Terms related to Advanced Test Automation Engineer 2016

Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
(1) Osoba, poskytující poradenství a strategické vedení s následnou návazností na ostatní obory činnosti organizace provádějící testování. 2) Osoba, která stanoví způsob, jakým je pro daný systém testování strukturováno, zahrnuje oblasti jako testovací nástroje a management testovacích dat.
Konkrétní implementace obecné architektury automatizovaného testování, která určuje architekturu řešení tj. jeho vrstvy, komponenty, služby a rozhraní.
Povolení k užívání zdrojů, které je dáno uživateli nebo procesu.
Sled událostí (např. spustitelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Sled událostí (např. spustitelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Nepřiměřený nárůst počtu testovacích případů s rostoucí velikostí testovací báze při použití určité techniky návrhu testů. Může k němu dojít také při prvním systematickém použití dané techniky.
Nástroj, který poskytuje prostředí pro automatizaci testování. Obvykle obsahuje stuby a ovladače (tzv. sadu testovacího vybavení - test harness) a knihovny, potřebné k testování.
Nástroj, který poskytuje prostředí pro jednotkové testování nebo testování komponent. Komponenta může být testována samostatně nebo s pomocí vhodných stubů a ovladačů. Framework může poskytovat také další podporu pro vývojáře, např. schopnost debuggování.
GUI
Zkratka pro grafické uživatelské rozhraní.
Proces záměrného přidávání defektů do systému s účelem zjištění, zda je systém schopen defekt detekovat a případně se z něj zotavit. Metoda napodobuje selhání, která by mohla v této oblasti nastat.
Osoba, která je odpovědná za plánování a dohled nad vývojem a rozvojem řešení automatizace testování.
Stupnice měření a metoda definovaná pro její měření.
Model popisující testware, který se používá pro testování komponenty nebo systému.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny.
Technika založená na společném souhlasu, většinou používaná k odhadu úsilí či relativní velikosti uživatelských scénářů v agilním vývoji softwaru. Jde o variaci metody Wide Band Delphi s použitím balíčku karet s hodnotami, které představují jednotky, ve kterých tým provádí své odhady.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt.
Projekt je unikátní soubor koordinovaných a řízených činností s datem zahájení a datem ukončení uskutečněných pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení času, nákladů a zdrojů.
Hardwarové a softwarové produkty nainstalované u uživatelů nebo zákazníků v místech, kde bude testovaná komponenta nebo systém používán. Software může obsahovat operační systémy, systémy pro správu databází a další aplikace.
Sběr a analýza dat z testovacích aktivit a následná konsolidace dat do zprávy pro zainteresované strany.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt.
Faktor, který může v budoucnu vést k negativním důsledkům. Obvykle je vyjádřen pomocí dopadu a pravděpodobnosti.
Zařízení, počítačový program nebo systém používaný v průběhu testování, který se chová nebo funguje jako jiný systém v případě, že disponuje sadou řízených vstupů.
Skriptovací technika, při níž jsou skripty strukturovány do scénářů, které představují případy užití testovaného softwaru. Tyto skripty mohou být parametrizovány pomocí testovacích dat.
Počítačové programy, postupy a případně související dokumenty a data týkající se provozu počítačového systému.
Osoba, která je zodpovědná za návrh, implementaci, údržbu architektury a technický rozvoj výsledného řešení automatizace testování.
Dokument, který ideálně úplným, přesným a ověřitelným způsobem specifikuje požadavky, design, chování nebo jiné vlastností komponenty nebo systému. Často také postupy určující, zda tyto předpoklady (požadavky) byly splněny.
Formální, případně povinná sada požadavků vyvinutá a používaná k předepsání konzistentních přístupů ke způsobu práce nebo k poskytování pokynů (například normy ISO / IEC, IEEE standardy a organizační normy).
Obecný plán pro dosažení dlouhodobých cílů automatizace testování za daných okrajových podmínek.
Skriptovací technika, která vytváří a využívá knihovnu opakovaně použitelných skriptů.
Implementace softwarové komponenty ve formě skeletu nebo komponenty se speciálním určením, použitá pro vývoj nebo test komponenty, která tuto implementaci volá nebo je na ní závislá. Nahrazuje volanou komponentu.
Testování kódu, který umožňuje komunikaci mezi různými procesy, programy a/nebo systémy. Testování API často zahrnuje negativní testování, např. validaci robustnosti zpracování dat. Viz také testování rozhraní.
Proces testování s cílem určit robustnost softwarového produktu.
Proces testování s cílem určit spolehlivost softwarového produktu.
Testování založené nebo zahrnující modely.
Typ výkonnostního testování prováděné za účelem vyhodnocení chování testované položky v podmínkách zátěže překračující předpokládané nebo stanovené požadavky na kapacitu nebo v podmínkách dostupnosti prostředků nedosahujících minimální stanovené požadavky.
Dvourozměrná tabulka, která dává do souvislosti dvě entity (například požadavky a testovací případy). Tato tabulka umožňuje zpětné i dopředné vysledování vazby jedné entity na druhou, což umožňuje stanovení dosaženého pokrytí a posouzení dopadů navrhovaných změn.
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Vrstva v obecné architektuře automatizace testování, která podporuje implementaci testů pomocí podpory definice testovacích sad a/nebo testovacích případů, např. formou šablon nebo pokynů.
Vrstva v obecné architektuře automatizace testování, která podporuje manuální nebo automatizovaný návrh testovacích sad a/nebo testovacích případů.
Vrstva v obecné architektuře automatizace testování, která poskytuje potřebný kód k adaptaci automatizovaných testů pro jednotlivé komponenty, konfigurace nebo rozhraní testovaného systému.
Vrstva v obecné architektuře automatizace testování, která podporuje provádění testovacích sad a/nebo testovacích případů.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Realizace/implementace architektury automatizace testování, např. kombinace komponent implementujících konkrétní zadání automatizace testování. Komponenty mohou obsahovat testovací nástroje ve formě krabicového softwaru, frameworky automatizace testování a testovací hardware.