Linkable version of the official thing. No affiliation.

I hvilken grad en komponent eller et system kan erstatte en annen spesifisert komponent eller system for samme formål i det samme miljøet.
Et testtilfelle uten konkrete verdier for inndata og forventede resultater. Logiske operatorer definerer testtilfellene, de aktuelle verdiene er ennå ikke definert eller tilgjengelige. Når en velger konkrete verdier blir det til lavnivå testtilfelle eller konkret testtilfelle.
En uformell reviewteknikk utført av uavhengige deltakere, uten en strukturert prosess.
En uformell reviewteknikk utført av uavhengige deltakere, uten en strukturert prosess.
Sluttkriteriene som en komponent eller et system må oppfylle for å bli godkjent av en kunde, bruker eller en annen autorisert enhet.
Akseptansetesting utført for å verifisere om et system tilfredsstiller sine kontraktsmessige krav.
Formell testing med hensyn til brukerbehov, brukerkrav, myndighetskrav og kundens arbeidsprosesser som utføres for å avklare om et system oppfyller akseptansekriterier eller ikke.
En type akseptansetesting utført for å verifisere om et system tilfredsstiller sine kontraktsmessige krav.
Akseptansestesting utført for å verifisere om et system er i samsvar med relevante lover, retningslinjer og forskrifter.
Den fasen i IDEAL modellen hvor forbedringene utvikles, settes ut i praksis, og brukes på tvers i organisasjonen. Fasen består av aktivitetene: Skape løsning, pilotere/teste løsningen, forbedre løsningen og sette den ut i livet.
Bruker, person, eller system som påvirker systemet under test.
Simulert eller virkelig operasjonell testing som gjennomføres av potensielle brukere eller kunder eller et uavhengig testteam i utviklingsmiljøet, dog uavhengig av utviklingsorganisasjonen. Dette blir ofte brukt som en form for intern akseptansetesting.
Graden for innvirkning som en feil har på utviklingen eller driften av en komponent eller et system.
Et verktøy som utfører statisk analyse.
Programvareproduktets evne til å bli diagnostisert for feil, mangler e.l. eller årsaker for feil i programvaren, eller muligheten til å modifisere deler slik at de kan identifiseres.
Testing basert på systematisk analyse av for eksempel produktrisikoer eller krav.
En teststrategi hvor testteamet analyserer testbasis for å identifisere testbetingelsene.
Styrt og konsentrert innsats for å evaluere kvaliteten, spesielt påliteligheten eller sikkerheten, til et testobjekt ved å forsøke tvinge frem spesifikke problem.
Ethvert forhold som avviker fra forventningene som er basert på kravspesifikasjoner, designdokumenter, brukerdokumenter, standarder etc. eller avvik fra noens syn eller erfaring. Anomalier kan bli funnet under testing, analyse, kompilering, eller bruk av programvareprodukter eller tilhørende dokumentasjon.
Ofte brukt repeterende handling, prosess, struktur eller gjenbrukbar løsning som til å begynne med virker hensiktsmessig, men som i praksis er ineffektiv og/eller virker mot sin hensikt.
API
Akronym for Application Programming Interface.
Testing som gjennomføres ved å gi kommandoer direkte til programmets API.
En instans av den generiske arkitekturen som definerer løsningen for testautomatisering, dvs. dets nivåer, komponenter og grensesnitt.
En betingelse som ikke kan dekomponeres, dvs. en betingelse som ikke er satt sammen av to eller flere betingelser gjennom en logisk operator (AND, OR, XOR).
Programvareproduktets evne til å være attraktiv for brukeren.
En prosedyre som avgjør om en person, maskin eller en prosess faktisk er hvem eller hva den hevder å være.
I hvilken grad identiteten til en person, maskin eller ressurs kan bevises å være den som hevdes.
Bruk av automatiske verktøy for å utføre en eller flere testtilfeller, sammenligne faktiske resultater med forventede resultater og sette opp forutsetningene for testen samt andre funksjoner for å styre og rapportere.
Tillatelse gitt til en bruker eller prosess for å få tilgang til ressurser.
Fravikelse av en komponent eller et system fra dens forventede resultat, tjeneste eller output.
Enhver hendelse som skjer under testutførelse og som krever nærmere undersøkelse.
Et dokument som rapporterer en hendelse som krever undersøkelse.
Et dokument som rapporterer hvilken som helst feil i en komponent eller et system.
Et strategisk verktøy for å måle hvorvidt den operative virksomheten i et selskap er på linje med målene i forhold til selskapets visjon og strategi.
Et strategisk verktøy for å måle hvorvidt den operative virksomheten i et selskap er på linje med målene i forhold til selskapets visjon og strategi.
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
En representasjon av status for bedriftens ytelsesdata på dashbord-form.
Testing som kjører det testtilfelle som feilet siste gang testen ble kjørt, for å kontrollere at en feil er rettet.
Spesifikasjon av hvilken aktivitet en komponent eller et system som testes kan bli utsatt for i produksjon. En belastningsprofil består av et bestemt antall virtuelle brukere som utfører et definert sett transaksjoner innenfor en spesifisert tidsperiode ifølge en forhåndsdefinert bruksprofil.
En type ytelse test som måler oppførselen av en komponent eller et system med økende belastning, for eksempel antall parallelle brukere og/eller antall transaksjoner for å bestemme hva slags belastning testobjektet kan håndtere.
I hvilken grad en komponent eller et system beskytter brukere mot å gjøre feil.
Et punkt i programmet der kontrollflyt har to eller flere alternative veier. En plass med to eller flere linker til forskjellige grener i programmet.
Prosenten av alle betingelsesresultater og beslutningsresultater som er utført av en testsuite. 100% beslutnings-betingelsesdekning impliserer både 100% betingelsesdekning og 100% beslutningsdekning.
En strukturell testdesignteknikk der testtilfelle blir konstruert for å utføre resultatene av betingelser og beslutninger.
Prosenten av beslutningsresultater som har blitt utført av en testsuite. 100% beslutningsdekning impliserer både 100% forgreningsdekning og 100% programinstruksjonsdekning.
Resultat av en beslutning i et program, som dermed bestemmer hvilken vei utførelsen fortsetter.
En tabell som viser kombinasjoner av inputs og/eller hendelser (årsaker) med deres tilhørende output og/eller virkninger (aksjoner), som kan brukes for å konstruere testtilfelle.
En svart boks testdesignteknikk der testtilfeller blir konstruert for å utføre kombinasjoner av input og/eller hendelser (årsaker) som vises i en beslutningstabell.
En strukturell (hvit boks) testdesignteknikk der testtilfeller blir konstruert for å utføre beslutningsresultater.
En overlegen metode eller innovativ praksis som bidrar til å forbedre ytelsen til en organisasjon under en gitt kontekst, vanligvis anerkjent som "best" av andre tilsvarende organisasjoner.
Operasjonell testing ved potensielle og/eller eksisterende brukere eller kunder på en ekstern plattform som ikke er involvert i utviklingen. Betatest skal finne ut om en komponent eller et system oppfyller brukerens eller kundens behov og passer inn i forretningsprosessen. Betatesting blir ofte brukt som en form for ekstern ?akseptansetesting av standardprogrammer? for å få tilbakemelding fra markedet.
Et logisk uttrykk som kan evalueres til sann eller feil, for eksempel A>B.
Prosenten av betingelsesresultater (rett og feil) som har blitt utført av en testsuite. 100% betingelsesdekning krever at hver enkel betingelse i hver forgrening i programmet blir testet for sann og feil.
Prosenten av kombinasjoner av alle enkle betingelsesresultater i en programinstruksjon som har blitt utført av en testsuite. 100% slik dekning impliserer 100% (eng.) condition determination coverage.
En strukturell testdesignteknikk der testtilfelle blir konstruert for å utføre kombinasjoner av resultatene av enkle betingelser (i en programinstruksjon).
Framgangsmåte til å avlede og velge testtilfelle basert på en analyse av spesifikasjonen, enten funksjonell eller ikke funksjonell, av en komponent eller et system uten referanse til den interne strukturen.
I hvilken grad en komponent eller et system kan brukes av bestemte brukere for å oppnå bestemte mål i en spesifisert brukskontekst.
Et programvareprodukts evne til å muliggjøre for brukeren å benytte og styre det.
Testing for å finne ut i hvilken grad er programvareprodukt lett å lære, å forstå, lett å drifte og tilfredstillende for brukerne under spesifiserte betingelser.
Akseptansetesting utført av fremtidige brukere i et (simulert) driftsmiljø med fokus på brukernes krav og behov.
Et syn på kvalitet, der kvalitet er evnen til å tilfredsstille behov og ønsker til bruker(e). Et produkt eller en tjeneste som ikke oppfyller brukernes behov vil sannsynligvis ikke finne noen brukere. Dette er en kontekstavhengig, betinget tilnærming til kvalitet siden ulike forretningsegenskaper krever ulike egenskaper ved et produkt
Alle komponenter i et system som gir brukeren informasjon og styringsmuligheter til å utføre bestemte oppgaver med systemet.
Et overordnet bruker- eller forretningskrav, vanligvis brukt i smidig programvareutvikling. Består typisk av en eller flere setninger i dagligtale eller forretningens språk og tar for seg hvilken funksjonalitet brukeren trenger, med begrunnelse. Inkluderer også ikke-funksjonelle kriterier og akseptansekriterier.
En persons oppfatninger og respons på bruk eller forventet bruk av et programvareprodukt.
En svart boks testdesignteknikk der testtilfeller utformes for å utføre brukerscenarier.
I hvilken grad en komponent eller et system kan brukes av bestemte brukere for å oppnå bestemte mål i en spesifisert brukskontekst.
Testing for å finne ut i hvilken grad er programvareprodukt lett å lære, å forstå, lett å drifte og tilfredstillende for brukerne under spesifiserte betingelser.
I hvilken grad en komponent eller et system kan brukes av bestemte brukere for å oppnå bestemte mål i en spesifisert brukskontekst.
Testing for å evaluere i hvilken grad systemet kan brukes effektivt og tilfredsstille spesifiserte brukere i en spesifikk brukskontekst.
Fremstilling av et avgrenset sett oppgaver utført av en komponent eller et system, som kan være basert på brukeres atferd ved interaksjon med komponenten eller systemet, og sannsynligheten for at de inntreffer. En oppgave er logisk, heller enn fysisk, og kan bli utført over flere maskiner eller i uavhengige tidssegmenter.
Prosessen med å utvikle og implementere en bruksprofil.
En rekkefølge av transaksjoner i dialogen mellom en bruker og et system med konkrete resultater.
En svart boks testdesignteknikk der testtilfeller utformes for å utføre brukerscenarier.
Bug
En mangel eller feil i en komponent eller system som kan forårsake at komponenten eller systemet ikke oppfyller sin påkrevde funksjon, for eksempel en feil programinstruksjon, programlinje eller datadefinisjon. Dersom koden der en defekt befinner seg blir utført, kan den forårsake et problem i komponenten eller systemet.
Et diagram som viser gjenstående innsats mot tid i en sprint (iterasjon). Det viser status og prognose for fullføring av oppgavene i sprinten. X-aksen representerer typisk dager i sprinten, mens Y-aksen er gjenværende innsats (vanligvis i timer eller kravpoeng (story points)).
Et sett av automatiserte tester som validerer integriteten til hver nye bygg av programvare og bekrefter dens kjernefunksjonalitet, stabilitet og testbarhet. Det er praksis ved høy frekvens av nye bygg av programvare (f.eks i smidige prosjekter), og det kjøres på alle nye bygg før de blir frigitt for videre testing.
Et rammeverk som beskriver nøkkelelementene i en effektiv produktutviklings- og vedlikeholdsprosess. Modellen dekker mønsterpraksis for planlegging, utvikling og styring av produktutvikling og vedlikehold.
Forkortelse for Computer Aided Software Engineering
Forkortelse for Computer Aided Software Testing.
Prosenten av sekvenser av N+1 overganger i et tilstandsdiagram som har blitt utført av en testsuite.
Testing som gjennomføres ved å sende kommandoer til programvaren som testes gjennom et dedikert kommandolinjegrensesnitt.
En innholdsbasert modell for forbedring av testprosessen som tar utgangspunkt i tolv kritiske prosesser. Disse omfatter synlige prosesser der kompetanse vurderes av kollegaer og ledelse, samt virksomhetskritiske prosesser der ytelsen påvirker selskapets lønnsomhet og omdømme.
Utnyttelse av en sårbarhet som lar angripere sette inn ondsinnet kode på et ellers godartet nettsted.
En utviklingsaktivitet der et fullstendig system blir kompilert og sammensatt hver dag (ofte over natten), slik at et konsistent system som inneholder de siste endringene er tilgjengelig til enhver tid.
En representasjon av resultatene fra dynamiske målinger av driften for en organisasjon eller aktivitet. Ved hjelp av beregninger representert ved metaforer som visuelle «ringer», «tellere», og andre enheter som ligner på dashbordet i en bil, gjøres effekten av hendelser eller aktiviteter lett å forstå og relatert til operasjonelle mål.
En utførbar programinstruksjon der en variabel får en verdi. (Anmerkning: Ikke en deklarasjon, men tilordningen av en verdi!)
En teknikk for å programmere automatiske tester der inputverdier og forventede resultater blir lagret i tabeller eller regneark, slik at et enkelt testskript kan utføre alle testene i tabellen. Datadrevet test blir ofte brukt for å støtte bruk av testutførelsesverktøy som verktøy for innspilling og avspilling.
En abstrakt representasjon av sekvensen og de mulige endringene av tilstanden til dataobjekter, der tilstandene er initialisering, bruk eller sletting.
En form for statisk analyse basert på definisjon og bruk av variablene.
En strukturell testdesignteknikk der testtilfelle blir konstruert for å utføre par av definisjon og bruk av variable.
Et verktøy brukt av programmerere for å reprodusere feil, analysere tilstanden til programmet og finne den tilhørende feil. Slike verktøy gjør det mulig for programmerere å utføre programmet linje for linje eller instruksjon for instruksjon, stoppe programmet hvor som helst og å analysere og manipulere verdiene til variable.
Prosessen med å finne, analysere og ta bort årsaken til feilsituasjoner i programvare.
Et verktøy brukt av programmerere for å reprodusere feil, analysere tilstanden til programmet og finne den tilhørende feil. Slike verktøy gjør det mulig for programmerere å utføre programmet linje for linje eller instruksjon for instruksjon, stoppe programmet hvor som helst og å analysere og manipulere verdiene til variable.
En mangel eller feil i en komponent eller system som kan forårsake at komponenten eller systemet ikke oppfyller sin påkrevde funksjon, for eksempel en feil programinstruksjon, programlinje eller datadefinisjon. Dersom koden der en defekt befinner seg blir utført, kan den forårsake et problem i komponenten eller systemet.
En flerfaglig gruppe interessenter som styrer og kontrollerer håndtering av de rapporterte feilene fra første avdekking til endelig lukking (feilretting, overføring av feil til senere endringsbehandling eller avvisning av feil). I noen tilfeller er dette samme gruppe som konfigurasjonskontrollråd.
Forbindelsen mellom en variabel og dens neste bruk. Bruken kan være for å beregne et resultat («beregningsbruk») eller for å velge hvilken sti som skal utføres videre («predikatbruk»).
Generiske og spesifikke betingelser for å tillate at en prosess blir offisielt avsluttet og som de ulike interessentene er blitt enige om. Målet med sluttkriterier er å forhindre at en oppgave blir ansett som avsluttet når det fortsatt finnes utestående deler av oppgaven som ikke er avsluttet. Sluttkriterier blir brukt i testingen for å rapportere mot og for å planlegge når en skal stoppe testingen.
Graden, uttrykt som prosent, til hvilken en spesifisert testdekningsenhet har blitt oppnådd av en testsuite. For eksempel i hvilken grad strukturen eller koden er utført under testen.
En iterativ prosess for problemløsning på fire steg (eng. Plan-Do-Check-Act, eller PDCA), typisk brukt ved prosessforbedring.
En iterativ prosess for problemløsning på fire steg (eng. Plan-Do-Check-Act, eller PDCA), typisk brukt ved prosessforbedring.
En iterativ prosess for problemløsning på fire steg (eng. Plan-Do-Check-Act, eller PDCA), typisk brukt ved prosessforbedring.
Et testtilfelle med konkrete verdier for inndata og forventede resultater.
Fasen i IDEAL modellen hvor det fastslås hvor man er i forhold til hvor man ønsker å være. Fasen består av aktivitetene å beskrive nåsituasjon, ønsket situasjon og anbefalinger.
En svart boks testdesignteknikk for å identifisere effektive testtilfeller hvor flere ulike variabler kan eller bør testes sammen. Teknikken bygger på og generaliserer ekvivalensklasseinndeling og grenseverdianalyse.
Et sikkerhetsangrep som har til hensikt å overbelaste systemet med forespørsler slik at legitime forespørsler ikke kan betjenes.
Driftstesting i akseptansetestingen. Utføres vanligvis i et (simulert) driftsmiljø av operatør og/eller systemadministrator med fokus på driftsaspekter, som for eksempel gjenopprettelse, ressursbruk, installerbarhet og oppfyllelse av tekniske krav.
Hardware- og softwareprodukter installert på brukerens eller kundens plattform der komponenten eller systemet under test vil bli brukt. Programvaren kan inkludere operativsystemer, databasesystemer og andre applikasjoner.
Testing som kjøres i driftmiljøet.
En programvarekomponent eller et testverktøy som erstatter en komponent som styrer og/eller kaller opp en komponent eller et system under test.
Prosessen der en evaluerer oppførsel, for eksempel bruk av minne eller CPU, for en komponent eller et system under kjøring.
Testutføring av en programvarekomponent eller et system.
Evne til å produsere et planlagt og forventet resultat.
En egenskap som har med et objekts kvalitet å gjøre.
En egenskap som har med et objekts kvalitet å gjøre.
Et programvareprodukt sin evne til å tilby et passende sett av funksjoner for bestemte oppgaver og brukermål.
En uformell testdesignteknikk hvor testeren aktivt kontrollerer testdesignet under kjøring av testene, og bruker informasjonen til å designe nye og bedre tester.
En metode for programvareutvikling innenfor smidig programvareutvikling, hvor programmering i par, omfattende kodegjennomganger, enhetstesting av all kode og enkel og klar kode står sentralt.
I hvilken grad identiteten til en person, maskin eller ressurs kan bevises å være den som hevdes.
En del av en input- eller outputdomene for hvilken komponent eller systemet antas å ville oppføre seg likedan, basert på kunnskap om spesifikasjonen.
Prosenten av ekvivalensklassene som er blitt utført av en testsuite.
En svart boks testdesignteknikk der testtilfeller blir konstruert for å utføre representanter for ekvivalensklasser. I prinsipp blir testtilfellene konstruert for å utføre hver klasse minst en gang.
Evnen, kapasiteten og ferdighetene til å identifisere, vurdere og håndtere egne og andres følelser, og for grupper.
Et apparat, program eller system som mottar den samme input og produserer den samme output som et gitt system.
En type testing initiert av endring i en komponent eller et system.
En kontrollert måte for å bevirke en forandring, eller en foreslått endring, til et produkt eller tjeneste.
Programvareproduktets evne til å muliggjøre implementasjon av spesifiserte modifikasjoner.
Et minimalt stykke software som kan testes isolert.
Testing som utføres for å finne feil i grensesnittene og samspillet mellom integrerte komponenter.
Test av individuelle programvarekomponenter
En stor brukerhistorie som ikke kan leveres i en enkelt iterasjon, eller som er stor nok til at den kan deles opp i flere mindre brukerhistorier.
Prosedyre for å utlede og/eller velge testtilfeller basert på testerens erfaring, kunnskap og intuisjon.
Prosedyre for å utlede og/eller velge testtilfeller basert på testerens erfaring, kunnskap og intuisjon.
Gjennomføring av tester hvor testere bruker tidligere erfaringer, kunnskaper og intuisjon.
En prosedyre for å utlede og/eller velge testtilfeller basert på testerens erfaring, kunnskap og intuisjon.
Møte i slutten av et prosjekt hvor medlemmene evaluerer prosjektet og summerer opp erfaringer for bruk i neste prosjekt.
I hvilken grad et brukergrensesnitt muliggjør behagelig og tilfredsstillende interaksjon for brukeren.
En fase i IDEAL der man planlegger hvordan man skal nå sine mål. Fasen består i å prioritere, utvikle en fremgangsmåte og planlegge handlinger.
Betingelser i omgivelsene og tilstanden som må være oppfylt etter utføring av en test eller en samling tester. Resultater som programmet garanterer.
I hvilken grad handlingene til en enhet kan spores entydig til den samme enheten.
Et ikke-normativt rammeverk for en organisasjons kvalitetssystem. Modellen er definert og eies av European Foundation for Quality Management, basert på fem 'virkemiddel' kriterier (som dekker hva en organisasjon gjør), og fire 'resultat' kriterier (som dekker hva en organisasjon oppnår).
Evnen til et programvareprodukt å reetablere et spesifisert ytelsesnivå og gjenopprette data som var affisert av et sammenbrudd.
En gjennomgang av programvare produsert av kollega i den hensikt å identifisere feil og forbedringer. Eksempler er inspeksjon, teknisk gjennomgang.
Testing hvor man simulerer ulike feilmoduser eller forårsaker feilsituasjoner i et kontrollert miljø. Hensikt med testingen er å verifisere at gjenopprettelsen fungerer slik at ingen data går tapt eller blir ødelagt og at avtalte tjenestenivåer opprettholdes (f.eks. funksjonell tilgjengelighet eller svartider).
Systematisk framgangsmåte for å identifisere risiko og for å analysere mulige måter for et program å feile på og for å forbygge deres opptreden.
Testobjektets produserte eller observerte oppførsel under test.
En teknikk for å beskrive risikoelementene. Resultatet vil påvirke metodene for utvikling og testing av et system.
Prosentandelen av feil som blir rettet i den samme fasen i programvarens livssyklus som de ble introdusert i.
Leder for en inspeksjon eller en annen granskingsprosess.
Antall feil funnet av en testfase eller et testnivå, dividert med antallet funnet (samme antall som før nevnt) pluss antall feil funnet senere. Akronymet står for "Defect Detection Percentage".
En mangel eller feil i en komponent eller system som kan forårsake at komponenten eller systemet ikke oppfyller sin påkrevde funksjon, for eksempel en feil programinstruksjon, programlinje eller datadefinisjon. Dersom koden der en defekt befinner seg blir utført, kan den forårsake et problem i komponenten eller systemet.
En menneskelig handling som fører til et galt resultat.
Fravikelse av en komponent eller et system fra dens forventede resultat, tjeneste eller output.
Testresultat som feilaktig godkjenner en test, og mislykkes i å identifisere eksisterende feil i testobjektet.
Testresultat som feilaktig godkjenner en test, og mislykkes i å identifisere eksisterende feil i testobjektet.
Testresultat som feilaktig fører til en feilrapport selv om slik feil ikke eksisterer i testobjektet .
Testresultat som feilaktig fører til en feilrapport selv om slik feil ikke eksisterer i testobjektet .
Prosedyre for å utlede og/eller velge testtilfeller rettet inn mot en eller flere typer feil, hvor testtilfeller utarbeides basert på kunnskap om den spesifikke feiltypen.
Prosedyre for å utlede og/eller velge testtilfeller rettet inn mot en eller flere typer feil, hvor testtilfeller utarbeides basert på kunnskap om den spesifikke feiltypen.
En testteknikk der testtilfeller utvikles basert på kunnskap om en spesifikk feiltype.
Antall feil funnet av en testfase eller et testnivå, dividert med antallet funnet (samme antall som før nevnt) pluss antall feil funnet senere. Akronymet står for "Defect Detection Percentage".
En teknikk for testdesign der erfaringen til testeren blir brukt for å forutse hva slags feil som kan være tilstede i komponenten eller systemet under test som et resultat av feil som er gjort, og for å lage tester som finner disse.
Prosessen med å oppdage, undersøke og behandle feil. Dette inkluderer å beskrive feil, klassifisere de og identifisere deres alvorlighet.
Et verktøy som hjelper til å holde styr på hendelser og feil oppdaget under testing (og annetsteds). Slike verktøy har ofte muligheter å følge opp arbeidsgangen med å rapportere feil og forfølge arbeidsgangen med å undersøke og rette disse, teste deres rettelse og rapportere omkring de.
Prosessen der en med vilje legger inn feil i et system med hensikt å verifisere om systemet kan finne feilen og, hvis nødvendig, kan gjenopprettes ut fra feilsituasjonen. Feilinjeksjon blir ofte brukt for etterligning av feil som kan oppstå i produksjon.
Kilden til en feil, slik at hvis denne er fjernet, vil også forekomsten av denne type feil være fjernet eller redusert.
Den fysiske eller funksjonelle manifestasjon av et problem. Et system i feilmodus kan f.eks. være unormalt tregt, gi feil utdata, eller kjøringen kan være fullstendig terminert.
Et dokument som rapporterer hvilken som helst feil i en komponent eller et system.
Forholdstall mellom antall feil av en gitt kategori og en annen måleenhet. For eksempel feil pr. tidsenhet, feil pr. antall transaksjoner, feil pr. antall utførelser.
En hendelse der en komponent eller et system ikke utfører en påkrevd funksjon innenfor angitte rammer.
Prosessen med å oppdage, undersøke og behandle feil. Dette inkluderer å beskrive feil, klassifisere de og identifisere deres alvorlighet.
En flerfaglig gruppe interessenter som styrer og kontrollerer håndtering av de rapporterte feilene fra første avdekking til endelig lukking (feilretting, overføring av feil til senere endringsbehandling eller avvisning av feil). I noen tilfeller er dette samme gruppe som konfigurasjonskontrollråd.
Prosessen der en med vilje legger inn feil i et program eller system med den hensikt å måle hvor mange av disse som blir funnet og rettet under en senere evaluering eller test. Dette for å estimere gjenværende antall feil. Feilsåing er typisk del av lavere testnivåer (pre release) og kan gjennomføres på alle disse testnivåer (enhetstest, integrasjonstest eller systemtest).
Verktøy for å legge inn kunstige defekter i en komponent eller et system.
Antall defekter eller feil identifisert i en komponent eller et system dividert med størrelsen på komponenten eller systemet (uttrykt i standardiserte størrelser, for eksempel kodelinjer, antall klasser eller funksjonspunkter).
Evnen til et programvareprodukt til å opprettholde et spesifisert nivå av funksjon og ytelse når feil er tilstede eller når dens spesifiserte grensesnitt ikke fungerer som forutsatt.
Systemets eller komponentens evne til å fortsette normal drift selv om feilaktige input blir gitt.
En teknikk som brukes til å analysere de mulige virkningene av feil (defekter). Viser hvordan logiske forbindelser mellom avvik og menneskelige feil kan samvirke slik at spesifikke feil oppstår.
Operasjonell testing ved potensielle og/eller eksisterende brukere eller kunder på en ekstern plattform som ikke er involvert i utviklingen. Betatest skal finne ut om en komponent eller et system oppfyller brukerens eller kundens behov og passer inn i forretningsprosessen. Betatesting blir ofte brukt som en form for ekstern ?akseptansetesting av standardprogrammer? for å få tilbakemelding fra markedet.
En grafisk representasjon for å organisere og vise sammenhenger mellom forskjellige mulige feilkilder. Mulige feilkilder kategoriseres i en horisontal trestruktur, med den (mulige) feilkilden som rot.
En person som implementerer forbedringer i testprosessen basert på en testforbedringsplan.
Betingelser i omgivelsene og tilstanden som må være oppfylt før komponenten eller systemet kan bli utført med en bestemt test eller samling tester.
En basisblokk i et program som kan bli valgt for utføring basert på en programkonstruksjon der en av to eller flere alternative programveier er tilgjengelig, for eksempel case, jump, go to, if-then-else.
Prosenten av beslutningsresultater som har blitt utført av en testsuite. 100% beslutningsdekning impliserer både 100% forgreningsdekning og 100% programinstruksjonsdekning.
Prosenten av forgreninger som har blitt utført av en testsuite. 100% forgreningsdekning impliserer 100% beslutningsdekning og 100% programinstruksjonsdekning.
En hvit boks testdesignteknikk der testtilfeller blir laget for å utføre forgreninger.
En gransking karakterisert ved dokumenterte prosedyrer og krav, for eksempel inspeksjon.
En gransking karakterisert ved dokumenterte prosedyrer og krav, for eksempel inspeksjon.
En form for review som følger en definert prosess og hvor resultatet dokumenteres formelt.
Et programvareprodukts evne til å gi brukeren mulighet til å forstå om produktet er brukbart og hvordan det kan brukes for spesifikke oppgaver og betingelsene som knytter seg til bruken.
I hvilken grad en komponent eller et system sikrer at data bare er tilgjengelig for dem som er autorisert til å ha tilgang.
Oppførselen som blir forutsagt av spesifikasjonen eller en annen kilde, når en komponent eller et system blir utført under spesifiserte betingelser.
Den påkrevde tilstanden som et testelement og dets miljø skal ha før testutførelsen.
Betingelser i omgivelsene og tilstanden som må være oppfylt før komponenten eller systemet kan bli utført med en bestemt test eller samling tester.
Oppførselen som blir forutsagt av spesifikasjonen eller en annen kilde, når en komponent eller et system blir utført under spesifiserte betingelser.
En testrapport produsert med jevne mellomrom om fremdriften av testaktiviteter mot en base, risiko og alternativer som krever en beslutning.
En liste aktiviteter, oppgaver eller hendelser i testprosessen, med identifikasjon av deres planlagte tid og/eller dato for start og slutt, samt deres gjensidige avhengigheter.
Et kvalitetsaspekt der kvalitet blir målt i forhold til i hvilken grad et produkt eller tjeneste er i overensstemmelse med tilsiktet design og kravene. Kvalitet oppstår som følge av prosessen (prosessene) som er anvendt.
En testtilnærming der testsuiten omfatter alle kombinasjoner av inputverdier og forutsetninger.
Evnen til et programvareprodukt til å muliggjøre funksjoner som oppfyller nedskrevne eller impliserte behov når programmet brukes under spesifiserte betingelser.
Iterativ og inkrementell programvare utviklingsprosess drevet av kundens verdsatte funksjonalitet. Funksjonalitetsdrevet utvikling er mest brukt i smidig programvareutvikling.
Evnen til et programvareprodukt til å muliggjøre funksjoner som oppfyller nedskrevne eller impliserte behov når programmet brukes under spesifiserte betingelser.
I hvilken grad funksjonene forenkler utførelsen av spesifiserte oppgaver og oppnåelsen av mål.
I hvilken grad samlet funksjonalitet dekker alle spesifiserte oppgaver og brukernes forventninger.
En integrasjonsmetode som kombinerer komponentene eller systemene med den hensikt å få basisfunksjonaliteten til å fungere tidlig.
I hvilken grad en komponent eller et system gir korrekte resultater med tilstrekkelig grad av presisjon.
Testing basert på en analyse av spesifikasjonen av funksjonaliteten av en komponent eller system.
Fravær av urimelig risiko på grunn av farer som er forårsaket av funksjonsfeil i elektriske og/eller elektroniske systemer.
Et krav som spesifiserer en funksjon som et system eller en komponent må utføre.
En metode som er bestemt for å måle omfanget av funksjonalitet av et informasjonssystem, Målingen er uavhengig av teknologi. Denne målingen kan brukes som en basis for måling av produktivitet, estimering av nødvendige ressurser, og prosjektstyring.
Et resultat av en evaluering som identifiserer en viktig utfordring, et problem eller en mulighet.
En representasjon av lagene, komponentene og grensesnittene til en arkitektur for testautomatisering, som åpner for en strukturert og modulær tilnærming til å gjennomføre testautomatisering.
I hvilken grad et arbeidsresultat kan brukes i mer enn ett system, eller til å bygge andre arbeidsresultater.
I hvilken grad et arbeidsresultat kan brukes i mer enn ett system, eller til å bygge andre arbeidsresultater.
I hvilken grad brukere kan gjenkjenne om en komponent eller et system er egnet for deres behov.
Evaluering av et produkt eller prosjektstatus for å finne avvik fra planlagte resultater og for å anbefale forbedringer. Eksempler er ledelsesgjennomganger, uformelle gjennomganger, tekniske gjennomganger, inspeksjoner og walkthrough.
En detaljert presentasjon som gjøres av forfatteren av et dokument for å samle informasjon og synspunkter og for å etablere en felles forståelse av dets innhold.
Testing hvor man simulerer ulike feilmoduser eller forårsaker feilsituasjoner i et kontrollert miljø. Hensikt med testingen er å verifisere at gjenopprettelsen fungerer slik at ingen data går tapt eller blir ødelagt og at avtalte tjenestenivåer opprettholdes (f.eks. funksjonell tilgjengelighet eller svartider).
Testing basert på analysen av komponentens eller systemets interne struktur.
En tilnærming til måling av programvare ved å bruke en tre-delt modell: Konseptuelt nivå (mål), operasjonelt nivå (spørsmål) og kvantitativt nivå (metrikk).
Beslutningsregler som brukes for å bestemme om et testobjekt eller en feature har klart eller ikke klart en test (skal betraktes som godkjent).
En test blir ansett som godkjent når dens aktuelle resultat stemmer med det forventede resultat.
En test blir ansett som godkjent når dens aktuelle resultat stemmer med det forventede resultat.
Hvor mye et testobjekt blir modifisert for å kunne testes automatisk.
Akronym for Graphical User Interface.
Evaluering av et produkt eller prosjektstatus for å finne avvik fra planlagte resultater og for å anbefale forbedringer. Eksempler er ledelsesgjennomganger, uformelle gjennomganger, tekniske gjennomganger, inspeksjoner og walkthrough.
Et dokument som beskriver tilnærmingsmåte, ressurser og tidsplanen for planlagte granskingsaktiviteter. Der fastsettes bl.a.: dokumenter og kode som skal granskes, granskingstyper som skal brukes, deltakere, samt start- og sluttkriterier brukt i formell gransking, og en begrunnelse for hvorfor disse ble valgt. Granskingsplanen er resultatet fra granskingens planleggingsprosess.
En type integrasjonstesting som tar for seg av testing av grensesnitt mellom komponenter eller systemer.
En input eller output verdi som er på grensen av en ekvivalensinndeling eller som er i den minst mulige avstanden til en slik grense, for eksempel minimum eller maksimum verdi av et verdiområde.
En svart boks testdesignteknikk der testtilfelle blir laget basert på grenseverdier.
GUI
Akronym for Graphical User Interface.
Testing som gjennomføres ved å betjene programvaren under test ved å bruke dets grafiske brukergrensesnitt
Enhver hendelse som skjer under testutførelse og som krever nærmere undersøkelse.
Et verktøy som legger til rette for registrering og oppfølging av status for hendelser og feil.
Et dokument som rapporterer en hendelse som krever undersøkelse.
En generelt anerkjent tommelfingerregel som hjelper deg med å oppnå et mål.
En statisk granskingsteknikk med formål å avdekke problemer med brukbarhet i brukergrensesnitt eller i design av brukergrensesnitt. Med denne teknikken undersøker revisorer om et brukergrensesnitt samsvarer med anerkjente prinsipper for brukbarhet (brukervennlighet) (de så kalte ?heuristikker?, tommelfingerregler).
Sporing av krav for et testnivå gjennom lagene i testdokumentasjonen (for eksempel testplan, testdesign, testtilfelle og testprosedyre eller testskript).
En testplan som adresserer flere eller alle nivåer av testingen.
Prosedyre for å avlede og konstruere testtilfelle basert på en analyse av komponentens eller systemets interne struktur.
Testing basert på analysen av komponentens eller systemets interne struktur.
Et programvareprodukt som er utviklet for det generelle markedet, altså for et stort antall kunder, og som blir levert til mange kunder i identisk format. Akronymet COTS står for "Commercial Off-The-Shelf software".
En peker innenfor en webside eller et dokument som leder til andre websider eller dokumenter.
Verktøy som sjekker at det ikke er noen brutte hyperlenker på en webside.
Et testtilfelle uten konkrete verdier for inndata og forventede resultater. Logiske operatorer definerer testtilfellene, de aktuelle verdiene er ennå ikke definert eller tilgjengelige. Når en velger konkrete verdier blir det til lavnivå testtilfelle eller konkret testtilfelle.
En organisatorisk modell som fungerer som en veiviser for å initiere, planlegge og implementere prosessforbedringer. IDEAL-modellen har navnet sitt etter de engelske ordene for de fem fasene som beskrives: "initiating, diagnosing, establishing, acting and learning".
I hvilken grad handlinger eller hendelser kan bevises å ha funnet sted, slik at handlingene eller hendelsene ikke kan bestrides senere.
Testing av alt annet enn funksjonalitet.
Et mål som kan brukes til å beregne eller forutsi en annen størrelse.
Fasen i IDEAL der grunnlaget for en vellykket forbedringsjobb gjøres. I denne fasen å bestemmes konteksten for forbedringen og det tilrettelegges for forbedringsprosessen.
En utviklingsmodell der et prosjekt blir delt i en serie av del-leveranser (inkrementer). Hver av disse leverer en del av funksjonaliteten av de totale prosjektkrav. Kravene blir prioritert og del-leveransene implementerer og leverer disse i prioritert rekkefølgen. I noen (men ikke alle) versjoner av denne livssyklusmodellen følger hvert delprosjekt sin egen ?mini-V-modell? med sin egen design-, implementasjons- og testfase.
En variabel (lagret i eller utenfor en komponent) som leses av en komponent.
Et konkret eksempel for inndata.
En prosessmodell som gir en detaljert beskrivelse av god ingeniørpraksis, f.eks, fremgangsmåter for testing.
Innsatsen som kreves for å kjøre tester manuelt.
En måte å automatisere test på der input til testobjektet blir tatt opp under manuell testing for å generere et automatisert testskript som kan utføres senere (dvs. avspilles igjen).
En variabel (lagret i eller utenfor en komponent) som leses av en komponent.
Test som utføres av personer som er samlokalisert med prosjektteamet men ikke intern ansatt.
En type gransking som baserer seg på visuell undersøkelse av dokumenter for å finne feil, for eksempel avvik fra standarder eller spesifikasjoner eller avvik fra høyere nivå dokumentasjon. Den mest formelle granskingsteknikken. Alltid basert på dokumenterte prosedyrer.
Leder for en inspeksjon eller en annen granskingsprosess.
Person som er involvert i en gransking og som skal identifisere og beskrive avvik i produktet eller prosjektet under gransking.
Medfølgende instruksjoner på et hvilket som helst medium som skal hjelpe den som installerer gjennom installasjonsprosessen. Dette kan være direkte anvisninger, en trinnvis prosedyre, en automatisert installasjonsveiviser (wizard) eller en liknende prosessbeskrivelse.
Medfølgende programvare på et hvilket som helst medium som leder den som installerer gjennom installasjonsprosessen. Normalt utfører denne installasjonsprosessen, gir tilbakemelding om dens resultater og spør om valg.
Medfølgende instruksjoner på et hvilket som helst medium som skal hjelpe den som installerer gjennom installasjonsprosessen. Dette kan være direkte anvisninger, en trinnvis prosedyre, en automatisert installasjonsveiviser (wizard) eller en liknende prosessbeskrivelse.
Medfølgende programvare på et hvilket som helst medium som leder den som installerer gjennom installasjonsprosessen. Normalt utfører denne installasjonsprosessen, gir tilbakemelding om dens resultater og spør om valg.
Et programvareprodukts evne til å bli installert i en spesifisert omgivelse.
Effekten en "probe" (sonde, måleverktøy, instrument) har på komponenten eller systemet som måles. F.eks. kan aktiv måling av ytelse med måleverktøy påvirke ytelsen negativt, forhåpentligvis marginalt.
Prosessen der en setter sammen komponenter eller systemer til større enheter.
Test som utføres for å finne feil i grensesnitt og samspillet mellom integrerte komponenter eller systemer.
En form for integrasjonstesting, der integrasjonen av alle noder som er koplet til en gitt node blir testet.
En type integrasjonstesting der alle nodene som kobles til et gitt knutepunkt er grunnlaget for integrasjonstesting.
I hvilken grad en komponent eller et system kun tillater autorisert tilgang og modifisering av en komponent, et system eller data.
Et programvareprodukts evne til å samhandle med en eller flere spesifiserte komponenter eller systemer.
Prosessen der en tester et programvareprodukt for å fastslå dets evne til å samhandle.
Prosessen der en med vilje legger inn feil i et program eller system med den hensikt å måle hvor mange av disse som blir funnet og rettet under en senere evaluering eller test. Dette for å estimere gjenværende antall feil. Feilsåing er typisk del av lavere testnivåer (pre release) og kan gjennomføres på alle disse testnivåer (enhetstest, integrasjonstest eller systemtest).
Et system som overvåker aktiviteter på de 7 lagene i OSI-modellen, fra nettverk til applikasjonsnivå, for å oppdage brudd på sikkerhetspolicy.
En grafisk representasjon for å organisere og vise sammenhenger mellom forskjellige mulige feilkilder. Mulige feilkilder kategoriseres i en horisontal trestruktur, med den (mulige) feilkilden som rot.
En utviklingsmodell hvor et prosjekt deles opp i iterasjoner ("gjentakelser"). En iterasjon er en komplett utviklingssyklus hvor resultatet er en (intern eller ekstern) leveranse av et kjørbart produkt som inneholder deler av funksjonaliteten som skal utvikles, og systemet blir mer og mer komplett for hver iterasjon inntil det endelige produktet er ferdig.
En abstrakt presentasjon av forholdet mellom subrutiner som kaller hverandre i et program.
I hvilken grad maksimumsgrensene for en parameter til en komponent eller et system oppfyller kravene.
En enhet i et programmeringsspråk som typisk er den minste enheten for utførelse som ikke kan deles i mindre enheter.
En egenskap ved et system eller en komponent som er spesifisert eller implisert av kravspesifikasjonen (for eksempel pålitelighet, brukbarhet eller designrestriksjoner).
En plan for utføringen av testprosedyrene som viser i hvilken rekkefølge og når disse skal utføres.
Kode som ikke kan nås under programutføringen og som derfor er umulig å utføre.
Testing basert på analysen av komponentens eller systemets interne struktur.
En analysemetode som måler hvilke deler av programvaren som har blitt utført (dekket) av en testsuite og hvilke deler som ikke har blitt utført, for eksempel programinstruksjonsdekning, beslutningsdekning eller betingelsesdekning.
En type sikkerhetsangrep utført for å utnytte dårlig håndtering av upålitelige data ved å sette inn ondsinnet kode gjennom et grensesnitt til et program.
En standard som beskriver egenskapene til et design eller en designbeskrivelse av data eller programkomponenter.
Programvareproduktets evne å være sammen med annen uavhengig programvare i en felles omgivelse der en deler felles ressurser.
En gjennomgang av programvare produsert av kollega i den hensikt å identifisere feil og forbedringer. Eksempler er inspeksjon, teknisk gjennomgang.
Et middel for å identifisere en passende delmengde av testkombinasjoner for å oppnå et forhåndsdefinert testdekningsnivå når man tester et objekt med mange parametere og der parameterne selv kan ha mange ulike verdier, dvs. der man har flere kombinasjoner enn det som er mulig å teste innenfor tilgjengelig tid.
Et verktøy for automatisk sammenligning av faktisk resultat mot forventet resultat.
I hvilken grad en komponent eller et system kan utveksle informasjon med andre komponenter eller systemer.
Prosessen der en tester et programvareprodukt for å fastslå dets evne til å samhandle.
Softwareverktøy som oversetter programmer uttrykt i høynivå programmeringsspråk til maskinkode.
I hvilken grad en komponent eller et system har et design og/eller interne struktur som er vanskelig å forstå, vedlikeholde og verifisere.
Et minimalt stykke software som kan testes isolert.
Testing som utføres for å finne feil i grensesnittene og samspillet mellom integrerte komponenter.
Test av individuelle programvarekomponenter
I hvilken grad en komponent eller et system sikrer at data bare er tilgjengelig for dem som er autorisert til å ha tilgang.
Ved håndtering av prosjektrisikoer angir konfidensintervallet det tidsrommet hvor en korrigerende handling må gjennomføres for å ha effekt i forhold til å redusere innvirkningen risikoen har på prosjektet.
Et utvalg av alle definerte eller planlagte testtilfeller som dekker hovedfunksjonaliteten av testobjektet, for å sikre at de viktigste funksjonene i testobjektet virker, men uten å ta hensyn til mindre detaljer. Daglig build av en ny release og pretest imellom er blant beste industripraksis.
Sammenstilling av en komponent eller et system definert ved antall, arten og forbindelsene av dens tilhørende deler.
En samling hardware og/eller software som er bestemt for konfigurasjonsstyring og blir behandlet som en enkel enhet i konfigurasjonsstyringsprosessen.
En samling hardware og/eller software som er bestemt for konfigurasjonsstyring og blir behandlet som en enkel enhet i konfigurasjonsstyringsprosessen.
En disiplin der en bruker tekniske og administrative midler og overvåkning for å: Identifisere og dokumentere de funksjonelle og fysiske egenskaper av en konfigurasjonselement, for å styre endringer til disse egenskapene, for å bokføre og rapportere endringshåndtering og implementeringsstatus, og for å verifisere samsvar med spesifiserte krav.
Prosessen med å teste et program for å bestemme dens portabilitet.
Et testtilfelle med konkrete verdier for inndata og forventede resultater. Logiske operatorer fra høynivå testtilfeller erstattes med konkrete verdier for å oppfylle målsettingen med testingen.
Skaden som oppstår dersom risikotilfellet faktisk inntreffer.
Bedømmelse av nødvendig endring til nivåene i utviklingsdokumentasjonen, testdokumentasjonen og komponentene, for å implementere en gitt endring i henhold til spesifiserte krav.
En prosedyre for utvikling av programvare hvor alle endringer blir slått sammen, integrert og testet så snart de er sjekket inn i en automatisert prosess.
En struktur for en modenhetsmodell der modenhetsnivåer angir en anbefalt rekkefølge for å forbedre prosessene i et spesifisert prosessområde.
Et statistisk prosesstyringsverktøy som brukes til å overvåke en prosess for å bestemme om den er statistisk under kontroll. Den viser gjennomsnittlig verdi, samt øvre og nedre kontrollgrenser (høyeste og laveste verdier) for en prosess.
En følge av hendelser (stier) i utførelsen gjennom en komponent eller et system.
En form for statisk analyse basert på en representasjon av unike stier (sekvenser av hendelser) i utføringen av instruksjonene gjennom en komponent eller et system. Gjennom kontrollflytanalyse evalueres integriteten i strukturen til kontrollflyten ved å se etter uregelmessigheter som f.eks. lukkede løkker eller instruksjoner som ikke kan nås.
En abstrakt presentasjon av følgen av hendelser (stier) i utførelsen gjennom en komponent eller et system.
En fremgangsmåte innen strukturert testing der testtilfellene lages slik at de skal dekke en spesifikk programflyt som utgjøres av en serie hendelser/stier. Det finnes ulike teknikker for kontrollflyttesting, for eksempel beslutningstesting, betingelsestesting og stitesting. Disse har hver sine fremgangsmåter, man kan også oppnå ulik dekningsgrad av kontrollflyten.
Person som er involvert i en gransking og som skal identifisere og beskrive avvik i produktet eller prosjektet under gransking.
En måling som viser fremdrift målt mot et definert kriterium, for eksempel konvergens av det totale antall tester kjørt mot det totale antall tester som er planlagt kjørt.
En teknikk for programspråkets/interpreterens evaluering av sammensatte betingelser, der betingelsen på én side av en logisk operator ikke evalueres dersom betingelsen på andre siden er tilstrekkelig for å avgjøre det endelige resultatet
En betingelse eller evne som behøves av en bruker for å løse et problem eller oppnå et mål som må bli oppfylt eller må eies av et system eller en komponent for å oppfylle en kontrakt, spesifikasjon eller et annet formelt pålagt dokument.
En måte å teste på der testtilfelle blir laget basert på testmål og betingelser som blir avledet fra krav, for eksempel at testene utfører bestemte funksjoner eller prøver ikke-funksjonelle egenskaper som pålitelighet og brukbarhet.
Et verktøy som understøtter formulering, analysering, prioritering og vedlikehold av kravene.
En faktor som er nødvendig for at en organisasjon eller et prosjekt skal nå sine mål. Kritiske suksessfaktorer er de faktorene eller aktivitetene som er nødvendige for å sikre suksess.
Prosessen med å kode informasjon slik at bare autoriserte parter kan hente den opprinnelige informasjonen, vanligvis ved hjelp av en bestemt dekrypteringsnøkkel eller -prosess.
Prosessen å vise evne til å tilfredsstille spesifiserte krav. Uttrykket ?kvalifisert? betegner den tilsvarende status.
Graden med hvilken en komponent, et system eller en prosess oppfyller spesifiserte krav og/eller bruker/kundebehov og forventninger.
En spesiell milepæl i et prosjekt. Slike milepæler ligger mellom slike faser i et prosjekt der neste fase er sterkt avhengig av kvaliteten av resultatet i en tidligere fase. En slik milepæl omfatter en formell kontroll av dokumentene i en tidligere fase.
En egenskap som har med et objekts kvalitet å gjøre.
En egenskap som har med et objekts kvalitet å gjøre.
Teknikker og aktiviteter som er del av kvalitetsledelsen og fokusert på oppfylling av kvalitetskrav.
Den totale summen av kostnader ved kvalitetsarbeid og feilsituasjoner. Deles ofte inn i forebyggende kostnader, kontrollkostnader og interne og eksterne kostnader i forbindelse med feilsituasjonen.
Produktrisiko relatert til en kvalitetsegenskap.
Del av kvalitetsledelse, fokuserer på å generere tiltro til at kvalitetskrav vil bli oppfylt.
Koordinerte aktiviteter for å lede og kontrollere en organisasjon mht. kvalitet. Dette inkluderer opprettelsen av en kvalitetspolicy og kvalitetsmål, kvalitetsplanlegging, kvalitetskontroll, kvalitetssikring og kvalitetsforbedring.
Laget i en generisk arkitektur for testautomatisering som støtter definisjon av testsuiter og/eller testtilfeller, for eksempel ved å tilby maler eller retningslinjer.
Laget i en generisk arkitektur for testautomatisering som støtter manuell eller automatisk utforming av testsuiter og/eller testtilfeller.
Laget i en generisk arkitektur for testautomatisering som gir den nødvendige kode for å tilpasse de automatiserte testene for de ulike komponenter, konfigurasjon eller grensesnitt mot testobjektet.
Laget i en generisk arkitektur for testautomatisering som støtter utføringen av testsuiter og/eller testtilfeller.
Prosessen med å simulere et definert sett med aktiviteter med en spesifisert belastning som skal sendes til en komponent eller system.
Et testtilfelle med konkrete verdier for inndata og forventede resultater. Logiske operatorer fra høynivå testtilfeller erstattes med konkrete verdier for å oppfylle målsettingen med testingen.
En systematisk evaluering avprosessen for innkjøp, leveranse, utvikling, drift eller vedlikehold (av programvare), utført ved eller for ledelsen som forfølger framdrift, bestemmer status vedrørende planer og tider, bekrefter krav og deres allokering, eller evaluerer effektiviteten til ledelsen mht. å oppnå kvalitet.
Personen som leder en bedømmelse. Ved formell bedømmelse, som ved CMMi eller TMMi, av en organisasjons modenhet skal denne personen vanligvis være formelt utdannet, sertifisert og akkreditert.
En enkel teknikk for skripting uten noen kontrollflytstruktur i testskriptene.
Testing som utføres for å finne feil i grensesnittene og samspillet mellom integrerte komponenter.
I hvilken grad personer kan bruke en komponent eller et system i vid forstand for å oppnå et spesifisert mål i en spesifisert brukskontekst.
Aktivitetene som utføres på hvert trinn i programvareutvikling, og hvordan de logisk og kronologisk er relatert til hverandre.
En oppdeling av livet til et produkt eller et prosjekt i faser.
En kronologisk oversikt av relevante detaljer om testgjennomføring.
Testing basert på analysen av komponentens eller systemets interne struktur.
Et testtilfelle uten konkrete verdier for inndata og forventede resultater. Logiske operatorer definerer testtilfellene, de aktuelle verdiene er ennå ikke definert eller tilgjengelige. Når en velger konkrete verdier blir det til lavnivå testtilfelle eller konkret testtilfelle.
Et programvareprodukts evne til å gjøre det mulig for brukeren å lære dets bruk.
Fasen i IDEAL modellen der en lærer av erfaringer og forbedrer ens evne til å ta i bruk nye prosesser og teknologier i framtiden. Lærefasen består av følgende aktiviteter: Analysere og validere, og foreslå framtidige handlinger.
En realisering/implementering av en arkitektur for testautomatisering, dvs. en kombinasjon av komponenter som dekker et spesifikt behov for testautomatisering. Komponentene kan bl.a. inkludere testverktøy som er hyllevare, rammeverk for testautomatisering, samt maskinvare for testingen.
Fravikelse av en komponent eller et system fra dens forventede resultat, tjeneste eller output.
En erklæring som gjenspeiler det såkalte ?smidige manifest?, og som definerer verdier for å forbedre testprosessen. Verdiene er: fleksibilitet fremfor detaljerte prosesser, beste løsningsmåter fremfor maler, bruksorientert fremfor prosessorientert, kollegagjennomgang fremfor kvalitetssikringsavdelinger, forretningsdrevet fremfor modelldrevet.
En opplisting av verdiene som underbygger smidig programvareutvikling. Disse verdiene er: individer og samhandling framfor prosesser og verktøy, fungerende programvare framfor uttømmende dokumentasjon, kundesamarbeid framfor kontraktsforhandlinger, reagere på endringer framfor å styres av en plan.
Test som utføres for å finne feil i grensesnittene og samspillet mellom maskinvare- og programvarekomponenter.
Enhver modell som brukes i modellbasert testing.
Den aritmetiske gjennomsnittstiden mellom feil i et system. MTBF hører vanligvis til en pålitelighetsmodell som forutsetter at systemet som feiler blir reparert umiddelbart, som ledd i en feilrettingsprosess.
Den aritmetiske gjennomsnittstiden det tar å gjenopprette et system etter en feil. Testing er vanligvis involvert her for å sikre at feilen er blitt fjernet.
Overdreven emosjonell eller psykologisk avhengighet til en annen person, spesielt i å prøve å endre den personens nåværende (uønskede) atferd og samtidig støtte dem i å fortsette denne atferden. For eksempel i software testing, ved at klaging over sen levering til test og «dyrking av helterollen» som merarbeidet medfører, kan forsterke tendensen til sene leveranser.
En 3. part snapper opp, etterligner og/eller endrer og omlegger kommunikasjonsforbindelser (for eksempel kredittkorttransaksjoner), slik at brukeren ikke merker at en 3. part er tilstede.
Et tidspunkt i et prosjekt der definerte leveranser og resultater skal være ferdige.
Problem med minnetilgang på grunn av en feil i den dynamiske minneallokeringen i et program, som fører til at programmet ikke frigjør minne som ikke lenger brukes. Dette kan føre til at programmet og/eller samtidige prosesser feiler på grunn av mangel på minne.
En menneskelig handling som fører til et galt resultat.
Testing som er basert på en modell av komponenten eller systemet som testes, for eksempel pålitelighetsmodeller, bruksmodeller (som funksjonelle profiler) eller modeller av programmets oppførsel (som beslutningstabeller eller tilstandsdiagram).
Et verktøy som støtter generering, forbedring og verifisering av modeller av programvare eller system.
(1) En organisasjons evne mht. effektiviteten og effektiviteten av dens prosesser og arbeidsmetoder. Se også CMM, TMM. (2) Et programvareprodukts evne til å unngå å feile på grunn av feil i det.
En strukturert samling av elementer som beskriver bestemte modenhetsaspekter i en organisasjon, og et hjelpemiddel i defineringen og forståelsen av organisasjonens prosesser. En modenhetsmodell skaper ofte et felles begrepsapparat, en felles visjon og et rammeverk for å prioritere forbedringsaktiviteter.
Graden av prosessforbedring i forhold til et på forhånd definert sett av prosessområder der alle mål i settet er oppnådd.
Leder for en inspeksjon eller en annen granskingsprosess.
I hvilken grad en komponent eller et system kan endres uten å innføre feil eller forringe eksisterende produktkvalitet.
En strukturell testdesignteknikk hvor testtilfeller lages for å utføre resultatene av de enkelte betingelsesresultater som hvert for seg har innflytelse på et beslutningsresultat.
En strukturell testdesignteknikk hvor testtilfeller lages for å utføre resultatene av de enkelte betingelsesresultater som hvert for seg har innflytelse på et beslutningsresultat.
Et minimalt stykke software som kan testes isolert.
I hvilken grad et system er sammensatt av adskilte komponenter slik at en endring i en komponent har minimal innvirkning på andre komponenter.
Testing som utføres for å finne feil i grensesnittene og samspillet mellom integrerte komponenter.
Test av individuelle programvarekomponenter
Et programvareverktøy eller apparat som arbeider parallelt med komponenten eller systemet under test og overvåker, måler og/eller analyserer oppførselen til det som testes.
Indikator for psykologisk preferanse, representerer forskjellige personligheter og kommunikasjonsstiler.
Verdien eller kategorien tilordnet en egenskap når en måler.
En måleskala og metoden som brukes for å måle.
En måleskala og metoden som brukes for å måle.
Prosessen med å tilordne et tall eller en kategori til et måleobjekt for å beskrive en egenskap av objektet.
Prosenten av sekvenser av N+1 overganger i et tilstandsdiagram som har blitt utført av en testsuite.
Testing som bruker verdier som burde bli avvist av komponenten eller systemet under test.
Tester som skal vise at en komponent eller et system ikke virker. Negativ testing er relatert til testerens holdning heller enn til en spesifikk framgangsmåte eller testdesignteknikk.
En overordnet måling av effektivitet som brukes for å styre og kontrollere videre (negativ) utvikling, som for eksempel tidsoverskridelser i programvareutvikling.
En teknikk for testautomatisering som bruker datafiler som ikke bare inneholder testdata og forventede resultater, men også nøkkelord som er relatert til applikasjonen under test. Nøkkelordene blir interpretert som kommandoer av spesielle skript som kalles opp av testautomatiseringsprogrammet.
Programvareproduktets evne til å gi de rette eller avtalte resultater eller virkninger med den nødvendige grad av presisjon.
Programvare som har til hensikt å skade et system eller dets komponenter.
Et programvareprodukts evne til å muliggjøre for brukeren å benytte og styre det.
Komponentens eller systemets svar på et sett med inputverdier og forutsetninger.
Mengden generiske og spesifikke betingelser for å tillate en prosess til å starte en definert oppgave, for eksempel testutførelsen. Formålet med startkriteriene er å forhindre at en oppgave blir startet når dette fører til mer bortkastet arbeid, sammenlignet med arbeidet med å gjøre noe med de feilede startkriteriene.
Et dokument som oppsummerer testaktivitetene og resultatene. Det inneholder også en evaluering av testobjektet mot sluttkriteriene.
En mekanisme, kilde eller verktøy for å bestemme forventede resultater som skal brukes til å sammenligne med aktuelle resultater når programvare utføres under testen. Et orakel kan være det eksisterende system (for referanse), et annet system som gjør liknende eller motsatte oppgaver, bruksanvisningen, eller en persons spesielle kunnskap, men burde ikke være koden selv.
En matrise med spesielle matematiske egenskaper som inneholder alle parvise kombinasjoner av verdier for hver parameter. Matrisen inneholder hvert par like mange ganger.
En variabel (lagret i en komponent eller utenfor) som skrives av en komponent.
Testing som blir utført av personer som ikke befinner seg på samme sted som prosjektteamet og som ikke er ansatt i samme bedrift.
Testing av systemets eller komponentens samsvar med standarder, konvensjoner o.l.
En testplan som adresserer flere eller alle nivåer av testingen.
Et testtilfelle uten konkrete verdier for inndata og forventede resultater.
Et programvareverktøy eller apparat som arbeider parallelt med komponenten eller systemet under test og overvåker, måler og/eller analyserer oppførselen til det som testes.
En statistisk teknikk som brukes for å velge et begrenset antall områder som produserer en signifikant virkning på helheten. Når det gjelder kvalitetsforbedring blir et stort flertall av problemene (80%) laget av noen få nøkkelårsaker (20%).
En utviklingsmetode der koden blir skrevet av to programmerere som sitter ved en datamaskin sammen. Dette betyr at en kontinuerlig gjennomgår den koden som skrives.
To testere arbeider sammen for å finne feil. Typisk deler de en datamaskin og skifter på hvem som kjører testtilfelle.
En svart boks testdesignteknikk der testtilfeller blir konstruert for å utføre representanter for ekvivalensklasser. I prinsipp blir testtilfellene konstruert for å utføre hver klasse minst en gang.
En form for integrasjonstesting rettet mot par av komponenter som samarbeider, som vist i en kallgraf.
En test blir ansett som godkjent når dens aktuelle resultat stemmer med det forventede resultat.
Dataelement som angir plasseringen til et annet dataelement, for eksempel et dataelement som angir adressen til neste record som skal behandles.
En peker som peker på et sted utenfor definisjonsområdet for denne pekeren eller til et sted som ikke eksisterer.
En reviewteknikk hvor deltakerne vurderer arbeidsresultatet fra ulike perspektiv.
En reviewteknikk hvor deltakerne vurderer arbeidsresultatet fra ulike perspektiv.
En konsensusbasert estimeringsteknikk som blir mest brukt til estimering av innsats eller den relative størrelsen til brukerhistorien innen smidig programvareutvikling. Det er en variasjon av Wide Band Delphi-metoden som bruker en kortstokk med verdier som representerer enhetene teamet estimerer i.
Hvor enkelt et programvareprodukt kan overføres fra et hardware- eller programvaremiljø til et annet.
Prosessen med å teste et program for å bestemme dens portabilitet.
Betingelser i omgivelsene og tilstanden som må være oppfylt etter utføring av en test eller en samling tester. Resultater som programmet garanterer.
Programinstruksjon som kan evalueres til sann eller feil og som kan brukes til å bestemme kontrollflyten i påfølgende beslutningslogikk.
Et utvalg av alle definerte eller planlagte testtilfeller som dekker hovedfunksjonaliteten av testobjektet, for å sikre at de viktigste funksjonene i testobjektet virker, men uten å ta hensyn til mindre detaljer. Daglig build av en ny release og pretest imellom er blant beste industripraksis.
Nivået for (forretningens) viktighet som bestemmes for en sak, f.eks. en feil.
En systematisk tilnærming til risikobasert testing som tar i bruk identifikasjon og analyse av produktrisiko for å skape en risikomatrise basert på sannsynlighet og konsekvens. Begrepet er avledet fra Product RISk MAnagement.
Effekten en "probe" (sonde, måleverktøy, instrument) har på komponenten eller systemet som måles. F.eks. kan aktiv måling av ytelse med måleverktøy påvirke ytelsen negativt, forhåpentligvis marginalt.
En mangel eller feil i en komponent eller system som kan forårsake at komponenten eller systemet ikke oppfyller sin påkrevde funksjon, for eksempel en feil programinstruksjon, programlinje eller datadefinisjon. Dersom koden der en defekt befinner seg blir utført, kan den forårsake et problem i komponenten eller systemet.
Fravikelse av en komponent eller et system fra dens forventede resultat, tjeneste eller output.
En ukjent underliggende årsak til en eller flere hendelser.
Prosessen med å oppdage, undersøke og behandle feil. Dette inkluderer å beskrive feil, klassifisere de og identifisere deres alvorlighet.
Et dokument som rapporterer en hendelse som krever undersøkelse.
Et dokument som rapporterer hvilken som helst feil i en komponent eller et system.
Risiko som er direkte relatert til testobjektet.
En mangel eller feil i en komponent eller system som kan forårsake at komponenten eller systemet ikke oppfyller sin påkrevde funksjon, for eksempel en feil programinstruksjon, programlinje eller datadefinisjon. Dersom koden der en defekt befinner seg blir utført, kan den forårsake et problem i komponenten eller systemet.
Et dokument som rapporterer hvilken som helst feil i en komponent eller et system.
En enhet i et programmeringsspråk som typisk er den minste enheten for utførelse som ikke kan deles i mindre enheter.
Prosenten utførbare programinstruksjoner som er blitt utført av en testsuite.
En strukturell testdesignteknikk der testtilfelle blir laget for å utføre programinstruksjoner.
En egenskap ved et system eller en komponent som er spesifisert eller implisert av kravspesifikasjonen (for eksempel pålitelighet, brukbarhet eller designrestriksjoner).
Test av individuelle programvarekomponenter
Dataprogrammer, prosedyrer og eventuelt tilhørende dokumentasjon og data knyttet til driften av et datasystem.
Styrt og konsentrert innsats for å evaluere kvaliteten, spesielt påliteligheten eller sikkerheten, til et testobjekt ved å forsøke tvinge frem spesifikke problem.
Tidsperioden som starter når et programvareprodukt først blir unnfanget og slutter når programvaren ikke lenger er tilgjengelig for bruk. Dette inkluderer typisk en konseptfase, kravfase, designfase, implementeringsfase, testfase, installasjon og etterprøving, drifts- og vedlikeholdsfase, og av og til en fase der systemet blir tatt ut av bruk. Merk at disse fasene kan være overlappende eller utføres iterativt.
Angir i hvilken grad programvaren er i samsvar med eller skal være i samsvar med et sett med programvarekarakteristikker valgt av dens interessenter og/eller programvarebaserte karakteristikker (f.eks. kompleksitet, risikovurdering, sikkerhetsnivå, ønsket ytelse, pålitelighet eller kostnad). Valg av karakteristikker og deres nivå gjenspeiler hva programvarens interessenter (f.eks. kunder og brukere) anser som viktig.
En samling sammenhengende aktiviteter som overfører inputs til outputs.
En prosessmodell som har generisk funksjonalitet av beste praksis, og legger til rette for trinn-for-trinn prosessforbedring.
En teknikk der skript er strukturert i scenarier som representerer brukstilfeller for programvaren som testes. Skriptene kan utstyres med testdata i form av parametere.
Program av aktiviteter beregnet på å forbedre ytelsen og modenheten i prosessene til en organisasjon, samt resultatene av et slikt program.
Et program bestående av aktiviteter som sikter på å forbedre ytelsen og modenheten av organisasjonens prosesser mht. programvare og resultatet av et slikt program.
Et rammeverk der prosesser av samme art er klassifisert mot rammeverket, for eksempel en testforbedringsmodell.
En systematisk evaluering av organisasjonens programvareprosesser mot en modell som er kompatibel med referansemodellen.
En mengde koordinerte og styrte aktiviteter med start og sluttdatoer som brukes for å oppnå et mål som oppfyller spesifikke krav, under hensyn til begrensninger i tid, ressursbruk og kostnader.
Møte i slutten av et prosjekt hvor medlemmene evaluerer prosjektet og summerer opp erfaringer for bruk i neste prosjekt.
En strukturert måte å samle ting en har lært og til å lage spesifikke aksjonsplaner for å forbedre det neste prosjekt eller den neste prosjektfasen.
Risiko relatert til ledelse og styring av et (test) prosjekt, for eksempel mangel på personell, knappe tidsfrister, endrede krav, etc.
En testplan som adresserer flere eller alle nivåer av testingen.
Et sett med konvensjoner som styrer samspillet mellom prosesser, enheter og andre komponenter i et system.
En serie (tall eller tegn) som ser ut til å være tilfeldig (random) men er i virkeligheten generert i en på forhånd fastlagt rekkefølge.
Et programvareprodukts evne til å utføre dets påkrevde funksjoner under spesifiserte betingelser for en spesifisert tidsperiode eller for et spesifisert antall handlinger, når det blir brukt under spesifiserte betingelser.
Modell som viser endringen over tid med hensyn til pålitelighet som resultat av kontinuerlig testing av en komponent eller et system og fjerning av feilene som gir brudd i påliteligheten.
Testing for å fastsette påliteligheten til et programvareprodukt.
En metode for å omforme brukerkrav til designkvalitet, for å distribuere de funksjonene som danner kvalitet, og distribuere metoder for å oppnå designkvalitet i delsystemer og komponenter, og til slutt til bestemte deler av produksjonsprosessen
En matrise som beskriver ulike rollers bidrag i forbindelse med oppgaver eller leveranser i et prosjekt eller en prosess, og som er spesielt nyttig for tydeliggjøring av roller og ansvar. RACI er et akronym avledet av de fire nøkkelroller: Responsible (Ansvarlig for et bidrag), Accountable (Ansvarlig overfor interessenter), Consulted (Forespurt), Informed (Informert). På norsk også kalt HUKI-matrise (Hovedansvar, Underrettes, Koordineres, Informeres).
Et verktøy som skaffer et miljø for komponenttesting hvor en komponent kan testes isolert eller ved hjelp av egnede stubber og drivere. Inneholder også andre former for støtte til utviklere, som muligheter for debugging.
Et verktøy som gir et miljø for testautomatisering. Det omfatter vanligvis en testramme og testbiblioteker.
En proprietær programvareutviklingsprosess som bruker en gjentagende metodologi, med røtter i spiralmodellen, for å sikre et resultat med høyt kvalitetsnivå. Den består av fasene Inception (Innledning), Elaboration (Utforming), Construction (Bygging), Transition (Overgang)
Testing som dynamisk tilpasses til både systemet under test og testresultatene. Reaktiv testing har som regel en redusert planleggingsfase, og design og implementeringsfasene av testingen blir ikke gjennomført før testobjektet er mottatt.
En reduksjon av kvaliteten til en komponent eller et system på grunn av en endring.
Test av et program som var testet før etter at modifikasjoner er utført for å sikre at feil ikke har blitt introdusert eller er aktivert i uendrete områder i produktet, som et resultat av endringen. Regresjonstest blir utført etter endringer i programvaren eller omgivelsen.
Et programvareprodukts evne til å bruke passende mengder og typer av ressurser, for eksempel minne, diskplass eller prosessortid.
Prosessen med å teste for å måle ressursbruken til et programvareprodukt.
I hvilken grad mengdene og typene ressurser som brukes av et produkt eller et system, når de utfører sine funksjoner, oppfyller kravene til ressursbruk.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
Testing som kjører det testtilfelle som feilet siste gang testen ble kjørt, for å kontrollere at en feil er rettet.
En type statisk testing hvor et arbeidsresultat eller en prosess blir evaluert av en eller flere personer for å avdekke mulige mangler og for å foreslå forbedringer.
En uavhengig evaluering av programvareproduktene eller prosessene som brukes til å sikre samsvar til standarder, retningslinjer, spesifikasjoner, og/eller prosedyrer og som baserer seg på objektive kriterier, inklusive dokumenter som spesifiserer: (1) formen eller innholdet av produktene som skal produseres, (2) prosessen som skal brukes for å produsere produktene, (3) hvordan samsvar med standarder eller retningslinjer skal måles.
Person som er involvert i en gransking og som skal identifisere og beskrive avvik i produktet eller prosjektet under gransking.
Et forhold som kan resultere i framtidige negative konsekvenser.
Prosessen der identifiserte risikoer blir analysert for å estimere deres kostnader og sannsynligheter.
Metode for testing som tar sikte på å redusere produktrisiko og informere interessentene om risikoenes status, allerede fra oppstart av et prosjekt. Innebærer å identifisere produktrisikoene og bruken av disse til å styre testprosessen.
Prosessen hvor beslutninger blir tatt og forbyggende tiltak blir implementert for å redusere eller holde risiko innenfor spesifiserte nivåer.
Betydningen til en risiko definert ut fra dens effekt og sannsynlighet. Risikonivå kan brukes til å bestemme grundigheten i testingen som skal utføres. Risikonivå kan uttrykkes enten kvantitativt (for eksempel høy, middels, lav) eller kvantitativt.
Skaden som oppstår dersom risikotilfellet faktisk inntreffer.
Den estimerte sannsynligheten for at risikotilfellet faktisk inntreffer.
Prosessen med å identifisere risiko ved hjelp av teknikker som brainstorming, sjekklister og feilhistorie.
Et sett med risikoer gruppert ved å bruke en eller flere felles egenskaper som kvalitetsegenskap, årsak, sted eller potensiell effekt av risikoen: En spesifikk samling av produktrisikotyper er relatert til typen testing som kan utføres for risikostyring innenfor risikotypen. For eksempel kan en risiko som ?misforstått brukerinteraksjon? håndteres med brukbarhetstesting.
Systematisk anvendelse av prosedyrer og praksis til risikoidentifisering, prioritering og styring.
Betydningen til en risiko definert ut fra dens effekt og sannsynlighet. Risikonivå kan brukes til å bestemme grundigheten i testingen som skal utføres. Risikonivå kan uttrykkes enten kvantitativt (for eksempel høy, middels, lav) eller kvantitativt.
Prosessen der beslutninger blir tatt og forbyggende aksjoner blir implementert for å redusere risiko eller holde de innenfor spesifiserte nivåer.
Prosessen der beslutninger blir tatt og forbyggende aksjoner blir implementert for å redusere risiko eller holde de innenfor spesifiserte nivåer.
Et sett med risikoer gruppert ved å bruke en eller flere felles egenskaper som kvalitetsegenskap, årsak, sted eller potensiell effekt av risikoen: En spesifikk samling av produktrisikotyper er relatert til typen testing som kan utføres for risikostyring innenfor risikotypen. For eksempel kan en risiko som ?misforstått brukerinteraksjon? håndteres med brukbarhetstesting.
Vurdering av risiko i et gitt prosjekt eller produkt for å bestemme dens nivå, vanligvis gjennom å tildele sannsynlighets- og konsekvensestimater og summere disse opp til ett enkelt estimat for prioritering av risikoen.
Graden som en komponent eller et system kan fungere korrekt når ugyldige inputs eller vanskelige betingelser i omgivelsen er tilstede.
Testing for å bestemme et produkts robusthet.
En reviewteknikk hvor deltakerne vurderer et arbeidsresultat i forhold til ulike interessentroller.
En reviewteknikk hvor deltakerne vurderer et arbeidsresultat i forhold til ulike interessentroller.
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
En metodikk der mål defineres som veldig spesifikke heller enn generelle. SMART er en forkortelse avledet fra egenskapene til målene som skal defineres: (Eng.) Specific (Spesifikk), Measurable (Målbar), Attainable (Oppnåelig), Relevant (Relevant) and Timely (Til rett tid).
Programvareproduktets evne å være sammen med annen uavhengig programvare i en felles omgivelse der en deler felles ressurser.
Et verktøy for automatisk sammenligning av faktisk resultat mot forventet resultat.
To eller flere enkle betingelser som er sammensatt ved hjelp av logiske operatorer (AND, OR eller XOR), for eksempel ?A>B AND C>1000?.
Prosenten av kombinasjoner av alle enkle betingelsesresultater i en programinstruksjon som har blitt utført av en testsuite. 100% slik dekning impliserer 100% (eng.) condition determination coverage.
En strukturell testdesignteknikk der testtilfelle blir konstruert for å utføre kombinasjoner av resultatene av enkle betingelser (i en programinstruksjon).
Evnen som et programvareprodukt har til å oppfylle standarder, konvensjoner eller regler i lovverk eller andre liknende forskrifter.
Testing av systemets eller komponentens samsvar med standarder, konvensjoner o.l.
Samtidig utførelse av flere uavhengige tråder av en komponent eller et system.
Den estimerte sannsynligheten for at risikotilfellet faktisk inntreffer.
En reviewteknikk hvor gjennomgangen styres ved å bestemme arbeidsresultatets evne til å håndtere spesifikke scenarier.
En reviewteknikk hvor gjennomgangen styres ved å bestemme arbeidsresultatets evne til å håndtere spesifikke scenarier.
En svart boks testdesignteknikk der testtilfeller utformes for å utføre brukerscenarier.
Et iterativt inkrementelt rammeverk for å lede og styre prosjekter. Brukes vanligvis ved smidig programvareutvikling.
Personen som skal protokollere alle feilene nevnt og forslagene for forbedring gjort under et gjennomgangsmøte. Sekretæren skal sørge for at protokollen er lesbar og forståelig.
En type utviklingsmodell for livssyklusen der et komplett system utvikles i en lineær rekke av flere adskilte og etterfølgende faser uten overlapping mellom dem.
Prosessen der en fastslår at en komponent, et system eller en person samsvarer med spesifiserte krav, for eksempel ved å bestå en eksamen.
En tilnærming til testing der testaktiviteter er planlagt som uavbrutte økter for testdesign og testutførelse, ofte brukt i forbindelse med utforskende testing.
En fremgangsmåte for måling og styring sesjonsbasert testing, f.eks utforskende testing.
Et statistisk prosesstyringsverktøy som brukes til å overvåke en prosess for å bestemme om den er statistisk under kontroll. Den viser gjennomsnittlig verdi, samt øvre og nedre kontrollgrenser (høyeste og laveste verdier) for en prosess.
Et programvareprodukts evne til å forebygge ikke autorisert adgang, tilfeldig eller med hensikt, til programmer og data.
Et forsøk på å få uautorisert tilgang til en komponent eller et system, ressurser eller informasjon, eller et forsøk på å kompromittere systemintegriteten.
Et system som kan forvolde død eller alvorlig skade på personer, tap eller betydelig skade på utstyr, eller skade på miljøet hvis det feiler.
Et overordnet dokument som beskriver prinsippene, tilnærmingen og organisasjonens hovedmål angående sikkerhet.
En revisjon som evaluerer en organisasjons sikkerhetsprosesser og infrastruktur.
En kvalitetsrisiko relatert til sikkerhet.
En svakhet i systemet som kan gi rom for et vellykket sikkerhetsangrep.
Testing som har til hensikt å avdekke sårbarheter i sikkerheten til et programvareprodukt.
Et verktøy for støtte til driftssikkerhet.
Et apparat, program eller system brukt under testing, som oppfører seg som et gitt system når det blir gitt en mengde med spesifikke inputs.
Representasjon av utvalgte oppførselsegenskaper av et konkret eller abstrakt system gjennom et annet system.
En reviewteknikk styrt av en liste med spørsmål eller nødvendige egenskaper.
En reviewteknikk styrt av en liste med spørsmål eller nødvendige egenskaper.
En erfaringsbasert test design teknikk der den erfarne tester bruker et høynivå liste over elementer som må bli sjekket eller husket, eller et sett med regler eller kriterier som et produkt må verifiseres mot.
Programvare som har til hensikt å skade et system eller dets komponenter.
Programvare som har til hensikt å skade et system eller dets komponenter.
Et programvareprodukts evne til å bli oppgradert for å klare økende belastninger.
Prosessen med å evaluere et produkts skalerbarhet.
Statisk analyse som tar sikte på å oppdage og fjerne ondsinnet kode som mottas over et grensesnitt.
Tester som skal vise at en komponent eller et system ikke virker. Negativ testing er relatert til testerens holdning heller enn til en spesifikk framgangsmåte eller testdesignteknikk.
Testing som gjennomføres ved å følge en forhåndsdefinert sekvens av tester.
Generiske og spesifikke betingelser for å tillate at en prosess blir offisielt avsluttet og som de ulike interessentene er blitt enige om. Målet med sluttkriterier er å forhindre at en oppgave blir ansett som avsluttet når det fortsatt finnes utestående deler av oppgaven som ikke er avsluttet. Sluttkriterier blir brukt i testingen for å rapportere mot og for å planlegge når en skal stoppe testingen.
Siste utførbare programinstruksjon i en komponent.
En testrapport som gir en evaluering av testelementene mot tilhørende utgangskriterier.
En samling programvareutviklingsmetoder basert på iterativ og inkrementell utvikling, hvor krav og løsninger utvikles gjennom samarbeid mellom selvstyrte team bestående av folk med forskjellige arbeidsfunksjoner (?cross-functional?).
Testing ved et prosjekt som bruker agile (smidige) metoder for utvikling av programvare, som omfatter både teknikker og metoder, som for eksempel ekstrem programmering (XP), der utviklingen blir behandlet som en kunde av testingen og der test-først designprinsippet blir brukt.
Systematisk framgangsmåte for å identifisere risiko og for å analysere mulige måter for et program å feile på og for å forbygge deres opptreden.
Et program bestående av aktiviteter som sikter på å forbedre ytelsen og modenheten av organisasjonens prosesser mht. programvare og resultatet av et slikt program.
Programvare som er spesifikt utviklet for en samling brukere eller kunder. Det motsatte av ?off-the-shelf? programvare eller standardprogrammer.
Et dokument som spesifiserer, helst på en komplett, presis og kontrollerbar måte, krav, design, atferd, eller andre kjennetegn på en komponent eller et system, og ofte prosedyrer for å avgjøre om disse bestemmelsene er oppfylt.
Dokumentasjon av et sett med ett eller flere testtilfeller.
Framgangsmåte til å avlede og velge testtilfelle basert på en analyse av spesifikasjonen, enten funksjonell eller ikke funksjonell, av en komponent eller et system uten referanse til den interne strukturen.
Framgangsmåte til å avlede og velge testtilfelle basert på en analyse av spesifikasjonen, enten funksjonell eller ikke funksjonell, av en komponent eller et system uten referanse til den interne strukturen.
Muligheten til å identifisere relaterte objekter i dokumentasjon og programvare, som krav med tilhørende tester.
En to-dimensjonal tabell hvor to enheter (f.eks, krav og testtilfeller) står i forhold til hverandre. Tabellen tillater sporing begge veier mellom enhetene, og muliggjør på den måten fastsettelse av dekningsoppnåelse og vurdering av konsekvensene av de foreslåtte endringene.
Et sikkerhetsangrep som setter inn skadelige SQL-setninger i et inndatafelt for utførelse.
Formell, muligens obligatorisk, samling av krav som er utviklet og brukt for å foreskrive konsistente framgangsmåter når det gjelder måten å arbeide på eller for å gi retningslinjer (eks. ISO/IEC standarder, IEEE standarder og organisasjonsstandarder).
Et programvareprodukt som er utviklet for det generelle markedet, altså for et stort antall kunder, og som blir levert til mange kunder i identisk format. Akronymet COTS står for "Commercial Off-The-Shelf software".
Mengden generiske og spesifikke betingelser for å tillate en prosess til å starte en definert oppgave, for eksempel testutførelsen. Formålet med startkriteriene er å forhindre at en oppgave blir startet når dette fører til mer bortkastet arbeid, sammenlignet med arbeidet med å gjøre noe med de feilede startkriteriene.
Den første utførbare programinstruksjonen i en komponent.
Et verktøy som utfører statisk analyse.
Analyse av programvareprodukter, for eksempel krav eller kode, som gjøres uten å utføre disse. Vanligvis utføres statisk analyse ved hjelp av et verktøy.
Et verktøy som utfører statisk analyse.
Analyse av kildekoden som utføres uten å utføre koden.
Testing av en komponent eller et system, for eksempel krav eller kode, som gjøres uten å utføre programvare, for eksempel gjennomgang eller statisk analyse.
Sti
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
En strukturell testdesignteknikk der testtilfelle blir konstruert for å utføre stier.
En høynivå plan for å oppnå langtidsmål for testautomatisering under gitte begrensninger
En testplan som adresserer flere eller alle nivåer av testingen.
En type ytelsestesting som brukes for å evaluere et system eller en komponent på eller utenfor grensene av dets antatte eller spesifiserte belastning, eller med redusert tilgjengelighet av ressurser som minne eller servere.
Et verktøy som støtter stresstesting.
Prosedyre for å avlede og konstruere testtilfelle basert på en analyse av komponentens eller systemets interne struktur.
Prosedyre for å avlede og konstruere testtilfelle basert på en analyse av komponentens eller systemets interne struktur.
Testing basert på analysen av komponentens eller systemets interne struktur.
Testdekningsmål som baserer seg på den interne strukturen av en komponent eller et system.
Prosedyre for å avlede og konstruere testtilfelle basert på en analyse av komponentens eller systemets interne struktur.
Testing basert på analysen av komponentens eller systemets interne struktur.
En prosedyre for å avlede og konstruere testtilfeller basert på en analyse av komponentens eller systemets interne struktur.
En detaljert presentasjon som gjøres av forfatteren av et dokument for å samle informasjon og synspunkter og for å etablere en felles forståelse av dets innhold.
En teknikk for skripting som bygger på og utnytter et bibliotek av gjenbrukbare (deler av) skript.
Et skjelett eller en spesialtilpasset implementering av en programvarekomponent som brukes under utvikling eller testing av en komponent som kaller eller på annen måte er avhengig av den. En stubb erstatter komponenten som kalles.
En samling av flere testtilfeller for et testobjekt der etterbetingelsen til en test ofte blir brukt som forutsetning for neste test.
Fravikelse av en komponent eller et system fra dens forventede resultat, tjeneste eller output.
Framgangsmåte til å avlede og velge testtilfelle basert på en analyse av spesifikasjonen, enten funksjonell eller ikke funksjonell, av en komponent eller et system uten referanse til den interne strukturen.
Framgangsmåte til å avlede og velge testtilfelle basert på en analyse av spesifikasjonen, enten funksjonell eller ikke funksjonell, av en komponent eller et system uten referanse til den interne strukturen.
En prosedyre for å utlede og/eller velge testtilfeller basert på en analyse av de funksjonelle eller ikke-funksjonelle spesifikasjonene for en komponent eller et system, uten referanse til den interne strukturen.
Det maksimale antall lineære, uavhengige stier gjennom et program. Syklomatisk kompleksitet kan uttrykkes som: L - N + 2P, der L = antallet kanter/lenker i en graf, N = antallet noder i en graf, P = antallet ikke sammenhengende deler av grafen (for eksempel ved referanse til en annen graf eller subrutine).
Det maksimale antall lineære, uavhengige stier gjennom et program. Syklomatisk kompleksitet kan uttrykkes som: L - N + 2P, der L = antallet kanter/lenker i en graf, N = antallet noder i en graf, P = antallet ikke sammenhengende deler av grafen (for eksempel ved referanse til en annen graf eller subrutine).
En samling komponenter organisert for å oppnå en spesifikk funksjon eller et sett av funksjoner.
Flere heterogene, distribuerte systemer som er lagt i nettverk på flere nivåer og i ulike anvendelsesområder og som er forbundet for å løse store interdisiplinære felles problemer og mål.
Et system som overvåker aktiviteter på de 7 lagene i OSI-modellen, fra nettverk til applikasjonsnivå, for å oppdage brudd på sikkerhetspolicy.
Se testobjekt.
Testingen av integrasjonen av systemet med sin omgivelse, for eksempel eksterne programmer.
Prosessen med å teste et integrert system for å verifisere at det oppfyller spesifiserte krav.
En statisk analysator som brukes til å oppdage spesielle sikkerhetssårbarheter i koden.
Et (hierarkisk) system av kategorier med hensikt å være et effektivt hjelpemiddel for gjentagende klassifisering av defekter.
Et (hierarkisk) system av kategorier med hensikt å være et effektivt hjelpemiddel for gjentagende klassifisering av defekter.
Et diagram for presentasjon av ord, ideer, arbeidsoppgaver eller andre enheter som er koplet til og gruppert rundt et sentralt nøkkelord eller en sentral ide. Tankekart brukes for å generere, visualisere, strukturere og klassifisere ideer, som hjelpemiddel i undersøkelser, organisering, problemløsning, beslutningsprosess og skriving.
Prosedyre som brukes for å utlede og/eller velge testtilfelle.
Prosedyre som brukes for å utlede og/eller velge testtilfelle.
En diskusjon i en gruppe av medarbeidere som fokuserer på å oppnå konsensus på den tekniske løsningen.
En diskusjon i en gruppe av medarbeidere som fokuserer på å oppnå konsensus på den tekniske løsningen.
En form for formell review av et team med teknisk kvalifisert personell som undersøker egnetheten til et arbeidsresultat for den tilsiktede bruken og identifiserer uoverensstemmelser fra spesifikasjoner og standarder.
En samling bestående av et eller flere testtilfeller.
Testing for å finne ut i hvilken grad er programvareprodukt lett å lære, å forstå, lett å drifte og tilfredstillende for brukerne under spesifiserte betingelser.
Testing for å finne ut i hvilken grad er programvareprodukt lett å lære, å forstå, lett å drifte og tilfredstillende for brukerne under spesifiserte betingelser.
Testing for å bestemme et produkts nøyaktighet.
Testing for å bestemme et produkts robusthet.
Et dokument som oppsummerer testaktiviteter og resultater, som er produsert med visse mellomrom, for å rapportere framdriften av testaktiviteter mot planlagte (som for eksempel den originale testplanen) og for å kommunisere risiko og valgmuligheter som krever en beslutning av ledelsen.
Et verktøy for automatisk sammenligning av faktisk resultat mot forventet resultat.
Et rammeverk med fem trinn for EITP testprosessforbedring, som er relatert til CMMi og som beskriver nøkkelelementene i en effektiv testprosess.
Testing av systemets eller komponentens samsvar med standarder, konvensjoner o.l.
Et verktøy som gir støtte til testledelse og styring av testprosessen. Vanligvis har slike verktøy flere funksjoner om styring av testmaterialet, tidsbestemmelse av tester, resultatlogging, framdriftsoppfølging, feilhåndtering og testrapportering.
Prosessen med å analysere testgrunnlaget og definere testmål.
I store prosjekter, den personen som rapporterer til testleder og er ansvarlig for prosjektledelse av et bestemt testnivå eller et bestemt sett med testaktiviteter.
(1) En person som gir råd og strategisk veiledning for en testorganisasjon og for dens relasjon med andre fagdisipliner. (2) En person som definerer hvordan testingen er strukturert for et gitt system. Dette inkluderer for eksempel tema som testverktøy og styring av testdata.
Bruk av programvare for å utføre eller støtte testaktiviteter, for eksempel testledelse, testdesign, testutføring og kontroll av resultater.
En person som er ansvarlig for planlegging og oppfølging av utviklingen av en løsning for testautomatisering.
En person som er ansvarlig for design, implementering og vedlikehold av en arkitektur for testautomatisering, samt den tekniske utviklingen av den resulterende løsning for testautomatisering.
Fase i en testprosess der data blir samlet fra de utførte aktivitetene for å oppsummere erfaringer, testmateriale, fakta og tall. Denne fasen består av å sluttføre og arkivere testvare (testmaterialet) og å evaluere testprosessen som er gjennomført, og å lage en evalueringsrapport om testingen.
Aktiviteten som gjør testmidlene tilgjengelig for senere bruk, etterlater testmiljøene i en tilfredsstillende tilstand og kommuniserer resultatene av testingen til relevante interessenter.
Et programvareprodukts evne til å muliggjøre modifisert programvare å bli testet.
Alle dokumenter som en kan avlede krav til systemet eller komponenten som skal testes. Dokumentasjonen som testtilfellene blir basert på, for eksempel krav- eller designspesifikasjon. Hvis et dokument bare kan endres gjennom en formell prosess, blir det kalt frosset testbasis.
Alle dokumenter som en kan avlede krav til systemet eller komponenten som skal testes. Dokumentasjonen som testtilfellene blir basert på, for eksempel krav- eller designspesifikasjon. Hvis et dokument bare kan endres gjennom en formell prosess, blir det kalt frosset testbasis.
En del av et testobjekt som kan bli verifisert av et eller flere testtilfeller, for eksempel en funksjon, transaksjon, kvalitetsegenskap eller strukturelement.
Et sett med inputverdier, forutsetninger for utførelsen, forventede resultater og etterbetingelser for utføringen, som er utviklet for et bestemt mål eller en testbetingelse, som for eksempel å utføre en bestemt sti gjennom et program eller å verifisere samsvar med et spesifikt krav.
Dokumentasjon av testaktiviteter i sesjonsbasert utforskende testing.
En kronologisk oversikt av relevante detaljer om testgjennomføring.
Data som eksisterer (for eksempel i en database eller fil) før en test blir utført og som har innflytelse på eller blir influert av testobjektet under testen.
Graden, uttrykt som prosent, til hvilken en spesifisert testdekningsenhet har blitt oppnådd av en testsuite. For eksempel i hvilken grad strukturen eller koden er utført under testen.
Et objekt eller en egenskap som blir brukt som basis for testdekning, for eksempel ekvivalensklasser eller programinstruksjoner.
Aktiviteten med å videreutvikle generelle målsettinger med testingen til håndgripelige testbetingelser og testtilfeller.
Et dokument som spesifiserer testbetingelsene (som skal dekkes) for et testobjekt, den detaljerte måten å teste på og identifiserer de tilhørende høynivå testtilfelle.
Prosedyre som brukes for å utlede og/eller velge testtilfelle.
Et verktøy som understøtter testdesign ved å generere inputs fra en spesifikasjon som kan være i et CASE verktøy eller fra spesifiserte testbetingelser som er i verktøyet selv.
En overordnet leder som leder testledere.
En måte å utvikle programvare på der testtilfeller blir utviklet, og ofte automatisert, før programvaren er utviklet for å kjøre disse testtilfellene.
En programvarekomponent eller et testverktøy som erstatter en komponent som styrer og/eller kaller opp en komponent eller et system under test.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
Det individuelle elementet som skal testes. Vanligvis er det et testobjekt og flere testelementer.
En faglig kvalifisert person som er involvert i testingen av en komponent eller et system.
Et beregnet anslag av et resultat knyttet til ulike aspekter ved testing (f.eks innsats, sluttdato, kostnader involvert, antall testtilfelle) som er brukbart, selv om inngangsdata kan være ufullstendige, usikre, eller befengt med støy.
Et sett med testaktiviteter som blir satt sammen til en fase i et prosjekt, for eksempel testutførelsen av et visst testnivå.
En plan for å oppnå organisatoriske mål i forbedring av testprosessen basert på en grundig forståelse av de nåværende styrker og svakheter ved organisasjonens testprosess og dens definisjoner.
Hensikten med testing i en organisasjon, ofte dokumentert som del av en testpolicy.
Et dokument som oppsummerer testaktiviteter og resultater, som er produsert med visse mellomrom, for å rapportere framdriften av testaktiviteter mot planlagte (som for eksempel den originale testplanen) og for å kommunisere risiko og valgmuligheter som krever en beslutning av ledelsen.
En liste aktiviteter, oppgaver eller hendelser i testprosessen, med identifikasjon av deres planlagte tid og/eller dato for start og slutt, samt deres gjensidige avhengigheter.
Et testverktøy som tillater å hente data fra eksisterende databaser, eller genererer, manipulerer eller endrer disse for bruk i testingen.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
Et tilpasset grensesnitt til programvaren som muliggjør automatisert testing av et testobjekt (ved at de automatiserte testene kan «hekte» seg på).
Kunnskapsbasen som benyttes som grunnlag for testanalyse og testdesign.
Enhver hendelse som skjer under testutførelse og som krever nærmere undersøkelse.
Prosessen med å utvikle og prioritere testprosedyrer, laging av testdata og, valgfritt, forberedelse av testrammer og skriving av automatiske testskript.
De nødvendige ting som trenges for å utføre testingen, dvs. testmiljøer, verktøy, kontorer og prosedyrer.
Prosessen som består av alle livssyklusaktiviteter, både statiske og dynamiske, som omfatter planlegging, forberedelse og evaluering av programvareprodukter og relaterte arbeidsresultater for å fastslå om de oppfyller spesifiserte krav og/eller for å demonstrere at de er brukbare i praksis og for å finne feil.
Testing for å bestemme egnetheten til et programvareprodukt.
Testing av et programvareprodukt sin evne til gjenopprettelse.
Testing for å avgjøre hvor lett det er for personer med handikap å bruke en komponent eller system.
En svartboks testteknikk hvor testtilfeller er utformet for å utføre scenarier av brukstilfeller.
Testing som bruker ulike teknikker for å håndtere risikoen for regresjoner, f.eks. ved å utforme gjenbrukbar testvare og ved omfattende automatisering av testingen på et eller flere testnivå.
Testing av endringene til et system i drift eller test av følgene av endringer i omgivelsen til et system i drift.
Systematisk måte å lage testtilfeller med alle mulige parvise kombinasjoner av input parametere ved å bruke ortogonale matriser. Gir en betydelig reduksjon av antall kombinasjoner for å teste alle parvise kombinasjoner.
Atskillelse av ansvar som bidrar til at testingen blir objektiv.
Data som testobjekt mottar fra en ekstern kilde under gjennomføring av test. Kilden kan være maskinvare, programvare eller personer.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
Utførelse av en test på en spesifikk versjon av testobjektet.
En del av et testobjekt som kan bli verifisert av et eller flere testtilfeller, for eksempel en funksjon, transaksjon, kvalitetsegenskap eller strukturelement.
Planlegging, estimering, oppfølging og styring av testaktiviteter, typisk utført av en testleder.
Et verktøy som gir støtte til testledelse og styring av testprosessen. Vanligvis har slike verktøy flere funksjoner om styring av testmaterialet, tidsbestemmelse av tester, resultatlogging, framdriftsoppfølging, feilhåndtering og testrapportering.
Personen i prosjektledelsen som har ansvar for testaktiviteter og ressurser og evaluering av et testobjekt. Personen som planlegger, styrer, følger opp og bistår til evaluering av testobjekt.
En kronologisk oversikt av relevante detaljer om testgjennomføring.
Utførelse av en test på en spesifikk versjon av testobjektet.
Alt som trenges for å planlegge, designe eller gjennomføre tester. Kan innebære dokumentasjon, skript, input, forventede resultater, oppsett og oppryddingsprosedyrer, filer, databaser, miljø og alt ytterlige programvare og verktøy som brukes under en testprosess.
Implementeringen av teststrategien for et spesifikt prosjekt. Dette inkluderer typisk beslutningene som tas basert på testprosjektets mål og risikovurderingen, starttidspunktet for testprosessen, testdesignteknikkene som skal brukes, sluttkriterier og testtyper som skal anvendes.
Et miljø som består av hardware, instrumentering, simulatorer, programvareverktøy og andre støtteelementer som behøves for å utføre en test.
Et rammeverk med fem trinn for EITP testprosessforbedring, som er relatert til CMMi og som beskriver nøkkelelementene i en effektiv testprosess.
Grunnen eller målet for å utvikle og utføre en test.
En gruppe med testaktiviteter som er organisert og ledet sammen. Et testnivå hører vanligvis til et abstraksjonsnivå i prosjektet (utviklingsmodellen). Eksempler er enhetstest eller modultest, integrasjonstest, systemtest og akseptansetest.
Komponenten eller systemet som er gjenstand for testing.
Et miljø som består av hardware, instrumentering, simulatorer, programvareverktøy og andre støtteelementer som behøves for å utføre en test.
En testledelsesoppgave som omhandler at en periodevis sjekker status av testprosjektet. En sammenligner de virkelige resultatene til det som var planlagt.
En liste av testmål og eventuelt ideer om hvordan en skal teste disse. Testoppgaver brukes for eksempel ofte i eksplorativ testing.
Et dokument som oppsummerer testaktivitetene og resultatene. Det inneholder også en evaluering av testobjektet mot sluttkriteriene.
En mekanisme, kilde eller verktøy for å bestemme forventede resultater som skal brukes til å sammenligne med aktuelle resultater når programvare utføres under testen. Et orakel kan være det eksisterende system (for referanse), et annet system som gjør liknende eller motsatte oppgaver, bruksanvisningen, eller en persons spesielle kunnskap, men burde ikke være koden selv.
En testledelsesaktivitet som innebærer å kontrollere statusen til testaktiviteter, identifisere eventuelle avvik fra planlagt eller forventet status, og rapportering av status til interessenter.
Et dokument som beskriver omfang (hva som skal testes), tilnærming til test, ressurser og tidsplan for planlagte testaktiviteter. Planen identifiserer testobjekter, hva som skal testes, testoppgavene og hvem som skal utføre disse, testernes grad av uavhengighet, testmiljøet, testdesignteknikker og testmåleteknikker som skal brukes og begrunnelsen for deres valg, og beskriver risikoene og planene for deres inntreden. Testplanen er en dokumentasjon av testplanleggingen.
En testplan som beskriver et testnivå.
Aktivitet som innebærer etablering eller oppdatering av en testplan.
Et overordnet dokument som beskriver prinsippene, framgangsmåten og organisasjonens hovedmål angående testing.
En sekvens av testtilfeller i utførelsesrekkefølge, og eventuelle tilknyttede tiltak som kan være nødvendig for å sette opp de første forutsetningene og eventuelle avslutningsaktiviteter etter utførelse.
Den fundamentale testprosessen inneholder planlegging og styring, analyse og design, implementering og gjennomføring, evaluering av sluttkriterier og rapportering samt etterarbeid.
Et program av aktiviteter som har som mål å forbedre gjennomføringen og modenheten av en organisasjons testprosesser, og resultatet av et slikt program.
En gruppe testspesialister som sørger for definisjon, vedlikehold og forbedring av testprosessen som brukes i en organisasjon.
En modell for testestimering basert på funksjonspunktanalyse.
Et testmiljø som består av stubber og drivere for å utføre en test.
Dokumentasjon som oppsummerer testaktiviteter og testresultater.
Samle inn og analysere data fra testaktivitetene for deretter å konsolidere resultatene i en rapport for å informere interessenter.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
Et uavbrutt tidsrom som er brukt til å utføre tester. I eksplorativ testing er hver testsesjon fokusert på en oppgave (charter), men testere kan også undersøke nye muligheter eller problemer under en slik testsesjon. Testeren lager og utfører testtilfeller underveis og dokumenterer deres fremdrift.
En samling av flere testtilfeller for et testobjekt der etterbetingelsen til en test ofte blir brukt som forutsetning for neste test.
En del av et testobjekt som kan bli verifisert av et eller flere testtilfeller, for eksempel en funksjon, transaksjon, kvalitetsegenskap eller strukturelement.
En testprosedyre, vanligvis for automatisk utførelse av testen.
En sekvens av testtilfeller i utførelsesrekkefølge, og eventuelle tilknyttede tiltak som kan være nødvendig for å sette opp de første forutsetningene og eventuelle avslutningsaktiviteter etter utførelse.
Et dokument som oppsummerer testaktivitetene og resultatene. Det inneholder også en evaluering av testobjektet mot sluttkriteriene.
Et dokument som beskriver hva som skal testes samt inkluderer eller refererer tilhørende testdesign, testtilfelle og testprosedyre.
Et høynivådokument som definerer testnivåene som skal utføres og testingen innenfor disse nivåene for et eller flere prosjekter.
En testledelsesoppgave som omhandler å utvikle og bruke et sett med korrigerende tiltak for å få et testprosjekt til å komme på rett spor igjen når en ser at avvik fra planen har skjedd.
En samling av flere testtilfeller for et testobjekt der etterbetingelsen til en test ofte blir brukt som forutsetning for neste test.
Utføringen av testprosessen mot en identifiserbar versjon av testobjektet.
En prosedyre som brukes til å utlede og/eller velge testtilfeller.
Et sett med inputverdier, forutsetninger for utførelsen, forventede resultater og etterbetingelser for utføringen, som er utviklet for et bestemt mål eller en testbetingelse, som for eksempel å utføre en bestemt sti gjennom et program eller å verifisere samsvar med et spesifikt krav.
Et dokument som spesifiserer et sett med testtilfeller (mål, forutsetninger, input, aksjoner, forventede resultater) for en test.
Implementeringen av teststrategien for et spesifikt prosjekt.
En gruppe med testaktiviteter som er organisert og ledet sammen. Et testnivå hører vanligvis til et abstraksjonsnivå i prosjektet (utviklingsmodellen). Eksempler er enhetstest eller modultest, integrasjonstest, systemtest og akseptansetest.
En gruppe testaktiviteter som har som mål å teste et testobjekt vedrørende et eller flere sammenhengende kvalitetsegenskaper. En testtype er fokusert på et spesifikt testmål, som pålitelighetstest, brukbarhetstest, ytelsestest, stresstest, volumtest, sikkerhetstest, regresjonstest etc. Testtyper kan utføres på et eller flere testnivåer.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
Et produkt som understøtter en eller flere testaktiviteter, som planlegging, spesifikasjon, design, å lage testdatafiler, utførelse av test, styring og testanalyse.
I hvilken grad en komponent eller et system kan utføre sine påkrevde funksjoner innenfor kravene til responstider, behandlingstider og gjennomstrømningshastigheter.
En svart boks testdesignteknikk der testtilfelle blir valgt tilfeldig, vanligvis gjennom en pseudo-random genereringsalgoritme. Ofte blir det brukt et bruksprofil. Dette blir mest brukt for å teste pålitelighet og ytelse.
Til hvilken grad en komponent eller system er klart til bruk og kan fås kontakt med når det skal brukes. Ofte uttrykt i prosent.
Implementeringen av teststrategien for et spesifikt prosjekt. Dette inkluderer typisk beslutningene som tas basert på testprosjektets mål og risikovurderingen, starttidspunktet for testprosessen, testdesignteknikkene som skal brukes, sluttkriterier og testtyper som skal anvendes.
Programvareproduktets evne til å bli tilpasset for ulike spesifiserte omgivelser uten å bruke andre aksjoner eller midler enn de som er inkludert for dette formål.
Et programvareverktøy som er spesielt utviklet for et sett av brukere eller kunder.
Leder for en inspeksjon eller en annen granskingsprosess.
En svart boks testdesignteknikk der testtilfeller blir laget for å utføre gyldige og ugyldige tilstandsoverganger.
Et diagram som viser tilstandene som en komponent eller et system kan ha, og som viser hendelsene eller omstendighetene som fører til og/eller resulterer fra en endring fra en tilstand til en annen.
En modell som består av et begrenset antall tilstander og overganger mellom disse, muligens med tilhørende aksjoner.
En overgang mellom to tilstander av en komponent eller et system.
En tabell som viser overgangene for hver tilstand for hver hendelse som viser gyldige og ugyldige overganger.
Et sikkerhetsangrep som har til hensikt å overbelaste systemet med forespørsler slik at legitime forespørsler ikke kan betjenes.
En teknikk for å tilgjengeliggjøre simulerte (eksterne) tjenester som en er avhengig av for testing.
Den maksimale driftskapasiteten til en komponent eller et system.
En organisasjonsomfattende ledelsestilnærming som fokuserer på kvalitet. Baserer seg på at alle medlemmer av organisasjonen deltar og som prøver å oppnå suksess på lang sikt gjennom kundetilfredshet og fordeler for alle medlemmer av organisasjonen og samfunnet. Total kvalitetsstyring består av å planlegge, organisere, dirigere, styre og sikre kvalitet.
Et kontinuerlig forretningsdrevet rammeverk for testprosessforbedring som beskriver nøkkelelementene ved en effektiv og virksom testprosess.
En måte å forstå mennesker og samspill på. Analysen av transaksjoner mellom folk og transaksjoner som foregår i folks hjerner. En transaksjon er definert som en stimulus og en respons. Transaksjoner skjer mellom folk og mellom persontilstander (segmenter av personligheten) i en persons hjerne.
Et syn på kvalitet der kvalitet ikke kan defineres eksakt, men vi erkjenner den når vi ser den, eller ser at den mangler når den mangler. Kvalitet avhenger av et individs eller en gruppes bevissthet og dens følelser vedrørende et produkt.
En estimeringsmetode som bruker verdier for ?beste utfall?, ?verste utfall? og ?mest trolige utfall? for saken som blir estimert, for å definere graden av sikkerhet i sammenheng med det resulterende estimatet.
En modellstruktur der oppnåelse av mål for et sett av prosessområder etablerer et samlet modenhetsnivå. Hvert nivå bygger basis for etterfølgende nivåer.
En utviklingsmodell der et prosjekt blir delt i en serie av del-leveranser (inkrementer). Hver av disse leverer en del av funksjonaliteten av de totale prosjektkrav. Kravene blir prioritert og del-leveransene implementerer og leverer disse i prioritert rekkefølgen. I noen (men ikke alle) versjoner av denne livssyklusmodellen følger hvert delprosjekt sin egen ?mini-V-modell? med sin egen design-, implementasjons- og testfase.
Kode som ikke kan nås under programutføringen og som derfor er umulig å utføre.
En gransking som ikke baserer seg på en formell (dokumentert) prosedyre.
En type review uten en formell (dokumentert) prosedyre.
En vei gjennom programmet som ikke kan utføres med mulige inputverdier.
En vei gjennom programmet som ikke kan utføres med mulige inputverdier.
I hvilken grad personer kan bruke en komponent eller et system i vid forstand for å oppnå et spesifisert mål i en spesifisert brukskontekst.
Kode som ikke kan nås.
Ethvert forhold som avviker fra forventningene som er basert på kravspesifikasjoner, designdokumenter, brukerdokumenter, standarder etc. eller avvik fra noens syn eller erfaring. Anomalier kan bli funnet under testing, analyse, kompilering, eller bruk av programvareprodukter eller tilhørende dokumentasjon.
En svart boks testdesignteknikk der testtilfeller utformes for å utføre brukerscenarier.
I hvilken grad en komponent eller et system kan erstatte en annen spesifisert komponent eller system for samme formål i det samme miljøet.
En variabel (lagret i en komponent eller utenfor) som skrives av en komponent.
En tilnærming til testing der testerne dynamisk utformer og utfører tester basert på deres kunnskap, utforskning av testelementet og resultatene fra tidligere tester.
En programinstruksjon som, når den er kompilert, blir oversatt til objektkode. Den vil bli utført når programmet kjører og den kan utføre en aksjon på data.
En sti eller vei gjennom et program som det eksisterer inputverdier og forutsetninger til som fører til at den blir utført.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
I hvilken grad en komponent eller et system kan erstatte en annen spesifisert komponent eller system for samme formål i det samme miljøet.
En testtilnærming der testsuiten omfatter alle kombinasjoner av inputverdier og forutsetninger.
Et rammeverk for å beskrive livssyklusen for programvare fra kravspesifikasjon til vedlikehold. V-modellen illustrerer hvordan testaktiviteter kan bli integrert i hver fase av programvarens livssyklus.
Kontroll ved hjelp av undersøkelse og samling av objektiv informasjon om kravene til en bestemt tiltenkt bruk er oppfylt (om behov er dekket, om forventninger er innfridd).
Et lagret dataelement i en datamaskin som et program kan ha tilgang til ved å referere det med et navn.
Endring av et programvareprodukt etter levering for å korrigere feil, for å forbedre ytelsen eller andre egenskaper, eller for å tilpasse produktet til en endret omgivelse.
Egenskapen som uttrykker hvor lett det er for et programvareprodukt å bli endret for å rette feil, møte nye krav, gjøre framtidig vedlikehold enklere, eller bli tilpasset en endret omgivelse.
Testprosessen for å bestemme et programvareprodukts vedlikeholdbarhet.
Testing av endringene til et system i drift eller test av følgene av endringer i omgivelsen til et system i drift.
Vei
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
Et syn på kvalitet der kvalitet er definert av pris. Et kvalitetsprodukt eller en kvalitetsservice gir ønsket ytelse til en akseptabel kostnad. Kvalitet bestemmes ved en beslutningsprosess med interessentene der det blir veid mellom tid, innsats og kostnadsaspekter.
Bekreftelse ved hjelp av undersøkelse og samling av objektiv informasjon at spesifiserte krav har blitt oppfylt.
Et verktøy som understøtter granskingsprosessen. Typiske funksjoner er støtte til planlegging og oppfølging av granskingen, støtte til kommunikasjon, samarbeid og et sentralt sted for å samle og rapportere måledata.
En type testutførelsesverktøy der inndata og handlinger blir logget under manuell testing for å generere automatiske test skript som kan utføres senere (ved avspilling). Disse verktøy blir ofte brukt for å understøtte automatisert regresjonstesting.
Verktøy for å legge inn kunstige defekter i en komponent eller et system.
Et verktøy som understøtter testdesign ved å generere inputs fra en spesifikasjon som kan være i et CASE verktøy eller fra spesifiserte testbetingelser som er i verktøyet selv.
Et testverktøy som utfører tester mot et utpekt testelement og evaluerer resultatene mot forventede resultater og etterbetingelser.
Et testverktøy som tillater å hente data fra eksisterende databaser, eller genererer, manipulerer eller endrer disse for bruk i testingen.
Et programvareverktøy som er tilgjengelig for alle mulige brukere i form av kildekode, vanligvis via internett. Dets brukere har tillatelse til, vanligvis under lisens,, å analysere, endre, forbedre og, av og til distribuere programvaren.
Effekten en "probe" (sonde, måleverktøy, instrument) har på komponenten eller systemet som måles. F.eks. kan aktiv måling av ytelse med måleverktøy påvirke ytelsen negativt, forhåpentligvis marginalt.
Testobjektets produserte eller observerte oppførsel under test.
En simulering av aktiviteter utført i henhold til en bruksprofil.
et dokument som oppsummerer resultatene fra en vurdering, for eksempel konklusjoner, anbefalinger og funn.
En detaljert presentasjon som gjøres av forfatteren av et dokument for å samle informasjon og synspunkter og for å etablere en felles forståelse av dets innhold.
En sjekklistebasert testteknikk for brukbarhet, for å måle kvaliteten av programvare i websider fra perspektivet til sluttbrukeren.
En kommersiell analysetjeneste som gir et spørreskjema for måling av brukeropplevelse på nettsteder, og vurdering av i hvilken grad forretningsmessige mål på nettet blir oppnådd.
En ekspertbasert testestimeringsteknikk som tar sikte på å gjøre en nøyaktig vurdering ved hjelp av teamets kollektive kunnskap.
Medfølgende programvare på et hvilket som helst medium som leder den som installerer gjennom installasjonsprosessen. Normalt utfører denne installasjonsprosessen, gir tilbakemelding om dens resultater og spør om valg.
I hvilken grad brukerne oppnår spesifikke mål ved hjelp av ressursene som blir brukt.
Graden til hvilken et system eller en komponent oppfyller sine bestemte funksjoner innen gitte restriksjoner når det gjelder behandlingstid og kapasitet.
En overordnet måling av effektivitet som brukes for å styre og kontrollere videre (negativ) utvikling, som for eksempel tidsoverskridelser i programvareutvikling.
Testing for å måle ytelsen til et programvareprodukt. Måling av systemets svartider eller testing av systemets kapasitet under gitte krav til svartider.
Et testverktøy som genererer belastning for et bestemt testelement, og som måler og registrerer ytelsen under testutførelse.
En test blir kalt feilet hvis det aktuelle resultat avviker fra det forventede resultat.
En tabell som viser kombinasjoner av inputs og/eller hendelser (årsaker) med deres tilhørende output og/eller virkninger (aksjoner), som kan brukes for å konstruere testtilfelle.
En grafisk representasjon for å organisere og vise sammenhenger mellom forskjellige mulige feilkilder. Mulige feilkilder kategoriseres i en horisontal trestruktur, med den (mulige) feilkilden som rot.
En svart boks testteknikk der testtilfeller blir laget fra årsak-virkningsgrafer.
En grafisk representasjon av inputs eller årsaker med deres tilhørende outputs eller effekter som kan brukes for å lage testtilfelle.
Analyseteknikk med mål å identifisere den grunnleggende årsaken til defekter. Ved å rette korrigerende tiltak mot årsaken, er håpet at gjentakelse av feil minimeres.