Terms related to Foundation Extension - Model-Based Testing 2015

Uživatel nebo jiná osoba, která určitým způsobem přichází do styku s testovaným systémem.
Souhrnný proces identifikace a ohodnocení rizik.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Použití softwaru (např. nástroje nahraj/přehraj) pro řízení provedení testů, porovnávání očekávaných výsledků se skutečnými, přípravu podmínek pro testování (preconditions) a další řídící a reportovací aktivity.
Proces testování s cílem určit bezpečnost softwarového produktu.
Proces potvrzení (např. složením zkoušky), že komponenta, systém nebo osoba je ve shodě s pro ni specifikovanými požadavky.
Sled událostí (např. vykonatelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Sled událostí (např. vykonatelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Nepřiměřený nárůst počtu testovacích případů s rostoucí velikostí testovací báze při použití určité techniky návrhu testů. Může k němu dojít také při prvním systematickém použití dané techniky.
Nástroj, který poskytuje prostředí pro automatizaci testování. Obvykle obsahuje stuby a ovladače (tzv. sadu testovacího vybavení - test harness) a knihovny, potřebné k testování.
Míra, do které komponenta nebo systém poskytuje funkce, které splňují definované a očekávané (byť explicitně nepopsané) potřeby při použití za stanovených podmínek.
Přesná sada testovacích aktivit seskupených do řiditelné fáze projektu, např. prováděcí aktivity pro danou úroveň testování.
Typ testovacího nástroje, který umožňuje výběr, tvorbu, generování, zpracování a editaci dat z existujících databází za účelem použití při testování.
Typ rozhraní, které umožňuje uživatelům komunikovat s komponentou nebo systémem prostřednictvím grafických prvků (ikon a vizuálních indikátorů).
GUI
Zkratka pro grafické uživatelské rozhraní.
Metrika, za jejiž pomoci lze posoudit výkonnost procesu.
Obecná metrika efektivity a/nebo výkonnosti používaná ke směrování a kontrole progresivního vývoje, např. zpoždění termínu dodání (lead-time slip) ve vývoji softwaru.
Proces skládání (kombinování) komponent nebo systémů do rozsáhlejších celků.
Metrika, za jejiž pomoci lze posoudit výkonnost procesu.
Skladba komponenty nebo systému, která je definována počtem, vlastnostmi a vzájemným propojením všech jeho součástí.
Kritéria použitá jako návod pro generování testovacích případů nebo jako podklad pro volbu testovacích případů ve snaze omezit velikost testu.
Přístup k testování založeného na modelu, při kterém jsou testovací případy generovány a prováděny současně.
Stupnice měření a metoda definovaná pro její měření.
Jakýkoliv model použitý při testování založeném na modelu.
Model popisující testware, který se používá pro testování komponenty nebo systému.
Nástroj podporující vytváření, doplňování a ověřování modelů softwaru anebo systému.
Číslo nebo kategorie přiřazená k atributu entity na základě provedeného měření.
Dokonalejší metoda nebo inovativní postup, který přispívá ke zlepšení výkonnosti organizace v daném kontextu, obvykle hodnocená jako nejlepší podobnými organizacemi.
Typ testovacího nástroje, který umožňuje výběr, tvorbu, generování, zpracování a editaci dat z existujících databází za účelem použití při testování.
Přístup k testování založeného na modelu, při kterém jsou testovací případy generovány do úložiště pro budoucí provedení.
Proces analýzy identifikovaných rizik s cílem určení úrovně rizik.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Přístup k testování založeného na modelu, při kterém jsou testovací případy generovány a prováděny současně.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny.
Aktivita zavedení nebo aktualizace plánu testování.
Procento hraničních hodnot, které je vykonáno testovací sadou.
Procento kombinací všech výstupů jednoduchých podmínek v rámci jednoho příkazu, které jsou prověřeny nějakou testovací sadou.
Procento kombinací všech výstupů jednoduchých podmínek v rámci jednoho příkazu, které jsou prověřeny nějakou testovací sadou.
Procento výsledků podmínek, které jsou vykonány v rámci testovací sady.
Procento výsledků podmínek, které jsou vykonány v rámci testovací sady.
Procento tříd ekvivalence, které jsou vykonány v rámci testovací sady.
Procento kombinací všech výstupů jednoduchých podmínek v rámci jednoho příkazu, které jsou prověřeny nějakou testovací sadou.
Úroveň důležitosti (obvykle z pohledu byznysu) přiřazená nějaké položce, např. defektu.
Sada provázaných aktivit, které přeměňují vstupy na výstupy
Rámec, ve kterém jsou procesy stejné povahy zařazeny do celkového modelu.
Projekt je unikátní soubor koordinovaných a řízených činností s datem zahájení a datem ukončení uskutečněných pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení času, nákladů a zdrojů.
Přechod mezi dvěmi stavy komponenty nebo systému.
Typ revize, kdy autor prochází se členy revizního týmu pracovní produkt a členové kladou otázky a komentují možné problémy.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Faktor, který může v budoucnu vést k negativním důsledkům.
Reprezentace vybraných charakteristik chování jednoho fyzického nebo abstraktního systému jiným systémem.
Zařízení, počítačový program nebo systém používaný v průběhu testování, který se chová nebo funguje jako jiný systém v případě, že disponuje sadou řízených vstupů.
Stupeň složitosti komponenty nebo systému ve smyslu pochopení jejího návrhu a/nebo interní struktury, údržby a ověřování funkčnosti.
Počítačové programy, postupy a případně související dokumenty a data týkající se provozu počítačového systému.
Dokument, který ideálně úplným, přesným a ověřitelným způsobem specifikuje požadavky, design, chování nebo jiné vlastností komponenty nebo systému. Často také postupy určující, zda tyto předpoklady (požadavky) byly splněny.
Formální, případně povinná sada požadavků vyvinutá a používaná k předepsání konzistentních přístupů ke způsobu práce nebo k poskytování pokynů (například normy ISO / IEC, IEEE standardy a organizační normy).
Diagram, který znázorňuje stavy, ve kterých se komponenta nebo systém může nacházet. Dále ukazuje podmínky nebo okolnosti, které způsobují změnu a/nebo jsou důsledkem změny z jednoho stavu do jiného.
Typ revize, kdy autor prochází se členy revizního týmu pracovní produkt a členové kladou otázky a komentují možné problémy.
Procedura, která je použita k odvození a/nebo výběru testovacích případů.
Procedura, která je použita k odvození a/nebo výběru testovacích případů.
Procedura, která je použita k odvození a/nebo výběru testovacích případů.
Procedura, která je použita k odvození a/nebo výběru testovacích případů.
Sada jednoho nebo více testovacích případů.
Proces testování s cílem určit spolehlivost softwarového produktu.
Testování založené nebo zahrnující modely.
Typ testování výkonnosti prováděné za účelem vyhodnocení chování systému nebo komponenty v podmínkách zátěže překračující předpokládané nebo stanovené požadavky na kapacitu nebo v podmínkách omezené dostupnosti prostředků (např. paměť nebo kapacita serverů).
Dvourozměrná tabulka, která dává do souvislosti dvě entity (například požadavky a testovací případy). Tato tabulka umožňuje zpětné i dopředné vysledování vazby jedné entity na druhou, což umožňuje stanovení dosaženého pokrytí a posouzení dopadů navrhovaných změn.
Během fáze uzavření testování, která je částí procesu testování, se sbírají data z ukončených aktivit s cílem sjednocení zkušeností, testwaru, faktů a údajů. Fáze uzavření testování se skládá z dokončení a archivace testwaru a vyhodnocení procesu testování včetně přípravy reportu hodnotící testování.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo specifické aplikování byly splněny.
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Vrstva v obecné architektuře automatizace testování, která poskytuje potřebný kód k adaptaci automatizovaných testů pro jednotlivé komponenty, konfigurace nebo rozhraní testovaného systému.
Příkaz, který je po zkompilování přeložen do kódu. Při běhu programu bude řízeně vykonán a může provést nějakou činnost s daty.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Stupeň zlepšení procesu v předem vymezené sadě procesních oblastí, při kterém je v této sadě dosaženo všech cílů.
(1) Strukturovaný přístup k přechodu jedinců a organizací ze současného do požadovaného budoucího stavu. (2) Řízený způsob, jak dosáhnout změny nebo navrhované změny ve výrobku nebo službě.
Činnosti prováděné v každé fázi vývoje softwaru a vzájemné logické a chronologické souvislosti mezi nimi.