Terms related to Foundation Extension - Acceptance Testing 2019

Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Skupina metodik vývoje softwaru založená na iterativním inkrementálním vývoji, kde se požadavky a řešení vyvíjejí během spolupráce v samoorganizujících a mezifunkčních týmech.
Procedura s cílem zjistit, zda je osoba nebo proces tím, za koho se vydává.
Povolení k užívání zdrojů, které je dáno uživateli nebo procesu.
Obecný dokument popisující principy, přístup a hlavní cíle organizace v oblasti bezpečnosti.
Zkratka pro počítačem podporované softwarové inženýrství (Computer Aided Software Engineering).
Sled událostí (např. spustitelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Sled událostí (např. spustitelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Odpověď komponenty nebo systému na sadu vstupních hodnot nebo podmínek.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Přesná sada testovacích aktivit seskupených do řiditelné fáze projektu, např. prováděcí aktivity pro danou úroveň testu.
Skladba komponenty nebo systému, která je definována počtem, vlastnostmi a vzájemným propojením všech jeho součástí.
Kritéria použitá jako návod pro generování testovacích případů nebo jako podklad pro volbu testovacích případů ve snaze omezit velikost testu.
Stupnice měření a metoda definovaná pro její měření.
Číslo nebo kategorie přiřazená k atributu entity na základě provedeného měření.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Nástroj, který podporuje záznam požadavků, atributů požadavků (např. priorita, zodpovědnost) a poznámek a dále usnadňuje sledovatelnost přes jednotlivé vrstvy požadavků a změnového řízení požadavků. Některé nástroje pro řízení požadavků také poskytují podporu pro statickou analýzu jako je např. kontrola konzistence a kontrola porušení předdefinovaných pravidel pro řízení požadavků.
Ochrana osobních údajů či jinak citlivých informací před nežádoucím prozrazením.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny.
Aktivita zavedení nebo aktualizace plánu testování.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda, např. A>B.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda, např. A>B.
Úroveň důležitosti (obvykle z pohledu byznysu) přiřazená nějaké položce, např. defektu.
Sada provázaných aktivit, které přeměňují vstupy na výstupy
Projekt je unikátní soubor koordinovaných a řízených činností s datem zahájení a datem ukončení uskutečněných pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení času, nákladů a zdrojů.
Bezpečnostní útok, který se snaží získat tajná hesla uložená v počítačovém systému nebo přenášená po síti.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Faktor, který může v budoucnu vést k negativním důsledkům. Obvykle je vyjádřen pomocí dopadu a pravděpodobnosti.
Stupeň složitosti komponenty nebo systému ve smyslu pochopení jejího návrhu a/nebo interní struktury, údržby a ověřování funkčnosti.
Počítačové programy, postupy a případně související dokumenty a data týkající se provozu počítačového systému.
Dokument, který ideálně úplným, přesným a ověřitelným způsobem specifikuje požadavky, design, chování nebo jiné vlastností komponenty nebo systému. Často také postupy určující, zda tyto předpoklady (požadavky) byly splněny.
Formální, případně povinná sada požadavků vyvinutá a používaná k předepsání konzistentních přístupů ke způsobu práce nebo k poskytování pokynů (například normy ISO / IEC, IEEE standardy a organizační normy).
Sada jednoho nebo více testovacích případů.
Testování založené nebo zahrnující modely.
Testování založené na zkušenostech, znalostech a intuici testera.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo specifické aplikování byly splněny.
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.