Terms related to Foundation Extension - Gambling Industry Tester 2018

Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Procedura s cílem zjistit, zda je osoba nebo proces tím, za koho se vydává.
Proces testování s cílem určit bezpečnost softwarového produktu.
Proces potvrzení (např. složením zkoušky), že komponenta, systém nebo osoba je ve shodě s pro ni specifikovanými požadavky.
Odpověď komponenty nebo systému na sadu vstupních hodnot nebo podmínek.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Proces záměrného přidávání defektů do systému s účelem zjištění, zda je systém schopen defekt detekovat a případně se z něj zotavit. Metoda napodobuje selhání, která by mohla v této oblasti nastat.
Proces skládání (kombinování) komponent nebo systémů do rozsáhlejších celků.
Skladba komponenty nebo systému, která je definována počtem, vlastnostmi a vzájemným propojením všech jeho součástí.
Stupnice měření a metoda definovaná pro její měření.
Číslo nebo kategorie přiřazená k atributu entity na základě provedeného měření.
Test selhal, pokud jeho skutečný výsledek neodpovídá výsledku očekávanému.
Lidská činnost, která má za následek nesprávné výsledky.
Potvrzení pomocí zkoumání a poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny.
Technika testování, jejíž cílem je odhalení bezpečnostních zranitelností (známých nebo neznámých) k získání neoprávněného přístupu.
Aktivita zavedení nebo aktualizace plánu testování.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda, např. A>B.
Logický výraz, který je možno vyhodnodit jako Pravda nebo Nepravda, např. A>B.
Sada provázaných aktivit, které přeměňují vstupy na výstupy
Série (obvykle dat), která se zdá být náhodná, ale je ve skutečnosti generována podle nějakého předem stanoveného pořadí.
Reprezentace vybraných charakteristik chování jednoho fyzického nebo abstraktního systému jiným systémem.
Zařízení, počítačový program nebo systém používaný v průběhu testování, který se chová nebo funguje jako jiný systém v případě, že disponuje sadou řízených vstupů.
Počítačové programy, postupy a případně související dokumenty a data týkající se provozu počítačového systému.
Dokument, který ideálně úplným, přesným a ověřitelným způsobem specifikuje požadavky, design, chování nebo jiné vlastností komponenty nebo systému. Často také postupy určující, zda tyto předpoklady (požadavky) byly splněny.
Formální, případně povinná sada požadavků vyvinutá a používaná k předepsání konzistentních přístupů ke způsobu práce nebo k poskytování pokynů (například normy ISO / IEC, IEEE standardy a organizační normy).
Sada jednoho nebo více testovacích případů.
Provedení testovacího procesu na jednom identifikovatelném vydání (release) testovaného objektu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Proces testování, který má za cíl ověřit interoperabilitu (schopnost spolupráce) softwarového produktu.
Proces testování, který má za cíl ověřit interoperabilitu (schopnost spolupráce) softwarového produktu.
Proces testování s cílem zjistit přenositelnost softwarového produktu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Proces testování s cílem zjistit přenositelnost softwarového produktu.
Testování formou simulace režimů selhání nebo vyvoláním selhání v řízeném prostředí. Po selhání je testován mechanismus převzetí tak, aby bylo zajištěno, že data nejsou ztracena nebo poškozena, a že jakákoliv dohodnutá úroveň služeb je zajištěna (např. dostupnost funkcí nebo doby odezvy).
Typ integračního testu, který se zabývá testováním rozhraní mezi komponentami nebo systémy.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Proces testování s cílem určit spolehlivost softwarového produktu.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování založené na analýze vnitřní struktury komponenty nebo systému.
Testování s cílem určit škálovatelnost softwarového produktu.
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Atribut komponenty nebo systému specifikovaný nebo vyplývající z dokumentace požadavků (např. spolehlivost, použitelnost nebo designová omezení).
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Důsledek/výsledek provedení testu. Zahrnuje výstupy na obrazovce, změny dat, reporty a odeslané komunikační zprávy.
Test prošel (úspěšně), pokud jeho skutečný výsledek odpovídá výsledku očekávanému.