Terms related to Foundation V3.1 2018

Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Testovací případ bez konkrétních hodnot pro vstupní data a očekávané výsledky.
Revizní technika prováděná nezávislými revidujícími neformálně bez strukturovaného procesu.
Kritéria, která musí komponenta nebo systém splňovat proto, aby mohly být akceptovány uživatelem, zákazníkem nebo jinou oprávněnou osobou.
Úroveň testování, která je zaměřena na zjištění, zda je možno akceptovat (testovaný) systém.
Uživatel nebo jiná osoba, která určitým způsobem přichází do styku s testovaným systémem.
Typ akceptačního testování, které je prováděno v testovacím prostředí vývojářské organizace, ale lidmi mimo vývojový tým.
Identifikace všech pracovních produktů ovlivněných změnou, včetně odhadu zdrojů potřebných k zapracování změny.
Technika testování černé skříňky, při které jsou testovací případy navrženy na základě hraničních hodnot.
Analytická technika, jejíž cílem je identifikace kořenových příčin defektů. Předpokládá se, že aplikováním nápravných opatření pro hlavní příčiny bude minimalizována pravděpodobnost opakování daného defektu.
Souhrnný proces identifikace a ohodnocení rizik.
Jakákoliv okolnost, která se liší od očekávání plynoucích ze specifikace požadavků, z dokumentace návrhu, z uživatelské dokumentace, ze standardů atd. nebo z něčích dojmů či zkušeností. Anomálie mohou být nalezeny (mimo jiné, ale ne jenom) během revize (přezkoumání), testování, analýzy, kompilace nebo užívání softwarového produktu nebo aplikovatelné dokumentace.
Nezávislé zhodnocení produktu, procesu nebo sady procesů prováděné třetí stranou s cílem ohodnocení shody se specifikacemi, standardy, smluvními dohodami nebo jinými kritérii.
Využívání softwaru k provádění nebo podpoře testovacích činností.
Typ akceptačního testování prováděného externě, tzn. v testovacím prostředí a lidmi mimo organizaci, která produkt vyvinula.
Míra, do jaké komponenta nebo systém chrání informace a data tak, aby osoby příp. jiné komponenty nebo systémy měly takovou úroveň přístupu, který odpovídá druhu a úrovně autorizace.
Proces testování s cílem určit bezpečnost softwarového produktu.
Míra, v jaké je po daný časový úsek a za stanovených podmínek schopna komponenta nebo systém vykonávat požadovanou funkci.
Zkratka pro počítačem podporované softwarové inženýrství (Computer Aided Software Engineering).
Celkové náklady vynaložené na činnosti a záležitosti spojené s kvalitou a často také rozdělené na náklady na prevenci, ohodnocení, interní vady a externí vady.
Sled událostí (např. vykonatelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Sled událostí (např. vykonatelných příkazů) komponenty nebo systému ze vstupního do výstupního bodu.
Dokumentace cíle nebo úkolu testovací relace.
Odpověď komponenty nebo systému na sadu vstupních hodnot nebo podmínek.
Míra, při které komponenta nebo systém využívá čas, prostředky a kapacitu při plnění svých určených funkcí.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Důvod nebo účel testování.
Abstraktní znázornění posloupnosti a možných změn stavu datových objektů, kde stav objektu je vytvořený, použitý nebo zrušený.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Aktivita, která dává testovací aktiva k dispozici pro pozdější použití, ponechává testovací prostředí ve vyhovujícím stavu a komunikuje výsledky testování příslušným zainteresovaným stranám.
Míra, do jaké je komponenta nebo systém provozuschopný(-á) a dostupný(-á) pro užívání.
Proces vyhodnocující chování (např. výkon paměti, využití procesoru) systému nebo komponenty během spuštění.
Testování, které zahrnuje spuštění dané položky testování.
Neúmyslná změna chování komponenty nebo systému způsobená měřením (této komponenty nebo tohoto systému).
Míra, ve které je dosaženo správných a úplných cílů.
Větší uživatelský scénář, který nelze dodat v rámci jedné iterace, případně který je natolik rozsáhlý, že je možno jej rozdělit na menší uživatelské scénáře.
Kvalitativní nebo kvantitativní míra rizika definovaná pomocí jeho dopadu a pravděpodobností, že riziko nastane.
Metodika softwarového inženýrství používaná v agilním vývoji softwaru, ve které jsou hlavními praktikami programování v párech, provádění rozsáhlých revizí, jednotkové testování, jednoduchost a přehlednost veškerého kódu.
Metodika softwarového inženýrství používaná v agilním vývoji softwaru, ve které jsou hlavními praktikami programování v párech, provádění rozsáhlých revizí, jednotkové testování, jednoduchost a přehlednost veškerého kódu.
Forma revize, která dodržuje definovaný proces včetně formálně dokumentovaného výstupu.
Schopnost softwarového produktu poskytovat funkce, které uspokojí stanovené a předpokládané potřeby, pokud je software používán za specifikovaných podmínek.
Integrační přístup, který spojuje komponenty nebo systémy za účelem včasného získání základní funkcionality.
Testování prováděné za účelem posouzení toho, že komponenta nebo systém splňují funkcionální požadavky (na ně kladené).
Typ testovacího nástroje, který umožňuje výběr, tvorbu, generování, zpracování a editaci dat z existujících databází za účelem použití při testování.
Zveřejněný graf, který znázorňuje práci v závislosti na čase v dané iteraci. Zobrazuje stav a trend při plnění úkolů v iteraci. Osa X typicky reprezentuje dny v iteraci, osa Y reprezentuje zbývající práci (obvykle buď v ideálních člověko-hodinách nebo v tzv. story points).
Harmonogram provedení testovacích sad v rámci testovacího cyklu.
Seznam činností, úkolů nebo událostí testovacího procesu, identifikující vzájemné závislosti a jejich zamýšlené datumy a/nebo časy zahájení a ukončení.
Plán testování, který se používá pro koordinaci testování na více úrovních nebo pro koordinaci různých typů testování.
Zdroj defektu, při jehož odstranění je snížen nebo úplně eliminován výskyt daného typu defektu.
Minimální nebo maximální hodnota v rámci setřízené třídy ekvivalence.
Počet defektů pracovního produktu vztažený k jednotkové (tj. normované) velikosti.
Aktivita, která na základě analýzy a návrhu testu připravuje testware potřebný pro provedení testu.
Metrika, za jejiž pomoci lze posoudit výkonnost procesu.
Obecná metrika efektivity a/nebo výkonnosti používaná ke směrování a kontrole progresivního vývoje, např. zpoždění termínu dodání (lead-time slip) ve vývoji softwaru.
Organizační artefakty potřebné k provádění testování, které se skládají z testovacího prostředí, testovacích nástrojů, vybavení pracoviště a procedur.
Typ modelu životního cyklu vývoje softwaru, kdy je komponenta nebo systém vyvíjen/a prostřednictvím řady opakujících se cyklů, přičemž v každém je z nich je dodáván jejich přírůstek.
Typ formální revize s cílem identifikovat problémy v pracovním produktu, která poskytuje metriky pro zlepšování procesů revize a vývoje softwaru.
Účastník revize (přezkoumání), který identifikuje problémy v pracovním produktu.
Instrukce, které vedou instalujícího skrz instalační proces, dodané na vhodném médiu. Může se jednat o manuál, návod typu krok za krokem, instalačního průvodce nebo o jakýkoliv jiný podobný procesní popis.
Proces skládání (kombinování) komponent nebo systémů do rozsáhlejších celků.
Úroveň testování zaměřená na interakce mezi komponentami nebo systémy.
Testování, při kterém jsou položkami testování (jsou testována) rozhraní a interakce mezi integrovanými komponenty.
Míra, do jaké komponenta nebo systém umožňují přístup a modifikaci (samotné) komponenty, systému nebo dat.
Míra, do jaké si mohou dvě nebo více komponent nebo systémů vyměňovat informace a tyto informace používat.
Typ modelu životního cyklu vývoje softwaru, kdy je komponenta nebo systém vyvíjen/a prostřednictvím řady opakujících se cyklů, přičemž v každém je z nich je dodáván jejich přírůstek.
Metrika, za jejiž pomoci lze posoudit výkonnost procesu.
Míra, ve které si může komponenta nebo systém vyměňovat informace s jinými komponentami nebo systémy a/nebo provádět požadované funkce při sdílení stejného hardwarového nebo softwarového prostředí.
Přístup k testování, kdy testovací sada obsahuje všechny kombinace vstupních hodnot a vstupních podmínek.
Skladba komponenty nebo systému, která je definována počtem, vlastnostmi a vzájemným propojením všech jeho součástí.
Disciplína aplikující technický a administrativní směr a dohled nad konfiguračními položkami s cílem identifikace a zdokumentování jejich funkcionálních a nefunkcionálních charakteristik. Dále aplikující řízení změn těchto vlastností, nahrávání a reportování změn zpracování a stavu implementace a ověření souladu se stanovenými požadavky.
Seskupení pracovních produktů, které je ustanoveno pro účely konfiguračního managementu, a které je považováno za samostatnou entitu.
Typ testování souvisejícího se změnami, který je prováděn po opravě defektu s cílem potvrdit, že selhání způsobené tímto defektem se již neobjeví.
Testovací případ obsahující konkrétní hodnoty (na implementační úrovni) pro vstupní podmínky, vstupní data, očekávané výsledky a výstupní podmínky, ve vhodných případech také včetně detailního popisu jednotlivých akcí.
Účastník revize (přezkoumání), který identifikuje problémy v pracovním produktu.
Zdroj defektu, při jehož odstranění je snížen nebo úplně eliminován výskyt daného typu defektu.
Typ produktu (např. software) vyvinutý ve stejné podobě pro velké množství zákazníků na volném trhu.
Typ produktu (např. software) vyvinutý ve stejné podobě pro velké množství zákazníků na volném trhu.
Sada podmínek, které určují úspěšné dokončení daného úkolu.
Sada podmínek, které určují úspěšné dokončení daného úkolu.
Stupeň splnění stanovených a očekávaných potřeb různých zainteresovaných stran pro danou komponentu nebo daný systém.
Proces hledání, analyzování a odstraňování příčin selhání v komponentě nebo systému.
Testovací případ bez konkrétních hodnot pro vstupní data a očekávané výsledky.
Proces identifikace, zaznamenávání, klasifikace, zkoumání, řešení a uzavírání defektů.
Koordinované činnosti, které mají směrovat a řídit organizaci s ohledem na kvalitu, což obecně znamená zavedení politiky a cílů kvality, její plánování, kontrola, zajištění a zlepšování.
Plánování (včetně plánování harmonogramu), odhadování, monitoring, reportování, dohled a uzavírání testovacích činností.
Osoba zodpovědná za projektové řízení testovacích aktivit a zdrojů a za vyhodnocení předmětu testování.
Stupnice měření a metoda definovaná pro její měření.
Bod v časové ose projektu, ve kterém by měly být k dispozici (i přechodné) výstupy a výsledky, které jsou pro daný bod definovány.
Model, který ukazuje růst spolehlivosti komponenty nebo systému v čase jako následek odstranění defektu.
(1) Osoba zodpovědná za průběh revizních schůzek. (2) Osoba, která řídí relace testování použitelnosti.
Míra, do které má změna jedné komponenty v systému složeného z jednotlivých komponent dopad na ostatní komponenty systému.
Činnost, která ověřuje stav testovacích činností, identifikuje jakékoli odchylky od plánovaného nebo očekávaného stavu, a při které je reportován aktuální stav zúčastněným stranám.
Číslo nebo kategorie přiřazená k atributu entity na základě provedeného měření.
Míra všech selhání, která spadají do stejné kategorie, vůči definované měrné jednotce.
Proces přiřazení čísla nebo kategorie entitě s cílem popsat její atributy.
Forma revize, která nedodržuje žádný definovaný proces a nemá žádný formálně zdokumentovaný výstup.
Testování prováděné za účelem posouzení shody komponenty nebo systému s nefunkcionálními požadavky.
Oddělení zodpovědností, které podporuje dosažení objektivního testování
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Nástroj podporující management testování.
Nástroj podporující aktivitu návrhu testů generováním testovacích vstupů ze specifikace. Tato specifikace může být obsažena v úložišti CASE nástroje, např. v nástroji pro správu požadavků. Vstupy mohou být také generovány z testovacích podmínek uložených v samotném nástroji nebo z kódu.
Testovací nástroj, který provádí testy nad určitou položkou testování a vyhodnocuje skutečné výsledky oproti očekávaným výsledkům a výstupním podmínkám.
Typ testovacího nástroje, který umožňuje výběr, tvorbu, generování, zpracování a editaci dat z existujících databází za účelem použití při testování.
Nástroj, který podporuje záznam požadavků, atributů požadavků (např. priorita, zodpovědnost) a poznámek a dále usnadňuje sledovatelnost přes jednotlivé vrstvy požadavků a změnového řízení požadavků. Některé nástroje pro řízení požadavků také poskytují podporu pro statickou analýzu jako je např. kontrola konzistence a kontrola porušení předdefinovaných pravidel pro řízení požadavků.
Testovací nástroj, který během provádění testu generuje zatížení pro určitou položku testování a přitom měří a zaznamenává její výkonnost.
Činnost zabývající se odvozováním a specifikaci testovacích případů z testovacích podmínek.
Testovací případ bez konkrétních hodnot pro vstupní data a očekávané výsledky.
Aproximace (výsledku), který souvisí s různými aspekty testování.
Technika testování, při níž jsou testy odvozeny na základě znalosti testera o již objevených chybách nebo jeho obecných znalostech o nich.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Zdroj, ve kterém je možno porovnat pro daný testovaný systém očekávané výsledky se skutečnými.
Zástupná komponenta nebo nástroj (jako dočasná náhrada jiné komponenty), zajišťující řízení nebo volání izolované položky testování.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny.
Předpokládané pozorovatelné chování komponenty nebo systému spouštěného v určených podmínkách. Chování je určeno specifikací nebo jiným zdrojem.
Předpokládané pozorovatelné chování komponenty nebo systému spouštěného v určených podmínkách. Chování je určeno specifikací nebo jiným zdrojem.
Dokumentace popisující prostředky a harmonogram pro dosažení cílů testování, které mají být využívány pro účely koordinace činností testování.
Technika založená na společném souhlasu, většinou používaná k odhadu pracnosti či relativní velikosti uživatelských scénářů v agilním vývoji softwaru. Jde o variaci metody Wideband Delphi s použitím balíčku karet s hodnotami, které představují jednotky, ve kterých tým provádí své odhady.
Aktivita zavedení nebo aktualizace plánu testování.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda.
Míra daného pokrytí (vyjádřená v procentech), do které byly konkrétní položky prověřeny nebo otestovány sadou testů.
Míra, do které je pokryt kód.
Míra pokrytí spustitelných příkazů.
Pokrytí výstupů rozhodnutí.
Míra daného pokrytí (vyjádřená v procentech), do které byly konkrétní položky prověřeny nebo otestovány sadou testů.
Obecný dokument, který popisuje principy, přístup a hlavní cíle organizace v oblasti testování.
Atribut nebo kombinace atributů, které jsou odvozeny z jedné nebo více testovacích podmínek pomocí určité techniky testování, umožňující měření důkladnosti provádění testu.
Část testovaného objektu použitá v procesu testování.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt (nebo iteraci).
Míra, v jaké mohou být komponenta nebo systém použity určitými uživateli a v daném kontextu s cílem dosáhnout definovaných cílů.
Ustanovení obsahující kritéria, která mají být splněna.
Testovatelný aspekt komponenty nebo systému identifikovaný jako podklad pro testování.
Úroveň důležitosti (obvykle z pohledu byznysu) přiřazená nějaké položce, např. defektu.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Sada provázaných aktivit, které přeměňují vstupy na výstupy
Sada vzájemně provázaných činností, která se skládá z plánování testování, monitoringu a řízení testování, testovací analýzy, návrhu testů, implementace testování, provedení testů a dokončení testování.
Soubor aktivit včetně jejich výsledků zaměřených na zlepšení výkonnosti a zralosti testovacích procesů organizace.
Rámec, ve kterém jsou procesy stejné povahy zařazeny do celkového modelu.
Riziko, které ovlivňuje kvalitu produktu.
Projekt je unikátní soubor koordinovaných a řízených činností s datem zahájení a datem ukončení uskutečněných pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení času, nákladů a zdrojů.
Riziko, které ovlivňuje úspěch projektu.
Paměťový element v počítači, který je přístupný softwarovým programem za použití jména.
Proces, při němž dojde k otestování komponenty nebo systému, a jenž poskytne aktuální výsledky.
Typ akceptačního testování prováděného za účelem ověření, že provozní nebo systémoví administrátoři akceptují daný systém.
Hardwarové a softwarové produkty nainstalované u uživatelů nebo zákazníků v místech, kde bude testovaná komponenta nebo systém používán. Software může obsahovat operační systémy, systémy pro správu databází a další aplikace.
Technika vývoje softwaru, kdy jsou v rámci automatizovaného procesu všechny změny slučovány, integrovány a testovány hned, jakmile jsou vloženy do verzovacího systému.
Přístup k testování, kdy tester dynamicky (teprve v průběhu samotného testování) navrhuje a provádí testy, a to na základě svých znalostí (často i intuice), prozkoumávání dané testovací položky a výsledků předchozích testů.
Předpokládané pozorovatelné chování komponenty nebo systému spouštěného v určených podmínkách. Chování je určeno specifikací nebo jiným zdrojem.
Typ revize, kdy autor prochází se členy revizního týmu pracovní produkt a členové kladou otázky a komentují možné problémy.
Míra, do jaké lze komponentu nebo systém přenést z jednoho hardwarového, softwarového, provozního nebo uživatelského prostředí do jiného.
Typ testování souvisejícího se změnami, který je prováděn po opravě defektu s cílem potvrdit, že selhání způsobené tímto defektem se již neobjeví.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Implementace strategie testování pro konkrétní projekt.
Vlastní přizpůsobivý iterativní rámec procesu vývoje softwaru, který se skládá ze čtyř fází životního cyklu projektu: založení (inception), zpracování (elaboration), provedení (construction) a převedení (transition).
Vlastní přizpůsobivý iterativní rámec procesu vývoje softwaru, který se skládá ze čtyř fází životního cyklu projektu: založení (inception), zpracování (elaboration), provedení (construction) a převedení (transition).
Typ testování související se změnami, jehož cílem je zjištění, zda nedošlo na nezměněných částech softwaru k výskytu nových nebo dříve neodhalených (skrytých) defektů.
Typ akceptačního testování prováděný za účelem ověření, zda systém odpovídá příslušným zákonům, zásadám a předpisům.
Zaznamenání výskytu defektu, jeho povahy a stavu.
Dokumentace výskytu, povahy a stavu incidentu.
Dokument, vytvářený v pravidelných intervalech, který obsahuje informace o postupu prací v testovacích činnostech proti výchozímu stavu, dále stav rizik a případně alternativy vyžadující rozhodnutí (obvykle managementu).
Typ reportu z testování vytvářený v rámci dosažení milníku, který obsahuje vyhodnocení příslušných položek testování proti výstupním kritériím.
Dokumentace shrnující testovací aktivity a výsledky (testování).
Sběr a analýza dat z testovacích aktivit a následná konsolidace dat do reportu pro zainteresované strany.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt (nebo iteraci).
Účastník revize (přezkoumání), který identifikuje problémy v pracovním produktu.
Typ statického testování, kdy je pracovní produkt nebo proces posuzován jednou nebo více osobami s cílem najít problémy nebo navrhnout vylepšení.
Revizní technika, kdy je pracovní produkt hodnocen z pohledu různých zainteresovaných stran.
Revizní technika, při které se postupuje podle seznamu otázek nebo požadovaných atributů.
Revizní technika, kdy je pracovní produkt hodnocen z hlediska své schopnosti řešit konkrétní scénáře.
Faktor, který může v budoucnu vést k negativním důsledkům.
Produktové riziko související s kvalitativními charakteristikami (softwaru).
Míra, při které může komponenta nebo systém fungovat správně v případě neplatných vstupů nebo rušivých podmínkách prostředí.
Technika testování černé skřínky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby byl pro pokrytí každé třídy ekvivalence použit právě jeden její typický zástupce.
Typ příkazu, ve kterém má řízení běhu možnost volby mezi dvěma nebo více cestami, jež vedou k sadám následných aktivit.
Sada testovacích skriptů nebo testovacích procedur, která má být provedena v rámci konkrétního běhu testování.
Testovací prostředí složené ze stubů a ovladačů potřebných ke spuštění testovací sady.
Iterativně inkrementální rámec pro řízení projektů běžně používaný v agilním vývoji softwaru.
Typ modelu životního cyklu vývoje softwaru, kdy je celý systém vyvíjen lineárně v několika diskrétních a po sobě následujících fázích, které se vzájemně nepřekrývají.
Událost, při které není komponenta nebo systém schopna/en vykonat požadovanou funkcionalitu v rámci definovaných podmínek.
Reprezentace vybraných charakteristik chování jednoho fyzického nebo abstraktního systému jiným systémem.
Zařízení, počítačový program nebo systém používaný v průběhu testování, který se chová nebo funguje jako jiný systém v případě, že disponuje sadou řízených vstupů.
Testovatelný aspekt komponenty nebo systému identifikovaný jako podklad pro testování.
Chování vytvořené/pozorované při testování systému nebo komponenty.
Stupeň složitosti komponenty nebo systému ve smyslu pochopení jejího návrhu a/nebo interní struktury, údržby a ověřování funkčnosti.
Typ akceptačního testování prováděný za účelem ověření, zda systém splňuje dané smluvní požadavky.
Počítačové programy, postupy a případně související dokumenty a data týkající se provozu počítačového systému.
Souběžné spouštění více nezávislých vláken komponentou nebo systémem.
Typ reportu z testování vytvářený v rámci dosažení milníku, který obsahuje vyhodnocení příslušných položek testování proti výstupním kritériím.
Schopnost komponenty nebo systému dodržovat standardy, konvence nebo pravidla v zákonech a podobných předpisech.
Testovací případ obsahující konkrétní hodnoty (na implementační úrovni) pro vstupní podmínky, vstupní data, očekávané výsledky a výstupní podmínky, ve vhodných případech také včetně detailního popisu jednotlivých akcí.
Dokument, který ideálně úplným, přesným a ověřitelným způsobem specifikuje požadavky, design, chování nebo jiné vlastností komponenty nebo systému. Často také postupy určující, zda tyto předpoklady (požadavky) byly splněny.
Dokumentace jednoho nebo více testovacích případů.
Formální, případně povinná sada požadavků vyvinutá a používaná k předepsání konzistentních přístupů ke způsobu práce nebo k poskytování pokynů (například normy ISO / IEC, IEEE standardy a organizační normy).
Norma, která tvoří sadu doporučení, které určují charakteristiky návrhu (strukturu) nebo předpis návrhu (formu) dat nebo kód
Proces hodnocení komponenty nebo systému bez nutnosti jejího/jeho spuštění. Hodnocení je prováděno na základě její/jeho formy, struktury, obsahu nebo dokumentace.
Testování pracovního produktu bez spuštění jeho zdrojového kódu.
Diagram, který znázorňuje stavy, ve kterých se komponenta nebo systém může nacházet. Dále ukazuje podmínky nebo okolnosti, které způsobují změnu a/nebo jsou důsledkem změny z jednoho stavu do jiného.
Typ revize, kdy autor prochází se členy revizního týmu pracovní produkt a členové kladou otázky a komentují možné problémy.
Metrika pokrytí založená na vnitřní struktuře komponenty nebo systému.
Implementace softwarové komponenty ve formě skeletu nebo komponenty se speciálním určením, použitá pro vývoj nebo test komponenty, která tuto implementaci volá nebo je na ní závislá. Nahrazuje volanou komponentu.
Specifická instance procesu testování.
Úroveň testování zaměřená na interakce mezi systémy.
Testování systému jako celku s cílem ověřit, že splňuje předepsané požadavky.
Typ formální revizeprováděný týmem technicky kvalifikovaných osob, kdy je zkoumána vhodnost pracovního produktu pro jeho zamýšlené použití. Zároveň se zjišťují odchylky od specifikací a norem.
Procedura pro odvození a/nebo výběru testovacích případů založený na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Procedura pro odvození a/nebo výběru testovacích případů založený na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Procedura pro odvození a/nebo výběru testovacích případů založený na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Procedura pro odvození a/nebo výběru testovacích případů založený na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testovací technika založená na analýze specifikace komponenty nebo systému.
Technika testování založená výlučně na zkušenostech, znalostech a intuici testera.
Testovací technika založená na analýze specifikace komponenty nebo systému.
Testovací technika založená na analýze specifikace komponenty nebo systému.
Procedura pro odvození a/nebo výběru testovacích případů založený na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Technika testování založená výlučně na zkušenostech, znalostech a intuici testera.
Testovací technika založená na analýze specifikace komponenty nebo systému.
Sada jednoho nebo více testovacích případů.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Osoba, která provádí testování.
Aktivita pro identifikaci testovacích podmínek pomocí analýzy báze testování.
Soubor znalostí použitý jako základ pro analýzu a návrh testů.
Provedení testovacího procesu na jednom identifikovatelném vydání (release) testovaného objektu.
Data potřebná pro provedení testů.
Dokumentace cíle nebo úkolu testovací relace.
Software nebo hardware, který podporuje jednu nebo více testovacích aktivit.
Zdroj, ve kterém je možno porovnat pro daný testovaný systém očekávané výsledky se skutečnými.
Zástupná komponenta nebo nástroj (jako dočasná náhrada jiné komponenty), zajišťující řízení nebo volání izolované položky testování.
Testovatelný aspekt komponenty nebo systému identifikovaný jako podklad pro testování.
Pořadí provedení testovacích případů včetně veškerých souvisejících akcí vyžadovaných pro nastavení vstupních podmínek a veškerých akcí potřebných pro ukončení po samotném provedení testů.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Sada vstupních podmínek, vstupů, očekávaných výsledků, výstupních podmínek a případně akcí, která je vypracována na základě testovacích podmínek.
Nepřerušená doba strávená v provádění testů. V průzkumném testování je každá testovací relace zaměřena na (testovací) listinu (resp. z ní vychází), ale testeři mohou během ní také prozkoumat nové možnosti nebo problémy. Tester vytváří a provádí testy v reálném čase a zaznamenává jejich průběh.
Sada testovacích skriptů nebo testovacích procedur, která má být provedena v rámci konkrétního běhu testování.
Sada testovacích skriptů nebo testovacích procedur, která má být provedena v rámci konkrétního běhu testování.
Sekvence instrukcí (obvykle kódu) potřebná pro provedení testu.
Dokumentace, která v souladu s politikou testování popisuje obecné požadavky na testování a ve vhodné úrovni detailu určuje, jak bude testování v dané organizaci probíhat.
Prostředí obsahující hardware, vybavení, simulátory, softwarové nástroje a další podpůrné prvky potřebné k provedení testu.
Pracovní produkt, který má být testován.
Typ testovaného objektu, kterým je systém.
Pracovní produkt, který má být testován.
Míra, do jaké mohou být pro komponentu nebo systém definovány testovací podmínky a do jaké mohou být provedeny testy s cílem určit, zda byly tyto testovací podmínky splněny.
Proces, který se skládá ze všech aktivit životního cyklu (dynamických i statických). Týká se plánování, přípravy a hodnocení komponenty nebo systému a souvisejících pracovních produktů s cílem určit, zda splňují specifikované požadavky a ukázat, že vyhovují účelu a najít defekty.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Technika testů černé skříňky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby došlo k ověření kombinací (vstupních) podmínek a akcí z nich vyplývajících. Podmínky a akce jsou znázorněny ve formě rozhodovací tabulky.
Testování, který má za cíl ověřit interoperabilitu (schopnost spolupráce) softwarového produktu.
Testování, který má za cíl ověřit interoperabilitu (schopnost spolupráce) softwarového produktu.
Úroveň testování, která se zaměřuje na jednotlivé hardwarové nebo softwarové komponenty.
Technika testu černé skříňky, kdy jsou testovací případy navrhovány s cílem prověření určitých elementů modelu přechodu stavů.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Úroveň testování, která se zaměřuje na jednotlivé hardwarové nebo softwarové komponenty.
Testování s cílem vyhodnotit míru, s jakou mohou být systém nebo komponenta používány určitou skupinou uživatelů ve vztahu k efektivitě, výkonnosti a spokojenosti v daném kontextu užití.
Úroveň testování, která se zaměřuje na jednotlivé hardwarové nebo softwarové komponenty.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Technika testu černé skříňky, kdy jsou testovací případy navrhovány s cílem prověření určitých elementů modelu přechodu stavů.
Technika návrhu testů bílé skříňky, ve které jsou testovací případy navrhovány tak, aby došlo k provedení (všech) příkazů.
Technika návrhu testů černé skříňky, ve které jsou testovací případy navrženy tak, aby pokryly chování definované případy užití.
Testování s cílem zjistit lehkost, která umožňuje uživatelům s postižením používat komponentu nebo systém.
Technika testování černé skřínky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby byl pro pokrytí každé třídy ekvivalence použit právě jeden její typický zástupce.
Technika návrhu testů bílé skříňky, při které jsou testovací případy navrhovány tak, aby došlo k provedení výstupů rozhodnutí.
Technika návrhu testů černé skříňky, ve které jsou testovací případy navrženy tak, aby pokryly chování definované případy užití.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Typ testování vyvolaný změnou v komponentě nebo systému.
Testování, při kterém jsou položkami testování (jsou testována) rozhraní a interakce mezi integrovanými komponenty.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Technika návrhu testů černé skříňky, ve které jsou testovací případy navrženy tak, aby pokryly chování definované případy užití.
Typ akceptačního testování prováděného externě, tzn. v testovacím prostředí a lidmi mimo organizaci, která produkt vyvinula.
Přístup k testování, ve kterém jsou testovací aktivity plánovány jako časově ohraničené relace.
Technika testování založená na zkušenostech, kdy tester používá obecný seznam položek (kontrolní seznam), které mají být zaznamenány, zkontrolovány nebo na ně má být pamatováno, příp. soubor pravidel nebo kritérií, proti kterým musí být produkt ověřen.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené nebo zahrnující modely.
Testování, při němž je management, výběr, prioritizace a využívání testovacích činností a zdrojů založeno na odpovídajících typech rizik a jejich úrovních.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na zkušenostech, znalostech a intuici testera.
Testování změn v produkčním systému nebo vlivu změn prostředí na produkční systém.
Skriptovací technika, při které testovací skripty obsahují jak obecná klíčová slova, tak další podpůrné soubory (např. speciální skripty nižší úrovně), které daná klíčová slova implementují.
Skriptovací technika, která využívá jako vstup pro spouštění testovacích skriptů soubory obsahující testovací data včetně očekávaných výsledků testů.
Skriptovací technika, při které testovací skripty obsahují jak obecná klíčová slova, tak další podpůrné soubory (např. speciální skripty nižší úrovně), které daná klíčová slova implementují.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Pracovní produkty vytvořené během testovacího procesu a použité při testování pro jeho plánování, návrh, provádění, vyhodnocování a reportování.
Míra, do jaké lze vytvořit vztah mezi dvěma nebo více pracovními produkty.
Skupina testovacích aktivit založená na konkrétních testovacích cílech a zaměřená na konkrétní charakteristiky komponenty nebo systému.
Podmnožina oboru hodnot proměnné komponenty nebo systému, kde je na základě specifikace předpokládáno, že se všemi hodnotami této podmnožiny bude zacházeno stejně.
Míra, s jakou může být komponenta nebo systém modifikován/a aktéry, kteří mají za úkol provádět údržbu.
Úroveň testování, která se zaměřuje na jednotlivé hardwarové nebo softwarové komponenty.
Typ akceptačního testování prováděný s cílem zjištění toho, zda zamýšlení (budoucí) uživatelé akceptují testovaný systém.
Všechny komponenty systému, které poskytují uživateli informace a možnost ovládání tak, aby mohl provádět konkrétní úkoly se systémem.
Obecný uživatelský nebo byznysový požadavek, který je typicky popsán jednou větou v každodenním nebo byznysovém jazyce. Snaží se podchytit, jakou funkcionalitu uživatel potřebuje, a to včetně důvodů k tomu vedoucích. Obsahuje také akceptační a nefunkcionální kritéria.
Sekvenční vývojový model životního cyklu popisující 1:1 vztahy mezi hlavními fázemi vývoje softwaru (od specifikace byznysových požadavků po dodávku) a odpovídajícími úrovněmi testů (od testování komponent po akceptační testování).
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo specifické aplikování byly splněny.
(1) Osoba zodpovědná za průběh revizních schůzek. (2) Osoba, která řídí relace testování použitelnosti.
Osoba zodpovědná za projektové řízení testovacích aktivit a zdrojů a za vyhodnocení předmětu testování.
Osoba, která u velkých projektů reportuje manažerovi testování a je odpovědná za projektový management konkrétní úrovně testování nebo určitého souboru testovacích činností.
Technika umožňující virtuální dodávání služeb, kdy je nasazení, správa a přístup k nim zajišťován vzdáleně.
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Data přijatá komponentou nebo systémem z externího zdroje.
Data získaná testovaným objektem z externího zdroje během provedení testu. Externí zdroj může být hardware, software nebo člověk.
Sada podmínek, které určují oficiální zahájení daného úkolu.
Požadovaný stav položky testování a jejího prostředí před provedením testovacího případu.
Příkaz, který je po zkompilování přeložen do kódu. Při běhu programu bude řízeně vykonán a může provést nějakou činnost s daty.
Forma revize pracovních produktů vykonávaného jinými osobami způsobilými vykonávat tutéž práci.
Míra, při které komponenta nebo systém využívá čas, prostředky a kapacitu při plnění svých určených funkcí.
Testování s cílem zjistit výkon softwarového produktu.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Data přenášená komponentou nebo systémem do externího místa určení.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Sada podmínek, které určují úspěšné dokončení daného úkolu.
Očekávaný stav položky testování včetně jejího prostředí po provedení testovacího případu.
Technika odhadování pracnosti založená na expertíze, jejíž cílem je přesný odhad díky sdílení znalostí všech členů týmu.
Činnosti zaměřené na zajištění důvěry v splnění požadavků na kvalitu.
Osoba, která zaznamenává informace během schůzek zaměřených na revizi (přezkoumání).
Osoba, která zaznamenává informace během schůzek zaměřených na revizi (přezkoumání).
Výsledek hodnocení, který identifikuje nějakou důležitou otázku, problém nebo příležitost.
Plán aktivit, jehož cílem je zlepšit výkonnost a zralost procesů organizace a výsledek takového plánu.
Proces, při kterém jsou učiněna rozhodnutí a aplikována ochranná opatření, a to tak, aby došlo buďto ke snížení rizik na definovanou úroveň nebo k udržení rizik v určitých mezích.
Míra, do které lze pracovní produkt použít ve více než jednom systému nebo při vytváření dalších pracovních produktů.
Zaznamenání výskytu defektu, jeho povahy a stavu.
Zaznamenání výskytu defektu, jeho povahy a stavu.
Dokument, vytvářený v pravidelných intervalech, který obsahuje informace o postupu prací v testovacích činnostech proti výchozímu stavu, dále stav rizik a případně alternativy vyžadující rozhodnutí (obvykle managementu).
(1) Schopnost organizace ve vztahu k efektivitě a výkonnosti jejich procesů a pracovních postupů.(2) Míra spolehlivosti, s kterou komponenta nebo systém splňuje potřeby za běžných provozních podmínek.
Typ testování výkonnosti prováděného za účelem vyhodnocení chování komponenty nebo systému pří různých zátěžích, obvykle mezi očekávanými podmínkami nízkého užití, typického užití a užití ve špičce.
Stupeň dopadu, který má daný defekt na vývoj nebo fungování komponenty nebo systému.
Dokumentace výskytu, povahy a stavu incidentu.
Dokumentace výskytu, povahy a stavu incidentu.
Dokumentace výskytu, povahy a stavu incidentu.
Proces modifikace komponenty nebo systému po dodávce s cílem opravy defektů, zlepšení atributů kvality nebo přizpůsobení se změněnému prostředí.
Selhání přístupu do paměti v důsledku defektu v programové logice dynamického ukládání, kvůli kterému dochází k selhání při uvolnění paměti poté, co ji program přestane používat.
Kvalitativní nebo kvantitativní míra rizika definovaná pomocí jeho dopadu a pravděpodobností, že riziko nastane.
Specifická instance procesu testování.
Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Míra vynakládání prostředků ve vztahu k přesnosti a úplnosti, s níž uživatel dosahuje cílů.
Revizní technika, při které je pracovní produkt hodnocen z pohledu různých zúčastněných stran s cílem odvodit další pracovní produkty.
Posloupnost, ve které jsou jednotlivé operace vykonávány v rámci průběhu byznysového procesu, komponenty nebo systému.
Sada činností zaměřených na hodnocení kvality komponenty nebo systému.
Proces identifikace, zaznamenávání, klasifikace, zkoumání, řešení a uzavírání defektů.
Proces zabývající se riziky.
Proces, při kterém jsou učiněna rozhodnutí a aplikována ochranná opatření, a to tak, aby došlo buďto ke snížení rizik na definovanou úroveň nebo k udržení rizik v určitých mezích.
Činnost, která se zabývá definováním a aplikováním sady nápravných opatření s cílem dostat projekt testování do optimálního stavu v případě jeho odchylky od aktuálního plánu.
Časový interval, který začíná, když je softwarový produkt formován a končí, když již není k dispozici k užívání. Životní cyklus softwaru typicky zahrnuje fáze konceptu, požadavků, návrhu, implementace, testování, instalace a vyzkoušení, provozu a údržby a někdy také fázi stažení (z produkce). Tyto fáze se mohou překrývat nebo mohou být vykonávány iterativně.
Činnosti prováděné v každé fázi vývoje softwaru a vzájemné logické a chronologické souvislosti mezi nimi.