Risikovurdering

Vurdering av risiko i et gitt prosjekt eller produkt for å bestemme dens nivå, vanligvis gjennom å tildele sannsynlighets- og konsekvensestimater og summere disse opp til ett enkelt estimat for prioritering av risikoen.

Present in sylabi

Original definition:  Risikovurdering @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term