Terms related to Advanced Test Analyst 2019

Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Uživatel nebo jiná osoba, která určitým způsobem přichází do styku s testovaným systémem.
Jakýkoliv předpoklad, který se liší od očekávání, které plyne ze specifikace požadavků, z dokumentace návrhu, z uživatelské dokumentace, ze standardů, atd. nebo z něčích dojmů nebo zkušeností. Anomálie mohou být nalezeny mimo jiné během přezkoumání, testování, analýzy, kompilace nebo užívání softwarového produktu nebo aplikovatelné dokumentace.
Použití softwaru (např. nástroje nahraj/přehraj) pro řízení provedení testů, porovnávání očekávaných výsledků se skutečnými, přípravu podmínek pro testování (preconditions) a další řídící a reportovací aktivity.
Zkratka pro počítačem podporované softwarové inženýrství (Computer Aided Software Engineering).
Celkové náklady vynaložené na činnosti a záležitosti spojené s kvalitou a často také rozdělené na náklady na prevenci, ohodnocení, interní vady a externí vady.
Sled událostí (např. spustitelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Sled událostí (např. spustitelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Odpověď komponenty nebo systému na sadu vstupních hodnot nebo podmínek.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Výsledek testu, při kterém je reportován defekt, ačkoliv žádný takový defekt v testovaném objektu neexistuje.
Výsledek testu, který neodhalil přítomnost defektu, který je aktuálně přítomen v testovaném objektu.
Výsledek testu, který neodhalil přítomnost defektu, který je aktuálně přítomen v testovaném objektu.
Výsledek testu, při kterém je reportován defekt, ačkoliv žádný takový defekt v testovaném objektu neexistuje.
Integrační přístup, který spojuje komponenty nebo systémy za účelem včasného získání základní funkcionality.
Typ testovacího nástroje, který umožňuje výběr, tvorbu, generování, zpracování a editaci dat z existujících databází za účelem použití při testování.
Grafické znázornění vstupů a/nebo podnětů (příčin) a jim odpovídajících výstupů (následků), které může být použito pro návrh testovacích případů.
GUI
Zkratka pro grafické uživatelské rozhraní.
Zdroj defektu, při jehož odstranění je snížen nebo úplně eliminován výskyt daného typu defektu.
Model zlepšování organizace, který slouží jako podklad pro zahájení, plánování a provádění opatření ke zlepšení. IDEAL model je pojmenován dle pěti fází, které popisuje: zahájení, diagnostikování, zavádění, vykonávání a ponaučení.
Organizační artefakty potřebné k provádění testování, které se skládají z testovacího prostředí, testovacích nástrojů, vybavení pracoviště a procedur.
Testování prováděné osobami, které jsou (fyzicky) umístěny společně se členy projektového týmu, ale nejsou zaměstnanci jejich organizace.
Proces skládání (kombinování) komponent nebo systémů do rozsáhlejších celků.
Skladba komponenty nebo systému, která je definována počtem, vlastnostmi a vzájemným propojením všech jeho součástí.
Stupnice měření a metoda definovaná pro její měření.
Procento sekvencí N+1 přechodů, které jsou pokryty testovací sadou.
Číslo nebo kategorie přiřazená k atributu entity na základě provedeného měření.
Proces přiřazení čísla nebo kategorie entitě s cílem popsat její atributy.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Technika návrhu testů černé skříňky, kdy jsou testovací případy vybrány náhodně (případně s využitím nějakého pseudo-náhodného algoritmu) a to tak, aby výběr odpovídal provoznímu profilu. Tato technika může být použita pro testování nefunkcionálních charakteristik jako je např. spolehlivost nebo výkonnost.
Nástroj podporující aktivitu návrhu testů generováním testovacích vstupů ze specifikace. Tato specifikace může být obsažena v úložišti CASE nástroje, např. v nástroji pro správu požadavků. Vstupy mohou být také generovány z testovacích podmínek uložených v samotném nástroji nebo z kódu.
Typ testovacího nástroje, který umožňuje výběr, tvorbu, generování, zpracování a editaci dat z existujících databází za účelem použití při testování.
Nástroj, který podporuje záznam požadavků, atributů požadavků (např. priorita, zodpovědnost) a poznámek a dále usnadňuje sledovatelnost přes jednotlivé vrstvy požadavků a změnového řízení požadavků. Některé nástroje pro řízení požadavků také poskytují podporu pro statickou analýzu jako je např. kontrola konzistence a kontrola porušení předdefinovaných pravidel pro řízení požadavků.
Ochrana osobních údajů či jinak citlivých informací před nežádoucím prozrazením.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Sada automatických testů, která validuje integritu každého sestavení a ověřuje její klíčovou funkcionalitu, stabilitu a testovatelnost. Jedná se o postup, kdy jsou dodávky sestavovány velmi často (např. agilní projekty) a tato sada testů je pak spouštěna s každým novým sestavením předtím, než je systém/produkt uvolněn pro další testování.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny.
Plán testování, který je typicky zaměřen na jednu úroveň testů.
Aktivita zavedení nebo aktualizace plánu testování.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda, např. A>B.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda, např. A>B.
Procento sekvencí N+1 přechodů, které jsou pokryty testovací sadou.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt.
Úroveň důležitosti (obvykle z pohledu byznysu) přiřazená nějaké položce, např. defektu.
Systematický přístup k testování založený na rizicích, který řeší identifikaci a analýzu rizik produktu s cílem vytvořit z těchto rizik matici založenou na pravděpodobnosti a dopadu.
Sada provázaných aktivit, které přeměňují vstupy na výstupy
Soubor aktivit včetně jejich výsledků zaměřených na zlepšení výkonu a zralosti testovacích procesů organizace.
Rámec, ve kterém jsou procesy stejné povahy zařazeny do celkového modelu, např. model zlepšování testů.
Projekt je unikátní soubor koordinovaných a řízených činností s datem zahájení a datem ukončení uskutečněných pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení času, nákladů a zdrojů.
Bezpečnostní útok, který se snaží získat tajná hesla uložená v počítačovém systému nebo přenášená po síti.
Paměťový element v počítači, který je přístupný softwarovým programem za použití jména.
Přechod mezi dvěmi stavy komponenty nebo systému.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt.
Fyzický nebo funkcionální projev selhání. Systém v režimu selhání může být například charakterizován pomalým provozem, nesprávnými výstupy nebo úplným ukončením činnosti.
Faktor, který může v budoucnu vést k negativním důsledkům. Obvykle je vyjádřen pomocí dopadu a pravděpodobnosti.
Míra, při které může komponenta nebo systém fungovat správně v případě neplatných vstupů nebo rušivých podmínkách prostředí.
Iterativně inkrementální rámec pro řízení projektů běžně používaný v agilním vývoji softwaru.
Způsob provádění testů, kdy je využita sekvence již dříve dokumentovaných testů.
Chování vytvořené/pozorované při testování systému nebo komponenty.
Dvě nebo více jednotlivých podmínek spojených pomocí logického operátoru (AND, OR nebo XOR), např. "A>B AND C>1000".
Stupeň složitosti komponenty nebo systému ve smyslu pochopení jejího návrhu a/nebo interní struktury, údržby a ověřování funkčnosti.
Počítačové programy, postupy a případně související dokumenty a data týkající se provozu počítačového systému.
Osoba, která je zodpovědná za návrh, implementaci, údržbu architektury a technický rozvoj výsledného řešení automatizace testování.
Dokument, který ideálně úplným, přesným a ověřitelným způsobem specifikuje požadavky, design, chování nebo jiné vlastností komponenty nebo systému. Často také postupy určující, zda tyto předpoklady (požadavky) byly splněny.
Formální, případně povinná sada požadavků vyvinutá a používaná k předepsání konzistentních přístupů ke způsobu práce nebo k poskytování pokynů (například normy ISO / IEC, IEEE standardy a organizační normy).
Diagram, který znázorňuje stavy, ve kterých se komponenta nebo systém může nacházet. Dále ukazuje podmínky nebo okolnosti, které způsobují změnu a/nebo jsou důsledkem změny z jednoho stavu do jiného.
Implementace softwarové komponenty ve formě skeletu nebo komponenty se speciálním určením, použitá pro vývoj nebo test komponenty, která tuto implementaci volá nebo je na ní závislá. Nahrazuje volanou komponentu.
Tabulka (mřížka) zobrazující výsledné přechody pro každý stav v kombinaci s každou možnou událostí a ukazující zároveň platné i neplatné přechody.
Sada jednoho nebo více testovacích případů.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Provedení testovacího procesu na jednom identifikovatelném vydání (release) testovaného objektu.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Testování kódu, který umožňuje komunikaci mezi různými procesy, programy a/nebo systémy. Testování API často zahrnuje negativní testování, např. validaci robustnosti zpracování dat. Viz také testování rozhraní.
Proces testování s cílem zjistit přenositelnost softwarového produktu.
Proces testování s cílem zjistit přenositelnost softwarového produktu.
Testování s cílem zjistit lehkost, která umožňuje uživatelům s postižením používat komponentu nebo systém.
Testování založené na zkušenostech, znalostech a intuici testera.
Testování změn v produkčním systému nebo vlivu změn prostředí na produkční systém.
Během fáze uzavření testování, která je částí procesu testování, se sbírají data z ukončených aktivit s cílem sjednocení zkušeností, testwaru, faktů a údajů. Fáze uzavření testování se skládá z dokončení a archivace testwaru a vyhodnocení procesu testování včetně přípravy zprávy hodnotící testování.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo specifické aplikování byly splněny.
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Dvě nebo více jednotlivých podmínek spojených pomocí logického operátoru (AND, OR nebo XOR), např. "A>B AND C>1000".
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Plán aktivit, jehož cílem je zlepšit výkonnost a zralost procesů organizace a výsledek takového plánu.
Stupeň dopadu, který má daný defekt na vývoj nebo fungování komponenty nebo systému.
Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Realizace/implementace architektury automatizace testování, např. kombinace komponent implementujících konkrétní zadání automatizace testování. Komponenty mohou obsahovat testovací nástroje ve formě krabicového softwaru, frameworky automatizace testování a testovací hardware.
(1) Strukturovaný přístup k přechodu jedinců a organizací ze současného do požadovaného budoucího stavu. (2) Řízený způsob, jak dosáhnout změny nebo navrhované změny ve výrobku nebo službě.