Terms related to Foundation 2018

En uformell reviewteknikk utført av uavhengige deltakere, uten en strukturert prosess.
En uformell reviewteknikk utført av uavhengige deltakere, uten en strukturert prosess.
Akseptansetesting utført for å verifisere om et system tilfredsstiller sine kontraktsmessige krav.
Formell testing med hensyn til brukerbehov, brukerkrav, myndighetskrav og kundens arbeidsprosesser som utføres for å avklare om et system oppfyller akseptansekriterier eller ikke.
Akseptansestesting utført for å verifisere om et system er i samsvar med relevante lover, retningslinjer og forskrifter.
Bruker, person, eller system som påvirker systemet under test.
Graden for innvirkning som en feil har på utviklingen eller driften av en komponent eller et system.
Ethvert forhold som avviker fra forventningene som er basert på kravspesifikasjoner, designdokumenter, brukerdokumenter, standarder etc. eller avvik fra noens syn eller erfaring. Anomalier kan bli funnet under testing, analyse, kompilering, eller bruk av programvareprodukter eller tilhørende dokumentasjon.
API
Akronym for Application Programming Interface.
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
Alle komponenter i et system som gir brukeren informasjon og styringsmuligheter til å utføre bestemte oppgaver med systemet.
Et overordnet bruker- eller forretningskrav, vanligvis brukt i smidig programvareutvikling. Består typisk av en eller flere setninger i dagligtale eller forretningens språk og tar for seg hvilken funksjonalitet brukeren trenger, med begrunnelse. Inkluderer også ikke-funksjonelle kriterier og akseptansekriterier.
En persons oppfatninger og respons på bruk eller forventet bruk av et programvareprodukt.
Testing for å evaluere i hvilken grad systemet kan brukes effektivt og tilfredsstille spesifiserte brukere i en spesifikk brukskontekst.
En rekkefølge av transaksjoner i dialogen mellom en bruker og et system med konkrete resultater.
Et diagram som viser gjenstående innsats mot tid i en sprint (iterasjon). Det viser status og prognose for fullføring av oppgavene i sprinten. X-aksen representerer typisk dager i sprinten, mens Y-aksen er gjenværende innsats (vanligvis i timer eller kravpoeng (story points)).
En teknikk for å programmere automatiske tester der inputverdier og forventede resultater blir lagret i tabeller eller regneark, slik at et enkelt testskript kan utføre alle testene i tabellen. Datadrevet test blir ofte brukt for å støtte bruk av testutførelsesverktøy som verktøy for innspilling og avspilling.
En abstrakt representasjon av sekvensen og de mulige endringene av tilstanden til dataobjekter, der tilstandene er initialisering, bruk eller sletting.
Prosessen med å finne, analysere og ta bort årsaken til feilsituasjoner i programvare.
Et testtilfelle med konkrete verdier for inndata og forventede resultater.
Driftstesting i akseptansetestingen. Utføres vanligvis i et (simulert) driftsmiljø av operatør og/eller systemadministrator med fokus på driftsaspekter, som for eksempel gjenopprettelse, ressursbruk, installerbarhet og oppfyllelse av tekniske krav.
Hardware- og softwareprodukter installert på brukerens eller kundens plattform der komponenten eller systemet under test vil bli brukt. Programvaren kan inkludere operativsystemer, databasesystemer og andre applikasjoner.
En programvarekomponent eller et testverktøy som erstatter en komponent som styrer og/eller kaller opp en komponent eller et system under test.
Prosessen der en evaluerer oppførsel, for eksempel bruk av minne eller CPU, for en komponent eller et system under kjøring.
Testutføring av en programvarekomponent eller et system.
En metode for programvareutvikling innenfor smidig programvareutvikling, hvor programmering i par, omfattende kodegjennomganger, enhetstesting av all kode og enkel og klar kode står sentralt.
Testing som utføres for å finne feil i grensesnittene og samspillet mellom integrerte komponenter.
Gjennomføring av tester hvor testere bruker tidligere erfaringer, kunnskaper og intuisjon.
En prosedyre for å utlede og/eller velge testtilfeller basert på testerens erfaring, kunnskap og intuisjon.
Møte i slutten av et prosjekt hvor medlemmene evaluerer prosjektet og summerer opp erfaringer for bruk i neste prosjekt.
Testobjektets produserte eller observerte oppførsel under test.
En menneskelig handling som fører til et galt resultat.
Kilden til en feil, slik at hvis denne er fjernet, vil også forekomsten av denne type feil være fjernet eller redusert.
En hendelse der en komponent eller et system ikke utfører en påkrevd funksjon innenfor angitte rammer.
En form for review som følger en definert prosess og hvor resultatet dokumenteres formelt.
Et programvareprodukts evne til å gi brukeren mulighet til å forstå om produktet er brukbart og hvordan det kan brukes for spesifikke oppgaver og betingelsene som knytter seg til bruken.
Den påkrevde tilstanden som et testelement og dets miljø skal ha før testutførelsen.
En testrapport produsert med jevne mellomrom om fremdriften av testaktiviteter mot en base, risiko og alternativer som krever en beslutning.
En liste aktiviteter, oppgaver eller hendelser i testprosessen, med identifikasjon av deres planlagte tid og/eller dato for start og slutt, samt deres gjensidige avhengigheter.
En testtilnærming der testsuiten omfatter alle kombinasjoner av inputverdier og forutsetninger.
En integrasjonsmetode som kombinerer komponentene eller systemene med den hensikt å få basisfunksjonaliteten til å fungere tidlig.
Et resultat av en evaluering som identifiserer en viktig utfordring, et problem eller en mulighet.
Testing basert på analysen av komponentens eller systemets interne struktur.
En test blir ansett som godkjent når dens aktuelle resultat stemmer med det forventede resultat.
En test blir ansett som godkjent når dens aktuelle resultat stemmer med det forventede resultat.
Testing basert på analysen av komponentens eller systemets interne struktur.
Et programvareprodukt som er utviklet for det generelle markedet, altså for et stort antall kunder, og som blir levert til mange kunder i identisk format. Akronymet COTS står for "Commercial Off-The-Shelf software".
Medfølgende instruksjoner på et hvilket som helst medium som skal hjelpe den som installerer gjennom installasjonsprosessen. Dette kan være direkte anvisninger, en trinnvis prosedyre, en automatisert installasjonsveiviser (wizard) eller en liknende prosessbeskrivelse.
Medfølgende instruksjoner på et hvilket som helst medium som skal hjelpe den som installerer gjennom installasjonsprosessen. Dette kan være direkte anvisninger, en trinnvis prosedyre, en automatisert installasjonsveiviser (wizard) eller en liknende prosessbeskrivelse.
Effekten en "probe" (sonde, måleverktøy, instrument) har på komponenten eller systemet som måles. F.eks. kan aktiv måling av ytelse med måleverktøy påvirke ytelsen negativt, forhåpentligvis marginalt.
Prosessen der en setter sammen komponenter eller systemer til større enheter.
Test som utføres for å finne feil i grensesnitt og samspillet mellom integrerte komponenter eller systemer.
Prosessen der en tester et programvareprodukt for å fastslå dets evne til å samhandle.
En utviklingsmodell hvor et prosjekt deles opp i iterasjoner ("gjentakelser"). En iterasjon er en komplett utviklingssyklus hvor resultatet er en (intern eller ekstern) leveranse av et kjørbart produkt som inneholder deler av funksjonaliteten som skal utvikles, og systemet blir mer og mer komplett for hver iterasjon inntil det endelige produktet er ferdig.
En enhet i et programmeringsspråk som typisk er den minste enheten for utførelse som ikke kan deles i mindre enheter.
En egenskap ved et system eller en komponent som er spesifisert eller implisert av kravspesifikasjonen (for eksempel pålitelighet, brukbarhet eller designrestriksjoner).
Kode som ikke kan nås under programutføringen og som derfor er umulig å utføre.
Testing basert på analysen av komponentens eller systemets interne struktur.
En analysemetode som måler hvilke deler av programvaren som har blitt utført (dekket) av en testsuite og hvilke deler som ikke har blitt utført, for eksempel programinstruksjonsdekning, beslutningsdekning eller betingelsesdekning.
En standard som beskriver egenskapene til et design eller en designbeskrivelse av data eller programkomponenter.
I hvilken grad en komponent eller et system kan utveksle informasjon med andre komponenter eller systemer.
Prosessen der en tester et programvareprodukt for å fastslå dets evne til å samhandle.
I hvilken grad en komponent eller et system har et design og/eller interne struktur som er vanskelig å forstå, vedlikeholde og verifisere.
Testing som utføres for å finne feil i grensesnittene og samspillet mellom integrerte komponenter.
Sammenstilling av en komponent eller et system definert ved antall, arten og forbindelsene av dens tilhørende deler.
En disiplin der en bruker tekniske og administrative midler og overvåkning for å: Identifisere og dokumentere de funksjonelle og fysiske egenskaper av en konfigurasjonselement, for å styre endringer til disse egenskapene, for å bokføre og rapportere endringshåndtering og implementeringsstatus, og for å verifisere samsvar med spesifiserte krav.
Prosessen med å teste et program for å bestemme dens portabilitet.
Et verktøy som understøtter formulering, analysering, prioritering og vedlikehold av kravene.
Graden med hvilken en komponent, et system eller en prosess oppfyller spesifiserte krav og/eller bruker/kundebehov og forventninger.
Teknikker og aktiviteter som er del av kvalitetsledelsen og fokusert på oppfylling av kvalitetskrav.
Den totale summen av kostnader ved kvalitetsarbeid og feilsituasjoner. Deles ofte inn i forebyggende kostnader, kontrollkostnader og interne og eksterne kostnader i forbindelse med feilsituasjonen.
Del av kvalitetsledelse, fokuserer på å generere tiltro til at kvalitetskrav vil bli oppfylt.
Koordinerte aktiviteter for å lede og kontrollere en organisasjon mht. kvalitet. Dette inkluderer opprettelsen av en kvalitetspolicy og kvalitetsmål, kvalitetsplanlegging, kvalitetskontroll, kvalitetssikring og kvalitetsforbedring.
Testing som utføres for å finne feil i grensesnittene og samspillet mellom integrerte komponenter.
I hvilken grad personer kan bruke en komponent eller et system i vid forstand for å oppnå et spesifisert mål i en spesifisert brukskontekst.
Aktivitetene som utføres på hvert trinn i programvareutvikling, og hvordan de logisk og kronologisk er relatert til hverandre.
Testing basert på analysen av komponentens eller systemets interne struktur.
Et tidspunkt i et prosjekt der definerte leveranser og resultater skal være ferdige.
Problem med minnetilgang på grunn av en feil i den dynamiske minneallokeringen i et program, som fører til at programmet ikke frigjør minne som ikke lenger brukes. Dette kan føre til at programmet og/eller samtidige prosesser feiler på grunn av mangel på minne.
En menneskelig handling som fører til et galt resultat.
Testing som er basert på en modell av komponenten eller systemet som testes, for eksempel pålitelighetsmodeller, bruksmodeller (som funksjonelle profiler) eller modeller av programmets oppførsel (som beslutningstabeller eller tilstandsdiagram).
Testing som utføres for å finne feil i grensesnittene og samspillet mellom integrerte komponenter.
Verdien eller kategorien tilordnet en egenskap når en måler.
En måleskala og metoden som brukes for å måle.
En måleskala og metoden som brukes for å måle.
Prosessen med å tilordne et tall eller en kategori til et måleobjekt for å beskrive en egenskap av objektet.
En overordnet måling av effektivitet som brukes for å styre og kontrollere videre (negativ) utvikling, som for eksempel tidsoverskridelser i programvareutvikling.
En teknikk for testautomatisering som bruker datafiler som ikke bare inneholder testdata og forventede resultater, men også nøkkelord som er relatert til applikasjonen under test. Nøkkelordene blir interpretert som kommandoer av spesielle skript som kalles opp av testautomatiseringsprogrammet.
Komponentens eller systemets svar på et sett med inputverdier og forutsetninger.
Et testtilfelle uten konkrete verdier for inndata og forventede resultater.
En test blir ansett som godkjent når dens aktuelle resultat stemmer med det forventede resultat.
En reviewteknikk hvor deltakerne vurderer arbeidsresultatet fra ulike perspektiv.
En reviewteknikk hvor deltakerne vurderer arbeidsresultatet fra ulike perspektiv.
En konsensusbasert estimeringsteknikk som blir mest brukt til estimering av innsats eller den relative størrelsen til brukerhistorien innen smidig programvareutvikling. Det er en variasjon av Wide Band Delphi-metoden som bruker en kortstokk med verdier som representerer enhetene teamet estimerer i.
Hvor enkelt et programvareprodukt kan overføres fra et hardware- eller programvaremiljø til et annet.
Prosessen med å teste et program for å bestemme dens portabilitet.
Nivået for (forretningens) viktighet som bestemmes for en sak, f.eks. en feil.
Effekten en "probe" (sonde, måleverktøy, instrument) har på komponenten eller systemet som måles. F.eks. kan aktiv måling av ytelse med måleverktøy påvirke ytelsen negativt, forhåpentligvis marginalt.
En ukjent underliggende årsak til en eller flere hendelser.
En enhet i et programmeringsspråk som typisk er den minste enheten for utførelse som ikke kan deles i mindre enheter.
Prosenten utførbare programinstruksjoner som er blitt utført av en testsuite.
En egenskap ved et system eller en komponent som er spesifisert eller implisert av kravspesifikasjonen (for eksempel pålitelighet, brukbarhet eller designrestriksjoner).
Dataprogrammer, prosedyrer og eventuelt tilhørende dokumentasjon og data knyttet til driften av et datasystem.
Tidsperioden som starter når et programvareprodukt først blir unnfanget og slutter når programvaren ikke lenger er tilgjengelig for bruk. Dette inkluderer typisk en konseptfase, kravfase, designfase, implementeringsfase, testfase, installasjon og etterprøving, drifts- og vedlikeholdsfase, og av og til en fase der systemet blir tatt ut av bruk. Merk at disse fasene kan være overlappende eller utføres iterativt.
En samling sammenhengende aktiviteter som overfører inputs til outputs.
Program av aktiviteter beregnet på å forbedre ytelsen og modenheten i prosessene til en organisasjon, samt resultatene av et slikt program.
En mengde koordinerte og styrte aktiviteter med start og sluttdatoer som brukes for å oppnå et mål som oppfyller spesifikke krav, under hensyn til begrensninger i tid, ressursbruk og kostnader.
Møte i slutten av et prosjekt hvor medlemmene evaluerer prosjektet og summerer opp erfaringer for bruk i neste prosjekt.
Modell som viser endringen over tid med hensyn til pålitelighet som resultat av kontinuerlig testing av en komponent eller et system og fjerning av feilene som gir brudd i påliteligheten.
Et verktøy som skaffer et miljø for komponenttesting hvor en komponent kan testes isolert eller ved hjelp av egnede stubber og drivere. Inneholder også andre former for støtte til utviklere, som muligheter for debugging.
En proprietær programvareutviklingsprosess som bruker en gjentagende metodologi, med røtter i spiralmodellen, for å sikre et resultat med høyt kvalitetsnivå. Den består av fasene Inception (Innledning), Elaboration (Utforming), Construction (Bygging), Transition (Overgang)
En reduksjon av kvaliteten til en komponent eller et system på grunn av en endring.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
En type statisk testing hvor et arbeidsresultat eller en prosess blir evaluert av en eller flere personer for å avdekke mulige mangler og for å foreslå forbedringer.
Et forhold som kan resultere i framtidige negative konsekvenser.
Prosessen hvor beslutninger blir tatt og forbyggende tiltak blir implementert for å redusere eller holde risiko innenfor spesifiserte nivåer.
Graden som en komponent eller et system kan fungere korrekt når ugyldige inputs eller vanskelige betingelser i omgivelsen er tilstede.
En reviewteknikk hvor deltakerne vurderer et arbeidsresultat i forhold til ulike interessentroller.
En reviewteknikk hvor deltakerne vurderer et arbeidsresultat i forhold til ulike interessentroller.
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
Evnen som et programvareprodukt har til å oppfylle standarder, konvensjoner eller regler i lovverk eller andre liknende forskrifter.
En reviewteknikk hvor gjennomgangen styres ved å bestemme arbeidsresultatets evne til å håndtere spesifikke scenarier.
En reviewteknikk hvor gjennomgangen styres ved å bestemme arbeidsresultatets evne til å håndtere spesifikke scenarier.
Et iterativt inkrementelt rammeverk for å lede og styre prosjekter. Brukes vanligvis ved smidig programvareutvikling.
En type utviklingsmodell for livssyklusen der et komplett system utvikles i en lineær rekke av flere adskilte og etterfølgende faser uten overlapping mellom dem.
En tilnærming til testing der testaktiviteter er planlagt som uavbrutte økter for testdesign og testutførelse, ofte brukt i forbindelse med utforskende testing.
Testing som har til hensikt å avdekke sårbarheter i sikkerheten til et programvareprodukt.
Et apparat, program eller system brukt under testing, som oppfører seg som et gitt system når det blir gitt en mengde med spesifikke inputs.
Representasjon av utvalgte oppførselsegenskaper av et konkret eller abstrakt system gjennom et annet system.
En reviewteknikk styrt av en liste med spørsmål eller nødvendige egenskaper.
En reviewteknikk styrt av en liste med spørsmål eller nødvendige egenskaper.
En testrapport som gir en evaluering av testelementene mot tilhørende utgangskriterier.
Et dokument som spesifiserer, helst på en komplett, presis og kontrollerbar måte, krav, design, atferd, eller andre kjennetegn på en komponent eller et system, og ofte prosedyrer for å avgjøre om disse bestemmelsene er oppfylt.
Dokumentasjon av et sett med ett eller flere testtilfeller.
Formell, muligens obligatorisk, samling av krav som er utviklet og brukt for å foreskrive konsistente framgangsmåter når det gjelder måten å arbeide på eller for å gi retningslinjer (eks. ISO/IEC standarder, IEEE standarder og organisasjonsstandarder).
Et programvareprodukt som er utviklet for det generelle markedet, altså for et stort antall kunder, og som blir levert til mange kunder i identisk format. Akronymet COTS står for "Commercial Off-The-Shelf software".
Sti
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
Testing basert på analysen av komponentens eller systemets interne struktur.
Testdekningsmål som baserer seg på den interne strukturen av en komponent eller et system.
Testing basert på analysen av komponentens eller systemets interne struktur.
En prosedyre for å avlede og konstruere testtilfeller basert på en analyse av komponentens eller systemets interne struktur.
Et skjelett eller en spesialtilpasset implementering av en programvarekomponent som brukes under utvikling eller testing av en komponent som kaller eller på annen måte er avhengig av den. En stubb erstatter komponenten som kalles.
En prosedyre for å utlede og/eller velge testtilfeller basert på en analyse av de funksjonelle eller ikke-funksjonelle spesifikasjonene for en komponent eller et system, uten referanse til den interne strukturen.
Prosessen med å teste et integrert system for å verifisere at det oppfyller spesifiserte krav.
En form for formell review av et team med teknisk kvalifisert personell som undersøker egnetheten til et arbeidsresultat for den tilsiktede bruken og identifiserer uoverensstemmelser fra spesifikasjoner og standarder.
En samling bestående av et eller flere testtilfeller.
Et verktøy som gir støtte til testledelse og styring av testprosessen. Vanligvis har slike verktøy flere funksjoner om styring av testmaterialet, tidsbestemmelse av tester, resultatlogging, framdriftsoppfølging, feilhåndtering og testrapportering.
I store prosjekter, den personen som rapporterer til testleder og er ansvarlig for prosjektledelse av et bestemt testnivå eller et bestemt sett med testaktiviteter.
Bruk av programvare for å utføre eller støtte testaktiviteter, for eksempel testledelse, testdesign, testutføring og kontroll av resultater.
Aktiviteten som gjør testmidlene tilgjengelig for senere bruk, etterlater testmiljøene i en tilfredsstillende tilstand og kommuniserer resultatene av testingen til relevante interessenter.
Dokumentasjon av testaktiviteter i sesjonsbasert utforskende testing.
Et verktøy som understøtter testdesign ved å generere inputs fra en spesifikasjon som kan være i et CASE verktøy eller fra spesifiserte testbetingelser som er i verktøyet selv.
En programvarekomponent eller et testverktøy som erstatter en komponent som styrer og/eller kaller opp en komponent eller et system under test.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
En faglig kvalifisert person som er involvert i testingen av en komponent eller et system.
Et beregnet anslag av et resultat knyttet til ulike aspekter ved testing (f.eks innsats, sluttdato, kostnader involvert, antall testtilfelle) som er brukbart, selv om inngangsdata kan være ufullstendige, usikre, eller befengt med støy.
En liste aktiviteter, oppgaver eller hendelser i testprosessen, med identifikasjon av deres planlagte tid og/eller dato for start og slutt, samt deres gjensidige avhengigheter.
Et testverktøy som tillater å hente data fra eksisterende databaser, eller genererer, manipulerer eller endrer disse for bruk i testingen.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
Kunnskapsbasen som benyttes som grunnlag for testanalyse og testdesign.
De nødvendige ting som trenges for å utføre testingen, dvs. testmiljøer, verktøy, kontorer og prosedyrer.
Prosessen som består av alle livssyklusaktiviteter, både statiske og dynamiske, som omfatter planlegging, forberedelse og evaluering av programvareprodukter og relaterte arbeidsresultater for å fastslå om de oppfyller spesifiserte krav og/eller for å demonstrere at de er brukbare i praksis og for å finne feil.
Testing for å avgjøre hvor lett det er for personer med handikap å bruke en komponent eller system.
En svartboks testteknikk hvor testtilfeller er utformet for å utføre scenarier av brukstilfeller.
Testing av endringene til et system i drift eller test av følgene av endringer i omgivelsen til et system i drift.
Atskillelse av ansvar som bidrar til at testingen blir objektiv.
Data som testobjekt mottar fra en ekstern kilde under gjennomføring av test. Kilden kan være maskinvare, programvare eller personer.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
Et verktøy som gir støtte til testledelse og styring av testprosessen. Vanligvis har slike verktøy flere funksjoner om styring av testmaterialet, tidsbestemmelse av tester, resultatlogging, framdriftsoppfølging, feilhåndtering og testrapportering.
Personen i prosjektledelsen som har ansvar for testaktiviteter og ressurser og evaluering av et testobjekt. Personen som planlegger, styrer, følger opp og bistår til evaluering av testobjekt.
Et miljø som består av hardware, instrumentering, simulatorer, programvareverktøy og andre støtteelementer som behøves for å utføre en test.
Grunnen eller målet for å utvikle og utføre en test.
Komponenten eller systemet som er gjenstand for testing.
Et miljø som består av hardware, instrumentering, simulatorer, programvareverktøy og andre støtteelementer som behøves for å utføre en test.
En testledelsesaktivitet som innebærer å kontrollere statusen til testaktiviteter, identifisere eventuelle avvik fra planlagt eller forventet status, og rapportering av status til interessenter.
Aktivitet som innebærer etablering eller oppdatering av en testplan.
Et overordnet dokument som beskriver prinsippene, framgangsmåten og organisasjonens hovedmål angående testing.
En sekvens av testtilfeller i utførelsesrekkefølge, og eventuelle tilknyttede tiltak som kan være nødvendig for å sette opp de første forutsetningene og eventuelle avslutningsaktiviteter etter utførelse.
Et program av aktiviteter som har som mål å forbedre gjennomføringen og modenheten av en organisasjons testprosesser, og resultatet av et slikt program.
Et testmiljø som består av stubber og drivere for å utføre en test.
Dokumentasjon som oppsummerer testaktiviteter og testresultater.
Samle inn og analysere data fra testaktivitetene for deretter å konsolidere resultatene i en rapport for å informere interessenter.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
Et uavbrutt tidsrom som er brukt til å utføre tester. I eksplorativ testing er hver testsesjon fokusert på en oppgave (charter), men testere kan også undersøke nye muligheter eller problemer under en slik testsesjon. Testeren lager og utfører testtilfeller underveis og dokumenterer deres fremdrift.
En sekvens av testtilfeller i utførelsesrekkefølge, og eventuelle tilknyttede tiltak som kan være nødvendig for å sette opp de første forutsetningene og eventuelle avslutningsaktiviteter etter utførelse.
En testledelsesoppgave som omhandler å utvikle og bruke et sett med korrigerende tiltak for å få et testprosjekt til å komme på rett spor igjen når en ser at avvik fra planen har skjedd.
Utføringen av testprosessen mot en identifiserbar versjon av testobjektet.
En prosedyre som brukes til å utlede og/eller velge testtilfeller.
Implementeringen av teststrategien for et spesifikt prosjekt.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
Et produkt som understøtter en eller flere testaktiviteter, som planlegging, spesifikasjon, design, å lage testdatafiler, utførelse av test, styring og testanalyse.
Et diagram som viser tilstandene som en komponent eller et system kan ha, og som viser hendelsene eller omstendighetene som fører til og/eller resulterer fra en endring fra en tilstand til en annen.
En overgang mellom to tilstander av en komponent eller et system.
En teknikk for å tilgjengeliggjøre simulerte (eksterne) tjenester som en er avhengig av for testing.
Kode som ikke kan nås under programutføringen og som derfor er umulig å utføre.
En type review uten en formell (dokumentert) prosedyre.
I hvilken grad personer kan bruke en komponent eller et system i vid forstand for å oppnå et spesifisert mål i en spesifisert brukskontekst.
Ethvert forhold som avviker fra forventningene som er basert på kravspesifikasjoner, designdokumenter, brukerdokumenter, standarder etc. eller avvik fra noens syn eller erfaring. Anomalier kan bli funnet under testing, analyse, kompilering, eller bruk av programvareprodukter eller tilhørende dokumentasjon.
En tilnærming til testing der testerne dynamisk utformer og utfører tester basert på deres kunnskap, utforskning av testelementet og resultatene fra tidligere tester.
En programinstruksjon som, når den er kompilert, blir oversatt til objektkode. Den vil bli utført når programmet kjører og den kan utføre en aksjon på data.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
En testtilnærming der testsuiten omfatter alle kombinasjoner av inputverdier og forutsetninger.
Kontroll ved hjelp av undersøkelse og samling av objektiv informasjon om kravene til en bestemt tiltenkt bruk er oppfylt (om behov er dekket, om forventninger er innfridd).
Et lagret dataelement i en datamaskin som et program kan ha tilgang til ved å referere det med et navn.
Testing av endringene til et system i drift eller test av følgene av endringer i omgivelsen til et system i drift.
Vei
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
Bekreftelse ved hjelp av undersøkelse og samling av objektiv informasjon at spesifiserte krav har blitt oppfylt.
Et verktøy som understøtter testdesign ved å generere inputs fra en spesifikasjon som kan være i et CASE verktøy eller fra spesifiserte testbetingelser som er i verktøyet selv.
Et testverktøy som utfører tester mot et utpekt testelement og evaluerer resultatene mot forventede resultater og etterbetingelser.
Et testverktøy som tillater å hente data fra eksisterende databaser, eller genererer, manipulerer eller endrer disse for bruk i testingen.
Effekten en "probe" (sonde, måleverktøy, instrument) har på komponenten eller systemet som måles. F.eks. kan aktiv måling av ytelse med måleverktøy påvirke ytelsen negativt, forhåpentligvis marginalt.
Testobjektets produserte eller observerte oppførsel under test.
En ekspertbasert testestimeringsteknikk som tar sikte på å gjøre en nøyaktig vurdering ved hjelp av teamets kollektive kunnskap.
En overordnet måling av effektivitet som brukes for å styre og kontrollere videre (negativ) utvikling, som for eksempel tidsoverskridelser i programvareutvikling.
Testing for å måle ytelsen til et programvareprodukt. Måling av systemets svartider eller testing av systemets kapasitet under gitte krav til svartider.
Et testverktøy som genererer belastning for et bestemt testelement, og som måler og registrerer ytelsen under testutførelse.
En test blir kalt feilet hvis det aktuelle resultat avviker fra det forventede resultat.
Analyseteknikk med mål å identifisere den grunnleggende årsaken til defekter. Ved å rette korrigerende tiltak mot årsaken, er håpet at gjentakelse av feil minimeres.