Terms related to Advanced Technical Test Analyst 2019

Graden for innvirkning som en feil har på utviklingen eller driften av en komponent eller et system.
Et verktøy som utfører statisk analyse.
Testing basert på systematisk analyse av for eksempel produktrisikoer eller krav.
Ofte brukt repeterende handling, prosess, struktur eller gjenbrukbar løsning som til å begynne med virker hensiktsmessig, men som i praksis er ineffektiv og/eller virker mot sin hensikt.
API
Akronym for Application Programming Interface.
Testing som gjennomføres ved å gi kommandoer direkte til programmets API.
I hvilken grad identiteten til en person, maskin eller ressurs kan bevises å være den som hevdes.
Bruk av automatiske verktøy for å utføre en eller flere testtilfeller, sammenligne faktiske resultater med forventede resultater og sette opp forutsetningene for testen samt andre funksjoner for å styre og rapportere.
Tillatelse gitt til en bruker eller prosess for å få tilgang til ressurser.
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
Spesifikasjon av hvilken aktivitet en komponent eller et system som testes kan bli utsatt for i produksjon. En belastningsprofil består av et bestemt antall virtuelle brukere som utfører et definert sett transaksjoner innenfor en spesifisert tidsperiode ifølge en forhåndsdefinert bruksprofil.
I hvilken grad en komponent eller et system beskytter brukere mot å gjøre feil.
Et logisk uttrykk som kan evalueres til sann eller feil, for eksempel A>B.
Prosenten av betingelsesresultater (rett og feil) som har blitt utført av en testsuite. 100% betingelsesdekning krever at hver enkel betingelse i hver forgrening i programmet blir testet for sann og feil.
Prosenten av kombinasjoner av alle enkle betingelsesresultater i en programinstruksjon som har blitt utført av en testsuite. 100% slik dekning impliserer 100% (eng.) condition determination coverage.
Alle komponenter i et system som gir brukeren informasjon og styringsmuligheter til å utføre bestemte oppgaver med systemet.
En persons oppfatninger og respons på bruk eller forventet bruk av et programvareprodukt.
Testing for å evaluere i hvilken grad systemet kan brukes effektivt og tilfredsstille spesifiserte brukere i en spesifikk brukskontekst.
Forkortelse for Computer Aided Software Engineering
Utnyttelse av en sårbarhet som lar angripere sette inn ondsinnet kode på et ellers godartet nettsted.
En abstrakt representasjon av sekvensen og de mulige endringene av tilstanden til dataobjekter, der tilstandene er initialisering, bruk eller sletting.
En strukturell testdesignteknikk der testtilfelle blir konstruert for å utføre par av definisjon og bruk av variable.
Et verktøy brukt av programmerere for å reprodusere feil, analysere tilstanden til programmet og finne den tilhørende feil. Slike verktøy gjør det mulig for programmerere å utføre programmet linje for linje eller instruksjon for instruksjon, stoppe programmet hvor som helst og å analysere og manipulere verdiene til variable.
Et verktøy brukt av programmerere for å reprodusere feil, analysere tilstanden til programmet og finne den tilhørende feil. Slike verktøy gjør det mulig for programmerere å utføre programmet linje for linje eller instruksjon for instruksjon, stoppe programmet hvor som helst og å analysere og manipulere verdiene til variable.
Et sikkerhetsangrep som har til hensikt å overbelaste systemet med forespørsler slik at legitime forespørsler ikke kan betjenes.
I hvilken grad identiteten til en person, maskin eller ressurs kan bevises å være den som hevdes.
Et apparat, program eller system som mottar den samme input og produserer den samme output som et gitt system.
I hvilken grad et brukergrensesnitt muliggjør behagelig og tilfredsstillende interaksjon for brukeren.
I hvilken grad handlingene til en enhet kan spores entydig til den samme enheten.
Testing hvor man simulerer ulike feilmoduser eller forårsaker feilsituasjoner i et kontrollert miljø. Hensikt med testingen er å verifisere at gjenopprettelsen fungerer slik at ingen data går tapt eller blir ødelagt og at avtalte tjenestenivåer opprettholdes (f.eks. funksjonell tilgjengelighet eller svartider).
En menneskelig handling som fører til et galt resultat.
Prosessen der en med vilje legger inn feil i et system med hensikt å verifisere om systemet kan finne feilen og, hvis nødvendig, kan gjenopprettes ut fra feilsituasjonen. Feilinjeksjon blir ofte brukt for etterligning av feil som kan oppstå i produksjon.
Den fysiske eller funksjonelle manifestasjon av et problem. Et system i feilmodus kan f.eks. være unormalt tregt, gi feil utdata, eller kjøringen kan være fullstendig terminert.
En hendelse der en komponent eller et system ikke utfører en påkrevd funksjon innenfor angitte rammer.
Verktøy for å legge inn kunstige defekter i en komponent eller et system.
Systemets eller komponentens evne til å fortsette normal drift selv om feilaktige input blir gitt.
En form for review som følger en definert prosess og hvor resultatet dokumenteres formelt.
I hvilken grad en komponent eller et system sikrer at data bare er tilgjengelig for dem som er autorisert til å ha tilgang.
Den påkrevde tilstanden som et testelement og dets miljø skal ha før testutførelsen.
I hvilken grad funksjonene forenkler utførelsen av spesifiserte oppgaver og oppnåelsen av mål.
I hvilken grad samlet funksjonalitet dekker alle spesifiserte oppgaver og brukernes forventninger.
En integrasjonsmetode som kombinerer komponentene eller systemene med den hensikt å få basisfunksjonaliteten til å fungere tidlig.
I hvilken grad en komponent eller et system gir korrekte resultater med tilstrekkelig grad av presisjon.
Fravær av urimelig risiko på grunn av farer som er forårsaket av funksjonsfeil i elektriske og/eller elektroniske systemer.
Et resultat av en evaluering som identifiserer en viktig utfordring, et problem eller en mulighet.
I hvilken grad et arbeidsresultat kan brukes i mer enn ett system, eller til å bygge andre arbeidsresultater.
I hvilken grad et arbeidsresultat kan brukes i mer enn ett system, eller til å bygge andre arbeidsresultater.
I hvilken grad brukere kan gjenkjenne om en komponent eller et system er egnet for deres behov.
Testing hvor man simulerer ulike feilmoduser eller forårsaker feilsituasjoner i et kontrollert miljø. Hensikt med testingen er å verifisere at gjenopprettelsen fungerer slik at ingen data går tapt eller blir ødelagt og at avtalte tjenestenivåer opprettholdes (f.eks. funksjonell tilgjengelighet eller svartider).
En test blir ansett som godkjent når dens aktuelle resultat stemmer med det forventede resultat.
En test blir ansett som godkjent når dens aktuelle resultat stemmer med det forventede resultat.
Akronym for Graphical User Interface.
GUI
Akronym for Graphical User Interface.
En peker innenfor en webside eller et dokument som leder til andre websider eller dokumenter.
Verktøy som sjekker at det ikke er noen brutte hyperlenker på en webside.
I hvilken grad handlinger eller hendelser kan bevises å ha funnet sted, slik at handlingene eller hendelsene ikke kan bestrides senere.
Et konkret eksempel for inndata.
Medfølgende programvare på et hvilket som helst medium som leder den som installerer gjennom installasjonsprosessen. Normalt utfører denne installasjonsprosessen, gir tilbakemelding om dens resultater og spør om valg.
Medfølgende programvare på et hvilket som helst medium som leder den som installerer gjennom installasjonsprosessen. Normalt utfører denne installasjonsprosessen, gir tilbakemelding om dens resultater og spør om valg.
Prosessen der en setter sammen komponenter eller systemer til større enheter.
En type integrasjonstesting der alle nodene som kobles til et gitt knutepunkt er grunnlaget for integrasjonstesting.
I hvilken grad en komponent eller et system kun tillater autorisert tilgang og modifisering av en komponent, et system eller data.
En abstrakt presentasjon av forholdet mellom subrutiner som kaller hverandre i et program.
I hvilken grad maksimumsgrensene for en parameter til en komponent eller et system oppfyller kravene.
En enhet i et programmeringsspråk som typisk er den minste enheten for utførelse som ikke kan deles i mindre enheter.
En egenskap ved et system eller en komponent som er spesifisert eller implisert av kravspesifikasjonen (for eksempel pålitelighet, brukbarhet eller designrestriksjoner).
En type sikkerhetsangrep utført for å utnytte dårlig håndtering av upålitelige data ved å sette inn ondsinnet kode gjennom et grensesnitt til et program.
En standard som beskriver egenskapene til et design eller en designbeskrivelse av data eller programkomponenter.
I hvilken grad en komponent eller et system kan utveksle informasjon med andre komponenter eller systemer.
I hvilken grad en komponent eller et system har et design og/eller interne struktur som er vanskelig å forstå, vedlikeholde og verifisere.
I hvilken grad en komponent eller et system sikrer at data bare er tilgjengelig for dem som er autorisert til å ha tilgang.
Sammenstilling av en komponent eller et system definert ved antall, arten og forbindelsene av dens tilhørende deler.
Prosessen med å teste et program for å bestemme dens portabilitet.
En prosedyre for utvikling av programvare hvor alle endringer blir slått sammen, integrert og testet så snart de er sjekket inn i en automatisert prosess.
En teknikk for programspråkets/interpreterens evaluering av sammensatte betingelser, der betingelsen på én side av en logisk operator ikke evalueres dersom betingelsen på andre siden er tilstrekkelig for å avgjøre det endelige resultatet
Prosessen med å kode informasjon slik at bare autoriserte parter kan hente den opprinnelige informasjonen, vanligvis ved hjelp av en bestemt dekrypteringsnøkkel eller -prosess.
Prosessen med å simulere et definert sett med aktiviteter med en spesifisert belastning som skal sendes til en komponent eller system.
I hvilken grad personer kan bruke en komponent eller et system i vid forstand for å oppnå et spesifisert mål i en spesifisert brukskontekst.
Aktivitetene som utføres på hvert trinn i programvareutvikling, og hvordan de logisk og kronologisk er relatert til hverandre.
Enhver modell som brukes i modellbasert testing.
Den aritmetiske gjennomsnittstiden mellom feil i et system. MTBF hører vanligvis til en pålitelighetsmodell som forutsetter at systemet som feiler blir reparert umiddelbart, som ledd i en feilrettingsprosess.
Den aritmetiske gjennomsnittstiden det tar å gjenopprette et system etter en feil. Testing er vanligvis involvert her for å sikre at feilen er blitt fjernet.
En menneskelig handling som fører til et galt resultat.
Testing som er basert på en modell av komponenten eller systemet som testes, for eksempel pålitelighetsmodeller, bruksmodeller (som funksjonelle profiler) eller modeller av programmets oppførsel (som beslutningstabeller eller tilstandsdiagram).
I hvilken grad en komponent eller et system kan endres uten å innføre feil eller forringe eksisterende produktkvalitet.
En strukturell testdesignteknikk hvor testtilfeller lages for å utføre resultatene av de enkelte betingelsesresultater som hvert for seg har innflytelse på et beslutningsresultat.
En strukturell testdesignteknikk hvor testtilfeller lages for å utføre resultatene av de enkelte betingelsesresultater som hvert for seg har innflytelse på et beslutningsresultat.
I hvilken grad et system er sammensatt av adskilte komponenter slik at en endring i en komponent har minimal innvirkning på andre komponenter.
Verdien eller kategorien tilordnet en egenskap når en måler.
En måleskala og metoden som brukes for å måle.
En måleskala og metoden som brukes for å måle.
Prosessen med å tilordne et tall eller en kategori til et måleobjekt for å beskrive en egenskap av objektet.
Tester som skal vise at en komponent eller et system ikke virker. Negativ testing er relatert til testerens holdning heller enn til en spesifikk framgangsmåte eller testdesignteknikk.
Komponentens eller systemets svar på et sett med inputverdier og forutsetninger.
En test blir ansett som godkjent når dens aktuelle resultat stemmer med det forventede resultat.
Dataelement som angir plasseringen til et annet dataelement, for eksempel et dataelement som angir adressen til neste record som skal behandles.
En peker som peker på et sted utenfor definisjonsområdet for denne pekeren eller til et sted som ikke eksisterer.
Prosessen med å teste et program for å bestemme dens portabilitet.
Programinstruksjon som kan evalueres til sann eller feil og som kan brukes til å bestemme kontrollflyten i påfølgende beslutningslogikk.
En ukjent underliggende årsak til en eller flere hendelser.
En enhet i et programmeringsspråk som typisk er den minste enheten for utførelse som ikke kan deles i mindre enheter.
En egenskap ved et system eller en komponent som er spesifisert eller implisert av kravspesifikasjonen (for eksempel pålitelighet, brukbarhet eller designrestriksjoner).
Dataprogrammer, prosedyrer og eventuelt tilhørende dokumentasjon og data knyttet til driften av et datasystem.
En samling sammenhengende aktiviteter som overfører inputs til outputs.
En mengde koordinerte og styrte aktiviteter med start og sluttdatoer som brukes for å oppnå et mål som oppfyller spesifikke krav, under hensyn til begrensninger i tid, ressursbruk og kostnader.
Et sett med konvensjoner som styrer samspillet mellom prosesser, enheter og andre komponenter i et system.
En serie (tall eller tegn) som ser ut til å være tilfeldig (random) men er i virkeligheten generert i en på forhånd fastlagt rekkefølge.
Testing for å fastsette påliteligheten til et programvareprodukt.
Et verktøy som gir et miljø for testautomatisering. Det omfatter vanligvis en testramme og testbiblioteker.
En reduksjon av kvaliteten til en komponent eller et system på grunn av en endring.
Prosessen med å teste for å måle ressursbruken til et programvareprodukt.
I hvilken grad mengdene og typene ressurser som brukes av et produkt eller et system, når de utfører sine funksjoner, oppfyller kravene til ressursbruk.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
Et forhold som kan resultere i framtidige negative konsekvenser.
Prosessen hvor beslutninger blir tatt og forbyggende tiltak blir implementert for å redusere eller holde risiko innenfor spesifiserte nivåer.
Graden som en komponent eller et system kan fungere korrekt når ugyldige inputs eller vanskelige betingelser i omgivelsen er tilstede.
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
Prosenten av kombinasjoner av alle enkle betingelsesresultater i en programinstruksjon som har blitt utført av en testsuite. 100% slik dekning impliserer 100% (eng.) condition determination coverage.
Samtidig utførelse av flere uavhengige tråder av en komponent eller et system.
Prosessen der en fastslår at en komponent, et system eller en person samsvarer med spesifiserte krav, for eksempel ved å bestå en eksamen.
Et forsøk på å få uautorisert tilgang til en komponent eller et system, ressurser eller informasjon, eller et forsøk på å kompromittere systemintegriteten.
Et overordnet dokument som beskriver prinsippene, tilnærmingen og organisasjonens hovedmål angående sikkerhet.
En kvalitetsrisiko relatert til sikkerhet.
Testing som har til hensikt å avdekke sårbarheter i sikkerheten til et programvareprodukt.
Et verktøy for støtte til driftssikkerhet.
Et apparat, program eller system brukt under testing, som oppfører seg som et gitt system når det blir gitt en mengde med spesifikke inputs.
Representasjon av utvalgte oppførselsegenskaper av et konkret eller abstrakt system gjennom et annet system.
Et programvareprodukts evne til å bli oppgradert for å klare økende belastninger.
Prosessen med å evaluere et produkts skalerbarhet.
Tester som skal vise at en komponent eller et system ikke virker. Negativ testing er relatert til testerens holdning heller enn til en spesifikk framgangsmåte eller testdesignteknikk.
Et dokument som spesifiserer, helst på en komplett, presis og kontrollerbar måte, krav, design, atferd, eller andre kjennetegn på en komponent eller et system, og ofte prosedyrer for å avgjøre om disse bestemmelsene er oppfylt.
Formell, muligens obligatorisk, samling av krav som er utviklet og brukt for å foreskrive konsistente framgangsmåter når det gjelder måten å arbeide på eller for å gi retningslinjer (eks. ISO/IEC standarder, IEEE standarder og organisasjonsstandarder).
Den første utførbare programinstruksjonen i en komponent.
Et verktøy som utfører statisk analyse.
Et verktøy som utfører statisk analyse.
Sti
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
En type ytelsestesting som brukes for å evaluere et system eller en komponent på eller utenfor grensene av dets antatte eller spesifiserte belastning, eller med redusert tilgjengelighet av ressurser som minne eller servere.
Et skjelett eller en spesialtilpasset implementering av en programvarekomponent som brukes under utvikling eller testing av en komponent som kaller eller på annen måte er avhengig av den. En stubb erstatter komponenten som kalles.
En samling bestående av et eller flere testtilfeller.
En person som er ansvarlig for design, implementering og vedlikehold av en arkitektur for testautomatisering, samt den tekniske utviklingen av den resulterende løsning for testautomatisering.
De nødvendige ting som trenges for å utføre testingen, dvs. testmiljøer, verktøy, kontorer og prosedyrer.
Testing av et programvareprodukt sin evne til gjenopprettelse.
Testing av endringene til et system i drift eller test av følgene av endringer i omgivelsen til et system i drift.
Data som testobjekt mottar fra en ekstern kilde under gjennomføring av test. Kilden kan være maskinvare, programvare eller personer.
Et miljø som består av hardware, instrumentering, simulatorer, programvareverktøy og andre støtteelementer som behøves for å utføre en test.
Et miljø som består av hardware, instrumentering, simulatorer, programvareverktøy og andre støtteelementer som behøves for å utføre en test.
En testplan som beskriver et testnivå.
Aktivitet som innebærer etablering eller oppdatering av en testplan.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
Et uavbrutt tidsrom som er brukt til å utføre tester. I eksplorativ testing er hver testsesjon fokusert på en oppgave (charter), men testere kan også undersøke nye muligheter eller problemer under en slik testsesjon. Testeren lager og utfører testtilfeller underveis og dokumenterer deres fremdrift.
Implementeringen av teststrategien for et spesifikt prosjekt.
I hvilken grad en komponent eller et system kan utføre sine påkrevde funksjoner innenfor kravene til responstider, behandlingstider og gjennomstrømningshastigheter.
En modell som består av et begrenset antall tilstander og overganger mellom disse, muligens med tilhørende aksjoner.
Et sikkerhetsangrep som har til hensikt å overbelaste systemet med forespørsler slik at legitime forespørsler ikke kan betjenes.
Den maksimale driftskapasiteten til en komponent eller et system.
I hvilken grad personer kan bruke en komponent eller et system i vid forstand for å oppnå et spesifisert mål i en spesifisert brukskontekst.
Kode som ikke kan nås.
En programinstruksjon som, når den er kompilert, blir oversatt til objektkode. Den vil bli utført når programmet kjører og den kan utføre en aksjon på data.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
Kontroll ved hjelp av undersøkelse og samling av objektiv informasjon om kravene til en bestemt tiltenkt bruk er oppfylt (om behov er dekket, om forventninger er innfridd).
Et lagret dataelement i en datamaskin som et program kan ha tilgang til ved å referere det med et navn.
Testprosessen for å bestemme et programvareprodukts vedlikeholdbarhet.
Testing av endringene til et system i drift eller test av følgene av endringer i omgivelsen til et system i drift.
Vei
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
Bekreftelse ved hjelp av undersøkelse og samling av objektiv informasjon at spesifiserte krav har blitt oppfylt.
Verktøy for å legge inn kunstige defekter i en komponent eller et system.
Et testverktøy som utfører tester mot et utpekt testelement og evaluerer resultatene mot forventede resultater og etterbetingelser.
En simulering av aktiviteter utført i henhold til en bruksprofil.
Medfølgende programvare på et hvilket som helst medium som leder den som installerer gjennom installasjonsprosessen. Normalt utfører denne installasjonsprosessen, gir tilbakemelding om dens resultater og spør om valg.
Et testverktøy som genererer belastning for et bestemt testelement, og som måler og registrerer ytelsen under testutførelse.
En test blir kalt feilet hvis det aktuelle resultat avviker fra det forventede resultat.