Terms related to Advanced Test Analyst 2019

Bruker, person, eller system som påvirker systemet under test.
Graden for innvirkning som en feil har på utviklingen eller driften av en komponent eller et system.
Ethvert forhold som avviker fra forventningene som er basert på kravspesifikasjoner, designdokumenter, brukerdokumenter, standarder etc. eller avvik fra noens syn eller erfaring. Anomalier kan bli funnet under testing, analyse, kompilering, eller bruk av programvareprodukter eller tilhørende dokumentasjon.
Testing som gjennomføres ved å gi kommandoer direkte til programmets API.
I hvilken grad identiteten til en person, maskin eller ressurs kan bevises å være den som hevdes.
Bruk av automatiske verktøy for å utføre en eller flere testtilfeller, sammenligne faktiske resultater med forventede resultater og sette opp forutsetningene for testen samt andre funksjoner for å styre og rapportere.
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
I hvilken grad en komponent eller et system beskytter brukere mot å gjøre feil.
Et logisk uttrykk som kan evalueres til sann eller feil, for eksempel A>B.
Alle komponenter i et system som gir brukeren informasjon og styringsmuligheter til å utføre bestemte oppgaver med systemet.
En persons oppfatninger og respons på bruk eller forventet bruk av et programvareprodukt.
Testing for å evaluere i hvilken grad systemet kan brukes effektivt og tilfredsstille spesifiserte brukere i en spesifikk brukskontekst.
Et sett av automatiserte tester som validerer integriteten til hver nye bygg av programvare og bekrefter dens kjernefunksjonalitet, stabilitet og testbarhet. Det er praksis ved høy frekvens av nye bygg av programvare (f.eks i smidige prosjekter), og det kjøres på alle nye bygg før de blir frigitt for videre testing.
Forkortelse for Computer Aided Software Engineering
Prosenten av sekvenser av N+1 overganger i et tilstandsdiagram som har blitt utført av en testsuite.
I hvilken grad identiteten til en person, maskin eller ressurs kan bevises å være den som hevdes.
En kontrollert måte for å bevirke en forandring, eller en foreslått endring, til et produkt eller tjeneste.
Gjennomføring av tester hvor testere bruker tidligere erfaringer, kunnskaper og intuisjon.
Møte i slutten av et prosjekt hvor medlemmene evaluerer prosjektet og summerer opp erfaringer for bruk i neste prosjekt.
I hvilken grad et brukergrensesnitt muliggjør behagelig og tilfredsstillende interaksjon for brukeren.
I hvilken grad handlingene til en enhet kan spores entydig til den samme enheten.
Testobjektets produserte eller observerte oppførsel under test.
En menneskelig handling som fører til et galt resultat.
Testresultat som feilaktig godkjenner en test, og mislykkes i å identifisere eksisterende feil i testobjektet.
Testresultat som feilaktig godkjenner en test, og mislykkes i å identifisere eksisterende feil i testobjektet.
Testresultat som feilaktig fører til en feilrapport selv om slik feil ikke eksisterer i testobjektet .
Testresultat som feilaktig fører til en feilrapport selv om slik feil ikke eksisterer i testobjektet .
En testteknikk der testtilfeller utvikles basert på kunnskap om en spesifikk feiltype.
Kilden til en feil, slik at hvis denne er fjernet, vil også forekomsten av denne type feil være fjernet eller redusert.
Den fysiske eller funksjonelle manifestasjon av et problem. Et system i feilmodus kan f.eks. være unormalt tregt, gi feil utdata, eller kjøringen kan være fullstendig terminert.
En hendelse der en komponent eller et system ikke utfører en påkrevd funksjon innenfor angitte rammer.
En form for review som følger en definert prosess og hvor resultatet dokumenteres formelt.
I hvilken grad en komponent eller et system sikrer at data bare er tilgjengelig for dem som er autorisert til å ha tilgang.
Den påkrevde tilstanden som et testelement og dets miljø skal ha før testutførelsen.
I hvilken grad funksjonene forenkler utførelsen av spesifiserte oppgaver og oppnåelsen av mål.
I hvilken grad samlet funksjonalitet dekker alle spesifiserte oppgaver og brukernes forventninger.
En integrasjonsmetode som kombinerer komponentene eller systemene med den hensikt å få basisfunksjonaliteten til å fungere tidlig.
I hvilken grad en komponent eller et system gir korrekte resultater med tilstrekkelig grad av presisjon.
Et resultat av en evaluering som identifiserer en viktig utfordring, et problem eller en mulighet.
I hvilken grad et arbeidsresultat kan brukes i mer enn ett system, eller til å bygge andre arbeidsresultater.
I hvilken grad et arbeidsresultat kan brukes i mer enn ett system, eller til å bygge andre arbeidsresultater.
I hvilken grad brukere kan gjenkjenne om en komponent eller et system er egnet for deres behov.
Beslutningsregler som brukes for å bestemme om et testobjekt eller en feature har klart eller ikke klart en test (skal betraktes som godkjent).
En test blir ansett som godkjent når dens aktuelle resultat stemmer med det forventede resultat.
En test blir ansett som godkjent når dens aktuelle resultat stemmer med det forventede resultat.
Akronym for Graphical User Interface.
GUI
Akronym for Graphical User Interface.
En generelt anerkjent tommelfingerregel som hjelper deg med å oppnå et mål.
I hvilken grad handlinger eller hendelser kan bevises å ha funnet sted, slik at handlingene eller hendelsene ikke kan bestrides senere.
Test som utføres av personer som er samlokalisert med prosjektteamet men ikke intern ansatt.
Prosessen der en setter sammen komponenter eller systemer til større enheter.
I hvilken grad en komponent eller et system kun tillater autorisert tilgang og modifisering av en komponent, et system eller data.
I hvilken grad maksimumsgrensene for en parameter til en komponent eller et system oppfyller kravene.
En enhet i et programmeringsspråk som typisk er den minste enheten for utførelse som ikke kan deles i mindre enheter.
En egenskap ved et system eller en komponent som er spesifisert eller implisert av kravspesifikasjonen (for eksempel pålitelighet, brukbarhet eller designrestriksjoner).
I hvilken grad en komponent eller et system kan utveksle informasjon med andre komponenter eller systemer.
I hvilken grad en komponent eller et system har et design og/eller interne struktur som er vanskelig å forstå, vedlikeholde og verifisere.
I hvilken grad en komponent eller et system sikrer at data bare er tilgjengelig for dem som er autorisert til å ha tilgang.
Et utvalg av alle definerte eller planlagte testtilfeller som dekker hovedfunksjonaliteten av testobjektet, for å sikre at de viktigste funksjonene i testobjektet virker, men uten å ta hensyn til mindre detaljer. Daglig build av en ny release og pretest imellom er blant beste industripraksis.
Sammenstilling av en komponent eller et system definert ved antall, arten og forbindelsene av dens tilhørende deler.
Prosessen med å teste et program for å bestemme dens portabilitet.
En prosedyre for utvikling av programvare hvor alle endringer blir slått sammen, integrert og testet så snart de er sjekket inn i en automatisert prosess.
Et verktøy som understøtter formulering, analysering, prioritering og vedlikehold av kravene.
Den totale summen av kostnader ved kvalitetsarbeid og feilsituasjoner. Deles ofte inn i forebyggende kostnader, kontrollkostnader og interne og eksterne kostnader i forbindelse med feilsituasjonen.
I hvilken grad personer kan bruke en komponent eller et system i vid forstand for å oppnå et spesifisert mål i en spesifisert brukskontekst.
Aktivitetene som utføres på hvert trinn i programvareutvikling, og hvordan de logisk og kronologisk er relatert til hverandre.
En realisering/implementering av en arkitektur for testautomatisering, dvs. en kombinasjon av komponenter som dekker et spesifikt behov for testautomatisering. Komponentene kan bl.a. inkludere testverktøy som er hyllevare, rammeverk for testautomatisering, samt maskinvare for testingen.
En menneskelig handling som fører til et galt resultat.
I hvilken grad en komponent eller et system kan endres uten å innføre feil eller forringe eksisterende produktkvalitet.
I hvilken grad et system er sammensatt av adskilte komponenter slik at en endring i en komponent har minimal innvirkning på andre komponenter.
Verdien eller kategorien tilordnet en egenskap når en måler.
En måleskala og metoden som brukes for å måle.
En måleskala og metoden som brukes for å måle.
Prosessen med å tilordne et tall eller en kategori til et måleobjekt for å beskrive en egenskap av objektet.
Prosenten av sekvenser av N+1 overganger i et tilstandsdiagram som har blitt utført av en testsuite.
Komponentens eller systemets svar på et sett med inputverdier og forutsetninger.
En test blir ansett som godkjent når dens aktuelle resultat stemmer med det forventede resultat.
Prosessen med å teste et program for å bestemme dens portabilitet.
Et utvalg av alle definerte eller planlagte testtilfeller som dekker hovedfunksjonaliteten av testobjektet, for å sikre at de viktigste funksjonene i testobjektet virker, men uten å ta hensyn til mindre detaljer. Daglig build av en ny release og pretest imellom er blant beste industripraksis.
Nivået for (forretningens) viktighet som bestemmes for en sak, f.eks. en feil.
En systematisk tilnærming til risikobasert testing som tar i bruk identifikasjon og analyse av produktrisiko for å skape en risikomatrise basert på sannsynlighet og konsekvens. Begrepet er avledet fra Product RISk MAnagement.
En ukjent underliggende årsak til en eller flere hendelser.
En enhet i et programmeringsspråk som typisk er den minste enheten for utførelse som ikke kan deles i mindre enheter.
En egenskap ved et system eller en komponent som er spesifisert eller implisert av kravspesifikasjonen (for eksempel pålitelighet, brukbarhet eller designrestriksjoner).
Dataprogrammer, prosedyrer og eventuelt tilhørende dokumentasjon og data knyttet til driften av et datasystem.
En samling sammenhengende aktiviteter som overfører inputs til outputs.
Program av aktiviteter beregnet på å forbedre ytelsen og modenheten i prosessene til en organisasjon, samt resultatene av et slikt program.
Et rammeverk der prosesser av samme art er klassifisert mot rammeverket, for eksempel en testforbedringsmodell.
En mengde koordinerte og styrte aktiviteter med start og sluttdatoer som brukes for å oppnå et mål som oppfyller spesifikke krav, under hensyn til begrensninger i tid, ressursbruk og kostnader.
Møte i slutten av et prosjekt hvor medlemmene evaluerer prosjektet og summerer opp erfaringer for bruk i neste prosjekt.
Et sett med konvensjoner som styrer samspillet mellom prosesser, enheter og andre komponenter i et system.
En reduksjon av kvaliteten til en komponent eller et system på grunn av en endring.
I hvilken grad mengdene og typene ressurser som brukes av et produkt eller et system, når de utfører sine funksjoner, oppfyller kravene til ressursbruk.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
Et forhold som kan resultere i framtidige negative konsekvenser.
Prosessen hvor beslutninger blir tatt og forbyggende tiltak blir implementert for å redusere eller holde risiko innenfor spesifiserte nivåer.
Graden som en komponent eller et system kan fungere korrekt når ugyldige inputs eller vanskelige betingelser i omgivelsen er tilstede.
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
To eller flere enkle betingelser som er sammensatt ved hjelp av logiske operatorer (AND, OR eller XOR), for eksempel ?A>B AND C>1000?.
Et iterativt inkrementelt rammeverk for å lede og styre prosjekter. Brukes vanligvis ved smidig programvareutvikling.
En reviewteknikk styrt av en liste med spørsmål eller nødvendige egenskaper.
En reviewteknikk styrt av en liste med spørsmål eller nødvendige egenskaper.
Testing som gjennomføres ved å følge en forhåndsdefinert sekvens av tester.
Et dokument som spesifiserer, helst på en komplett, presis og kontrollerbar måte, krav, design, atferd, eller andre kjennetegn på en komponent eller et system, og ofte prosedyrer for å avgjøre om disse bestemmelsene er oppfylt.
Dokumentasjon av et sett med ett eller flere testtilfeller.
Formell, muligens obligatorisk, samling av krav som er utviklet og brukt for å foreskrive konsistente framgangsmåter når det gjelder måten å arbeide på eller for å gi retningslinjer (eks. ISO/IEC standarder, IEEE standarder og organisasjonsstandarder).
Sti
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
Et skjelett eller en spesialtilpasset implementering av en programvarekomponent som brukes under utvikling eller testing av en komponent som kaller eller på annen måte er avhengig av den. En stubb erstatter komponenten som kalles.
En samling bestående av et eller flere testtilfeller.
En person som er ansvarlig for design, implementering og vedlikehold av en arkitektur for testautomatisering, samt den tekniske utviklingen av den resulterende løsning for testautomatisering.
Fase i en testprosess der data blir samlet fra de utførte aktivitetene for å oppsummere erfaringer, testmateriale, fakta og tall. Denne fasen består av å sluttføre og arkivere testvare (testmaterialet) og å evaluere testprosessen som er gjennomført, og å lage en evalueringsrapport om testingen.
Et verktøy som understøtter testdesign ved å generere inputs fra en spesifikasjon som kan være i et CASE verktøy eller fra spesifiserte testbetingelser som er i verktøyet selv.
Et testverktøy som tillater å hente data fra eksisterende databaser, eller genererer, manipulerer eller endrer disse for bruk i testingen.
Kunnskapsbasen som benyttes som grunnlag for testanalyse og testdesign.
De nødvendige ting som trenges for å utføre testingen, dvs. testmiljøer, verktøy, kontorer og prosedyrer.
Testing for å avgjøre hvor lett det er for personer med handikap å bruke en komponent eller system.
Testing av endringene til et system i drift eller test av følgene av endringer i omgivelsen til et system i drift.
Et miljø som består av hardware, instrumentering, simulatorer, programvareverktøy og andre støtteelementer som behøves for å utføre en test.
Et miljø som består av hardware, instrumentering, simulatorer, programvareverktøy og andre støtteelementer som behøves for å utføre en test.
En testplan som beskriver et testnivå.
Aktivitet som innebærer etablering eller oppdatering av en testplan.
En sekvens av testtilfeller i utførelsesrekkefølge, og eventuelle tilknyttede tiltak som kan være nødvendig for å sette opp de første forutsetningene og eventuelle avslutningsaktiviteter etter utførelse.
Et program av aktiviteter som har som mål å forbedre gjennomføringen og modenheten av en organisasjons testprosesser, og resultatet av et slikt program.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
En sekvens av testtilfeller i utførelsesrekkefølge, og eventuelle tilknyttede tiltak som kan være nødvendig for å sette opp de første forutsetningene og eventuelle avslutningsaktiviteter etter utførelse.
Utføringen av testprosessen mot en identifiserbar versjon av testobjektet.
Implementeringen av teststrategien for et spesifikt prosjekt.
I hvilken grad en komponent eller et system kan utføre sine påkrevde funksjoner innenfor kravene til responstider, behandlingstider og gjennomstrømningshastigheter.
En svart boks testdesignteknikk der testtilfelle blir valgt tilfeldig, vanligvis gjennom en pseudo-random genereringsalgoritme. Ofte blir det brukt et bruksprofil. Dette blir mest brukt for å teste pålitelighet og ytelse.
Et diagram som viser tilstandene som en komponent eller et system kan ha, og som viser hendelsene eller omstendighetene som fører til og/eller resulterer fra en endring fra en tilstand til en annen.
En overgang mellom to tilstander av en komponent eller et system.
En tabell som viser overgangene for hver tilstand for hver hendelse som viser gyldige og ugyldige overganger.
I hvilken grad personer kan bruke en komponent eller et system i vid forstand for å oppnå et spesifisert mål i en spesifisert brukskontekst.
Ethvert forhold som avviker fra forventningene som er basert på kravspesifikasjoner, designdokumenter, brukerdokumenter, standarder etc. eller avvik fra noens syn eller erfaring. Anomalier kan bli funnet under testing, analyse, kompilering, eller bruk av programvareprodukter eller tilhørende dokumentasjon.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
Kontroll ved hjelp av undersøkelse og samling av objektiv informasjon om kravene til en bestemt tiltenkt bruk er oppfylt (om behov er dekket, om forventninger er innfridd).
Et lagret dataelement i en datamaskin som et program kan ha tilgang til ved å referere det med et navn.
Testing av endringene til et system i drift eller test av følgene av endringer i omgivelsen til et system i drift.
Vei
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
Bekreftelse ved hjelp av undersøkelse og samling av objektiv informasjon at spesifiserte krav har blitt oppfylt.
Et verktøy som understøtter testdesign ved å generere inputs fra en spesifikasjon som kan være i et CASE verktøy eller fra spesifiserte testbetingelser som er i verktøyet selv.
Et testverktøy som utfører tester mot et utpekt testelement og evaluerer resultatene mot forventede resultater og etterbetingelser.
Et testverktøy som tillater å hente data fra eksisterende databaser, eller genererer, manipulerer eller endrer disse for bruk i testingen.
Testobjektets produserte eller observerte oppførsel under test.
En simulering av aktiviteter utført i henhold til en bruksprofil.
En kommersiell analysetjeneste som gir et spørreskjema for måling av brukeropplevelse på nettsteder, og vurdering av i hvilken grad forretningsmessige mål på nettet blir oppnådd.
En test blir kalt feilet hvis det aktuelle resultat avviker fra det forventede resultat.
En grafisk representasjon av inputs eller årsaker med deres tilhørende outputs eller effekter som kan brukes for å lage testtilfelle.