Terms related to Expert Improving the Test Process 2011

Formell testing med hensyn til brukerbehov, brukerkrav, myndighetskrav og kundens arbeidsprosesser som utføres for å avklare om et system oppfyller akseptansekriterier eller ikke.
Den fasen i IDEAL modellen hvor forbedringene utvikles, settes ut i praksis, og brukes på tvers i organisasjonen. Fasen består av aktivitetene: Skape løsning, pilotere/teste løsningen, forbedre løsningen og sette den ut i livet.
Simulert eller virkelig operasjonell testing som gjennomføres av potensielle brukere eller kunder eller et uavhengig testteam i utviklingsmiljøet, dog uavhengig av utviklingsorganisasjonen. Dette blir ofte brukt som en form for intern akseptansetesting.
Graden for innvirkning som en feil har på utviklingen eller driften av en komponent eller et system.
Et verktøy som utfører statisk analyse.
Ethvert forhold som avviker fra forventningene som er basert på kravspesifikasjoner, designdokumenter, brukerdokumenter, standarder etc. eller avvik fra noens syn eller erfaring. Anomalier kan bli funnet under testing, analyse, kompilering, eller bruk av programvareprodukter eller tilhørende dokumentasjon.
Fravikelse av en komponent eller et system fra dens forventede resultat, tjeneste eller output.
Et strategisk verktøy for å måle hvorvidt den operative virksomheten i et selskap er på linje med målene i forhold til selskapets visjon og strategi.
Et strategisk verktøy for å måle hvorvidt den operative virksomheten i et selskap er på linje med målene i forhold til selskapets visjon og strategi.
En representasjon av status for bedriftens ytelsesdata på dashbord-form.
Et punkt i programmet der kontrollflyt har to eller flere alternative veier. En plass med to eller flere linker til forskjellige grener i programmet.
En overlegen metode eller innovativ praksis som bidrar til å forbedre ytelsen til en organisasjon under en gitt kontekst, vanligvis anerkjent som "best" av andre tilsvarende organisasjoner.
Operasjonell testing ved potensielle og/eller eksisterende brukere eller kunder på en ekstern plattform som ikke er involvert i utviklingen. Betatest skal finne ut om en komponent eller et system oppfyller brukerens eller kundens behov og passer inn i forretningsprosessen. Betatesting blir ofte brukt som en form for ekstern ?akseptansetesting av standardprogrammer? for å få tilbakemelding fra markedet.
I hvilken grad en komponent eller et system kan brukes av bestemte brukere for å oppnå bestemte mål i en spesifisert brukskontekst.
Et syn på kvalitet, der kvalitet er evnen til å tilfredsstille behov og ønsker til bruker(e). Et produkt eller en tjeneste som ikke oppfyller brukernes behov vil sannsynligvis ikke finne noen brukere. Dette er en kontekstavhengig, betinget tilnærming til kvalitet siden ulike forretningsegenskaper krever ulike egenskaper ved et produkt
I hvilken grad en komponent eller et system kan brukes av bestemte brukere for å oppnå bestemte mål i en spesifisert brukskontekst.
I hvilken grad en komponent eller et system kan brukes av bestemte brukere for å oppnå bestemte mål i en spesifisert brukskontekst.
Bug
En mangel eller feil i en komponent eller system som kan forårsake at komponenten eller systemet ikke oppfyller sin påkrevde funksjon, for eksempel en feil programinstruksjon, programlinje eller datadefinisjon. Dersom koden der en defekt befinner seg blir utført, kan den forårsake et problem i komponenten eller systemet.
Et rammeverk som beskriver nøkkelelementene i en effektiv produktutviklings- og vedlikeholdsprosess. Modellen dekker mønsterpraksis for planlegging, utvikling og styring av produktutvikling og vedlikehold.
Forkortelse for Computer Aided Software Engineering
Forkortelse for Computer Aided Software Testing.
En innholdsbasert modell for forbedring av testprosessen som tar utgangspunkt i tolv kritiske prosesser. Disse omfatter synlige prosesser der kompetanse vurderes av kollegaer og ledelse, samt virksomhetskritiske prosesser der ytelsen påvirker selskapets lønnsomhet og omdømme.
En mangel eller feil i en komponent eller system som kan forårsake at komponenten eller systemet ikke oppfyller sin påkrevde funksjon, for eksempel en feil programinstruksjon, programlinje eller datadefinisjon. Dersom koden der en defekt befinner seg blir utført, kan den forårsake et problem i komponenten eller systemet.
Generiske og spesifikke betingelser for å tillate at en prosess blir offisielt avsluttet og som de ulike interessentene er blitt enige om. Målet med sluttkriterier er å forhindre at en oppgave blir ansett som avsluttet når det fortsatt finnes utestående deler av oppgaven som ikke er avsluttet. Sluttkriterier blir brukt i testingen for å rapportere mot og for å planlegge når en skal stoppe testingen.
Graden, uttrykt som prosent, til hvilken en spesifisert testdekningsenhet har blitt oppnådd av en testsuite. For eksempel i hvilken grad strukturen eller koden er utført under testen.
En iterativ prosess for problemløsning på fire steg (eng. Plan-Do-Check-Act, eller PDCA), typisk brukt ved prosessforbedring.
En iterativ prosess for problemløsning på fire steg (eng. Plan-Do-Check-Act, eller PDCA), typisk brukt ved prosessforbedring.
En iterativ prosess for problemløsning på fire steg (eng. Plan-Do-Check-Act, eller PDCA), typisk brukt ved prosessforbedring.
Fasen i IDEAL modellen hvor det fastslås hvor man er i forhold til hvor man ønsker å være. Fasen består av aktivitetene å beskrive nåsituasjon, ønsket situasjon og anbefalinger.
Testutføring av en programvarekomponent eller et system.
Evne til å produsere et planlagt og forventet resultat.
En egenskap som har med et objekts kvalitet å gjøre.
En egenskap som har med et objekts kvalitet å gjøre.
En uformell testdesignteknikk hvor testeren aktivt kontrollerer testdesignet under kjøring av testene, og bruker informasjonen til å designe nye og bedre tester.
En metode for programvareutvikling innenfor smidig programvareutvikling, hvor programmering i par, omfattende kodegjennomganger, enhetstesting av all kode og enkel og klar kode står sentralt.
Evnen, kapasiteten og ferdighetene til å identifisere, vurdere og håndtere egne og andres følelser, og for grupper.
En kontrollert måte for å bevirke en forandring, eller en foreslått endring, til et produkt eller tjeneste.
Et minimalt stykke software som kan testes isolert.
Møte i slutten av et prosjekt hvor medlemmene evaluerer prosjektet og summerer opp erfaringer for bruk i neste prosjekt.
En fase i IDEAL der man planlegger hvordan man skal nå sine mål. Fasen består i å prioritere, utvikle en fremgangsmåte og planlegge handlinger.
Et ikke-normativt rammeverk for en organisasjons kvalitetssystem. Modellen er definert og eies av European Foundation for Quality Management, basert på fem 'virkemiddel' kriterier (som dekker hva en organisasjon gjør), og fire 'resultat' kriterier (som dekker hva en organisasjon oppnår).
En gjennomgang av programvare produsert av kollega i den hensikt å identifisere feil og forbedringer. Eksempler er inspeksjon, teknisk gjennomgang.
Systematisk framgangsmåte for å identifisere risiko og for å analysere mulige måter for et program å feile på og for å forbygge deres opptreden.
Antall feil funnet av en testfase eller et testnivå, dividert med antallet funnet (samme antall som før nevnt) pluss antall feil funnet senere. Akronymet står for "Defect Detection Percentage".
En mangel eller feil i en komponent eller system som kan forårsake at komponenten eller systemet ikke oppfyller sin påkrevde funksjon, for eksempel en feil programinstruksjon, programlinje eller datadefinisjon. Dersom koden der en defekt befinner seg blir utført, kan den forårsake et problem i komponenten eller systemet.
En menneskelig handling som fører til et galt resultat.
Fravikelse av en komponent eller et system fra dens forventede resultat, tjeneste eller output.
Antall feil funnet av en testfase eller et testnivå, dividert med antallet funnet (samme antall som før nevnt) pluss antall feil funnet senere. Akronymet står for "Defect Detection Percentage".
Prosessen med å oppdage, undersøke og behandle feil. Dette inkluderer å beskrive feil, klassifisere de og identifisere deres alvorlighet.
Kilden til en feil, slik at hvis denne er fjernet, vil også forekomsten av denne type feil være fjernet eller redusert.
Prosessen med å oppdage, undersøke og behandle feil. Dette inkluderer å beskrive feil, klassifisere de og identifisere deres alvorlighet.
Antall defekter eller feil identifisert i en komponent eller et system dividert med størrelsen på komponenten eller systemet (uttrykt i standardiserte størrelser, for eksempel kodelinjer, antall klasser eller funksjonspunkter).
En teknikk som brukes til å analysere de mulige virkningene av feil (defekter). Viser hvordan logiske forbindelser mellom avvik og menneskelige feil kan samvirke slik at spesifikke feil oppstår.
Operasjonell testing ved potensielle og/eller eksisterende brukere eller kunder på en ekstern plattform som ikke er involvert i utviklingen. Betatest skal finne ut om en komponent eller et system oppfyller brukerens eller kundens behov og passer inn i forretningsprosessen. Betatesting blir ofte brukt som en form for ekstern ?akseptansetesting av standardprogrammer? for å få tilbakemelding fra markedet.
En grafisk representasjon for å organisere og vise sammenhenger mellom forskjellige mulige feilkilder. Mulige feilkilder kategoriseres i en horisontal trestruktur, med den (mulige) feilkilden som rot.
En person som implementerer forbedringer i testprosessen basert på en testforbedringsplan.
Et kvalitetsaspekt der kvalitet blir målt i forhold til i hvilken grad et produkt eller tjeneste er i overensstemmelse med tilsiktet design og kravene. Kvalitet oppstår som følge av prosessen (prosessene) som er anvendt.
Evnen til et programvareprodukt til å muliggjøre funksjoner som oppfyller nedskrevne eller impliserte behov når programmet brukes under spesifiserte betingelser.
Evnen til et programvareprodukt til å muliggjøre funksjoner som oppfyller nedskrevne eller impliserte behov når programmet brukes under spesifiserte betingelser.
Evaluering av et produkt eller prosjektstatus for å finne avvik fra planlagte resultater og for å anbefale forbedringer. Eksempler er ledelsesgjennomganger, uformelle gjennomganger, tekniske gjennomganger, inspeksjoner og walkthrough.
En detaljert presentasjon som gjøres av forfatteren av et dokument for å samle informasjon og synspunkter og for å etablere en felles forståelse av dets innhold.
En tilnærming til måling av programvare ved å bruke en tre-delt modell: Konseptuelt nivå (mål), operasjonelt nivå (spørsmål) og kvantitativt nivå (metrikk).
Evaluering av et produkt eller prosjektstatus for å finne avvik fra planlagte resultater og for å anbefale forbedringer. Eksempler er ledelsesgjennomganger, uformelle gjennomganger, tekniske gjennomganger, inspeksjoner og walkthrough.
En testplan som adresserer flere eller alle nivåer av testingen.
En organisatorisk modell som fungerer som en veiviser for å initiere, planlegge og implementere prosessforbedringer. IDEAL-modellen har navnet sitt etter de engelske ordene for de fem fasene som beskrives: "initiating, diagnosing, establishing, acting and learning".
Et mål som kan brukes til å beregne eller forutsi en annen størrelse.
Fasen i IDEAL der grunnlaget for en vellykket forbedringsjobb gjøres. I denne fasen å bestemmes konteksten for forbedringen og det tilrettelegges for forbedringsprosessen.
En variabel (lagret i eller utenfor en komponent) som leses av en komponent.
En prosessmodell som gir en detaljert beskrivelse av god ingeniørpraksis, f.eks, fremgangsmåter for testing.
En variabel (lagret i eller utenfor en komponent) som leses av en komponent.
En type gransking som baserer seg på visuell undersøkelse av dokumenter for å finne feil, for eksempel avvik fra standarder eller spesifikasjoner eller avvik fra høyere nivå dokumentasjon. Den mest formelle granskingsteknikken. Alltid basert på dokumenterte prosedyrer.
Prosessen der en setter sammen komponenter eller systemer til større enheter.
Test som utføres for å finne feil i grensesnitt og samspillet mellom integrerte komponenter eller systemer.
Et programvareprodukts evne til å samhandle med en eller flere spesifiserte komponenter eller systemer.
En grafisk representasjon for å organisere og vise sammenhenger mellom forskjellige mulige feilkilder. Mulige feilkilder kategoriseres i en horisontal trestruktur, med den (mulige) feilkilden som rot.
En enhet i et programmeringsspråk som typisk er den minste enheten for utførelse som ikke kan deles i mindre enheter.
En analysemetode som måler hvilke deler av programvaren som har blitt utført (dekket) av en testsuite og hvilke deler som ikke har blitt utført, for eksempel programinstruksjonsdekning, beslutningsdekning eller betingelsesdekning.
En gjennomgang av programvare produsert av kollega i den hensikt å identifisere feil og forbedringer. Eksempler er inspeksjon, teknisk gjennomgang.
I hvilken grad en komponent eller et system har et design og/eller interne struktur som er vanskelig å forstå, vedlikeholde og verifisere.
Et minimalt stykke software som kan testes isolert.
En disiplin der en bruker tekniske og administrative midler og overvåkning for å: Identifisere og dokumentere de funksjonelle og fysiske egenskaper av en konfigurasjonselement, for å styre endringer til disse egenskapene, for å bokføre og rapportere endringshåndtering og implementeringsstatus, og for å verifisere samsvar med spesifiserte krav.
En struktur for en modenhetsmodell der modenhetsnivåer angir en anbefalt rekkefølge for å forbedre prosessene i et spesifisert prosessområde.
En betingelse eller evne som behøves av en bruker for å løse et problem eller oppnå et mål som må bli oppfylt eller må eies av et system eller en komponent for å oppfylle en kontrakt, spesifikasjon eller et annet formelt pålagt dokument.
En faktor som er nødvendig for at en organisasjon eller et prosjekt skal nå sine mål. Kritiske suksessfaktorer er de faktorene eller aktivitetene som er nødvendige for å sikre suksess.
Graden med hvilken en komponent, et system eller en prosess oppfyller spesifiserte krav og/eller bruker/kundebehov og forventninger.
En egenskap som har med et objekts kvalitet å gjøre.
En egenskap som har med et objekts kvalitet å gjøre.
Teknikker og aktiviteter som er del av kvalitetsledelsen og fokusert på oppfylling av kvalitetskrav.
Den totale summen av kostnader ved kvalitetsarbeid og feilsituasjoner. Deles ofte inn i forebyggende kostnader, kontrollkostnader og interne og eksterne kostnader i forbindelse med feilsituasjonen.
Del av kvalitetsledelse, fokuserer på å generere tiltro til at kvalitetskrav vil bli oppfylt.
Koordinerte aktiviteter for å lede og kontrollere en organisasjon mht. kvalitet. Dette inkluderer opprettelsen av en kvalitetspolicy og kvalitetsmål, kvalitetsplanlegging, kvalitetskontroll, kvalitetssikring og kvalitetsforbedring.
Personen som leder en bedømmelse. Ved formell bedømmelse, som ved CMMi eller TMMi, av en organisasjons modenhet skal denne personen vanligvis være formelt utdannet, sertifisert og akkreditert.
En oppdeling av livet til et produkt eller et prosjekt i faser.
Fasen i IDEAL modellen der en lærer av erfaringer og forbedrer ens evne til å ta i bruk nye prosesser og teknologier i framtiden. Lærefasen består av følgende aktiviteter: Analysere og validere, og foreslå framtidige handlinger.
Fravikelse av en komponent eller et system fra dens forventede resultat, tjeneste eller output.
En erklæring som gjenspeiler det såkalte ?smidige manifest?, og som definerer verdier for å forbedre testprosessen. Verdiene er: fleksibilitet fremfor detaljerte prosesser, beste løsningsmåter fremfor maler, bruksorientert fremfor prosessorientert, kollegagjennomgang fremfor kvalitetssikringsavdelinger, forretningsdrevet fremfor modelldrevet.
Den aritmetiske gjennomsnittstiden mellom feil i et system. MTBF hører vanligvis til en pålitelighetsmodell som forutsetter at systemet som feiler blir reparert umiddelbart, som ledd i en feilrettingsprosess.
Den aritmetiske gjennomsnittstiden det tar å gjenopprette et system etter en feil. Testing er vanligvis involvert her for å sikre at feilen er blitt fjernet.
Overdreven emosjonell eller psykologisk avhengighet til en annen person, spesielt i å prøve å endre den personens nåværende (uønskede) atferd og samtidig støtte dem i å fortsette denne atferden. For eksempel i software testing, ved at klaging over sen levering til test og «dyrking av helterollen» som merarbeidet medfører, kan forsterke tendensen til sene leveranser.
Et tidspunkt i et prosjekt der definerte leveranser og resultater skal være ferdige.
En menneskelig handling som fører til et galt resultat.
Et verktøy som støtter generering, forbedring og verifisering av modeller av programvare eller system.
(1) En organisasjons evne mht. effektiviteten og effektiviteten av dens prosesser og arbeidsmetoder. Se også CMM, TMM. (2) Et programvareprodukts evne til å unngå å feile på grunn av feil i det.
En strukturert samling av elementer som beskriver bestemte modenhetsaspekter i en organisasjon, og et hjelpemiddel i defineringen og forståelsen av organisasjonens prosesser. En modenhetsmodell skaper ofte et felles begrepsapparat, en felles visjon og et rammeverk for å prioritere forbedringsaktiviteter.
Graden av prosessforbedring i forhold til et på forhånd definert sett av prosessområder der alle mål i settet er oppnådd.
Et minimalt stykke software som kan testes isolert.
Verdien eller kategorien tilordnet en egenskap når en måler.
En måleskala og metoden som brukes for å måle.
En måleskala og metoden som brukes for å måle.
Prosessen med å tilordne et tall eller en kategori til et måleobjekt for å beskrive en egenskap av objektet.
En overordnet måling av effektivitet som brukes for å styre og kontrollere videre (negativ) utvikling, som for eksempel tidsoverskridelser i programvareutvikling.
En testplan som adresserer flere eller alle nivåer av testingen.
En statistisk teknikk som brukes for å velge et begrenset antall områder som produserer en signifikant virkning på helheten. Når det gjelder kvalitetsforbedring blir et stort flertall av problemene (80%) laget av noen få nøkkelårsaker (20%).
Hvor enkelt et programvareprodukt kan overføres fra et hardware- eller programvaremiljø til et annet.
Nivået for (forretningens) viktighet som bestemmes for en sak, f.eks. en feil.
En mangel eller feil i en komponent eller system som kan forårsake at komponenten eller systemet ikke oppfyller sin påkrevde funksjon, for eksempel en feil programinstruksjon, programlinje eller datadefinisjon. Dersom koden der en defekt befinner seg blir utført, kan den forårsake et problem i komponenten eller systemet.
Fravikelse av en komponent eller et system fra dens forventede resultat, tjeneste eller output.
Prosessen med å oppdage, undersøke og behandle feil. Dette inkluderer å beskrive feil, klassifisere de og identifisere deres alvorlighet.
En mangel eller feil i en komponent eller system som kan forårsake at komponenten eller systemet ikke oppfyller sin påkrevde funksjon, for eksempel en feil programinstruksjon, programlinje eller datadefinisjon. Dersom koden der en defekt befinner seg blir utført, kan den forårsake et problem i komponenten eller systemet.
En enhet i et programmeringsspråk som typisk er den minste enheten for utførelse som ikke kan deles i mindre enheter.
Dataprogrammer, prosedyrer og eventuelt tilhørende dokumentasjon og data knyttet til driften av et datasystem.
Tidsperioden som starter når et programvareprodukt først blir unnfanget og slutter når programvaren ikke lenger er tilgjengelig for bruk. Dette inkluderer typisk en konseptfase, kravfase, designfase, implementeringsfase, testfase, installasjon og etterprøving, drifts- og vedlikeholdsfase, og av og til en fase der systemet blir tatt ut av bruk. Merk at disse fasene kan være overlappende eller utføres iterativt.
En samling sammenhengende aktiviteter som overfører inputs til outputs.
Program av aktiviteter beregnet på å forbedre ytelsen og modenheten i prosessene til en organisasjon, samt resultatene av et slikt program.
Et program bestående av aktiviteter som sikter på å forbedre ytelsen og modenheten av organisasjonens prosesser mht. programvare og resultatet av et slikt program.
Et rammeverk der prosesser av samme art er klassifisert mot rammeverket, for eksempel en testforbedringsmodell.
En systematisk evaluering av organisasjonens programvareprosesser mot en modell som er kompatibel med referansemodellen.
En mengde koordinerte og styrte aktiviteter med start og sluttdatoer som brukes for å oppnå et mål som oppfyller spesifikke krav, under hensyn til begrensninger i tid, ressursbruk og kostnader.
Møte i slutten av et prosjekt hvor medlemmene evaluerer prosjektet og summerer opp erfaringer for bruk i neste prosjekt.
En strukturert måte å samle ting en har lært og til å lage spesifikke aksjonsplaner for å forbedre det neste prosjekt eller den neste prosjektfasen.
Risiko relatert til ledelse og styring av et (test) prosjekt, for eksempel mangel på personell, knappe tidsfrister, endrede krav, etc.
En testplan som adresserer flere eller alle nivåer av testingen.
Et programvareprodukts evne til å utføre dets påkrevde funksjoner under spesifiserte betingelser for en spesifisert tidsperiode eller for et spesifisert antall handlinger, når det blir brukt under spesifiserte betingelser.
En proprietær programvareutviklingsprosess som bruker en gjentagende metodologi, med røtter i spiralmodellen, for å sikre et resultat med høyt kvalitetsnivå. Den består av fasene Inception (Innledning), Elaboration (Utforming), Construction (Bygging), Transition (Overgang)
En uavhengig evaluering av programvareproduktene eller prosessene som brukes til å sikre samsvar til standarder, retningslinjer, spesifikasjoner, og/eller prosedyrer og som baserer seg på objektive kriterier, inklusive dokumenter som spesifiserer: (1) formen eller innholdet av produktene som skal produseres, (2) prosessen som skal brukes for å produsere produktene, (3) hvordan samsvar med standarder eller retningslinjer skal måles.
Et forhold som kan resultere i framtidige negative konsekvenser.
Betydningen til en risiko definert ut fra dens effekt og sannsynlighet. Risikonivå kan brukes til å bestemme grundigheten i testingen som skal utføres. Risikonivå kan uttrykkes enten kvantitativt (for eksempel høy, middels, lav) eller kvantitativt.
Systematisk anvendelse av prosedyrer og praksis til risikoidentifisering, prioritering og styring.
Betydningen til en risiko definert ut fra dens effekt og sannsynlighet. Risikonivå kan brukes til å bestemme grundigheten i testingen som skal utføres. Risikonivå kan uttrykkes enten kvantitativt (for eksempel høy, middels, lav) eller kvantitativt.
Evnen som et programvareprodukt har til å oppfylle standarder, konvensjoner eller regler i lovverk eller andre liknende forskrifter.
Et iterativt inkrementelt rammeverk for å lede og styre prosjekter. Brukes vanligvis ved smidig programvareutvikling.
Prosessen der en fastslår at en komponent, et system eller en person samsvarer med spesifiserte krav, for eksempel ved å bestå en eksamen.
Et programvareprodukts evne til å forebygge ikke autorisert adgang, tilfeldig eller med hensikt, til programmer og data.
Et system som kan forvolde død eller alvorlig skade på personer, tap eller betydelig skade på utstyr, eller skade på miljøet hvis det feiler.
Et programvareprodukts evne til å bli oppgradert for å klare økende belastninger.
Generiske og spesifikke betingelser for å tillate at en prosess blir offisielt avsluttet og som de ulike interessentene er blitt enige om. Målet med sluttkriterier er å forhindre at en oppgave blir ansett som avsluttet når det fortsatt finnes utestående deler av oppgaven som ikke er avsluttet. Sluttkriterier blir brukt i testingen for å rapportere mot og for å planlegge når en skal stoppe testingen.
En samling programvareutviklingsmetoder basert på iterativ og inkrementell utvikling, hvor krav og løsninger utvikles gjennom samarbeid mellom selvstyrte team bestående av folk med forskjellige arbeidsfunksjoner (?cross-functional?).
Testing ved et prosjekt som bruker agile (smidige) metoder for utvikling av programvare, som omfatter både teknikker og metoder, som for eksempel ekstrem programmering (XP), der utviklingen blir behandlet som en kunde av testingen og der test-først designprinsippet blir brukt.
Systematisk framgangsmåte for å identifisere risiko og for å analysere mulige måter for et program å feile på og for å forbygge deres opptreden.
Et program bestående av aktiviteter som sikter på å forbedre ytelsen og modenheten av organisasjonens prosesser mht. programvare og resultatet av et slikt program.
Programvare som er spesifikt utviklet for en samling brukere eller kunder. Det motsatte av ?off-the-shelf? programvare eller standardprogrammer.
Et dokument som spesifiserer, helst på en komplett, presis og kontrollerbar måte, krav, design, atferd, eller andre kjennetegn på en komponent eller et system, og ofte prosedyrer for å avgjøre om disse bestemmelsene er oppfylt.
Muligheten til å identifisere relaterte objekter i dokumentasjon og programvare, som krav med tilhørende tester.
Formell, muligens obligatorisk, samling av krav som er utviklet og brukt for å foreskrive konsistente framgangsmåter når det gjelder måten å arbeide på eller for å gi retningslinjer (eks. ISO/IEC standarder, IEEE standarder og organisasjonsstandarder).
Et verktøy som utfører statisk analyse.
Et verktøy som utfører statisk analyse.
Testing av en komponent eller et system, for eksempel krav eller kode, som gjøres uten å utføre programvare, for eksempel gjennomgang eller statisk analyse.
En testplan som adresserer flere eller alle nivåer av testingen.
En detaljert presentasjon som gjøres av forfatteren av et dokument for å samle informasjon og synspunkter og for å etablere en felles forståelse av dets innhold.
Fravikelse av en komponent eller et system fra dens forventede resultat, tjeneste eller output.
En samling komponenter organisert for å oppnå en spesifikk funksjon eller et sett av funksjoner.
Prosessen med å teste et integrert system for å verifisere at det oppfyller spesifiserte krav.
En samling bestående av et eller flere testtilfeller.
Et rammeverk med fem trinn for EITP testprosessforbedring, som er relatert til CMMi og som beskriver nøkkelelementene i en effektiv testprosess.
Et verktøy som gir støtte til testledelse og styring av testprosessen. Vanligvis har slike verktøy flere funksjoner om styring av testmaterialet, tidsbestemmelse av tester, resultatlogging, framdriftsoppfølging, feilhåndtering og testrapportering.
Prosessen med å analysere testgrunnlaget og definere testmål.
Fase i en testprosess der data blir samlet fra de utførte aktivitetene for å oppsummere erfaringer, testmateriale, fakta og tall. Denne fasen består av å sluttføre og arkivere testvare (testmaterialet) og å evaluere testprosessen som er gjennomført, og å lage en evalueringsrapport om testingen.
Et sett med inputverdier, forutsetninger for utførelsen, forventede resultater og etterbetingelser for utføringen, som er utviklet for et bestemt mål eller en testbetingelse, som for eksempel å utføre en bestemt sti gjennom et program eller å verifisere samsvar med et spesifikt krav.
Data som eksisterer (for eksempel i en database eller fil) før en test blir utført og som har innflytelse på eller blir influert av testobjektet under testen.
Graden, uttrykt som prosent, til hvilken en spesifisert testdekningsenhet har blitt oppnådd av en testsuite. For eksempel i hvilken grad strukturen eller koden er utført under testen.
Aktiviteten med å videreutvikle generelle målsettinger med testingen til håndgripelige testbetingelser og testtilfeller.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
En faglig kvalifisert person som er involvert i testingen av en komponent eller et system.
Et beregnet anslag av et resultat knyttet til ulike aspekter ved testing (f.eks innsats, sluttdato, kostnader involvert, antall testtilfelle) som er brukbart, selv om inngangsdata kan være ufullstendige, usikre, eller befengt med støy.
Et sett med testaktiviteter som blir satt sammen til en fase i et prosjekt, for eksempel testutførelsen av et visst testnivå.
En plan for å oppnå organisatoriske mål i forbedring av testprosessen basert på en grundig forståelse av de nåværende styrker og svakheter ved organisasjonens testprosess og dens definisjoner.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
Prosessen med å utvikle og prioritere testprosedyrer, laging av testdata og, valgfritt, forberedelse av testrammer og skriving av automatiske testskript.
Prosessen som består av alle livssyklusaktiviteter, både statiske og dynamiske, som omfatter planlegging, forberedelse og evaluering av programvareprodukter og relaterte arbeidsresultater for å fastslå om de oppfyller spesifiserte krav og/eller for å demonstrere at de er brukbare i praksis og for å finne feil.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
Planlegging, estimering, oppfølging og styring av testaktiviteter, typisk utført av en testleder.
Et verktøy som gir støtte til testledelse og styring av testprosessen. Vanligvis har slike verktøy flere funksjoner om styring av testmaterialet, tidsbestemmelse av tester, resultatlogging, framdriftsoppfølging, feilhåndtering og testrapportering.
Personen i prosjektledelsen som har ansvar for testaktiviteter og ressurser og evaluering av et testobjekt. Personen som planlegger, styrer, følger opp og bistår til evaluering av testobjekt.
Alt som trenges for å planlegge, designe eller gjennomføre tester. Kan innebære dokumentasjon, skript, input, forventede resultater, oppsett og oppryddingsprosedyrer, filer, databaser, miljø og alt ytterlige programvare og verktøy som brukes under en testprosess.
Implementeringen av teststrategien for et spesifikt prosjekt. Dette inkluderer typisk beslutningene som tas basert på testprosjektets mål og risikovurderingen, starttidspunktet for testprosessen, testdesignteknikkene som skal brukes, sluttkriterier og testtyper som skal anvendes.
Et miljø som består av hardware, instrumentering, simulatorer, programvareverktøy og andre støtteelementer som behøves for å utføre en test.
Et rammeverk med fem trinn for EITP testprosessforbedring, som er relatert til CMMi og som beskriver nøkkelelementene i en effektiv testprosess.
Grunnen eller målet for å utvikle og utføre en test.
En gruppe med testaktiviteter som er organisert og ledet sammen. Et testnivå hører vanligvis til et abstraksjonsnivå i prosjektet (utviklingsmodellen). Eksempler er enhetstest eller modultest, integrasjonstest, systemtest og akseptansetest.
Et miljø som består av hardware, instrumentering, simulatorer, programvareverktøy og andre støtteelementer som behøves for å utføre en test.
En testledelsesoppgave som omhandler at en periodevis sjekker status av testprosjektet. En sammenligner de virkelige resultatene til det som var planlagt.
En liste av testmål og eventuelt ideer om hvordan en skal teste disse. Testoppgaver brukes for eksempel ofte i eksplorativ testing.
Et dokument som beskriver omfang (hva som skal testes), tilnærming til test, ressurser og tidsplan for planlagte testaktiviteter. Planen identifiserer testobjekter, hva som skal testes, testoppgavene og hvem som skal utføre disse, testernes grad av uavhengighet, testmiljøet, testdesignteknikker og testmåleteknikker som skal brukes og begrunnelsen for deres valg, og beskriver risikoene og planene for deres inntreden. Testplanen er en dokumentasjon av testplanleggingen.
Aktivitet som innebærer etablering eller oppdatering av en testplan.
Et overordnet dokument som beskriver prinsippene, framgangsmåten og organisasjonens hovedmål angående testing.
Den fundamentale testprosessen inneholder planlegging og styring, analyse og design, implementering og gjennomføring, evaluering av sluttkriterier og rapportering samt etterarbeid.
En gruppe testspesialister som sørger for definisjon, vedlikehold og forbedring av testprosessen som brukes i en organisasjon.
Samle inn og analysere data fra testaktivitetene for deretter å konsolidere resultatene i en rapport for å informere interessenter.
Et uavbrutt tidsrom som er brukt til å utføre tester. I eksplorativ testing er hver testsesjon fokusert på en oppgave (charter), men testere kan også undersøke nye muligheter eller problemer under en slik testsesjon. Testeren lager og utfører testtilfeller underveis og dokumenterer deres fremdrift.
Et dokument som beskriver hva som skal testes samt inkluderer eller refererer tilhørende testdesign, testtilfelle og testprosedyre.
Et høynivådokument som definerer testnivåene som skal utføres og testingen innenfor disse nivåene for et eller flere prosjekter.
Et sett med inputverdier, forutsetninger for utførelsen, forventede resultater og etterbetingelser for utføringen, som er utviklet for et bestemt mål eller en testbetingelse, som for eksempel å utføre en bestemt sti gjennom et program eller å verifisere samsvar med et spesifikt krav.
En gruppe med testaktiviteter som er organisert og ledet sammen. Et testnivå hører vanligvis til et abstraksjonsnivå i prosjektet (utviklingsmodellen). Eksempler er enhetstest eller modultest, integrasjonstest, systemtest og akseptansetest.
Prosessen med å kjøre en test på komponenten eller systemet som testes, der en produserer faktiske resultater.
Et produkt som understøtter en eller flere testaktiviteter, som planlegging, spesifikasjon, design, å lage testdatafiler, utførelse av test, styring og testanalyse.
Implementeringen av teststrategien for et spesifikt prosjekt. Dette inkluderer typisk beslutningene som tas basert på testprosjektets mål og risikovurderingen, starttidspunktet for testprosessen, testdesignteknikkene som skal brukes, sluttkriterier og testtyper som skal anvendes.
En organisasjonsomfattende ledelsestilnærming som fokuserer på kvalitet. Baserer seg på at alle medlemmer av organisasjonen deltar og som prøver å oppnå suksess på lang sikt gjennom kundetilfredshet og fordeler for alle medlemmer av organisasjonen og samfunnet. Total kvalitetsstyring består av å planlegge, organisere, dirigere, styre og sikre kvalitet.
Et kontinuerlig forretningsdrevet rammeverk for testprosessforbedring som beskriver nøkkelelementene ved en effektiv og virksom testprosess.
En måte å forstå mennesker og samspill på. Analysen av transaksjoner mellom folk og transaksjoner som foregår i folks hjerner. En transaksjon er definert som en stimulus og en respons. Transaksjoner skjer mellom folk og mellom persontilstander (segmenter av personligheten) i en persons hjerne.
Et syn på kvalitet der kvalitet ikke kan defineres eksakt, men vi erkjenner den når vi ser den, eller ser at den mangler når den mangler. Kvalitet avhenger av et individs eller en gruppes bevissthet og dens følelser vedrørende et produkt.
En modellstruktur der oppnåelse av mål for et sett av prosessområder etablerer et samlet modenhetsnivå. Hvert nivå bygger basis for etterfølgende nivåer.
Ethvert forhold som avviker fra forventningene som er basert på kravspesifikasjoner, designdokumenter, brukerdokumenter, standarder etc. eller avvik fra noens syn eller erfaring. Anomalier kan bli funnet under testing, analyse, kompilering, eller bruk av programvareprodukter eller tilhørende dokumentasjon.
Et rammeverk for å beskrive livssyklusen for programvare fra kravspesifikasjon til vedlikehold. V-modellen illustrerer hvordan testaktiviteter kan bli integrert i hver fase av programvarens livssyklus.
Kontroll ved hjelp av undersøkelse og samling av objektiv informasjon om kravene til en bestemt tiltenkt bruk er oppfylt (om behov er dekket, om forventninger er innfridd).
Endring av et programvareprodukt etter levering for å korrigere feil, for å forbedre ytelsen eller andre egenskaper, eller for å tilpasse produktet til en endret omgivelse.
Egenskapen som uttrykker hvor lett det er for et programvareprodukt å bli endret for å rette feil, møte nye krav, gjøre framtidig vedlikehold enklere, eller bli tilpasset en endret omgivelse.
Et syn på kvalitet der kvalitet er definert av pris. Et kvalitetsprodukt eller en kvalitetsservice gir ønsket ytelse til en akseptabel kostnad. Kvalitet bestemmes ved en beslutningsprosess med interessentene der det blir veid mellom tid, innsats og kostnadsaspekter.
Bekreftelse ved hjelp av undersøkelse og samling av objektiv informasjon at spesifiserte krav har blitt oppfylt.
et dokument som oppsummerer resultatene fra en vurdering, for eksempel konklusjoner, anbefalinger og funn.
En detaljert presentasjon som gjøres av forfatteren av et dokument for å samle informasjon og synspunkter og for å etablere en felles forståelse av dets innhold.
I hvilken grad brukerne oppnår spesifikke mål ved hjelp av ressursene som blir brukt.
Graden til hvilken et system eller en komponent oppfyller sine bestemte funksjoner innen gitte restriksjoner når det gjelder behandlingstid og kapasitet.
En overordnet måling av effektivitet som brukes for å styre og kontrollere videre (negativ) utvikling, som for eksempel tidsoverskridelser i programvareutvikling.
En grafisk representasjon for å organisere og vise sammenhenger mellom forskjellige mulige feilkilder. Mulige feilkilder kategoriseres i en horisontal trestruktur, med den (mulige) feilkilden som rot.
En grafisk representasjon av inputs eller årsaker med deres tilhørende outputs eller effekter som kan brukes for å lage testtilfelle.
Analyseteknikk med mål å identifisere den grunnleggende årsaken til defekter. Ved å rette korrigerende tiltak mot årsaken, er håpet at gjentakelse av feil minimeres.