Terms related to Advanced Agile Technical Tester 2019

En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
Et logisk uttrykk som kan evalueres til sann eller feil, for eksempel A>B.
Alle komponenter i et system som gir brukeren informasjon og styringsmuligheter til å utføre bestemte oppgaver med systemet.
Forkortelse for Computer Aided Software Engineering
En utviklingsaktivitet der et fullstendig system blir kompilert og sammensatt hver dag (ofte over natten), slik at et konsistent system som inneholder de siste endringene er tilgjengelig til enhver tid.
En kontrollert måte for å bevirke en forandring, eller en foreslått endring, til et produkt eller tjeneste.
En stor brukerhistorie som ikke kan leveres i en enkelt iterasjon, eller som er stor nok til at den kan deles opp i flere mindre brukerhistorier.
Gjennomføring av tester hvor testere bruker tidligere erfaringer, kunnskaper og intuisjon.
Møte i slutten av et prosjekt hvor medlemmene evaluerer prosjektet og summerer opp erfaringer for bruk i neste prosjekt.
En menneskelig handling som fører til et galt resultat.
En hendelse der en komponent eller et system ikke utfører en påkrevd funksjon innenfor angitte rammer.
Den påkrevde tilstanden som et testelement og dets miljø skal ha før testutførelsen.
Et resultat av en evaluering som identifiserer en viktig utfordring, et problem eller en mulighet.
En test blir ansett som godkjent når dens aktuelle resultat stemmer med det forventede resultat.
En test blir ansett som godkjent når dens aktuelle resultat stemmer med det forventede resultat.
En generelt anerkjent tommelfingerregel som hjelper deg med å oppnå et mål.
Prosessen der en setter sammen komponenter eller systemer til større enheter.
I hvilken grad maksimumsgrensene for en parameter til en komponent eller et system oppfyller kravene.
En egenskap ved et system eller en komponent som er spesifisert eller implisert av kravspesifikasjonen (for eksempel pålitelighet, brukbarhet eller designrestriksjoner).
En standard som beskriver egenskapene til et design eller en designbeskrivelse av data eller programkomponenter.
I hvilken grad en komponent eller et system har et design og/eller interne struktur som er vanskelig å forstå, vedlikeholde og verifisere.
Et utvalg av alle definerte eller planlagte testtilfeller som dekker hovedfunksjonaliteten av testobjektet, for å sikre at de viktigste funksjonene i testobjektet virker, men uten å ta hensyn til mindre detaljer. Daglig build av en ny release og pretest imellom er blant beste industripraksis.
Sammenstilling av en komponent eller et system definert ved antall, arten og forbindelsene av dens tilhørende deler.
En prosedyre for utvikling av programvare hvor alle endringer blir slått sammen, integrert og testet så snart de er sjekket inn i en automatisert prosess.
En kronologisk oversikt av relevante detaljer om testgjennomføring.
En opplisting av verdiene som underbygger smidig programvareutvikling. Disse verdiene er: individer og samhandling framfor prosesser og verktøy, fungerende programvare framfor uttømmende dokumentasjon, kundesamarbeid framfor kontraktsforhandlinger, reagere på endringer framfor å styres av en plan.
En menneskelig handling som fører til et galt resultat.
Testing som er basert på en modell av komponenten eller systemet som testes, for eksempel pålitelighetsmodeller, bruksmodeller (som funksjonelle profiler) eller modeller av programmets oppførsel (som beslutningstabeller eller tilstandsdiagram).
En måleskala og metoden som brukes for å måle.
En måleskala og metoden som brukes for å måle.
Komponentens eller systemets svar på et sett med inputverdier og forutsetninger.
En test blir ansett som godkjent når dens aktuelle resultat stemmer med det forventede resultat.
Et utvalg av alle definerte eller planlagte testtilfeller som dekker hovedfunksjonaliteten av testobjektet, for å sikre at de viktigste funksjonene i testobjektet virker, men uten å ta hensyn til mindre detaljer. Daglig build av en ny release og pretest imellom er blant beste industripraksis.
Nivået for (forretningens) viktighet som bestemmes for en sak, f.eks. en feil.
En ukjent underliggende årsak til en eller flere hendelser.
En egenskap ved et system eller en komponent som er spesifisert eller implisert av kravspesifikasjonen (for eksempel pålitelighet, brukbarhet eller designrestriksjoner).
Dataprogrammer, prosedyrer og eventuelt tilhørende dokumentasjon og data knyttet til driften av et datasystem.
En samling sammenhengende aktiviteter som overfører inputs til outputs.
En mengde koordinerte og styrte aktiviteter med start og sluttdatoer som brukes for å oppnå et mål som oppfyller spesifikke krav, under hensyn til begrensninger i tid, ressursbruk og kostnader.
Møte i slutten av et prosjekt hvor medlemmene evaluerer prosjektet og summerer opp erfaringer for bruk i neste prosjekt.
Et sett med konvensjoner som styrer samspillet mellom prosesser, enheter og andre komponenter i et system.
Et verktøy som skaffer et miljø for komponenttesting hvor en komponent kan testes isolert eller ved hjelp av egnede stubber og drivere. Inneholder også andre former for støtte til utviklere, som muligheter for debugging.
Testing som dynamisk tilpasses til både systemet under test og testresultatene. Reaktiv testing har som regel en redusert planleggingsfase, og design og implementeringsfasene av testingen blir ikke gjennomført før testobjektet er mottatt.
En reduksjon av kvaliteten til en komponent eller et system på grunn av en endring.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
Et forhold som kan resultere i framtidige negative konsekvenser.
Graden som en komponent eller et system kan fungere korrekt når ugyldige inputs eller vanskelige betingelser i omgivelsen er tilstede.
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
Et system som kan forvolde død eller alvorlig skade på personer, tap eller betydelig skade på utstyr, eller skade på miljøet hvis det feiler.
Et programvareprodukts evne til å bli oppgradert for å klare økende belastninger.
Testing ved et prosjekt som bruker agile (smidige) metoder for utvikling av programvare, som omfatter både teknikker og metoder, som for eksempel ekstrem programmering (XP), der utviklingen blir behandlet som en kunde av testingen og der test-først designprinsippet blir brukt.
Et dokument som spesifiserer, helst på en komplett, presis og kontrollerbar måte, krav, design, atferd, eller andre kjennetegn på en komponent eller et system, og ofte prosedyrer for å avgjøre om disse bestemmelsene er oppfylt.
Formell, muligens obligatorisk, samling av krav som er utviklet og brukt for å foreskrive konsistente framgangsmåter når det gjelder måten å arbeide på eller for å gi retningslinjer (eks. ISO/IEC standarder, IEEE standarder og organisasjonsstandarder).
Analyse av kildekoden som utføres uten å utføre koden.
Sti
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
En høynivå plan for å oppnå langtidsmål for testautomatisering under gitte begrensninger
Et skjelett eller en spesialtilpasset implementering av en programvarekomponent som brukes under utvikling eller testing av en komponent som kaller eller på annen måte er avhengig av den. En stubb erstatter komponenten som kalles.
Et diagram for presentasjon av ord, ideer, arbeidsoppgaver eller andre enheter som er koplet til og gruppert rundt et sentralt nøkkelord eller en sentral ide. Tankekart brukes for å generere, visualisere, strukturere og klassifisere ideer, som hjelpemiddel i undersøkelser, organisering, problemløsning, beslutningsprosess og skriving.
En samling bestående av et eller flere testtilfeller.
En kronologisk oversikt av relevante detaljer om testgjennomføring.
En kronologisk oversikt av relevante detaljer om testgjennomføring.
Et miljø som består av hardware, instrumentering, simulatorer, programvareverktøy og andre støtteelementer som behøves for å utføre en test.
Et miljø som består av hardware, instrumentering, simulatorer, programvareverktøy og andre støtteelementer som behøves for å utføre en test.
En sekvens av testtilfeller i utførelsesrekkefølge, og eventuelle tilknyttede tiltak som kan være nødvendig for å sette opp de første forutsetningene og eventuelle avslutningsaktiviteter etter utførelse.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
En sekvens av testtilfeller i utførelsesrekkefølge, og eventuelle tilknyttede tiltak som kan være nødvendig for å sette opp de første forutsetningene og eventuelle avslutningsaktiviteter etter utførelse.
Implementeringen av teststrategien for et spesifikt prosjekt.
Et diagram som viser tilstandene som en komponent eller et system kan ha, og som viser hendelsene eller omstendighetene som fører til og/eller resulterer fra en endring fra en tilstand til en annen.
En teknikk for å tilgjengeliggjøre simulerte (eksterne) tjenester som en er avhengig av for testing.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
Kontroll ved hjelp av undersøkelse og samling av objektiv informasjon om kravene til en bestemt tiltenkt bruk er oppfylt (om behov er dekket, om forventninger er innfridd).
Et lagret dataelement i en datamaskin som et program kan ha tilgang til ved å referere det med et navn.
Vei
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
Bekreftelse ved hjelp av undersøkelse og samling av objektiv informasjon at spesifiserte krav har blitt oppfylt.
Et testverktøy som utfører tester mot et utpekt testelement og evaluerer resultatene mot forventede resultater og etterbetingelser.
En test blir kalt feilet hvis det aktuelle resultat avviker fra det forventede resultat.