komponenty nebo systému.
Nástroj sloužící k úmyslnému zavádění (tzv. zasévání) vad do komponenty nebo systému.
Nástroj sloužící k úmyslnému zavádění (tzv. zasévání) vad do komponenty nebo systému.
Nástroj, který provádí statickou analýzu.
Typ nástroje pro provádění testů, ve kterém jsou vstupy zaznamenány při ručním testováním s cílem vytvořit automatizované testovací skripty, které mohou být spouštěny později (tj. přehrány). Tyto nástroje jsou často používány na podporu automatizovaného regresního testování.
Bezpečnostní útok jehož cílem je přetížit systém (nelegitimními) požadavky tak, že legitimní požadavky nemohou být zpracovány.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny.
Plán testování, který je typicky zaměřen na jednu úroveň testování.
Aktivita zavedení nebo aktualizace plánu testování.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda.
Procento kombinací všech výstupů jednoduchých podmínek v rámci jednoho příkazu, které jsou prověřeny nějakou testovací sadou.
Procento kombinací všech výstupů jednoduchých podmínek v rámci jednoho příkazu, které jsou prověřeny nějakou testovací sadou.
Procento výsledků podmínek, které jsou vykonány v rámci testovací sady.
Procento výsledků podmínek, které jsou vykonány v rámci testovací sady.
Procento výstupů všech podmínek a všech rozhodnutí, které jsou vykonány v rámci testovací sady. 100% pokrytí rozhodnutí a podmínek znamená jak 100% pokrytí podmínek, tak 100% pokrytí rozhodnutí.
Procento kombinací všech výstupů jednoduchých podmínek v rámci jednoho příkazu, které jsou prověřeny nějakou testovací sadou.
Výraz, který může být vyhodnocen jako pravdivý nebo nepravdivý a následně může být použit ke stanovení následného logického rozhodování (během) řídícího toku.
Sada provázaných aktivit, které přeměňují vstupy na výstupy
Projekt je unikátní soubor koordinovaných a řízených činností s datem zahájení a datem ukončení uskutečněných pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení času, nákladů a zdrojů.
Paměťový element v počítači, který je přístupný softwarovým programem za použití jména.
Software dodávaný na jakémkoli vhodném médiu, který provádí osobu provádějící instalaci skrz instalační proces, což obvykle znamená spuštění instalačního procesu, poskytování výsledků instalace a nabídka možností (instalace).
Série (obvykle dat), která se zdá být náhodná, ale je ve skutečnosti generována podle nějakého předem stanoveného pořadí.
Způsobilost softwarového produktu poskytovat správné nebo dohodnuté výsledky nebo výstupy s potřebnou mírou přesnosti.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Fyzický nebo funkcionální projev selhání.
Faktor, který může v budoucnu vést k negativním důsledkům.
Míra, při které může komponenta nebo systém fungovat správně v případě neplatných vstupů nebo rušivých podmínkách prostředí.
Reprezentace vybraných charakteristik chování jednoho fyzického nebo abstraktního systému jiným systémem.
Zařízení, počítačový program nebo systém používaný v průběhu testování, který se chová nebo funguje jako jiný systém v případě, že disponuje sadou řízených vstupů.
Statický analyzátor, který se používá k detekci určitých bezpečnostních zranitelností v kódu.
Stupeň složitosti komponenty nebo systému ve smyslu pochopení jejího návrhu a/nebo interní struktury, údržby a ověřování funkčnosti.
Počítačové programy, postupy a případně související dokumenty a data týkající se provozu počítačového systému.
Dokument, který ideálně úplným, přesným a ověřitelným způsobem specifikuje požadavky, design, chování nebo jiné vlastností komponenty nebo systému. Často také postupy určující, zda tyto předpoklady (požadavky) byly splněny.
Bezpečnostní útok, při kterém jsou škodlivé SQL příkazy vkládány do vstupního pole pro spouštění.
Formální, případně povinná sada požadavků vyvinutá a používaná k předepsání konzistentních přístupů ke způsobu práce nebo k poskytování pokynů (například normy ISO / IEC, IEEE standardy a organizační normy).
Norma, která tvoří sadu doporučení, které určují charakteristiky návrhu (strukturu) nebo předpis návrhu (formu) dat nebo kód
Nástroj, který provádí statickou analýzu.
Implementace softwarové komponenty ve formě skeletu nebo komponenty se speciálním určením, použitá pro vývoj nebo test komponenty, která tuto implementaci volá nebo je na ní závislá. Nahrazuje volanou komponentu.
Průměrná doba, během které se komponenta nebo systém zotaví z jakéhokoliv selhání.
Doba střední hodnoty (např. aritmetický průměr), během které se systém zotaví z jakéhokoliv selhání. To obvykle zahrnuje testování s cílem potvrdit, že defekt byl vyřešen.
Průměrná doba mezi selháními komponenty nebo systému.
Doba střední hodnoty (např. aritmetický průměr) mezi selháními systému. MTBF je typicky součástí modelu růstu spolehlivosti, který předpokládá, že systém, u něhož dojde k selhání, je okamžitě opraven díky procesu nápravy defektů.
Procedura, která je použita k odvození a/nebo výběru testovacích případů.
Procedura, která je použita k odvození a/nebo výběru testovacích případů.
Procedura, která je použita k odvození a/nebo výběru testovacích případů.
Procedura, která je použita k odvození a/nebo výběru testovacích případů.
Sada jednoho nebo více testovacích případů.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Nepřerušená doba strávená v provádění testů. V průzkumném testování je každá testovací relace zaměřena na (testovací) listinu (resp. z ní vychází), ale testeři mohou během ní také prozkoumat nové možnosti nebo problémy. Tester vytváří a provádí testy v reálném čase a zaznamenává jejich průběh.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování, který má za cíl ověřit interoperabilitu (schopnost spolupráce) softwarového produktu.
Testování, který má za cíl ověřit interoperabilitu (schopnost spolupráce) softwarového produktu.
Proces testování s cílem zjistit přenositelnost softwarového produktu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Technika testů bílé skříňky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby došlo k vykonání všech výstupů jednotlivých podmínek, které nezávisle určí výsledek rozhodnutí celkového výrazu.
Proces testování s cílem určit udržovatelnost softwarového produktu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Proces testování s cílem zjistit přenositelnost softwarového produktu.
Testování formou simulace režimů selhání nebo vyvoláním selhání v řízeném prostředí. Po selhání je testován mechanismus převzetí tak, aby bylo zajištěno, že data nejsou ztracena nebo poškozena, a že jakákoliv dohodnutá úroveň služeb je zajištěna (např. dostupnost funkcí nebo doby odezvy).
Proces testování s cílem určit schopnost zotavení softwarového produktu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Proces testování s cílem určit spolehlivost softwarového produktu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
`Technika návrhu testů bílé skříňky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby došlo k provedení dvojic ``definice-užití`` pro dílčí proměnné.`
Proces testování s cílem určit udržovatelnost softwarového produktu.
Technika testů bílé skříňky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby došlo k vykonání všech výstupů jednotlivých podmínek, které nezávisle určí výsledek rozhodnutí celkového výrazu.
Proces testování s cílem určit vytíženost zdrojů softwarového produktu.
Technika testů bílé skříňky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby došlo k vykonání všech výstupů jednotlivých podmínek, které nezávisle určí výsledek rozhodnutí celkového výrazu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené nebo zahrnující modely.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Proces testování s cílem určit schopnost zotavení softwarového produktu.
Testování změn v produkčním systému nebo vlivu změn prostředí na produkční systém.
Proces testování s cílem určit vytíženost zdrojů softwarového produktu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování s cílem určit škálovatelnost softwarového produktu.
Typ testování výkonnosti prováděné za účelem vyhodnocení chování systému nebo komponenty v podmínkách zátěže překračující předpokládané nebo stanovené požadavky na kapacitu nebo v podmínkách omezené dostupnosti prostředků (např. paměť nebo kapacita serverů).
Datový typ, který určuje umístění určitého elementu dat.
Vnímání a reakce konkrétního člověka vyplývající z použití nebo předpokládaného použití softwarového produktu.
Všechny komponenty systému, které poskytují uživateli informace a možnost ovládání tak, aby mohl provádět konkrétní úkoly se systémem.
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Data získaná testovaným objektem z externího zdroje během provedení testu. Externí zdroj může být hardware, software nebo člověk.
Spustitelný příkaz nebo procesní krok, který definuje bod, v němž je zamýšlený začátek daného procesu.
Instance vstupu (vstupní hodnota).
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Výsledek hodnocení, který identifikuje nějakou důležitou otázku, problém nebo příležitost.
Technika programovacího jazyka nebo interpreteru pro vyhodnocení složených podmínek, při které nemusí být podmínka na jedné straně logického operátoru vyhodnocena, pokud podmínka na druhé straně je dostatečná k dosažení konečného výstupu.
Testy zaměřené na prokázání, že systém či komponenta nepracují správně. Negativní testování souvisí spíše s postojem testerů než s konkrétním přístupem k testování nebo technikou návrhu testů, např. testování s neplatnými vstupními hodnotami či výjimkami.
Specifikace stanovující počet virtuálních uživatelů a definovanou sadu operací s komponentou nebo systémem, která je těmito uživateli v určeném časovém rozmezí vykonávana a kterou lze očekávat v běžném provozu.
Stupeň dopadu, který má daný defekt na vývoj nebo fungování komponenty nebo systému.
Odposlech, napodobování a/nebo pozměňování a následná přesměrování komunikací (např. transakce kreditními kartami) prováděná třetí stranou tak, že uživatel o přítomnosti této třetí strany neví.
Proces kódování informací, jehož cílem je zajistit, aby původní informace mohly získat pouze autorizované entity, obvykle pomocí zvláštního klíče nebo dešifrovacího procesu.
Schopnost softwarového produktu být upgradován s cílem vyhovět zvýšenému zatížení.
Časový interval, který začíná, když je softwarový produkt formován a končí, když již není k dispozici k užívání. Životní cyklus softwaru typicky zahrnuje fáze konceptu, požadavků, návrhu, implementace, testování, instalace a vyzkoušení, provozu a údržby a někdy také fázi stažení (z produkce). Tyto fáze se mohou překrývat nebo mohou být vykonávány iterativně.