Terms related to Foundation Extension - Gambling Industry Tester 2018

Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Testování s cílem zjistit, zda hudba a zvukové efekty vhodně zapojí uživatele do hry a vylepší zážitek z hraní.
Nezávislé zhodnocení produktu, procesu nebo sady procesů prováděné třetí stranou s cílem ohodnocení shody se specifikacemi, standardy, smluvními dohodami nebo jinými kritérii.
Procedura s cílem zjistit, zda je osoba nebo proces tím, za koho se vydává.
Míra, do jaké komponenta nebo systém chrání informace a data tak, aby osoby příp. jiné komponenty nebo systémy měly takovou úroveň přístupu, který odpovídá druhu a úrovně autorizace.
Proces testování s cílem určit bezpečnost softwarového produktu.
Míra, v jaké je po daný časový úsek a za stanovených podmínek schopna komponenta nebo systém vykonávat požadovanou funkci.
Proces potvrzení (např. složením zkoušky), že komponenta, systém nebo osoba je ve shodě s pro ni specifikovanými požadavky.
Odpověď komponenty nebo systému na sadu vstupních hodnot nebo podmínek.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Míra, do jaké je komponenta nebo systém provozuschopný(-á) a dostupný(-á) pro užívání.
Proces záměrného přidávání defektů do systému s účelem zjištění, zda je systém schopen defekt detekovat a případně se z něj zotavit. Metoda napodobuje selhání, která by mohla v této oblasti nastat.
Proces skládání (kombinování) komponent nebo systémů do rozsáhlejších celků.
Míra, do jaké si mohou dvě nebo více komponent nebo systémů vyměňovat informace a tyto informace používat.
Míra, ve které si může komponenta nebo systém vyměňovat informace s jinými komponentami nebo systémy a/nebo provádět požadované funkce při sdílení stejného hardwarového nebo softwarového prostředí.
Skladba komponenty nebo systému, která je definována počtem, vlastnostmi a vzájemným propojením všech jeho součástí.
Sada podmínek, které určují úspěšné dokončení daného úkolu.
Sada podmínek, které určují úspěšné dokončení daného úkolu.
Testování za účelem zjištění správnosti implementace tabulky výher, výsledků generátoru náhodných čísel a výpočtů výhernosti.
Stupnice měření a metoda definovaná pro její měření.
Číslo nebo kategorie přiřazená k atributu entity na základě provedeného měření.
Organizace odpovědná za testování a certifikaci toho, že produkt (software, hardware, firmware, platforma a operační systém) dodržuje všechna lokální legislativní nařízení a omezení pro každou lokaci, kde bude užíván.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny.
Technika testování, jejíž cílem je odhalení bezpečnostních zranitelností (známých nebo neznámých) k získání neoprávněného přístupu.
Dokumentace popisující prostředky a harmonogram pro dosažení cílů testování, které mají být využívány pro účely koordinace činností testování.
Aktivita zavedení nebo aktualizace plánu testování.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda.
Míra, v jaké mohou být komponenta nebo systém použity určitými uživateli a v daném kontextu s cílem dosáhnout definovaných cílů.
Ustanovení obsahující kritéria, která mají být splněna.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Sada provázaných aktivit, které přeměňují vstupy na výstupy
Série (obvykle dat), která se zdá být náhodná, ale je ve skutečnosti generována podle nějakého předem stanoveného pořadí.
Způsobilost softwarového produktu poskytovat správné nebo dohodnuté výsledky nebo výstupy s potřebnou mírou přesnosti.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Událost, při které není komponenta nebo systém schopna/en vykonat požadovanou funkcionalitu v rámci definovaných podmínek.
Reprezentace vybraných charakteristik chování jednoho fyzického nebo abstraktního systému jiným systémem.
Zařízení, počítačový program nebo systém používaný v průběhu testování, který se chová nebo funguje jako jiný systém v případě, že disponuje sadou řízených vstupů.
Počítačové programy, postupy a případně související dokumenty a data týkající se provozu počítačového systému.
Dokument, který ideálně úplným, přesným a ověřitelným způsobem specifikuje požadavky, design, chování nebo jiné vlastností komponenty nebo systému. Často také postupy určující, zda tyto předpoklady (požadavky) byly splněny.
Formální, případně povinná sada požadavků vyvinutá a používaná k předepsání konzistentních přístupů ke způsobu práce nebo k poskytování pokynů (například normy ISO / IEC, IEEE standardy a organizační normy).
Sada jednoho nebo více testovacích případů.
Aktivita pro identifikaci testovacích podmínek pomocí analýzy báze testování.
Soubor znalostí použitý jako základ pro analýzu a návrh testů.
Provedení testovacího procesu na jednom identifikovatelném vydání (release) testovaného objektu.
Sada vstupních podmínek, vstupů, očekávaných výsledků, výstupních podmínek a případně akcí, která je vypracována na základě testovacích podmínek.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování, který má za cíl ověřit interoperabilitu (schopnost spolupráce) softwarového produktu.
Testování, který má za cíl ověřit interoperabilitu (schopnost spolupráce) softwarového produktu.
Proces testování s cílem zjistit přenositelnost softwarového produktu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování s cílem zjistit, zda může více hráčů simultánně interagovat s herním světem kasina, s počítačově ovládanými soupeři, s herními servery a spolu navzájem, to vše dle návrhu hry.
Testování s cílem vyhodnotit míru, s jakou mohou být systém nebo komponenta používány určitou skupinou uživatelů ve vztahu k efektivitě, výkonnosti a spokojenosti v daném kontextu užití.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Proces testování s cílem zjistit přenositelnost softwarového produktu.
Testování formou simulace režimů selhání nebo vyvoláním selhání v řízeném prostředí. Po selhání je testován mechanismus převzetí tak, aby bylo zajištěno, že data nejsou ztracena nebo poškozena, a že jakákoliv dohodnutá úroveň služeb je zajištěna (např. dostupnost funkcí nebo doby odezvy).
Typ integračního testu, který se zabývá verifikací rozhraní mezi komponentami nebo systémy.
Proces testování s cílem určit shodu komponenty nebo systému.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Proces testování s cílem určit spolehlivost softwarového produktu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování s cílem zjistit, zda hra vrací (zobrazuje a započítává) správné matematické výsledky na obrazovky, na účty hráčů a na účet kasina.
Testování prováděné testery z pohledu hráče s cílem validovat jeho spokojenost.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování, při němž je management, výběr, prioritizace a využívání testovacích činností a zdrojů založeno na odpovídajících typech rizik a jejich úrovních.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování s cílem určit škálovatelnost softwarového produktu.
Skupina testovacích aktivit založená na konkrétních testovacích cílech a zaměřená na konkrétní charakteristiky komponenty nebo systému.
Defekt, který nebyl odhalen v předchozí úrovni testování, jež byla zaměřená na odhalení podobného typu defektů.
Všechny komponenty systému, které poskytují uživateli informace a možnost ovládání tak, aby mohl provádět konkrétní úkoly se systémem.
Nedokonalost nebo nedostatek v pracovním produktu, na jehož základě (tento pracovní produkt) nesplňuje své specifikace nebo požadavky na něj kladené.
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Data přijatá komponentou nebo systémem z externího zdroje.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Data přenášená komponentou nebo systémem do externího místa určení.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Vlastnost testu udávající, zda bude dosaženo stejných výsledků při každém jeho provedení.
Sada podmínek, které určují úspěšné dokončení daného úkolu.
Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Činnosti prováděné v každé fázi vývoje softwaru a vzájemné logické a chronologické souvislosti mezi nimi.