Terms related to Foundation Extension - Mobile Application Testing 2019

Formell testing med hensyn til brukerbehov, brukerkrav, myndighetskrav og kundens arbeidsprosesser som utføres for å avklare om et system oppfyller akseptansekriterier eller ikke.
Et logisk uttrykk som kan evalueres til sann eller feil, for eksempel A>B.
Alle komponenter i et system som gir brukeren informasjon og styringsmuligheter til å utføre bestemte oppgaver med systemet.
En persons oppfatninger og respons på bruk eller forventet bruk av et programvareprodukt.
Testing for å evaluere i hvilken grad systemet kan brukes effektivt og tilfredsstille spesifiserte brukere i en spesifikk brukskontekst.
Et programvareprodukt sin evne til å tilby et passende sett av funksjoner for bestemte oppgaver og brukermål.
Et apparat, program eller system som mottar den samme input og produserer den samme output som et gitt system.
Programvareproduktets evne til å muliggjøre implementasjon av spesifiserte modifikasjoner.
Gjennomføring av tester hvor testere bruker tidligere erfaringer, kunnskaper og intuisjon.
En prosedyre for å utlede og/eller velge testtilfeller basert på testerens erfaring, kunnskap og intuisjon.
En hendelse der en komponent eller et system ikke utfører en påkrevd funksjon innenfor angitte rammer.
En testtilnærming der testsuiten omfatter alle kombinasjoner av inputverdier og forutsetninger.
Et resultat av en evaluering som identifiserer en viktig utfordring, et problem eller en mulighet.
En test blir ansett som godkjent når dens aktuelle resultat stemmer med det forventede resultat.
En test blir ansett som godkjent når dens aktuelle resultat stemmer med det forventede resultat.
En generelt anerkjent tommelfingerregel som hjelper deg med å oppnå et mål.
Et konkret eksempel for inndata.
En måte å automatisere test på der input til testobjektet blir tatt opp under manuell testing for å generere et automatisert testskript som kan utføres senere (dvs. avspilles igjen).
Prosessen der en setter sammen komponenter eller systemer til større enheter.
Test som utføres for å finne feil i grensesnitt og samspillet mellom integrerte komponenter eller systemer.
En egenskap ved et system eller en komponent som er spesifisert eller implisert av kravspesifikasjonen (for eksempel pålitelighet, brukbarhet eller designrestriksjoner).
En type sikkerhetsangrep utført for å utnytte dårlig håndtering av upålitelige data ved å sette inn ondsinnet kode gjennom et grensesnitt til et program.
I hvilken grad en komponent eller et system kan utveksle informasjon med andre komponenter eller systemer.
I hvilken grad en komponent eller et system har et design og/eller interne struktur som er vanskelig å forstå, vedlikeholde og verifisere.
Prosessen med å kode informasjon slik at bare autoriserte parter kan hente den opprinnelige informasjonen, vanligvis ved hjelp av en bestemt dekrypteringsnøkkel eller -prosess.
Graden med hvilken en komponent, et system eller en prosess oppfyller spesifiserte krav og/eller bruker/kundebehov og forventninger.
I hvilken grad personer kan bruke en komponent eller et system i vid forstand for å oppnå et spesifisert mål i en spesifisert brukskontekst.
En realisering/implementering av en arkitektur for testautomatisering, dvs. en kombinasjon av komponenter som dekker et spesifikt behov for testautomatisering. Komponentene kan bl.a. inkludere testverktøy som er hyllevare, rammeverk for testautomatisering, samt maskinvare for testingen.
Verdien eller kategorien tilordnet en egenskap når en måler.
Komponentens eller systemets svar på et sett med inputverdier og forutsetninger.
En test blir ansett som godkjent når dens aktuelle resultat stemmer med det forventede resultat.
En ukjent underliggende årsak til en eller flere hendelser.
En egenskap ved et system eller en komponent som er spesifisert eller implisert av kravspesifikasjonen (for eksempel pålitelighet, brukbarhet eller designrestriksjoner).
Dataprogrammer, prosedyrer og eventuelt tilhørende dokumentasjon og data knyttet til driften av et datasystem.
En samling sammenhengende aktiviteter som overfører inputs til outputs.
En mengde koordinerte og styrte aktiviteter med start og sluttdatoer som brukes for å oppnå et mål som oppfyller spesifikke krav, under hensyn til begrensninger i tid, ressursbruk og kostnader.
Et verktøy som gir et miljø for testautomatisering. Det omfatter vanligvis en testramme og testbiblioteker.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
Et forhold som kan resultere i framtidige negative konsekvenser.
Prosessen hvor beslutninger blir tatt og forbyggende tiltak blir implementert for å redusere eller holde risiko innenfor spesifiserte nivåer.
Graden som en komponent eller et system kan fungere korrekt når ugyldige inputs eller vanskelige betingelser i omgivelsen er tilstede.
Evnen som et programvareprodukt har til å oppfylle standarder, konvensjoner eller regler i lovverk eller andre liknende forskrifter.
En tilnærming til testing der testaktiviteter er planlagt som uavbrutte økter for testdesign og testutførelse, ofte brukt i forbindelse med utforskende testing.
En fremgangsmåte for måling og styring sesjonsbasert testing, f.eks utforskende testing.
Testing som har til hensikt å avdekke sårbarheter i sikkerheten til et programvareprodukt.
Et apparat, program eller system brukt under testing, som oppfører seg som et gitt system når det blir gitt en mengde med spesifikke inputs.
Et programvareprodukts evne til å bli oppgradert for å klare økende belastninger.
Formell, muligens obligatorisk, samling av krav som er utviklet og brukt for å foreskrive konsistente framgangsmåter når det gjelder måten å arbeide på eller for å gi retningslinjer (eks. ISO/IEC standarder, IEEE standarder og organisasjonsstandarder).
En type ytelsestesting som brukes for å evaluere et system eller en komponent på eller utenfor grensene av dets antatte eller spesifiserte belastning, eller med redusert tilgjengelighet av ressurser som minne eller servere.
Prosessen med å teste et integrert system for å verifisere at det oppfyller spesifiserte krav.
En samling bestående av et eller flere testtilfeller.
Bruk av programvare for å utføre eller støtte testaktiviteter, for eksempel testledelse, testdesign, testutføring og kontroll av resultater.
En person som er ansvarlig for design, implementering og vedlikehold av en arkitektur for testautomatisering, samt den tekniske utviklingen av den resulterende løsning for testautomatisering.
Dokumentasjon av testaktiviteter i sesjonsbasert utforskende testing.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
En faglig kvalifisert person som er involvert i testingen av en komponent eller et system.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
Prosessen som består av alle livssyklusaktiviteter, både statiske og dynamiske, som omfatter planlegging, forberedelse og evaluering av programvareprodukter og relaterte arbeidsresultater for å fastslå om de oppfyller spesifiserte krav og/eller for å demonstrere at de er brukbare i praksis og for å finne feil.
Testing for å avgjøre hvor lett det er for personer med handikap å bruke en komponent eller system.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
Et miljø som består av hardware, instrumentering, simulatorer, programvareverktøy og andre støtteelementer som behøves for å utføre en test.
Grunnen eller målet for å utvikle og utføre en test.
Et miljø som består av hardware, instrumentering, simulatorer, programvareverktøy og andre støtteelementer som behøves for å utføre en test.
Aktivitet som innebærer etablering eller oppdatering av en testplan.
Dokumentasjon som oppsummerer testaktiviteter og testresultater.
Samle inn og analysere data fra testaktivitetene for deretter å konsolidere resultatene i en rapport for å informere interessenter.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
Implementeringen av teststrategien for et spesifikt prosjekt.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
I hvilken grad personer kan bruke en komponent eller et system i vid forstand for å oppnå et spesifisert mål i en spesifisert brukskontekst.
En tilnærming til testing der testerne dynamisk utformer og utfører tester basert på deres kunnskap, utforskning av testelementet og resultatene fra tidligere tester.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
En testtilnærming der testsuiten omfatter alle kombinasjoner av inputverdier og forutsetninger.
Kontroll ved hjelp av undersøkelse og samling av objektiv informasjon om kravene til en bestemt tiltenkt bruk er oppfylt (om behov er dekket, om forventninger er innfridd).
Testing for å måle ytelsen til et programvareprodukt. Måling av systemets svartider eller testing av systemets kapasitet under gitte krav til svartider.
En test blir kalt feilet hvis det aktuelle resultat avviker fra det forventede resultat.