Terms related to Advanced Test Automation Engineer 2016

Testing som gjennomføres ved å gi kommandoer direkte til programmets API.
En instans av den generiske arkitekturen som definerer løsningen for testautomatisering, dvs. dets nivåer, komponenter og grensesnitt.
Tillatelse gitt til en bruker eller prosess for å få tilgang til ressurser.
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
Testing som kjører det testtilfelle som feilet siste gang testen ble kjørt, for å kontrollere at en feil er rettet.
Testing for å evaluere i hvilken grad systemet kan brukes effektivt og tilfredsstille spesifiserte brukere i en spesifikk brukskontekst.
En rekkefølge av transaksjoner i dialogen mellom en bruker og et system med konkrete resultater.
Testing som gjennomføres ved å sende kommandoer til programvaren som testes gjennom et dedikert kommandolinjegrensesnitt.
En teknikk for å programmere automatiske tester der inputverdier og forventede resultater blir lagret i tabeller eller regneark, slik at et enkelt testskript kan utføre alle testene i tabellen. Datadrevet test blir ofte brukt for å støtte bruk av testutførelsesverktøy som verktøy for innspilling og avspilling.
Prosessen med å finne, analysere og ta bort årsaken til feilsituasjoner i programvare.
Graden, uttrykt som prosent, til hvilken en spesifisert testdekningsenhet har blitt oppnådd av en testsuite. For eksempel i hvilken grad strukturen eller koden er utført under testen.
Hardware- og softwareprodukter installert på brukerens eller kundens plattform der komponenten eller systemet under test vil bli brukt. Programvaren kan inkludere operativsystemer, databasesystemer og andre applikasjoner.
En programvarekomponent eller et testverktøy som erstatter en komponent som styrer og/eller kaller opp en komponent eller et system under test.
Et apparat, program eller system som mottar den samme input og produserer den samme output som et gitt system.
Møte i slutten av et prosjekt hvor medlemmene evaluerer prosjektet og summerer opp erfaringer for bruk i neste prosjekt.
En gjennomgang av programvare produsert av kollega i den hensikt å identifisere feil og forbedringer. Eksempler er inspeksjon, teknisk gjennomgang.
Prosessen der en med vilje legger inn feil i et system med hensikt å verifisere om systemet kan finne feilen og, hvis nødvendig, kan gjenopprettes ut fra feilsituasjonen. Feilinjeksjon blir ofte brukt for etterligning av feil som kan oppstå i produksjon.
Den påkrevde tilstanden som et testelement og dets miljø skal ha før testutførelsen.
En metode som er bestemt for å måle omfanget av funksjonalitet av et informasjonssystem, Målingen er uavhengig av teknologi. Denne målingen kan brukes som en basis for måling av produktivitet, estimering av nødvendige ressurser, og prosjektstyring.
En representasjon av lagene, komponentene og grensesnittene til en arkitektur for testautomatisering, som åpner for en strukturert og modulær tilnærming til å gjennomføre testautomatisering.
En test blir ansett som godkjent når dens aktuelle resultat stemmer med det forventede resultat.
En test blir ansett som godkjent når dens aktuelle resultat stemmer med det forventede resultat.
Hvor mye et testobjekt blir modifisert for å kunne testes automatisk.
Akronym for Graphical User Interface.
GUI
Akronym for Graphical User Interface.
Testing som gjennomføres ved å betjene programvaren under test ved å bruke dets grafiske brukergrensesnitt
Innsatsen som kreves for å kjøre tester manuelt.
En måte å automatisere test på der input til testobjektet blir tatt opp under manuell testing for å generere et automatisert testskript som kan utføres senere (dvs. avspilles igjen).
En egenskap ved et system eller en komponent som er spesifisert eller implisert av kravspesifikasjonen (for eksempel pålitelighet, brukbarhet eller designrestriksjoner).
En analysemetode som måler hvilke deler av programvaren som har blitt utført (dekket) av en testsuite og hvilke deler som ikke har blitt utført, for eksempel programinstruksjonsdekning, beslutningsdekning eller betingelsesdekning.
En standard som beskriver egenskapene til et design eller en designbeskrivelse av data eller programkomponenter.
En gjennomgang av programvare produsert av kollega i den hensikt å identifisere feil og forbedringer. Eksempler er inspeksjon, teknisk gjennomgang.
Et utvalg av alle definerte eller planlagte testtilfeller som dekker hovedfunksjonaliteten av testobjektet, for å sikre at de viktigste funksjonene i testobjektet virker, men uten å ta hensyn til mindre detaljer. Daglig build av en ny release og pretest imellom er blant beste industripraksis.
Graden med hvilken en komponent, et system eller en prosess oppfyller spesifiserte krav og/eller bruker/kundebehov og forventninger.
Laget i en generisk arkitektur for testautomatisering som støtter definisjon av testsuiter og/eller testtilfeller, for eksempel ved å tilby maler eller retningslinjer.
Laget i en generisk arkitektur for testautomatisering som støtter manuell eller automatisk utforming av testsuiter og/eller testtilfeller.
Laget i en generisk arkitektur for testautomatisering som gir den nødvendige kode for å tilpasse de automatiserte testene for de ulike komponenter, konfigurasjon eller grensesnitt mot testobjektet.
Laget i en generisk arkitektur for testautomatisering som støtter utføringen av testsuiter og/eller testtilfeller.
En enkel teknikk for skripting uten noen kontrollflytstruktur i testskriptene.
Aktivitetene som utføres på hvert trinn i programvareutvikling, og hvordan de logisk og kronologisk er relatert til hverandre.
En realisering/implementering av en arkitektur for testautomatisering, dvs. en kombinasjon av komponenter som dekker et spesifikt behov for testautomatisering. Komponentene kan bl.a. inkludere testverktøy som er hyllevare, rammeverk for testautomatisering, samt maskinvare for testingen.
Testing som er basert på en modell av komponenten eller systemet som testes, for eksempel pålitelighetsmodeller, bruksmodeller (som funksjonelle profiler) eller modeller av programmets oppførsel (som beslutningstabeller eller tilstandsdiagram).
En måleskala og metoden som brukes for å måle.
En måleskala og metoden som brukes for å måle.
En teknikk for testautomatisering som bruker datafiler som ikke bare inneholder testdata og forventede resultater, men også nøkkelord som er relatert til applikasjonen under test. Nøkkelordene blir interpretert som kommandoer av spesielle skript som kalles opp av testautomatiseringsprogrammet.
En test blir ansett som godkjent når dens aktuelle resultat stemmer med det forventede resultat.
En konsensusbasert estimeringsteknikk som blir mest brukt til estimering av innsats eller den relative størrelsen til brukerhistorien innen smidig programvareutvikling. Det er en variasjon av Wide Band Delphi-metoden som bruker en kortstokk med verdier som representerer enhetene teamet estimerer i.
Hvor enkelt et programvareprodukt kan overføres fra et hardware- eller programvaremiljø til et annet.
Et utvalg av alle definerte eller planlagte testtilfeller som dekker hovedfunksjonaliteten av testobjektet, for å sikre at de viktigste funksjonene i testobjektet virker, men uten å ta hensyn til mindre detaljer. Daglig build av en ny release og pretest imellom er blant beste industripraksis.
Risiko som er direkte relatert til testobjektet.
En egenskap ved et system eller en komponent som er spesifisert eller implisert av kravspesifikasjonen (for eksempel pålitelighet, brukbarhet eller designrestriksjoner).
Dataprogrammer, prosedyrer og eventuelt tilhørende dokumentasjon og data knyttet til driften av et datasystem.
En teknikk der skript er strukturert i scenarier som representerer brukstilfeller for programvaren som testes. Skriptene kan utstyres med testdata i form av parametere.
En mengde koordinerte og styrte aktiviteter med start og sluttdatoer som brukes for å oppnå et mål som oppfyller spesifikke krav, under hensyn til begrensninger i tid, ressursbruk og kostnader.
Møte i slutten av et prosjekt hvor medlemmene evaluerer prosjektet og summerer opp erfaringer for bruk i neste prosjekt.
Testing for å fastsette påliteligheten til et programvareprodukt.
Et verktøy som skaffer et miljø for komponenttesting hvor en komponent kan testes isolert eller ved hjelp av egnede stubber og drivere. Inneholder også andre former for støtte til utviklere, som muligheter for debugging.
Et verktøy som gir et miljø for testautomatisering. Det omfatter vanligvis en testramme og testbiblioteker.
Test av et program som var testet før etter at modifikasjoner er utført for å sikre at feil ikke har blitt introdusert eller er aktivert i uendrete områder i produktet, som et resultat av endringen. Regresjonstest blir utført etter endringer i programvaren eller omgivelsen.
Et programvareprodukts evne til å bruke passende mengder og typer av ressurser, for eksempel minne, diskplass eller prosessortid.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
Testing som kjører det testtilfelle som feilet siste gang testen ble kjørt, for å kontrollere at en feil er rettet.
Et forhold som kan resultere i framtidige negative konsekvenser.
Prosessen der beslutninger blir tatt og forbyggende aksjoner blir implementert for å redusere risiko eller holde de innenfor spesifiserte nivåer.
Prosessen der beslutninger blir tatt og forbyggende aksjoner blir implementert for å redusere risiko eller holde de innenfor spesifiserte nivåer.
Vurdering av risiko i et gitt prosjekt eller produkt for å bestemme dens nivå, vanligvis gjennom å tildele sannsynlighets- og konsekvensestimater og summere disse opp til ett enkelt estimat for prioritering av risikoen.
Testing for å bestemme et produkts robusthet.
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
Et apparat, program eller system brukt under testing, som oppfører seg som et gitt system når det blir gitt en mengde med spesifikke inputs.
Et dokument som spesifiserer, helst på en komplett, presis og kontrollerbar måte, krav, design, atferd, eller andre kjennetegn på en komponent eller et system, og ofte prosedyrer for å avgjøre om disse bestemmelsene er oppfylt.
En to-dimensjonal tabell hvor to enheter (f.eks, krav og testtilfeller) står i forhold til hverandre. Tabellen tillater sporing begge veier mellom enhetene, og muliggjør på den måten fastsettelse av dekningsoppnåelse og vurdering av konsekvensene av de foreslåtte endringene.
Formell, muligens obligatorisk, samling av krav som er utviklet og brukt for å foreskrive konsistente framgangsmåter når det gjelder måten å arbeide på eller for å gi retningslinjer (eks. ISO/IEC standarder, IEEE standarder og organisasjonsstandarder).
Sti
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
En høynivå plan for å oppnå langtidsmål for testautomatisering under gitte begrensninger
En type ytelsestesting som brukes for å evaluere et system eller en komponent på eller utenfor grensene av dets antatte eller spesifiserte belastning, eller med redusert tilgjengelighet av ressurser som minne eller servere.
En teknikk for skripting som bygger på og utnytter et bibliotek av gjenbrukbare (deler av) skript.
Et skjelett eller en spesialtilpasset implementering av en programvarekomponent som brukes under utvikling eller testing av en komponent som kaller eller på annen måte er avhengig av den. En stubb erstatter komponenten som kalles.
Se testobjekt.
Testing for å bestemme et produkts robusthet.
Et verktøy som gir støtte til testledelse og styring av testprosessen. Vanligvis har slike verktøy flere funksjoner om styring av testmaterialet, tidsbestemmelse av tester, resultatlogging, framdriftsoppfølging, feilhåndtering og testrapportering.
(1) En person som gir råd og strategisk veiledning for en testorganisasjon og for dens relasjon med andre fagdisipliner. (2) En person som definerer hvordan testingen er strukturert for et gitt system. Dette inkluderer for eksempel tema som testverktøy og styring av testdata.
Bruk av programvare for å utføre eller støtte testaktiviteter, for eksempel testledelse, testdesign, testutføring og kontroll av resultater.
En person som er ansvarlig for planlegging og oppfølging av utviklingen av en løsning for testautomatisering.
En person som er ansvarlig for design, implementering og vedlikehold av en arkitektur for testautomatisering, samt den tekniske utviklingen av den resulterende løsning for testautomatisering.
Et programvareprodukts evne til å muliggjøre modifisert programvare å bli testet.
Graden, uttrykt som prosent, til hvilken en spesifisert testdekningsenhet har blitt oppnådd av en testsuite. For eksempel i hvilken grad strukturen eller koden er utført under testen.
En programvarekomponent eller et testverktøy som erstatter en komponent som styrer og/eller kaller opp en komponent eller et system under test.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
Et tilpasset grensesnitt til programvaren som muliggjør automatisert testing av et testobjekt (ved at de automatiserte testene kan «hekte» seg på).
Prosessen som består av alle livssyklusaktiviteter, både statiske og dynamiske, som omfatter planlegging, forberedelse og evaluering av programvareprodukter og relaterte arbeidsresultater for å fastslå om de oppfyller spesifiserte krav og/eller for å demonstrere at de er brukbare i praksis og for å finne feil.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
Et verktøy som gir støtte til testledelse og styring av testprosessen. Vanligvis har slike verktøy flere funksjoner om styring av testmaterialet, tidsbestemmelse av tester, resultatlogging, framdriftsoppfølging, feilhåndtering og testrapportering.
Personen i prosjektledelsen som har ansvar for testaktiviteter og ressurser og evaluering av et testobjekt. Personen som planlegger, styrer, følger opp og bistår til evaluering av testobjekt.
Alt som trenges for å planlegge, designe eller gjennomføre tester. Kan innebære dokumentasjon, skript, input, forventede resultater, oppsett og oppryddingsprosedyrer, filer, databaser, miljø og alt ytterlige programvare og verktøy som brukes under en testprosess.
Grunnen eller målet for å utvikle og utføre en test.
Et testmiljø som består av stubber og drivere for å utføre en test.
Samle inn og analysere data fra testaktivitetene for deretter å konsolidere resultatene i en rapport for å informere interessenter.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
En testprosedyre, vanligvis for automatisk utførelse av testen.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
Et produkt som understøtter en eller flere testaktiviteter, som planlegging, spesifikasjon, design, å lage testdatafiler, utførelse av test, styring og testanalyse.
En programinstruksjon som, når den er kompilert, blir oversatt til objektkode. Den vil bli utført når programmet kjører og den kan utføre en aksjon på data.
Konsekvenser og resultater etter utføringen av en test. Dette inkluderer utdata til skjerm, endringer av data, rapporter, kommunikasjonsmeldinger og alle utdata til alle kanaler som er aktuelle.
Endring av et programvareprodukt etter levering for å korrigere feil, for å forbedre ytelsen eller andre egenskaper, eller for å tilpasse produktet til en endret omgivelse.
Egenskapen som uttrykker hvor lett det er for et programvareprodukt å bli endret for å rette feil, møte nye krav, gjøre framtidig vedlikehold enklere, eller bli tilpasset en endret omgivelse.
Vei
En sekvens av hendelser, for eksempel eksekverbare programinstruksjoner av en komponent eller et system fra et startpunkt til et sluttpunkt.
Bekreftelse ved hjelp av undersøkelse og samling av objektiv informasjon at spesifiserte krav har blitt oppfylt.
Et testverktøy som utfører tester mot et utpekt testelement og evaluerer resultatene mot forventede resultater og etterbetingelser.
En test blir kalt feilet hvis det aktuelle resultat avviker fra det forventede resultat.