Terms related to Foundation Extension - Usability 2018

Skupina metodik vývoje softwaru založená na iterativním inkrementálním vývoji, kde se požadavky a řešení vyvíjejí během spolupráce v samoorganizujících a mezifunkčních týmech.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Míra, ve které je dosaženo správných a úplných cílů.
Neformální revize použitelnosti, při které jsou revidující experti v oblasti použitelnosti nebo experti dané oblasti, případně obojí.
Typ hodnocení navržený a používaný ke zlepšení kvality komponenty nebo systému, zejména pokud je stále ve fázi návrhu.
Míra, do které komponenta nebo systém poskytuje funkce, které splňují definované a očekávané (byť explicitně nepopsané) potřeby při použití za stanovených podmínek.
Nepsaná pravidla, která pomáhají dosáhnout určitého cíle.
Proces, jímž se shromažďují informace o použitelnosti systému s cílem jej zlepšit (označovaný jako formativní část) nebo posoudit jeho přínos či hodnotu systému (označovaný jako sumativní část).
Soubor prvků, ve kterých je softwarový produkt používán, tzn. uživatelé, úkoly, vybavení (hardware, software a materiál) a fyzické i sociální prostředí.
Přístup k návrhu s cílem zvýšit použitelnost softwarových produktů pomocí aplikování lidských prvků, ergonomie a znalostí či technik použitelnosti.
Systematické hodnocení nákupu, dodávky, vývoje, provozu nebo údržby softwaru, provedené jménem managementu, které sleduje postup prací, určuje stav plánů a harmonogramů, potvrzuje požadavky a jejich systémové rozložení nebo vyhodnocuje účinnost manažerských přístupů k dosažení shody se zadáním.
Systematické hodnocení nákupu, dodávky, vývoje, provozu nebo údržby softwaru, provedené jménem managementu, které sleduje postup (prací), určuje stav plánů a harmonogramů, potvrzuje požadavky a jejich systémové rozložení nebo vyhodnocuje účinnost manažerských přístupů k dosažení shody se zadáním.
Bod v časové ose projektu, ve kterém by měly být k dispozici (i přechodné) výstupy a výsledky, které jsou pro daný bod definovány.
Proces přiřazení čísla nebo kategorie entitě s cílem popsat její atributy.
Dokonalejší metoda nebo inovativní postup, který přispívá ke zlepšení výkonnosti organizace v daném kontextu, obvykle hodnocená jako nejlepší podobnými organizacemi.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt (nebo iteraci).
Požadavek na použitelnost komponenty nebo systému.
Úroveň důležitosti (obvykle z pohledu byznysu) přiřazená nějaké položce, např. defektu.
Sada provázaných aktivit, které přeměňují vstupy na výstupy
Projekt je unikátní soubor koordinovaných a řízených činností s datem zahájení a datem ukončení uskutečněných pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení času, nákladů a zdrojů.
Způsobilost softwarového produktu poskytovat správné nebo dohodnuté výsledky nebo výstupy s potřebnou mírou přesnosti.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Prvek programovacího jazyka, který je typicky nejmenší nedělitelnou spustitelnou jednotkou.
Relace testování využívaná při testování použitelnosti, v rámci které účastník provádí testy, moderování provádí moderátor a celý proces pozoruje daný počet pozorujících.
Sběr a analýza dat z testovacích aktivit a následná konsolidace dat do reportu pro zainteresované strany.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Setkání po dokončení projektu (nebo iterace), během kterého členové projektového týmu hodnotí projekt a snaží se získat ponaučení pro další projekt (nebo iteraci).
Faktor, který může v budoucnu vést k negativním důsledkům.
Dokument určující posloupnost akcí pro provedení testu použitelnosti. Moderátor ji používá k monitorování otázek vstupní, moderované a výstupní relace včetně sledování samotných úkolů testování použitelnosti.
Specifické pravidlo nebo doporučení (konkrétně definované) pro návrh uživatelského rozhraní, které ponechává pouze malý prostor pro vlastní interpretaci, takže jej různí návrháři implementují podobně. Často se používá k zajištění konzistence vzhledu a chování uživatelského rozhraní napříč systémy, které organizace vytváří.
Počítačové programy, postupy a případně související dokumenty a data týkající se provozu počítačového systému.
Dokument, který ideálně úplným, přesným a ověřitelným způsobem specifikuje požadavky, design, chování nebo jiné vlastností komponenty nebo systému. Často také postupy určující, zda tyto předpoklady (požadavky) byly splněny.
Formální, případně povinná sada požadavků vyvinutá a používaná k předepsání konzistentních přístupů ke způsobu práce nebo k poskytování pokynů (například normy ISO / IEC, IEEE standardy a organizační normy).
Typ hodnocení navržený a používaný ke shromažďování závěrů o kvalitě komponenty nebo systému v období po ukončení návrhu.
Jednoduchá desetibodová stupnice poskytující souhrnný pohled na subjektivní hodnocení použitelnosti.
Sada jednoho nebo více testovacích případů.
Nepřerušená doba strávená v provádění testů. V průzkumném testování je každá testovací relace zaměřena na (testovací) listinu (resp. z ní vychází), ale testeři mohou během ní také prozkoumat nové možnosti nebo problémy. Tester vytváří a provádí testy v reálném čase a zaznamenává jejich průběh.
Testování s cílem vyhodnotit míru, s jakou mohou být systém nebo komponenta používány určitou skupinou uživatelů ve vztahu k efektivitě, výkonnosti a spokojenosti v daném kontextu užití.
Technika testování použitelnosti, kdy účastníci testu sdílejí své myšlenky s moderátorem a pozorovateli tím, že při řešení úkolů testování použitelnosti přemýšlejí nahlas, což přispívá k jejich pochopení.
Testování s cílem zjistit lehkost, která umožňuje uživatelům s postižením používat komponentu nebo systém.
Schopnost systému nebo komponenty pokračovat v normálním provozu i přes přítomnost chybných vstupů.
Schopnost systému nebo komponenty pokračovat v normálním provozu i přes přítomnost chybných vstupů.
Vnímání a reakce konkrétního člověka vyplývající z použití nebo předpokládaného použití softwarového produktu.
Všechny komponenty systému, které poskytují uživateli informace a možnost ovládání tak, aby mohl provádět konkrétní úkoly se systémem.
Způsob hodnocení použitelnosti pomocí dotazníku, při kterém je reprezentativní vzorek uživatelů požádán o subjektivní hodnocení na základě zkušeností s používáním komponenty nebo systému.
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Součást řady pokynů pro tvorbu bezbariérového webu, zveřejněných iniciativou WAI (World Accesside Web Consortium, W3C), hlavní mezinárodní normalizační organizací pro internet. Skládají se ze souboru pokynů pro zpřístupnění obsahu, především pro osoby se zdravotním postižením.
Výsledek hodnocení, který identifikuje nějakou důležitou otázku, problém nebo příležitost.
Stupeň dopadu, který má daný defekt na vývoj nebo fungování komponenty nebo systému.
Činnost provedení testu použitelnosti specifikovaná moderátorem, kterou musí provést účastník testu během daného časového období.
Osoba, která řeší charakteristické úkoly testu použitelnosti.
Sada činností zaměřených na hodnocení kvality komponenty nebo systému.
Činnosti prováděné v každé fázi vývoje softwaru a vzájemné logické a chronologické souvislosti mezi nimi.