Terms related to Advanced Test Analyst 2012

Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Uživatel nebo jiná osoba, která určitým způsobem přichází do styku s testovaným systémem.
Technika návrhu testů černé skříňky, ve které jsou testovací případy navrženy z diagramů příčiny a následku.
Jakákoliv okolnost, která se liší od očekávání plynoucích ze specifikace požadavků, z dokumentace návrhu, z uživatelské dokumentace, ze standardů atd. nebo z něčích dojmů či zkušeností. Anomálie mohou být nalezeny (mimo jiné, ale ne jenom) během revize (přezkoumání), testování, analýzy, kompilace nebo užívání softwarového produktu nebo aplikovatelné dokumentace.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Použití softwaru (např. nástroje nahraj/přehraj) pro řízení provedení testů, porovnávání očekávaných výsledků se skutečnými, přípravu podmínek pro testování (preconditions) a další řídící a reportovací aktivity.
Celkové náklady vynaložené na činnosti a záležitosti spojené s kvalitou a často také rozdělené na náklady na prevenci, ohodnocení, interní vady a externí vady.
Sled událostí (např. vykonatelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Sled událostí (např. vykonatelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Vlastnost nebo charakteristika prvku ovlivňující jeho kvalitu.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Technika návrhu testů černé skříňky, která se používá k identifikaci efektivních a účinných testovacích případů, a při které může nebo musí být testováno několik proměnných současně. Technika zobecňuje třídy ekvivalence a analýzu hraničních hodnot, zároveň je na nich založená.
Výsledek testu, při kterém je reportován defekt, ačkoliv žádný takový defekt v testovaném objektu neexistuje.
Výsledek testu, který neodhalil přítomnost defektu, který je aktuálně přítomen v testovaném objektu.
Výsledek testu, který neodhalil přítomnost defektu, který je aktuálně přítomen v testovaném objektu.
Výsledek testu, při kterém je reportován defekt, ačkoliv žádný takový defekt v testovaném objektu neexistuje.
Míra, do které komponenta nebo systém poskytuje funkce, které splňují definované a očekávané (byť explicitně nepopsané) potřeby při použití za stanovených podmínek.
Typ testovacího nástroje, který umožňuje výběr, tvorbu, generování, zpracování a editaci dat z existujících databází za účelem použití při testování.
Grafické znázornění vstupů a/nebo podnětů (příčin) a jim odpovídajících výstupů (následků), které může být použito pro návrh testovacích případů.
Typ rozhraní, které umožňuje uživatelům komunikovat s komponentou nebo systémem prostřednictvím grafických prvků (ikon a vizuálních indikátorů).
GUI
Zkratka pro grafické uživatelské rozhraní.
Nepsaná pravidla, která pomáhají dosáhnout určitého cíle.
Zdroj defektu, při jehož odstranění je snížen nebo úplně eliminován výskyt daného typu defektu.
Organizační artefakty potřebné k provádění testování, které se skládají z testovacího prostředí, testovacích nástrojů, vybavení pracoviště a procedur.
Testování prováděné osobami, které jsou (fyzicky) umístěny společně se členy projektového týmu, ale nejsou zaměstnanci stejné organizace.
Proces skládání (kombinování) komponent nebo systémů do rozsáhlejších celků.
Skladba komponenty nebo systému, která je definována počtem, vlastnostmi a vzájemným propojením všech jeho součástí.
Soubor prvků, ve kterých je softwarový produkt používán, tzn. uživatelé, úkoly, vybavení (hardware, software a materiál) a fyzické i sociální prostředí.
Zdroj defektu, při jehož odstranění je snížen nebo úplně eliminován výskyt daného typu defektu.
Rozhodovací pravidla používaná k určení, zda byla daná položka testování označena jako úspěch nebo selhání.
Stupnice měření a metoda definovaná pro její měření.
Procento sekvencí N+1 přechodů, které jsou pokryty testovací sadou.
Bod v časové ose projektu, ve kterém by měly být k dispozici (i přechodné) výstupy a výsledky, které jsou pro daný bod definovány.
Model popisující testware, který se používá pro testování komponenty nebo systému.
Číslo nebo kategorie přiřazená k atributu entity na základě provedeného měření.
Proces přiřazení čísla nebo kategorie entitě s cílem popsat její atributy.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Technika testů černé skřínky, při které jsou testovací případy navrhovány pomocí generování náhodných nezávislých vstupů tak, aby odpovídaly provoznímu profilu.
Typ nástroje pro provádění testů, ve kterém jsou vstupy zaznamenány při ručním testováním s cílem vytvořit automatizované testovací skripty, které mohou být spouštěny později (tj. přehrány). Tyto nástroje jsou často používány na podporu automatizovaného regresního testování.
Nástroj podporující aktivitu návrhu testů generováním testovacích vstupů ze specifikace. Tato specifikace může být obsažena v úložišti CASE nástroje, např. v nástroji pro správu požadavků. Vstupy mohou být také generovány z testovacích podmínek uložených v samotném nástroji nebo z kódu.
Testovací nástroj, který provádí testy nad určitou položkou testování a vyhodnocuje skutečné výsledky oproti očekávaným výsledkům a výstupním podmínkám.
Typ testovacího nástroje, který umožňuje výběr, tvorbu, generování, zpracování a editaci dat z existujících databází za účelem použití při testování.
Nástroj, který podporuje záznam požadavků, atributů požadavků (např. priorita, zodpovědnost) a poznámek a dále usnadňuje sledovatelnost přes jednotlivé vrstvy požadavků a změnového řízení požadavků. Některé nástroje pro řízení požadavků také poskytují podporu pro statickou analýzu jako je např. kontrola konzistence a kontrola porušení předdefinovaných pravidel pro řízení požadavků.
Typ nástroje pro provádění testů, ve kterém jsou vstupy zaznamenány při ručním testováním s cílem vytvořit automatizované testovací skripty, které mohou být spouštěny později (tj. přehrány). Tyto nástroje jsou často používány na podporu automatizovaného regresního testování.
Procento defektů, které je odstraněno ve stejné fázi životního cyklu softwaru, ve které byly tyto defekty nalezeny.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Dvourozměrné pole konstruované pomocí speciálních matematických postupů tak, aby například výběr jakýchkoliv dvou sloupců v poli obsahoval všechny kombinace párů ze všech různých čísel v poli.
Sada automatických testů, která validuje integritu každého sestavení a ověřuje její klíčovou funkcionalitu, stabilitu a testovatelnost.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny.
Plán testování, který je typicky zaměřen na jednu úroveň testování.
Aktivita zavedení nebo aktualizace plánu testování.
Procento sekvencí N+1 přechodů, které jsou pokryty testovací sadou.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt (nebo iteraci).
Požadavek na použitelnost komponenty nebo systému.
Úroveň důležitosti (obvykle z pohledu byznysu) přiřazená nějaké položce, např. defektu.
Systematický přístup k testování založený na rizicích, který řeší identifikaci a analýzu rizik produktu s cílem vytvořit z těchto rizik matici založenou na pravděpodobnosti a dopadu.
Sada provázaných aktivit, které přeměňují vstupy na výstupy
Projekt je unikátní soubor koordinovaných a řízených činností s datem zahájení a datem ukončení uskutečněných pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení času, nákladů a zdrojů.
Bezpečnostní útok, který se snaží získat tajná hesla uložená v počítačovém systému nebo přenášená po síti.
Paměťový element v počítači, který je přístupný softwarovým programem za použití jména.
Přechod mezi dvěmi stavy komponenty nebo systému.
Způsobilost softwarového produktu poskytovat správné nebo dohodnuté výsledky nebo výstupy s potřebnou mírou přesnosti.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt (nebo iteraci).
Fyzický nebo funkcionální projev selhání.
Faktor, který může v budoucnu vést k negativním důsledkům.
Míra, při které může komponenta nebo systém fungovat správně v případě neplatných vstupů nebo rušivých podmínkách prostředí.
Iterativně inkrementální rámec pro řízení projektů běžně používaný v agilním vývoji softwaru.
Testování (automatizované, ale i manuální), které je prováděno dle předem připraveného testovacího skriptu.
Chování vytvořené/pozorované při testování systému nebo komponenty.
Dvě nebo více jednotlivých podmínek spojených pomocí logického operátoru (AND, OR nebo XOR), např. "A>B AND C>1000".
Stupeň složitosti komponenty nebo systému ve smyslu pochopení jejího návrhu a/nebo interní struktury, údržby a ověřování funkčnosti.
Testovací sada, která pokrývá hlavní funkcionalitu komponenty nebo systému s cílem určit, zda daná komponenta nebo systém funguje správně, obvykle prováděná před zahájením samotného (plánovaného) testování.
Počítačové programy, postupy a případně související dokumenty a data týkající se provozu počítačového systému.
Dokument, který ideálně úplným, přesným a ověřitelným způsobem specifikuje požadavky, design, chování nebo jiné vlastností komponenty nebo systému. Často také postupy určující, zda tyto předpoklady (požadavky) byly splněny.
Formální, případně povinná sada požadavků vyvinutá a používaná k předepsání konzistentních přístupů ke způsobu práce nebo k poskytování pokynů (například normy ISO / IEC, IEEE standardy a organizační normy).
Implementace softwarové komponenty ve formě skeletu nebo komponenty se speciálním určením, použitá pro vývoj nebo test komponenty, která tuto implementaci volá nebo je na ní závislá. Nahrazuje volanou komponentu.
Tabulka (mřížka) zobrazující výsledné přechody pro každý stav v kombinaci s každou možnou událostí a ukazující zároveň platné i neplatné přechody.
Procedura, která je použita k odvození a/nebo výběru testovacích případů.
Procedura, která je použita k odvození a/nebo výběru testovacích případů.
Procedura, která je použita k odvození a/nebo výběru testovacích případů.
Procedura, která je použita k odvození a/nebo výběru testovacích případů.
Sada jednoho nebo více testovacích případů.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Provedení testovacího procesu na jednom identifikovatelném vydání (release) testovaného objektu.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování, který má za cíl ověřit interoperabilitu (schopnost spolupráce) softwarového produktu.
Testování, který má za cíl ověřit interoperabilitu (schopnost spolupráce) softwarového produktu.
Proces testování s cílem zjistit přenositelnost softwarového produktu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Systematický způsob testování všech kombinací dvojic proměnných pomocí ortogonálních polí. Významně redukuje počet kombinací proměnných při testování všech kombinací dvojic.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Proces testování s cílem zjistit přenositelnost softwarového produktu.
Proces testování za účelem zjištení přesnosti softwarového produktu.
Testování s cílem zjistit lehkost, která umožňuje uživatelům s postižením používat komponentu nebo systém.
Typ integračního testu, který se zabývá verifikací rozhraní mezi komponentami nebo systémy.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Proces testování s cílem určení vhodnosti softwarového produktu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na zkušenostech, znalostech a intuici testera.
Testování změn v produkčním systému nebo vlivu změn prostředí na produkční systém.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Schopnost systému nebo komponenty pokračovat v normálním provozu i přes přítomnost chybných vstupů.
Schopnost systému nebo komponenty pokračovat v normálním provozu i přes přítomnost chybných vstupů.
Během fáze uzavření testování, která je částí procesu testování, se sbírají data z ukončených aktivit s cílem sjednocení zkušeností, testwaru, faktů a údajů. Fáze uzavření testování se skládá z dokončení a archivace testwaru a vyhodnocení procesu testování včetně přípravy reportu hodnotící testování.
Vnímání a reakce konkrétního člověka vyplývající z použití nebo předpokládaného použití softwarového produktu.
Všechny komponenty systému, které poskytují uživateli informace a možnost ovládání tak, aby mohl provádět konkrétní úkoly se systémem.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo specifické aplikování byly splněny.
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Dvě nebo více jednotlivých podmínek spojených pomocí logického operátoru (AND, OR nebo XOR), např. "A>B AND C>1000".
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Součást řady pokynů pro tvorbu bezbariérového webu, zveřejněných iniciativou WAI (World Accesside Web Consortium, W3C), hlavní mezinárodní normalizační organizací pro internet. Skládají se ze souboru pokynů pro zpřístupnění obsahu, především pro osoby se zdravotním postižením.
Výsledek hodnocení, který identifikuje nějakou důležitou otázku, problém nebo příležitost.
Plán aktivit, jehož cílem je zlepšit výkonnost a zralost procesů organizace a výsledek takového plánu.
Technika návrhu testů černé skříňky, ve které jsou testovací případy navrženy z diagramů příčiny a následku.
Stupeň dopadu, který má daný defekt na vývoj nebo fungování komponenty nebo systému.
Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
(1) Strukturovaný přístup k přechodu jedinců a organizací ze současného do požadovaného budoucího stavu. (2) Řízený způsob, jak dosáhnout změny nebo navrhované změny ve výrobku nebo službě.
Časový interval, který začíná, když je softwarový produkt formován a končí, když již není k dispozici k užívání. Životní cyklus softwaru typicky zahrnuje fáze konceptu, požadavků, návrhu, implementace, testování, instalace a vyzkoušení, provozu a údržby a někdy také fázi stažení (z produkce). Tyto fáze se mohou překrývat nebo mohou být vykonávány iterativně.
Činnosti prováděné v každé fázi vývoje softwaru a vzájemné logické a chronologické souvislosti mezi nimi.