Terms related to Advanced Agile Technical Tester 2019

Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Prohlášení o hodnotách, které jsou základem pro agilní vývoj softwaru. Tyto hodnoty jsou: (preferování) jednotlivců a interakcí před procesy a nástroji, (preferování) reakce na změnu před sledováním plánu, (preferování) spolupráce se zákazníkem před vyjednáváním o smlouvě.
Postup testování pro projekt, který využívá metodiku agilního vývoje softwaru, zahrnuje techniky a metody jako jsou extrémní programování (XP), a který zachází s vývojem jako se zákazníkem testování a zdůrazňuje princip návrhu test-first.
Kritéria, která musí komponenta nebo systém splňovat proto, aby mohly být akceptovány uživatelem, zákazníkem nebo jinou oprávněnou osobou.
Identifikace všech pracovních produktů ovlivněných změnou, včetně odhadu zdrojů potřebných k zapracování změny.
Technika testování černé skříňky, při které jsou testovací případy navrženy na základě hraničních hodnot.
Souhrnný proces identifikace a ohodnocení rizik.
Využívání softwaru k provádění nebo podpoře testovacích činností.
Systém, jehož selhání nebo porucha může způsobit smrt nebo vážné zranění osob, případně ztrátu nebo vážné poškození zařízení anebo poškození životního prostředí.
Míra, v jaké je po daný časový úsek a za stanovených podmínek schopna komponenta nebo systém vykonávat požadovanou funkci.
Zkratka pro počítačem podporované softwarové inženýrství (Computer Aided Software Engineering).
Sled událostí (např. vykonatelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Sled událostí (např. vykonatelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Dokumentace cíle nebo úkolu testovací relace.
Odpověď komponenty nebo systému na sadu vstupních hodnot nebo podmínek.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Důvod nebo účel testování.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Aktivita vývoje, při které je systém zkompilován a sestaven každý den (často během noci), takže je kdykoliv k dispozici kompletní systém včetně všech posledních změn.
Míra, do jaké je komponenta nebo systém provozuschopný(-á) a dostupný(-á) pro užívání.
Větší uživatelský scénář, který nelze dodat v rámci jedné iterace, případně který je natolik rozsáhlý, že je možno jej rozdělit na menší uživatelské scénáře.
Kvalitativní nebo kvantitativní míra rizika definovaná pomocí jeho dopadu a pravděpodobností, že riziko nastane.
Nástroj, který poskytuje prostředí pro jednotkové testování nebo testování komponent. Komponenta může být testována samostatně nebo s pomocí vhodných stubů a ovladačů. Framework může poskytovat také další podporu pro vývojáře, např. schopnost debuggování.
Nepsaná pravidla, která pomáhají dosáhnout určitého cíle.
Aktivita, která na základě analýzy a návrhu testu připravuje testware potřebný pro provedení testu.
Míra, která udává odhad nebo ohodnocení konkrétních vlastností odvozených z modelu s ohledem na definované informační potřeby.
Účastník revize (přezkoumání), který identifikuje problémy v pracovním produktu.
Proces skládání (kombinování) komponent nebo systémů do rozsáhlejších celků.
Míra, do které jsou splněny požadavky na maximální limity daného parametru komponenty nebo systému.
Skladba komponenty nebo systému, která je definována počtem, vlastnostmi a vzájemným propojením všech jeho součástí.
Disciplína aplikující technický a administrativní směr a dohled nad konfiguračními položkami s cílem identifikace a zdokumentování jejich funkcionálních a nefunkcionálních charakteristik. Dále aplikující řízení změn těchto vlastností, nahrávání a reportování změn zpracování a stavu implementace a ověření souladu se stanovenými požadavky.
Účastník revize (přezkoumání), který identifikuje problémy v pracovním produktu.
Stupeň splnění stanovených a očekávaných potřeb různých zainteresovaných stran pro danou komponentu nebo daný systém.
Plánování (včetně plánování harmonogramu), odhadování, monitoring, reportování, dohled a uzavírání testovacích činností.
Osoba zodpovědná za projektové řízení testovacích aktivit a zdrojů a za vyhodnocení předmětu testování.
Stupnice měření a metoda definovaná pro její měření.
Diagram, používaný k vyjádření slov, myšlenek, úkolů nebo jiných položek spojených a uspořádaných kolem centrálního klíčového slova nebo nápadu. Myšlenkové mapy se používají ke generování, vizualizaci, strukturování a třídění myšlenek, a jako pomoc při studiu, organizaci, řešení problémů, rozhodování a psaní.
Testování prováděné za účelem posouzení shody komponenty nebo systému s nefunkcionálními požadavky.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Nástroj podporující management testování.
Testovací nástroj, který provádí testy nad určitou položkou testování a vyhodnocuje skutečné výsledky oproti očekávaným výsledkům a výstupním podmínkám.
Činnost zabývající se odvozováním a specifikaci testovacích případů z testovacích podmínek.
Technika testování, při níž jsou testy odvozeny na základě znalosti testera o již objevených chybách nebo jeho obecných znalostech o nich.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Zástupná komponenta nebo nástroj (jako dočasná náhrada jiné komponenty), zajišťující řízení nebo volání izolované položky testování.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny.
Předpokládané pozorovatelné chování komponenty nebo systému spouštěného v určených podmínkách. Chování je určeno specifikací nebo jiným zdrojem.
Předpokládané pozorovatelné chování komponenty nebo systému spouštěného v určených podmínkách. Chování je určeno specifikací nebo jiným zdrojem.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda.
Míra daného pokrytí (vyjádřená v procentech), do které byly konkrétní položky prověřeny nebo otestovány sadou testů.
Míra, do které je pokryt kód.
Míra daného pokrytí (vyjádřená v procentech), do které byly konkrétní položky prověřeny nebo otestovány sadou testů.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt (nebo iteraci).
Ustanovení obsahující kritéria, která mají být splněna.
Testovatelný aspekt komponenty nebo systému identifikovaný jako podklad pro testování.
Úroveň důležitosti (obvykle z pohledu byznysu) přiřazená nějaké položce, např. defektu.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Sada provázaných aktivit, které přeměňují vstupy na výstupy
Sada vzájemně provázaných činností, která se skládá z plánování testování, monitoringu a řízení testování, testovací analýzy, návrhu testů, implementace testování, provedení testů a dokončení testování.
Projekt je unikátní soubor koordinovaných a řízených činností s datem zahájení a datem ukončení uskutečněných pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení času, nákladů a zdrojů.
Paměťový element v počítači, který je přístupný softwarovým programem za použití jména.
Proces, při němž dojde k otestování komponenty nebo systému, a jenž poskytne aktuální výsledky.
Technika vývoje softwaru, kdy jsou v rámci automatizovaného procesu všechny změny slučovány, integrovány a testovány hned, jakmile jsou vloženy do verzovacího systému.
Přístup, který zahrnuje včasné testování, časté testování, všudypřítomné testování (test everywhere) a automatizaci s cílem získat co nejrychleji zpětnou vazbu o byznysových rizicích spojených s vydáním softwaru.
Přístup k testování, kdy tester dynamicky (teprve v průběhu samotného testování) navrhuje a provádí testy, a to na základě svých znalostí (často i intuice), prozkoumávání dané testovací položky a výsledků předchozích testů.
Předpokládané pozorovatelné chování komponenty nebo systému spouštěného v určených podmínkách. Chování je určeno specifikací nebo jiným zdrojem.
Implementace strategie testování pro konkrétní projekt.
Testování, které dynamicky reaguje na daný testovaný systém a získané výsledky testů. Reaktivní testování má typicky snížený rozsah plánovacího cyklu, a fáze návrhu a implementace testů se neuskuteční, dokud není k dispozici testovaný objekt.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt (nebo iteraci).
Účastník revize (přezkoumání), který identifikuje problémy v pracovním produktu.
Typ statického testování, kdy je pracovní produkt nebo proces posuzován jednou nebo více osobami s cílem najít problémy nebo navrhnout vylepšení.
Faktor, který může v budoucnu vést k negativním důsledkům.
Míra, při které může komponenta nebo systém fungovat správně v případě neplatných vstupů nebo rušivých podmínkách prostředí.
Technika testování černé skřínky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby byl pro pokrytí každé třídy ekvivalence použit právě jeden její typický zástupce.
Typ příkazu, ve kterém má řízení běhu možnost volby mezi dvěma nebo více cestami, jež vedou k sadám následných aktivit.
Sada testovacích skriptů nebo testovacích procedur, která má být provedena v rámci konkrétního běhu testování.
Událost, při které není komponenta nebo systém schopna/en vykonat požadovanou funkcionalitu v rámci definovaných podmínek.
Testovatelný aspekt komponenty nebo systému identifikovaný jako podklad pro testování.
Stupeň složitosti komponenty nebo systému ve smyslu pochopení jejího návrhu a/nebo interní struktury, údržby a ověřování funkčnosti.
Testovací sada, která pokrývá hlavní funkcionalitu komponenty nebo systému s cílem určit, zda daná komponenta nebo systém funguje správně, obvykle prováděná před zahájením samotného (plánovaného) testování.
Počítačové programy, postupy a případně související dokumenty a data týkající se provozu počítačového systému.
Schopnost komponenty nebo systému dodržovat standardy, konvence nebo pravidla v zákonech a podobných předpisech.
Dokument, který ideálně úplným, přesným a ověřitelným způsobem specifikuje požadavky, design, chování nebo jiné vlastností komponenty nebo systému. Často také postupy určující, zda tyto předpoklady (požadavky) byly splněny.
Technika vývoje, ve které je specifikace definována příklady.
Formální, případně povinná sada požadavků vyvinutá a používaná k předepsání konzistentních přístupů ke způsobu práce nebo k poskytování pokynů (například normy ISO / IEC, IEEE standardy a organizační normy).
Norma, která tvoří sadu doporučení, které určují charakteristiky návrhu (strukturu) nebo předpis návrhu (formu) dat nebo kód
Analýza zdrojového kódu provedená bez spuštění daného softwaru.
Diagram, který znázorňuje stavy, ve kterých se komponenta nebo systém může nacházet. Dále ukazuje podmínky nebo okolnosti, které způsobují změnu a/nebo jsou důsledkem změny z jednoho stavu do jiného.
Obecný plán pro dosažení dlouhodobých cílů automatizace testování za daných okrajových podmínek.
Implementace softwarové komponenty ve formě skeletu nebo komponenty se speciálním určením, použitá pro vývoj nebo test komponenty, která tuto implementaci volá nebo je na ní závislá. Nahrazuje volanou komponentu.
Specifická instance procesu testování.
Testování systému jako celku s cílem ověřit, že splňuje předepsané požadavky.
Sada jednoho nebo více testovacích případů.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Osoba, která provádí testování.
Data potřebná pro provedení testů.
Dokumentace cíle nebo úkolu testovací relace.
Software nebo hardware, který podporuje jednu nebo více testovacích aktivit.
Zástupná komponenta nebo nástroj (jako dočasná náhrada jiné komponenty), zajišťující řízení nebo volání izolované položky testování.
Testovatelný aspekt komponenty nebo systému identifikovaný jako podklad pro testování.
Pořadí provedení testovacích případů včetně veškerých souvisejících akcí vyžadovaných pro nastavení vstupních podmínek a veškerých akcí potřebných pro ukončení po samotném provedení testů.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Sada vstupních podmínek, vstupů, očekávaných výsledků, výstupních podmínek a případně akcí, která je vypracována na základě testovacích podmínek.
Sada testovacích skriptů nebo testovacích procedur, která má být provedena v rámci konkrétního běhu testování.
Sada testovacích skriptů nebo testovacích procedur, která má být provedena v rámci konkrétního běhu testování.
Dokumentace, která v souladu s politikou testování popisuje obecné požadavky na testování a ve vhodné úrovni detailu určuje, jak bude testování v dané organizaci probíhat.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Pracovní produkt, který má být testován.
Typ testovaného objektu, kterým je systém.
Pracovní produkt, který má být testován.
Proces, který se skládá ze všech aktivit životního cyklu (dynamických i statických). Týká se plánování, přípravy a hodnocení komponenty nebo systému a souvisejících pracovních produktů s cílem určit, zda splňují specifikované požadavky a ukázat, že vyhovují účelu a najít defekty.
Technika testu černé skříňky, kdy jsou testovací případy navrhovány s cílem prověření určitých elementů modelu přechodu stavů.
Technika testu černé skříňky, kdy jsou testovací případy navrhovány s cílem prověření určitých elementů modelu přechodu stavů.
Technika testování černé skřínky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby byl pro pokrytí každé třídy ekvivalence použit právě jeden její typický zástupce.
Testování založené nebo zahrnující modely.
Testování, při němž je management, výběr, prioritizace a využívání testovacích činností a zdrojů založeno na odpovídajících typech rizik a jejich úrovních.
Testování založené na zkušenostech, znalostech a intuici testera.
Skriptovací technika, při které testovací skripty obsahují jak obecná klíčová slova, tak další podpůrné soubory (např. speciální skripty nižší úrovně), které daná klíčová slova implementují.
Skriptovací technika, která využívá jako vstup pro spouštění testovacích skriptů soubory obsahující testovací data včetně očekávaných výsledků testů.
Skriptovací technika, při které testovací skripty obsahují jak obecná klíčová slova, tak další podpůrné soubory (např. speciální skripty nižší úrovně), které daná klíčová slova implementují.
Míra, s jakou může být komponenta nebo systém modifikován/a aktéry, kteří mají za úkol provádět údržbu.
Všechny komponenty systému, které poskytují uživateli informace a možnost ovládání tak, aby mohl provádět konkrétní úkoly se systémem.
Obecný uživatelský nebo byznysový požadavek, který je typicky popsán jednou větou v každodenním nebo byznysovém jazyce. Snaží se podchytit, jakou funkcionalitu uživatel potřebuje, a to včetně důvodů k tomu vedoucích. Obsahuje také akceptační a nefunkcionální kritéria.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo specifické aplikování byly splněny.
Osoba zodpovědná za projektové řízení testovacích aktivit a zdrojů a za vyhodnocení předmětu testování.
Technika umožňující virtuální dodávání služeb, kdy je nasazení, správa a přístup k nim zajišťován vzdáleně.
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Data přijatá komponentou nebo systémem z externího zdroje.
Požadovaný stav položky testování a jejího prostředí před provedením testovacího případu.
Forma revize pracovních produktů vykonávaného jinými osobami způsobilými vykonávat tutéž práci.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Data přenášená komponentou nebo systémem do externího místa určení.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Přístup k vývoji (produktu) založený na spolupráci vývojového týmu se zákazníkem, kdy je využíván doménově specifický jazyk zákazníka s cílem porozumět jeho požadavkům, popsat je a následně použít jako podklad pro testování systému nebo komponenty.
Přístup k vývoji (softwaru), při kterém se tým společně se zákazníkem zaměřuje na dosažení očekávaného chování komponenty nebo systému z pohledu zákazníka, čímž vytváří podklady pro testování.
Technika vývoje softwaru, při které jsou nejprve vytvářeny (a často také automatizovány) testovací případy a následně je software postupně vyvíjen tak, aby těmito testy prošel.
Výsledek hodnocení, který identifikuje nějakou důležitou otázku, problém nebo příležitost.
Časový záznam detailů souvisejících se spuštěním testů.
Časový záznam detailů souvisejících se spuštěním testů.
Časový záznam detailů souvisejících se spuštěním testů.
Proces modifikace komponenty nebo systému po dodávce s cílem opravy defektů, zlepšení atributů kvality nebo přizpůsobení se změněnému prostředí.
Kvalitativní nebo kvantitativní míra rizika definovaná pomocí jeho dopadu a pravděpodobností, že riziko nastane.
Specifická instance procesu testování.
Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Míra vynakládání prostředků ve vztahu k přesnosti a úplnosti, s níž uživatel dosahuje cílů.
(1) Strukturovaný přístup k přechodu jedinců a organizací ze současného do požadovaného budoucího stavu. (2) Řízený způsob, jak dosáhnout změny nebo navrhované změny ve výrobku nebo službě.
Schopnost softwarového produktu být upgradován s cílem vyhovět zvýšenému zatížení.