Terms related to Foundation Extension - Acceptance Testing 2019

I hvilken grad en komponent eller et system kan erstatte en annen spesifisert komponent eller system for samme formål i det samme miljøet.
Formell testing med hensyn til brukerbehov, brukerkrav, myndighetskrav og kundens arbeidsprosesser som utføres for å avklare om et system oppfyller akseptansekriterier eller ikke.
En prosedyre som avgjør om en person, maskin eller en prosess faktisk er hvem eller hva den hevder å være.
Tillatelse gitt til en bruker eller prosess for å få tilgang til ressurser.
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
Et logisk uttrykk som kan evalueres til sann eller feil, for eksempel A>B.
Et programvareprodukts evne til å muliggjøre for brukeren å benytte og styre det.
Alle komponenter i et system som gir brukeren informasjon og styringsmuligheter til å utføre bestemte oppgaver med systemet.
Et overordnet bruker- eller forretningskrav, vanligvis brukt i smidig programvareutvikling. Består typisk av en eller flere setninger i dagligtale eller forretningens språk og tar for seg hvilken funksjonalitet brukeren trenger, med begrunnelse. Inkluderer også ikke-funksjonelle kriterier og akseptansekriterier.
En persons oppfatninger og respons på bruk eller forventet bruk av et programvareprodukt.
Testing for å evaluere i hvilken grad systemet kan brukes effektivt og tilfredsstille spesifiserte brukere i en spesifikk brukskontekst.
En rekkefølge av transaksjoner i dialogen mellom en bruker og et system med konkrete resultater.
Forkortelse for Computer Aided Software Engineering
En teknikk for å programmere automatiske tester der inputverdier og forventede resultater blir lagret i tabeller eller regneark, slik at et enkelt testskript kan utføre alle testene i tabellen. Datadrevet test blir ofte brukt for å støtte bruk av testutførelsesverktøy som verktøy for innspilling og avspilling.
Driftstesting i akseptansetestingen. Utføres vanligvis i et (simulert) driftsmiljø av operatør og/eller systemadministrator med fokus på driftsaspekter, som for eksempel gjenopprettelse, ressursbruk, installerbarhet og oppfyllelse av tekniske krav.
Gjennomføring av tester hvor testere bruker tidligere erfaringer, kunnskaper og intuisjon.
En prosedyre for å utlede og/eller velge testtilfeller basert på testerens erfaring, kunnskap og intuisjon.
Evnen til et programvareprodukt å reetablere et spesifisert ytelsesnivå og gjenopprette data som var affisert av et sammenbrudd.
En menneskelig handling som fører til et galt resultat.
Evnen til et programvareprodukt til å opprettholde et spesifisert nivå av funksjon og ytelse når feil er tilstede eller når dens spesifiserte grensesnitt ikke fungerer som forutsatt.
Et resultat av en evaluering som identifiserer en viktig utfordring, et problem eller en mulighet.
I hvilken grad brukere kan gjenkjenne om en komponent eller et system er egnet for deres behov.
Beslutningsregler som brukes for å bestemme om et testobjekt eller en feature har klart eller ikke klart en test (skal betraktes som godkjent).
Et verktøy som legger til rette for registrering og oppfølging av status for hendelser og feil.
En generelt anerkjent tommelfingerregel som hjelper deg med å oppnå et mål.
Et programvareprodukt som er utviklet for det generelle markedet, altså for et stort antall kunder, og som blir levert til mange kunder i identisk format. Akronymet COTS står for "Commercial Off-The-Shelf software".
En enhet i et programmeringsspråk som typisk er den minste enheten for utførelse som ikke kan deles i mindre enheter.
En egenskap ved et system eller en komponent som er spesifisert eller implisert av kravspesifikasjonen (for eksempel pålitelighet, brukbarhet eller designrestriksjoner).
I hvilken grad en komponent eller et system kan utveksle informasjon med andre komponenter eller systemer.
I hvilken grad en komponent eller et system har et design og/eller interne struktur som er vanskelig å forstå, vedlikeholde og verifisere.
Sammenstilling av en komponent eller et system definert ved antall, arten og forbindelsene av dens tilhørende deler.
Et verktøy som understøtter formulering, analysering, prioritering og vedlikehold av kravene.
Graden med hvilken en komponent, et system eller en prosess oppfyller spesifiserte krav og/eller bruker/kundebehov og forventninger.
Del av kvalitetsledelse, fokuserer på å generere tiltro til at kvalitetskrav vil bli oppfylt.
I hvilken grad personer kan bruke en komponent eller et system i vid forstand for å oppnå et spesifisert mål i en spesifisert brukskontekst.
Et programvareprodukts evne til å gjøre det mulig for brukeren å lære dets bruk.
En menneskelig handling som fører til et galt resultat.
Testing som er basert på en modell av komponenten eller systemet som testes, for eksempel pålitelighetsmodeller, bruksmodeller (som funksjonelle profiler) eller modeller av programmets oppførsel (som beslutningstabeller eller tilstandsdiagram).
Verdien eller kategorien tilordnet en egenskap når en måler.
En måleskala og metoden som brukes for å måle.
En måleskala og metoden som brukes for å måle.
En teknikk for testautomatisering som bruker datafiler som ikke bare inneholder testdata og forventede resultater, men også nøkkelord som er relatert til applikasjonen under test. Nøkkelordene blir interpretert som kommandoer av spesielle skript som kalles opp av testautomatiseringsprogrammet.
Et programvareprodukts evne til å muliggjøre for brukeren å benytte og styre det.
Komponentens eller systemets svar på et sett med inputverdier og forutsetninger.
Hvor enkelt et programvareprodukt kan overføres fra et hardware- eller programvaremiljø til et annet.
Nivået for (forretningens) viktighet som bestemmes for en sak, f.eks. en feil.
En ukjent underliggende årsak til en eller flere hendelser.
En enhet i et programmeringsspråk som typisk er den minste enheten for utførelse som ikke kan deles i mindre enheter.
En egenskap ved et system eller en komponent som er spesifisert eller implisert av kravspesifikasjonen (for eksempel pålitelighet, brukbarhet eller designrestriksjoner).
Dataprogrammer, prosedyrer og eventuelt tilhørende dokumentasjon og data knyttet til driften av et datasystem.
En samling sammenhengende aktiviteter som overfører inputs til outputs.
En mengde koordinerte og styrte aktiviteter med start og sluttdatoer som brukes for å oppnå et mål som oppfyller spesifikke krav, under hensyn til begrensninger i tid, ressursbruk og kostnader.
Et programvareprodukts evne til å bruke passende mengder og typer av ressurser, for eksempel minne, diskplass eller prosessortid.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
En type statisk testing hvor et arbeidsresultat eller en prosess blir evaluert av en eller flere personer for å avdekke mulige mangler og for å foreslå forbedringer.
Et forhold som kan resultere i framtidige negative konsekvenser.
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
Et overordnet dokument som beskriver prinsippene, tilnærmingen og organisasjonens hovedmål angående sikkerhet.
En kvalitetsrisiko relatert til sikkerhet.
En testrapport som gir en evaluering av testelementene mot tilhørende utgangskriterier.
En samling programvareutviklingsmetoder basert på iterativ og inkrementell utvikling, hvor krav og løsninger utvikles gjennom samarbeid mellom selvstyrte team bestående av folk med forskjellige arbeidsfunksjoner (?cross-functional?).
Et dokument som spesifiserer, helst på en komplett, presis og kontrollerbar måte, krav, design, atferd, eller andre kjennetegn på en komponent eller et system, og ofte prosedyrer for å avgjøre om disse bestemmelsene er oppfylt.
Formell, muligens obligatorisk, samling av krav som er utviklet og brukt for å foreskrive konsistente framgangsmåter når det gjelder måten å arbeide på eller for å gi retningslinjer (eks. ISO/IEC standarder, IEEE standarder og organisasjonsstandarder).
Et programvareprodukt som er utviklet for det generelle markedet, altså for et stort antall kunder, og som blir levert til mange kunder i identisk format. Akronymet COTS står for "Commercial Off-The-Shelf software".
Sti
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
En form for formell review av et team med teknisk kvalifisert personell som undersøker egnetheten til et arbeidsresultat for den tilsiktede bruken og identifiserer uoverensstemmelser fra spesifikasjoner og standarder.
En samling bestående av et eller flere testtilfeller.
Bruk av programvare for å utføre eller støtte testaktiviteter, for eksempel testledelse, testdesign, testutføring og kontroll av resultater.
Aktiviteten som gjør testmidlene tilgjengelig for senere bruk, etterlater testmiljøene i en tilfredsstillende tilstand og kommuniserer resultatene av testingen til relevante interessenter.
Dokumentasjon av testaktiviteter i sesjonsbasert utforskende testing.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
En faglig kvalifisert person som er involvert i testingen av en komponent eller et system.
Et sett med testaktiviteter som blir satt sammen til en fase i et prosjekt, for eksempel testutførelsen av et visst testnivå.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
Kunnskapsbasen som benyttes som grunnlag for testanalyse og testdesign.
Prosessen som består av alle livssyklusaktiviteter, både statiske og dynamiske, som omfatter planlegging, forberedelse og evaluering av programvareprodukter og relaterte arbeidsresultater for å fastslå om de oppfyller spesifiserte krav og/eller for å demonstrere at de er brukbare i praksis og for å finne feil.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
Komponenten eller systemet som er gjenstand for testing.
En testledelsesaktivitet som innebærer å kontrollere statusen til testaktiviteter, identifisere eventuelle avvik fra planlagt eller forventet status, og rapportering av status til interessenter.
Aktivitet som innebærer etablering eller oppdatering av en testplan.
En sekvens av testtilfeller i utførelsesrekkefølge, og eventuelle tilknyttede tiltak som kan være nødvendig for å sette opp de første forutsetningene og eventuelle avslutningsaktiviteter etter utførelse.
Dokumentasjon som oppsummerer testaktiviteter og testresultater.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
En sekvens av testtilfeller i utførelsesrekkefølge, og eventuelle tilknyttede tiltak som kan være nødvendig for å sette opp de første forutsetningene og eventuelle avslutningsaktiviteter etter utførelse.
En prosedyre som brukes til å utlede og/eller velge testtilfeller.
Implementeringen av teststrategien for et spesifikt prosjekt.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
I hvilken grad personer kan bruke en komponent eller et system i vid forstand for å oppnå et spesifisert mål i en spesifisert brukskontekst.
I hvilken grad en komponent eller et system kan erstatte en annen spesifisert komponent eller system for samme formål i det samme miljøet.
En tilnærming til testing der testerne dynamisk utformer og utfører tester basert på deres kunnskap, utforskning av testelementet og resultatene fra tidligere tester.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
I hvilken grad en komponent eller et system kan erstatte en annen spesifisert komponent eller system for samme formål i det samme miljøet.
Kontroll ved hjelp av undersøkelse og samling av objektiv informasjon om kravene til en bestemt tiltenkt bruk er oppfylt (om behov er dekket, om forventninger er innfridd).
Vei
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
Bekreftelse ved hjelp av undersøkelse og samling av objektiv informasjon at spesifiserte krav har blitt oppfylt.
Testing for å måle ytelsen til et programvareprodukt. Måling av systemets svartider eller testing av systemets kapasitet under gitte krav til svartider.
En test blir kalt feilet hvis det aktuelle resultat avviker fra det forventede resultat.