Linkable version of the official thing. No affiliation.

Ett användningsfall där några aktörer med illvilligt uppsåt skadar systemet eller andra aktörer.
De sluttillstånd eller krav som en komponent eller ett system ska uppnå för att accepteras av en användare, kund eller annan auktoriserad person eller organisation.
En systematisk granskning av programinköp, orderhantering, utveckling, drift och underhåll som övervakar vidareutvecklingen och konstaterar krav och tillhörande systembehov. Utvecklar effektiviteten hos administrativa rutiner och hanteringsprocesser för att de ska uppnå bästa resultat för sitt syfte.
Den fas inom IDEAL modellen i vilken förbättringar identifieras, utvecklas och genomförs inom organisationen. Agerande-fasen består av aktiviteterna: skapa lösning, utvärdera lösning, förfina lösning och implementera lösning.
En grupp av programvaruutvecklingsmetoder baserade på iterativ, inkrementell utveckling, där krav och lösningar växer fram genom samarbete mellan självorganiserande tvärfunktionella team.
Ett tillvägagångssätt för test i ett projekt som använder agila programutvecklingsmetodiker, inklusive tekniker och metoder, som exempelvis extreme programming (XP), där utveckling ses som avnämare till test och betonar paradigmet testa först.
En beskrivning av de gemensamma värden som all agil programvaruutveckling vilar på: "Individer och samspel framför metoder, processer och verktyg. Körbar programvara framför omfattande dokumentation. Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar. Anpassning till förändring framför följandet av en plan."
Användare, annan person eller system som samspelar med systemet som testas på ett specificerat sätt.
En strukturell (white-box) testteknik där testfall utvecklas för att exekvera kodgrenar. (eng. branch testing)
Den grad av påverkan som ett fel har på utveckling eller drift av en komponent eller system.
En teknik som används för att utmärka riskbenägna delar. Resultatet av analysen pådriver använda metoder för utveckling och testning av system.
En metod eller testteknik där testfall skrivs genom att använda grafer som talar om orsak och verkan.
Möjligheten att avgöra felorsak i ett system genom att diagnosticera avvikelser eller orsaker till felsymptom, d.v.s. lokalisera fel i programvaran, och därmed göra en specifik rättning av felet utan att införa sidoeffekter.
Ett verktyg som utför statisk analys.
Testning baserat på en systematisk analys av t.ex. produktrisker eller krav.
En teststrategi där testteamet analyserar testbasen för att identifiera testvillkor att täcka.
Implementering av teststrategi för ett specifikt projekt. Vanligen baseras detta angreppssätt på projektmålen och systemets identifierade risker, där man anpassar testprocess, väljer testområden och testtekniker samt testfall och beslutar om vilka slutkriterier som gäller.
En person eller en process som försöker komma åt data, funktioner eller andra begränsade områden utan behörighet, potentiellt med syfte att skada.
Något tillstånd som avviker från det förväntade, vilket baseras på exempelvis kravspecifikationer, designspecifikationer, användardokumentation, standarder alternativt personliga uppfattningar eller erfarenheter. Anomalier kan hittas vid t.ex. granskning, testning, analys, kompilering, eller användning av programvaruprodukt eller tillhörande dokumentation.
Programvara utvecklad specifikt för vissa användare eller kunder. Motsatsen är standardprogramvara.
Ett programverktyg utvecklat speciellt för en grupp användare eller kunder.
En abstrakt representation av anropsstrukturerna hos subrutinerna i ett program.
Upprepad handling, process, struktur eller återanvändbar lösning som från början verkar vara till nytta och används ofta, men är ineffektiv och/eller kontraproduktiv i praktiken.
Ett sätt att se på kvalitet som innebär att kvaliteten hos en produkt definieras av produktens förmåga att uppfylla användarens behov och önskningar. En produkt som inte uppfyller användarnas behov kommer troligtvis inte att ha några användare. Denna vy av kvalitet är kontext och tillfällighetsberoende eftersom olika affärssituationer kräver olika egenskaper hos en produkt.
Alla komponenter i ett system som tillhandahåller information och ger användaren kontroll att utföra specifika uppgifter i systemet.
Programvarans kapacitet att förstås, läras in, användas av och vara attraktiv för användaren när den används under specificerade förhållanden.
Testning av hur svår en produkt är att lära sig använda och om produkten löser den uppgift den är avsedd att lösa.
API
Akronym för Application Programming Interface.
Testa den kod som möjliggör kommunikation mellan olika processer, program och/eller system. API-testning innebär ofta negativa tester, t.ex. för att validera stabiliteten i felhantering.
Ett sätt att beskriva arbetsmoment, deras förhållande till varandra och till den slutliga produkten.
En väg eller en metod som en angripare utnyttjar för att göra intrång i ett system eller för att skada det.
Oberoende granskning med syfte att kontrollera att bestämda aktiviteter har utförts på rätt sätt enligt givna instruktioner, standarder, specifikationer eller procedurer baserat på objektiva kriterier som specificerar: (1) format och innehåll hos den producerade produkten, (2) processen som styr produktionen av produkten, (3) hur standarder och riktlinjer skall tillmötesgås.
Tillåtelse given till en användare eller process för att komma åt vissa resurser.
En procedur som kontrollerar om en person eller process verkligen är den eller det den utger sig för att vara.
Att kontrollera testexekvering samt jämföra testutfall med förväntat resultat, sätta upp förutsättning, annan teststyrning och rapportfunktioner med hjälp av en programvara.
Feltäthet i en komponent som tillhör koden för testautomatisering.
Ett verktyg som används av programmerare för att återskapa felsymptom och undersöka program i syfte att hitta var det finns fel som orsakar felsymptom. Dessa verktyg gör det möjligt för utvecklare att undersöka program rad för rad, att stanna på en viss kodrad i programmet och att undersöka programvariabler.
Ett verktyg som används av programmerare för att återskapa felsymptom och undersöka program i syfte att hitta var det finns fel som orsakar felsymptom. Dessa verktyg gör det möjligt för utvecklare att undersöka program rad för rad, att stanna på en viss kodrad i programmet och att undersöka programvariabler.
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
En exekverbar kodsats eller processteg som utgör slutpunkt för en given process.
Händelser som sker vid testning och som kräver vidare utredning.
Processen att identifiera, utreda och vidta åtgärder samt avföra fel. Den omfattar registrering och klassificera av fel samt fastställande av deras påverkan. (eng. defect management)
Ett verktyg som underlättar registrering och tillståndsspårning av fel. I felhanteringsverktyg finns ofta stöd för att följa ett arbetsflöde och för styrning, tilldelning, åtgärd och omtestning av händelser eller fel, och det tillhandahåller hjälp för rapportering. (eng. defect management tool)
Ett dokument som rapporterar om en avvikelse eller händelse som inträffat under t.ex. testning och som kräver en utredning.
Ett strategiskt prestandamätningsverktyg som används för att undersöka huruvida ett företags aktiviteter är i linje med dess mål i termer av affärsvision och strategi.
En datamodell som består av ett begränsat antal tillstånd och tillståndsövergångar mellan dessa tillstånd, möjligen med medföljande handlingar (action).
Ett påstående som resulterar i att en uppsättning åtgärder utförs baserat på ett val mellan två eller flera möjliga vägar.
Den procentuella andel av alla utfall från villkor och beslutvägar som har exekverats i en testsvit. 100 % besluts-/villkorstäckning inbegriper både 100 % villkorstäckning och 100 % beslutstäckning.
En tabell som visar invärden och/eller stimuli med motsvarande utvärden och/eller funktion (verkan). Används för att ta fram testfall.
En tabell som visar invärden och/eller stimuli med motsvarande utvärden och/eller funktion (verkan). Används för att ta fram testfall.
En white-box-testdesignteknik där testfall tas fram för att exekvera beslutsvägar i programkoden.
Den procentuella del av kodvillkor som har exekverats av en testsvit. 100 procent beslutstäckning innebär både 100 procent kodgrenstäckning och 100 procent kodsatstäckning.
Resultatet av ett beslut som avgör vilken kodsats som därefter ska exekveras. (eng. decision outcome)
En överlägsen metod eller ett uppfinningsrikt arbetssätt som bidrar till en förbättrad prestation inom en organisation. Bygger på en erfarenhetsbaserad bedömning gällande vilket av flera möjliga arbetssätt/angreppssätt som leder fram till avsett resultat.
Komponentens eller systemets svar på en uppsättning av invärden och förutsättning.
Ett nätverk av infekterade datorer (var och en kallad bot eller robot) som kontrolleras av utomstående aktörer och används för att föra över malware eller spam, alternativt för att genomföra angrepp.
En komponent eller en uppsättning komponenter som kontrollerar inkommande och utgående nätverkstrafik baserat på förbestämda säkerhetsregler.
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Ett dokument som rapporterar en brist i en komponent eller ett system. Bristen kan medföra att komponenten eller systemet misslyckas med att utföra en önskad funktionalitet.
Ett publikt diagram som visar den återstående insatsen kontra tiden i en sprint (iteration). Det visar status och trend för färdigställande av uppgifterna i sprinten. X-axeln representerar vanligen dagarna i sprinten, medan Y-axeln visar återstående insats (vanligen antingen i idealarbetstimmar eller poäng).
Ett ramverk som beskriver de viktigaste delarna av en effektiv produktutveckling och underhållsprocess. Capability Maturity Model Integration täcker bästa praxis för planering, konstruktion och hantering av produktutveckling och underhåll.
Datorstödd programutveckling. (eng. Computer Aided Software Engineering)
Datorstödd programvarutestning (eng. Computer-Aided Software Testing)
Processen att bekräfta att en komponent, ett system eller person uppfyller specificerade krav, t.ex. genom att klara en examen.
En granskningsteknik som vägleds av en lista med frågor eller nödvändiga attribut.
En erfarenhetsbaserad testdesignteknik i vilken en erfaren testare använder en lista som innehåller punkter som ska noteras, kontrolleras eller kommas ihåg. Listan kan även innehålla regler eller kriterier mot vilka en produkt ska verifieras.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Testning utförd genom att sända kommandon till komponenten eller systemet som testas med hjälp av ett kommandobaserat gränssnitt.
Ett ramverk som beskriver de viktigaste delarna av en effektiv produktutveckling och underhållsprocess. Capability Maturity Model Integration täcker bästa praxis för planering, konstruktion och hantering av produktutveckling och underhåll.
En presentation av företagets status med hjälp av ett instrumentpanelliknande verktyg.
En innehållsbaserad modell för testprocessförbättring som bygger på tolv tydliga delprocesser. Bland dessa ingår de mest kritiska processerna för företagets vinst och rykte och används av ledning och medarbetare för att bedöma företagets kompetens och prestanda.
En utvecklingsaktivitet där ett komplett system kompileras och länkas varje dag (oftast nattetid). Ett dagligt bygge möjliggör tillgång till ett konsekvent system där alla de senaste ändringarna ingår.
En representation av dynamiska mätningar av operativ prestanda for en organisations aktiviteter, via mätetal representerade av metaforer som t.ex. "visare", "räknare" och "indikatorer" liknande de som kan ses på instrumentbrädan hos en bil. Detta gör att effekterna av händelser och aktiviteter enkelt kan förstås och relateras till operativa mål.
Avsiktlig tillkrångling av data i syfte att försvåra för människor att tolka ursprungsdata.
En exekverbar sats där en variabel tilldelas ett värde.
En abstrakt representation av en sekvens och möjliga förändringar av tillståndet hos ett dataobjekt där tillståndet är ett av följande: skapa (eng. creation), använda (eng. usage) eller destruktion (eng. destruction).
Skyddet av personuppgifter eller på annat sätt känslig information från oönskad spridning.
Arbetssättet att bestämma hur en säkerhetsattack har lyckats och bedöma skadorna av den.
Ett verktyg som används av programmerare för att återskapa felsymptom och undersöka program i syfte att hitta var det finns fel som orsakar felsymptom. Dessa verktyg gör det möjligt för utvecklare att undersöka program rad för rad, att stanna på en viss kodrad i programmet och att undersöka programvariabler.
Antalet fel funna i en testfas dividerat med summan av dessa fel och fel funna i senare testfaser eller under andra situationer, t.ex. drift.
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Antal fel funna i en komponent eller ett system dividerat med storleken på komponenten eller systemet (uttryckt i standardmättermer, t.ex. kodrader, antal klasser eller funktionsenheter).
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
Den mängd av generiska och specifika villkor som tillåter en process att fortsätta med ett definierat arbete, t.ex. en testfas. Syftet med startkriterier är att förhindra start av ett arbete som annars skulle medföra mer (onödig) insats jämfört med insatsen att eliminera de felaktiga startkriterierna.
Fysiskt eller logiskt subnätverk som fungerar som skydd mellan ett företagsnät och externa ej betrodda nätverk som t.ex. internet.
En iterativ problemlösningsprocess i fyra steg (planera-utföra-kontrollera-agera) som ofta används vid processförbättring.
En säkerhetsattack som är avsedd att överbelasta systemet med förfrågningar så att legitima förfrågningar inte kan betjänas.
Tester med syfte att påvisa att en komponent eller ett system inte fungerar. Negativ testning är mer relaterad till testares attityd än till ett specifikt angreppssätt eller en testdesignteknik, t.ex. testning med ogiltiga indatavärden eller testning med undantag (eng. exceptions).
En typ av testobjekt som är ett system.
Den fas inom IDEAL modellen i vilken man fastställer var man är i förhållande till var man vill vara. Diagnostiseringsfasen består av aktiviteterna karakterisera nuvarande och önskade tillstånd samt utveckla rekommendationer.
En black-box-testdesignteknik som används för att identifiera ändamålsenliga och effektiva testfall när flera variabler kan eller bör provas tillsammans. Den bygger på och generaliserar ekvivalensklassindelning och gränsvärdesanalys.
En miljö bestående av hårdvaru- och programvaruprodukter, regler och rutiner som är installerade hos kund, eller en miljö där komponenten eller systemet som testas ska användas senare. Programvaran kan också omfatta operativsystem, databashanteringssystem och andra applikationer.
Representationen av en mängd uppgifter utförda av en komponent eller system som kan ha baserats på användarnas beteende vid interaktion med komponenten eller systemet och sannolikheten för att dessa inträffar. En uppgift är snarare logisk an fysisk och kan utövas med flera datorer eller utövas i diskret tidsrymd.
Processen att utveckla och implementera en operationell profil.
Testning utförd i syfte att utvärdera en komponent eller ett system i dess driftsmiljö.
Till vilken utsträckning korrekta och fullständiga mål har uppfyllts.
En black-box-testdesignteknik där testfall har utvecklats för att exekvera representativa värden i ekvivalensklasser. I princip tas testfall fram för att täcka varje ekvivalensklass åtminstone en gång.
Den procentuella delen av alla ekvivalensklasser som har blivit täckta av en testsvit.
Förmåga eller skicklighet att identifiera och hantera sinnesstämningar hos sig själv, hos andra individer och hos grupper.
Utrustning, program eller system som accepterar samma indata och producerar samma utdata som ett bestämt system.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
Ett verktyg som erbjuder en miljö för en komponent eller enhet, så att den kan testas enskilt eller med lämpliga stubbar eller drivrutiner. Ramverket erbjuder också stöd för utvecklaren, i form av t.ex. felrättningsmöjligheter.
Arbetsinsats som krävs för manuell testning.
Testning baserad på testarens erfarenhet, kunskap och intuition.
Den fas inom IDEAL modellen i vilken man planerar detaljerna för hur en organisation ska kunna nå sina mål. Etableringsfasen består av aktiviteterna: prioritera, utveckla tillvägagångssätt och planera åtgärder.
En säkerhetstestare som använder tekniker använda av hackare.
Ett icke-normativt ramverk för en organisations kvalitetsledningssystem, framtaget och ägt av European Foundation for Quality Management, baserat på fem "aktiveringskriterier" (vilka täcker vad organisationen gör) och fyra "resultatkriterier" (vilka täcker vad organisationen uppnår).
En sats som när den kompileras översätts till objektkod som kan utföra händelser, hantera data eller utföra en beräkning. En exekverbar sats kommer att exekveras procedurmässigt när programmet exekveras.
En exekverbar kodsats eller processteg som utgör startpunkt för en given process.
Ett basblock i ett program som kan väljas för exekvering där en av två eller flera alternativa exekveringsvägar är möjliga, t.ex. case, jump, goto och if-then-else.
En programvaruutvecklingsmetodik, som används inom agil programvaruutveckling, i vilken de centrala aktiviteterna innefattar parprogrammering, omfattande kodgranskning, enhetstestning av all kod samt enkel och tydlig kodning.
En programvaruutvecklingsmetodik, som används inom agil programvaruutveckling, i vilken de centrala aktiviteterna innefattar parprogrammering, omfattande kodgranskning, enhetstestning av all kod samt enkel och tydlig kodning.
Testning genom att simulera fellägen eller faktiskt orsaka fel i en kontrollerad miljö. Efter ett misslyckande testas failovermekanismen för att säkerställa att data inte förloras eller förvanskas och att alla överenskomna servicenivåer upprätthålls (t.ex. funktionstillgänglighet eller svarstider).
Ett systematiskt angreppssätt för att identifiera och analysera möjliga risker för felsymptom/felyttringar och för att förhindra att de uppstår.
Det resultat som produceras eller observeras när en komponent eller ett system testas. (eng. actual result)
Det resultat som produceras eller observeras när en komponent eller ett system testas. (eng. actual result)
En serie data som är genererad som slumpmässig, men ofta med en inbyggd sekvens eller ordning.
Ett testresultat som misslyckas att identifiera närvaron av en defekt trots att defekten existerar i testobjektet.
Ett testresultat som misslyckas att identifiera närvaron av en defekt trots att defekten existerar i testobjektet.
Ett testresultat där en defekt är rapporterad trots att det inte existerar någon sådan defekt i testobjektet.
Ett testresultat där en defekt är rapporterad trots att det inte existerar någon sådan defekt i testobjektet.
Den procentuella andelen av defekter som eliminerats i samma fas av programvarans livscykel där de uppstod.
En metod att omvandla användarkrav till designkvalitet, att fastställa de funktioner som utgör kvalitet och att fastställa metoder för att uppnå denna designkvalitet i delsystem och komponenter, och ytterst i specifika element i tillverkningsprocessen.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Fel
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Fel
Avvikelse från programvarans eller systemets förväntade beteende eller resultat.
Riktade och fokuserade försök att utvärdera specifika kvalitetsegenskaper hos ett testobjekt genom att framtvinga specifika felsymptom. Vanligtvis fokuserat på tillförlitlighet och informationssäkerhet.
Förhållandet mellan felsymptom av en viss kategori och en given mätreferens, t.ex. felsymptom per tidsenhet, felsymptom per antal transaktioner, felsymptom per antal datorkörningar.
En testdesignteknik där testarens erfarenhet används för att förutse vilka fel som kan finnas i den komponent eller det system som testas. Tekniken bygger på tidigare fel och används för att utveckla testfall som visar dessa eventuella fel.
En tvärfunktionell grupp intressenter som hanterar rapporterade fel från första upptäckt till slutliga lösning (avlägsning, uppskjutning eller annullering). I vissa fall samma grupp som CCB.
Processen att avsiktligt lägga in fel i ett system för att ta reda på om systemet kan upptäcka och eventuellt återhämta sig från felen. Felinjektion har för avsikt att efterlikna fel som kan uppstå i produktion.
Verktyg för att injicera (d.v.s. avsiktligt införa) fel i en komponent eller ett system.
En tvärfunktionell grupp intressenter som hanterar rapporterade fel från första upptäckt till slutliga lösning (avlägsning, uppskjutning eller annullering). I vissa fall samma grupp som CCB.
Ett dokument som rapporterar en brist i en komponent eller ett system. Bristen kan medföra att komponenten eller systemet misslyckas med att utföra en önskad funktionalitet.
Avvikelse från programvarans eller systemets förväntade beteende eller resultat.
Den fysiska eller funktionella yttringen av ett felsymptom. Ett system i felsymptomsläge kan t.ex. ge tecken på långsam funktion, felaktiga utvärden eller exekveringsavbrott.
En teknik som används för att analysera orsakerna till fel (defekter). Tekniken modellerar visuellt hur logiska relationer mellan felsymptom, mänskliga misstag, och externa händelser kan i kombination orsaka specifika fel. (eng. Fault Tree Analysis)
Antalet fel per enhet i en arbetsprodukt.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
En grafisk representation för att organisera och visualisera sambanden mellan olika potentiella grundorsaker till ett problem. Möjliga grundorsaker till en verkligt eller potentiell defekt eller avvikelse organiseras i kategorier och underkategorier i en horisontell trädstruktur, med [den potentiella] defekten eller avvikelsen som rot.
En granskning som innebär att man har dokumenterade procedurer och krav för granskning, t.ex. en inspektion.
En metod som används för att mäta mängden funktioner i ett informationssystem. Mätningen är oberoende av teknologi. Den här mätningen kan användas som grund för mätning av produktivitet, resursbehov och projektstyrning.
Programvaruproduktens kapacitet att tillhandahålla funktioner som motsvarar ställda och underförstådda behov när programvaran används under definierade förhållanden.
Ett tillvägagångssätt för integration där komponenter eller system sammankopplas i syfte att få en basfunktionalitet att fungera tidigt.
Till vilken grad en komponent eller ett system tillhandahåller funktioner som stämmer överens med angivna och underförstådda behov vid användning under specificerade förhållanden.
Ett krav som specificerar en funktion som en komponent eller ett system måste utföra.
En iterativ och inkrementell programutvecklingsprocess som drivs från ett kundvärderat funktionsperspektiv. Funktionsdriven utveckling används oftast i agil mjukvaruutveckling.
En metod som används för att mäta mängden funktioner i ett informationssystem. Mätningen är oberoende av teknologi. Den här mätningen kan användas som grund för mätning av produktivitet, resursbehov och projektstyrning.
Frånvaron av oacceptabla risker på grund av fara orsakat av felfungerande Elektriska/Elektroniska (E/E) system.
Ett system vars felsymptom eller haveri kan leda till dödsfall, orsaka skador på personer, utrustning eller miljön.
En testteknik som används för att upptäcka säkerhetssårbarheter genom att mata in stora mängder slumpmässiga data, som kallas fuzz, till komponenten eller systemet.
En säkerhetsattack som är avsedd att överbelasta systemet med förfrågningar så att legitima förfrågningar inte kan betjänas.
Den tidsperiod inom vilken en åtgärdsplan måste genomföras för att effektivt reducera konsekvensen av risken, vid hantering av projektrisker.
Ett urval av alla definierade/planerade testfall som täcker den huvudsakliga funktionaliteten hos en komponent eller ett system, som räcker för att förvissa sig om att de mest kritiska funktionerna av programmet fungerar utan att fördjupa sig i detaljer. Inom industrin är dagligt byggande och röktest ”best practice”.
Ett resultat/beteende hos en komponent eller ett system under specificerade villkor som är förutsagt/förväntat enligt en specifikation eller annan källa. (eng. expected result)
En programsats som kan resultera i sant eller falskt och kan användas för att fastställa kontrollflödet i därpå följande beslutslogik.
Miljö- och tillståndsvillkor som måste vara uppfyllda före exekvering av ett test eller en testprocedur.
Ett resultat/beteende hos en komponent eller ett system under specificerade villkor som är förutsagt/förväntat enligt en specifikation eller annan källa. (eng. expected result)
Ett resultat/beteende hos en komponent eller ett system under specificerade villkor som är förutsagt/förväntat enligt en specifikation eller annan källa. (eng. expected result)
En representation för lager, komponenter och gränssnitt i en arkitektur för testautomatisering som tillåter ett strukturerat och modulärt angreppssätt för implementation av testautomatisering.
En steg-för-steg-presentation utförd av författaren till ett dokument med syfte att samla information och skapa en gemensam förståelse av innehållet.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
En programvarumätningsmetod indelad i tre nivåer: begreppsmässig nivå (målorientering - "goal"), operativ nivå (frågeorientering - "question"), kvantifieringsnivå (mätorientering - "metric").
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
En person som deltar i en granskning och som ska identifiera och beskriva anomalier i produkten eller projektet som granskas. Granskare kan utses för att representera olika kompetensområden och roller i granskningsprocessen.
Ett dokument som beskriver angreppssätt, resurser och schema för planerade granskningsaktiviteter. Det identifierar bland annat dokument och kod som ska granskas, granskningstyper som ska användas, deltagare, start och avslutskriteria som ska appliceras vid formella granskningar, och motivet för valet. Det är en dokumentation av granskningsplaneringsprocessen.
Verktyg som stödjer granskningsprocessen. Typiska funktioner är granskningsplanering och spårning, stöd för kommunikation, stöd för granskningssamarbete och en databas för insamling och rapportering av mätvärden.
En underliggande faktor som orsakar att specifikation och implementation inte stämmer överens.
En typ av integrationstest som berör testning av gränsytor mellan komponenter och system.
In- eller utvärde som befinner sig på gränsen till en ekvivalensindelning, eller på det minsta avståndet från någon av gränserna, t.ex. ett min- eller maxvärde för ett område.
En black-box-testdesignteknik som används för att utveckla testfall som avser att testa gränsvärden.
En black-box-testdesignteknik som används för att utveckla testfall som avser att testa gränsvärden.
Den procentuella täckningsgraden av gränsvärden som har exekverats av en testsvit.
En typ av integrationstest som berör testning av gränsytor mellan komponenter och system.
GUI
Akronym för Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt.
Testning utförd genom interaktion med programvaran i ett grafiskt användargränssnitt.
En person eller organisation som är aktivt involverad i säkerhetsattacker, vanligtvis med syfte att skada.
Transformation av tecken med variabel längd till ett vanligtvis kortare värde eller nyckel med fast längd. Hashvärden används vanligtvis i tabell- eller databasuppslag. Kryptografiska hashfunktioner används för att säkra data.
En allmänt erkänd tumregel som är till hjälp för att uppnå ett mål.
Spårning av krav för en testnivå genom de olika nivåerna av testdokumentation (t.ex. testplan, testdesign, testspecifikation, testfall, testprocedur och/eller testskript).
En matris som beskriver olika rollers deltagandet i att slutföra uppgifter eller leveranser för ett projekt eller process. Det är särskilt användbart för att klargöra roller och ansvar. HUKI är en akronym som härrör från de fyra nyckelansvariga som används mest: Huvudansvarig, Utförare, Konsulteras och Informeras. (eng. RACI matrix)
En länk (pekare) inom en webbsida som leder till en annan webbsida.
Ett verktyg som kontrollerar att alla hyperlänkar är fungerande.
En modell för organisationsförbättringar vilken tjänar som en guide vid initiering, planering och genomförande av förbättringsaktiviteter. IDEAL-modellens namn kommer av dess fem faser: initiering, diagnostisering, etablering, agerande och lärande.
Testverktyg där indata spelas in under manuell testning för att generera automatiska testskript som kan exekveras senare. Dessa verktyg används ofta för att stödja automatisk regressionstestning.
Testverktyg där indata spelas in under manuell testning för att generera automatiska testskript som kan exekveras senare. Dessa verktyg används ofta för att stödja automatisk regressionstestning.
Händelser som sker vid testning och som kräver vidare utredning.
En variabel som har tilldelats ett värde (oavsett hur den är lagrad eller åtkomstmetod) när den läses/används under exekveringen.
Mätetal som kan användas för att uppskatta eller förutsäga ett annat mätetal.
Egenskaper hos en programvaruprodukt med avseende på dess förmåga att förhindra otillåten användning eller åtkomst till program eller data.
Testning av hur ett system klarar sin specificerade informationssäkerhet.
Åtgärder som skyddar och försvarar information och informationssystem genom att säkerställa tillgänglighet, integritet, autentisering, sekretess och icke-avvisning. Dessa åtgärder innefattar att tillhandahålla återställning av informationssystem genom att integrera skydd, upptäckt och reaktionsförmåga.
Testning som utförs av människor som är samlokaliserade med projektgruppen, men inte arbetskamrater.
Den fas inom IDEAL modellen i vilken man lägger grunden för en framgångsrik förbättringsaktivitet. Initieringsfasen består av aktiviteterna: fastställ sammanhang, etablera stöd från ledningen samt fastställ nödvändig infrastruktur.
En processmodell som innehåller detaljerade beskrivningar av god branschpraxis, t.ex. testpraxis.
En processmodell som innehåller detaljerade beskrivningar av god branschpraxis, t.ex. testpraxis.
Testning som utförs av människor som är samlokaliserade med projektgruppen, men inte arbetskamrater.
En typ av kollegial granskning som innefattar en visuell undersökning av dokument med syfte att hitta fel, t.ex. avvikelser från utvecklingsstandarder eller att dokumentet inte följer dokumentation från högre nivåer. Det är den mest formella granskningstekniken och baseras därför alltid på en dokumenterad procedur.
Tillhandahållen programvara på lämpligt medium som leder installatören genom installationsprocessen. Normalt genomför programvaran installationsprocessen och återmatar information om installationsresultat samt visar valmöjligheter under installationens gång.
Tillhandahållen programvara på lämpligt medium som leder installatören genom installationsprocessen. Normalt genomför programvaran installationsprocessen och återmatar information om installationsresultat samt visar valmöjligheter under installationens gång.
Tillhandahållna instruktioner, på lämpligt medium, som leder installatören genom installationsprocessen. Det kan vara en manuell handledning, en steg-för-steg-procedur, automatisk hjälp eller liknande processbeskrivning.
Processen att kombinera komponenter eller system till större grupper, objekt eller enheter.
Testning utförd för att avslöja defekter i gränssnitt och samspel mellan hårdvara och programvara.
Den grad som programvaran uppfyller eller måste uppfylla en uppsättning av intressenter utvald programvara och/eller programvaruvarubaserade systemegenskaper (t.ex. programvarukomplexitet, riskbedömning, funktions- och informationssäkerhetsnivå, förväntat beteende, tillförlitlighet, eller kostnad) vilka anges för att reflektera över programvarans betydelse för dess intressenter.
Programvarans kapacitet att samverka med en eller flera specificerade komponenter eller system.
Testning av systemet eller komponentens samverkanskapacitet.
Den nivå som ett testobjekt är modifierat till genom anpassning för testbarhet.
Värden som ges till ett program, system eller testfall.
En grafisk representation för att organisera och visualisera sambanden mellan olika potentiella grundorsaker till ett problem. Möjliga grundorsaker till en verkligt eller potentiell defekt eller avvikelse organiseras i kategorier och underkategorier i en horisontell trädstruktur, med [den potentiella] defekten eller avvikelsen som rot.
Egenskaper hos en programvaruprodukt med avseende på dess förmåga att förhindra otillåten användning eller åtkomst till program eller data.
Avlyssning, härmning och/eller ändring och efterföljande förmedling av kommunikation (t.ex. kreditkortstransaktioner) utförd av en tredje part så att en användare är omedveten om den tredje parten närvaro.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Ett basblock i ett program som kan väljas för exekvering där en av två eller flera alternativa exekveringsvägar är möjliga, t.ex. case, jump, goto och if-then-else.
En strukturell (white-box) testteknik där testfall utvecklas för att exekvera kodgrenar. (eng. branch testing)
De procentuella delarna av alla kodgrenar som har exekverats av en testsvit. 100% bågtäckning omfattar både 100
Ett logiskt uttryck som kan resultera i Sant eller Falskt i en utvärdering, t.ex. A>B.
Det procentuella utfallet av villkor som har exekverats av en testsvit. 100 % villkorstäckning kräver att varje villkor i varje beslutspunkt måste testas som SANT och FALSKT.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
En white-box-testdesignteknik där testfall är framtagna för att exekvera kodsatser.
Den procentuella täckningen av kombinationen av alla villkor i ett kodgrensvillkor som finns i en kodrad och dess resultat som har exekverats av en testfallssvit. Med 100 % täckning av villkorskombinationer är det underförstått att 100 % MCDC täckning också har uppfyllts.
En punkt i programmet där kodvillkoret leder till att en av två eller flera möjliga vägar väljs.
En granskning av en produkt, utförd av kolleger till den som tagit fram produkten, i syfte att hitta fel och föreslå förbättringar. Exempel är inspektion, teknisk granskning och genomgång.
Två eller fler separata villkor som är sammankopplade med en logisk operator (AND, OR eller XOR), t.ex. "A>B AND C>1000".
Den procentuella täckningen av kombinationen av alla villkor i ett kodgrensvillkor som finns i en kodrad och dess resultat som har exekverats av en testfallssvit. Med 100 % täckning av villkorskombinationer är det underförstått att 100 % MCDC täckning också har uppfyllts.
Till vilken grad en komponent eller ett system kan utbyta information med andra komponenter eller system.
Testning av systemet eller komponentens samverkanskapacitet.
Ett program vars syfte är att översätta program från högnivåspråk till ett språk specifikt för varje maskin.
Ett angreppssätt där testsviten består av alla kombinationer av indata och förutsättningar.
Svårighetsgraden att förstå, underhålla eller testa ett system eller en komponents design eller implementation.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
En sammansättning av komponenter eller system som definieras med numrering, karaktär och samhörighet med dess integrerande delar.
En grupp av hårdvara, programvara eller båda, som är utpekad för konfigurationshantering och hanteras som en enhet i konfigurationshanteringsprocessen.
En grupp av hårdvara, programvara eller båda, som är utpekad för konfigurationshantering och hanteras som en enhet i konfigurationshanteringsprocessen.
Testning av portabiliteten/flyttbarheten hos en programvaruprodukt från en hårdvaru- eller programvarumiljö till en annan.
En teststrategi där testteamet förlitar sig på återkoppling från en eller flera huvudintressenter för fastställandet av detaljer i strategin.
En CMM (capability maturity model) struktur vars nivåer anger en rekommenderad ordning för arbetet med processförbättringar inom specificerat processområde.
Processen att erhålla information om användarkonton baserade på upprepade försök med avsikt att använda den informationen i en säkerhetsattack.
Ett statistiskt processtyrningsverktyg som används för att övervaka en process och avgöra om det statistiskt sett är under kontroll. Det visar grafiskt medelvärdet och de övre respektive undre kontrollgränserna (de högsta och lägsta värdena) i en process.
En abstrakt representation av alla möjliga kontrollflöden genom en komponent eller ett system.
Ett diagram eller graf som representerar de möjliga olika kontrollflöden eller styrvägar som finns i programkoden.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
Ett mätetal som visar framsteg mot ett definierat kriterium, t.ex. konvergens av det totala antalet utförda tester jämfört med det totala antalet planerade tester.
En teknik för programmeringsspråk/programtolkar att utvärdera villkorssammansättningar där ett villkor på ena sidan av en logisk operator inte kan utvärderas om villkoret på andra sidan är tillräckligt för att fastställa det slutliga resultatet.
Ett villkor eller en egenskap som en beställare kräver för att en lösning på ett problem eller ett mål för ett system eller delsystem ska uppfylla ett kontrakt, en standard, en specifikation eller andra formella tvingande dokument.
Verktyg som stödjer registrering av krav, kravattribut och noteringar samt underlättar spårbarhet genom nivåer av krav och kravhantering och kravändringar. Vissa kravhanteringsverktyg har också stöd för statisk analys såsom kontroll av överensstämmande och överträdelser av fördefinierade krav eller regler.
Beslutsregler för att avgöra om genomförda tester av ett testelement (funktion) eller feature ska godkännas eller underkännas.
Nödvändiga komponenter för att en organisation eller ett företag med framgång ska kunna uppnå sina mål kallas för kritiska framgångsfaktorer.
Processen att koda information så att endast behöriga parter kan hämta den ursprungliga informationen, vanligen med hjälp av en specifik dekrypteringsnyckel eller process.
Programvara utvecklad specifikt för vissa användare eller kunder. Motsatsen är standardprogramvara.
Process för att påvisa kapacitet att specificerade krav kan uppfyllas. Notera att termen "kvalificerad" används för att ange status for kvalifikationen.
De operativa tekniker och aktiviteter som ingår som en del i kvalitetshantering och som fokuserar på att uppfylla kvalitetskrav.
En speciell milstolpe mellan två faser i ett projekt, där den efterföljande fasen starkt är beroende av kvaliteten på resultaten av den tidigare fasen. En kvalitetskontrollpunkt inkluderar en formell kontroll av dokumenten från den tidigare fasen.
Den totala kostnaden som resultat av kvalitetsarbete och kvalitetsproblem ofta uppdelat i förbyggande, analys-, interna felsymptoms- och externa felsymptomskostnader.
En risk kopplad till kvalitetsegenskap.
Samordnande aktiviteter för att styra och kontrollera en organisation beträffande kvalitet. Styrning och kontroll beträffande kvalitet generellt, omfattar upprättandet av policy och kvalitetsmålsättningar, kvalitetsplanering, kvalitetskontroll, kvalitetssäkring och kvalitetsförbättringar.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Testprocessen för att säkerställa resursanvändningen för en programvaruprodukt.
En specifikation över de aktiviteter som kan inträffa vid användning och som ska utföras vid test av en komponent eller ett system. En lastprofil innehåller ett antal virtuella användare som utför en mängd transaktioner inom en specificerad tidsperiod och enligt en fördefinierad driftsprofil.
En typ av prestandatestning som utvärderar komponentens eller systemets uppträdande med växande last, t.ex. antalet parallella användare och/eller antalet transaktioner, för att se vilken last som kan hanteras av komponenten eller systemet.
En uppdelning i faser av livstiden hos en produkt eller ett projekt.
En beskrivning av processer, arbetsflöden och aktiviteter som används under utveckling, leverans, underhåll och avveckling av ett system.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
Den fas inom IDEAL modellen i vilken man lär av erfarenheter och förbättrar sina möjligheter att anpassa sig till nya processer och teknologier i framtiden. Lärande-fasen består av aktiviteterna: analysera och validera samt formulera framtida aktiviteter.
Programvara som är avsedd att skada ett system eller dess komponenter.
Ett uttryck inspirerat av det agila manifestet, vilket beskriver de värden som ligger till grund för förbättringar av testprocessen. Dessa värden är: flexibilitet framför detaljerade processer, best practice framför mallar, produktorientering framför processorientering, granskning framför kvalitetssäkring(savdelningar), affärsdriven framför modelldriven.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
En testplan som normalt riktar sig mot flera testnivåer.
En modell som används inom modellbaserad testning.
Genomsnittstid mellan två på varandra följande felsymptom. MTBF används typiskt i en Reliability Growth Model där man antar att avvikelsen omedelbart repareras, som del av felrättningsprocessen.
Genomsnittstid det tar från en felyttring tills dess att motsvarande defekt är åtgärdad, inklusive tiden det tar att testa att defekten har åtgärdats.
Överdrivet känslomässigt eller psykologiskt beroende av en annan person, specifikt i situationen när man försöker förändra en persons [oönskade] beteende samtidigt som man ändå uppmuntrar det befintliga beteendet. T.ex., när man klagar på sena leveranser av programvara till testavdelningen samtidigt som man njuter av att spela "hjälte" genom att arbeta övertid för att ta igen den förlorade tiden, och på så sätt berättigar förseningen.
En metod eller testteknik där testfall skrivs genom att använda grafer som talar om orsak och verkan.
Ett angreppssätt för test där testteamet använder en förutbestämd uppsättning testvillkor som exempelvis en kvalitetsstandard, en checklista eller en samling generaliserade, logiska testvillkor som kan relatera till en viss domän, applikation eller testtyp.
Ett delmål i ett projekt, som oftast ska vara uppfyllt innan man går vidare i projektet.
Ett diagram som används för att representera begrepp, idéer, aktiviteter eller andra saker, som är kopplade till eller arrangerade kring ett nyckelord eller en central idé. Mind-maps används för att generera, visualisera, strukturera och klassificera idéer samt som en hjälp vid instudering, organisering, problemlösning, beslutsfattande och vid skrivande.
Ett fel som inte upptäcktes på en tidigare testnivå där sådana fel förväntas hittas.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Avlyssning, härmning och/eller ändring och efterföljande förmedling av kommunikation (t.ex. kreditkortstransaktioner) utförd av en tredje part så att en användare är omedveten om den tredje parten närvaro.
En utvecklingsmodell där projekt delas upp i en serie av inkrement, där varje inkrement levererar en del av funktionaliteten som ingår i projektkraven. Kraven prioriteras och levereras i prioriteringsordning i det tilldelade inkrementet. I vissa, men inte alla, versioner av projektets livscykel följer man en "mini-V-modell", med egna faser för design, kodning och testning.
En process för utveckling där ett projekt är indelat i ett antal, vanligtvis många, iterationer. En iteration är ett fullständigt utvecklingsvarv som resulterar i en utgåva (intern eller extern) av en exekverbar produkt. En delmängd av den slutliga produkten växer fram för varje iteration för att till sist utgöra den slutliga produkten.
Testning baserad på en modell av komponenten eller systemet som testas, t.ex. reliability growth model, användningsmodeller som driftsprofiler eller beteendemodeller som beslutstabell eller tillståndsbaserad testning.
En teststrategi där testteamet härleder testvara ur modeller.
Ett verktyg som stödjer skapande, förändring och verifiering av modeller för program eller system.
Graden av täckning, uttryckt i procent, av de modellelement som planerats för att exekveras eller har exekverats av en testsvit.
En testteknik där testfall är avsedda att exekvera villkor som påverkar kodgrensvalet i programkod. Varje villkorsresultat påverkar valet av kodgren.
En testteknik där testfall är avsedda att exekvera villkor som påverkar kodgrensvalet i programkod. Varje villkorsresultat påverkar valet av kodgren.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
(1) Förmågan hos en organisation med avseende på hur verksamma och effektiva dess processer och arbetssätt är. (2) Kapacitet hos en programvaruprodukt att undvika negativa effekter som följd av fel i programvara.
En strukturerad samling aspekter som beskriver en organisations mognad som även kan användas för att definiera och förstå en organisations processer. En mognadsmodell tillhandahåller ofta ett gemensamt språk, en delad vision och ett ramverk för att prioritera förbättringsaktiviteter.
Uppnådd processförbättringsgrad över en fördefinierad mängd processområden, i vilka alla mognadsmål för alla processområden måste vara uppnådda.
Två eller fler separata villkor som är sammankopplade med en logisk operator (AND, OR eller XOR), t.ex. "A>B AND C>1000".
Ett mått på psykologiska preferenser som representerar olika typer av människors personligheter och sätt att kommunicera.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Ett värde som anger hur många gånger den valda enheten ingår i ett mätvärde eller en storhet.
Processen (utförandet) att tilldela ett numeriskt värde eller en kategori till en enhet för att beskriva en egenskap hos enheten.
Ett mätvärde (numeriskt värde) eller kategori som man tilldelar en egenskap hos en enhet genom att utföra mätning.
En väg för vilken det finns invärden och förutsättningar som möjliggör att vägen exekveras.
Den procentuella täckningen av N+1 tillståndsövergångar som har exekverats genom ett eller flera testfall ur en testfallssvit.
Tester med syfte att påvisa att en komponent eller ett system inte fungerar. Negativ testning är mer relaterad till testares attityd än till ett specifikt angreppssätt eller en testdesignteknik, t.ex. testning med ogiltiga indatavärden eller testning med undantag (eng. exceptions).
En testplan som vanligtvis berör en enskild testnivå.
Den testaktivitet som ska säkerställa noggrannheten hos en programvaruprodukt.
En abstrakt måttstock för effektivitet och uppfyllelsegrad som används som vägledning och kontroll i utveckling för förbättring av programvara, t.ex. ledtidsglidning vid mjukvaruutveckling.
Separation av ansvar, vilket säkerställer att man uppfyller kravet på en objektiv testning.
Modellbaserat testangreppssätt där testfall genereras och sparas för att exekveras senare.
Testning med invärden som inte bör tolereras av komponenten eller systemet.
Ett urval av alla definierade/planerade testfall som täcker den huvudsakliga funktionaliteten hos en komponent eller ett system, som räcker för att förvissa sig om att de mest kritiska funktionerna av programmet fungerar utan att fördjupa sig i detaljer. Inom industrin är dagligt byggande och röktest ”best practice”.
Modellbaserat testangreppssätt där testfall genereras och exekveras samtidigt.
Modellbaserat testangreppssätt där testfall genereras och exekveras samtidigt.
En exekveringsväg som det är omöjligt att nå, oberoende av vilken kombination av invärden som väljs.
Ett verktyg som är tillgänglig för alla potentiella användare i form av källkod, oftast via internet. Dess användare har tillåtelse, oftast på licens, att studera, förändra, förbättra och, ibland, för att distribuera programvaran.
Representationen av en mängd uppgifter utförda av en komponent eller system som kan ha baserats på användarnas beteende vid interaktion med komponenten eller systemet och sannolikheten för att dessa inträffar. En uppgift är snarare logisk an fysisk och kan utövas med flera datorer eller utövas i diskret tidsrymd.
Processen att utveckla och implementera en operationell profil.
En källa som används för att jämföra förväntat resultat med aktuellt resultat från programvaran som testas. Ett orakel kan vara ett befintligt system (för benchmarktestning), en kvalitetssäkrad användarmanual, annan programvara eller en persons speciella kunskaper, men får inte vara själva koden.
Ett högnivådokument som beskriver principer, angreppssätt och större mål för organisationen när det gäller testning.
En grafisk representation för att organisera och visualisera sambanden mellan olika potentiella grundorsaker till ett problem. Möjliga grundorsaker till en verkligt eller potentiell defekt eller avvikelse organiseras i kategorier och underkategorier i en horisontell trädstruktur, med [den potentiella] defekten eller avvikelsen som rot.
En orsak-verkangraf är en grafisk representation av indata och/eller stimuli (orsaker) med deras associerade utdata (effekter). Denna graf eller relation (ofta arrangerad i en beslutstabell) kan användas till att skapa testfall.
En 2-dimensionell matris konstruerad enligt matematiska egenskaper, så att två godtyckliga kolumner i matrisen ger alla kombinationer av par bestående av varje siffra i matrisen.
Testning utförs av personer som varken är anställda kollegor eller samlokaliserade med projektgruppen.
En teknik för beslutsfattande, som bygger på statistiska metoder, vilken används för att identifiera en begränsad mängd faktorer som har en stor påverkan på det slutliga resultatet. En stor majoritet av problem (80%) uppstår på grund av ett mindre antal (20%) nyckelorsaker.
En metod för programvaruutveckling där varje kodrad (i produktion och/eller test) i en komponent är skriven av två programmerare vid en gemensam dator. Detta för att implicit utföra kodgranskning samtidigt som kod skrivs.
Två testare som arbetar tillsammans för att hitta brister i programvaran. Vanligtvis delar dessa på en dator och turas om att ha kontroll över datorn vid testningen.
Ett dataelement som specificerar platsen för ett annat dataelement, t.ex. ett dataelement som specificerar adressen till nästa post som ska processas.
En testteknik vars mål är att utnyttja säkerhetssårbarheter (kända eller okända) för att få obehörig åtkomst.
En samsynsbaserad estimeringsteknik, som i huvudsak används för att uppskatta arbetsinsatser eller den relativa storleken på användarberättelser vid agil programvaruutveckling. Det är en variant av den Wide Band Delphi-metoden som använder en kortlek vars värden representerar de enheter som teamet estimerar.
Testning av portabiliteten/flyttbarheten hos en programvaruprodukt från en hårdvaru- eller programvarumiljö till en annan.
Förmågan hos ett system eller en komponent att uppfylla ställda krav på funktionalitet samtidigt som satta begränsningar för beräkningstider och systemkapacitet hålls.
En abstrakt måttstock för effektivitet och uppfyllelsegrad som används som vägledning och kontroll i utveckling för förbättring av programvara, t.ex. ledtidsglidning vid mjukvaruutveckling.
Ett testverktyg som genererar en last för ett angivet testelement och som mäter samt registrerar dess prestanda under testexekveringen.
Till vilken grad en komponent eller ett system utnyttjar tid, resurser och kapacitet vid utförandet av utsedda funktioner.
Graden av betydelse för verksamheten som kan tilldelas en produkt (sak), t.ex. fel.
Ett systematiskt angreppssätt för riskbaserad testning som använder identifiering och analys av produktrisker för att skapa en produktriskmatris som tar ställning till sannolikhet och konsekvens.
En okänd underliggande orsak till en eller flera avvikelser.
En mängd samverkande aktiviteter som transformerar indata till utdata.
Ett angrepssätt där testteamet följer en uppsättning fördefinierade processer, där processerna behandlar sådant som dokumentation, korrekt identifiering och användning av testbasen och testorakel samt organisatisering av testteamet.
En skriptteknik där skript är uppbyggda i scenarier som representerar användningsfall av programvaran som testas. Skripten kan parametreras med testdata.
En plan med aktiviteter designade för att förbättra effektiviteten och mognaden i en organisations processer, avser även resultatet av en sådan plan.
Ett ramverk, i vilket processer av samma typ klassificeras, t.ex. en testförbättringsmodell.
En processmodell som tillhandahåller en generisk samling av best practice och förbättringsförslag i form av en steg för steg-metod.
En disciplinerad utvärdering av en organisations programvaruutvecklings-processer mot en referensmodell.
Ett sätt att se på kvalitet som innebär att kvaliteten hos en produkt definieras via ett antal väldefinierade kvalitetsattribut, vilka ska kunna mätas objektivt och kvantitativt. Kvalitetsskillnader mellan produkter av samma typ kan spåras tillbaka till hur specifika kvalitetsattribut har implementerats.
En risk direkt relaterad till testobjektet, uttryckt i sannolikhet och påverkan, för att en produkt inte uppfyller ställda krav.
Ett antal styrinstruktioner, d.v.s. kodsatser som fungerar som en helhet som tillsammans med data och hårdvara utgör ett system.
Den tidsperiod som börjar när en idé för programvaran föds och slutar när programvaran inte längre finns tillgänglig för användning. En programvaras livscykel innehåller vanligtvis en idéfas, kravfas, designfas, implementeringsfas, testfas, installations- och utcheckningsfas, drift- och underhållfas och ibland en indragning av programvaran. Notera att dessa faser kan överlappa eller utföras iterativt.
De aktiviteter som utförs vid varje steg under mjukvaruutveckling samt hur de förhåller sig till varandra logiskt och kronologiskt.
Riktade och fokuserade försök att utvärdera specifika kvalitetsegenskaper hos ett testobjekt genom att framtvinga specifika felsymptom. Vanligtvis fokuserat på tillförlitlighet och informationssäkerhet.
Ett projekt är en unik mängd av samordnade och kontrollerade aktiviteter där start- och sluttid för aktiviteterna är underordnade och samstämmiga med speciella krav, såsom krav på tid, kostnad och resurser.
Ett strukturerat sätt att ta tillvara erfarenheter och att skapa specifika handlingsplaner för att förbättra nästa projekt eller projektfas.
En risk som är relaterad till ledning och kontroll av (test) projektet, t.ex., brist på personal, hårda deadlines, ändrade krav, etc.
En testplan som normalt riktar sig mot flera testnivåer.
Ett möte i slutet av ett projekt där projektets medlemmar utvärderar projektet och lärdom noteras för att användas i kommande projekt.
Bedömningen av hur omfattande ändringar av utvecklingsdokumentation, testdokumentation och komponenter som behövs, för att genomföra en viss förändring med specificerade krav.
En metod att omvandla användarkrav till designkvalitet, att fastställa de funktioner som utgör kvalitet och att fastställa metoder för att uppnå denna designkvalitet i delsystem och komponenter, och ytterst i specifika element i tillverkningsprocessen.
Ett verktyg som tillhandahåller en miljö för testautomatisering. Det innehåller vanligtvis en testexekveringsplattform och testbibliotek.
Ett patenterat tillämpbart iterativt utvecklingsprocessramverk som består av fyra projektlivscykelfaser: förberedelse, etablering, konstruktion och överlämning.
Testning som dynamiskt svarar på det aktuella systemet som testas och de testresultat som erhållits. Typisk reaktiv testning har en reducerad planeringscykel och testfaserna design och implementation utförs inte förrän testobjektet erhållits.
En teststrategi där testteamet väntar med design och implementation av tester tills programvaran har mottagits och testar därmed reaktivt på systemet under test.
Testverktyg där indata spelas in under manuell testning för att generera automatiska testskript som kan exekveras senare. Dessa verktyg används ofta för att stödja automatisk regressionstestning.
Den testprocess som bestämmer att komponenten eller systemet uppfyller givna regler, d.v.s. överensstämmer med viss accepterad standard.
En kvalitetsförsämring i en komponent eller ett system till följd av en ändring.
Testning med olika tekniker för att hantera riskerna med regression, t.ex. genom att designa återanvändbar testvara och genom omfattande testautomatisering på en eller flera testnivåer.
En teststrategi där testteamet använder olika tekniker för att hantera regressionsrisken, som t.ex. automatiserade funktionella och/eller icke-funktionella regressionstester på en eller flera nivåer.
Testning med olika tekniker för att hantera riskerna med regression, t.ex. genom att designa återanvändbar testvara och genom omfattande testautomatisering på en eller flera testnivåer.
En teststrategi där testteamet använder olika tekniker för att hantera regressionsrisken, som t.ex. automatiserade funktionella och/eller icke-funktionella regressionstester på en eller flera nivåer.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Testprocessen för att säkerställa resursanvändningen för en programvaruprodukt.
Ett möte i slutet av ett projekt där projektets medlemmar utvärderar projektet och lärdom noteras för att användas i kommande projekt.
Oberoende granskning med syfte att kontrollera att bestämda aktiviteter har utförts på rätt sätt enligt givna instruktioner, standarder, specifikationer eller procedurer baserat på objektiva kriterier som specificerar: (1) format och innehåll hos den producerade produkten, (2) processen som styr produktionen av produkten, (3) hur standarder och riktlinjer skall tillmötesgås.
En faktor som kan resultera i en framtida negativ konsekvens.
En process för att analysera identifierade projekt- och produktrisker för att fastställa sannolikheten för att de inträffar samt den påverkan som fås om så sker.
Ett angreppssätt för testning som reducerar nivån för produktrisker och informerar intressenter om riskernas status, med början i initiala faserna i projektet. Det innefattar identifiering av produktrisker samt användning av risknivåer för att styra test processen.
Processen att identifiera och därefter bedöma en given projekt- eller produktrisk för att avgöra dess risknivå, typiskt genom att tilldela grader av sannolikhet och konsekvens.
Processen för att identifiera risker genom att använda tekniker som idékläckning, checklistor och felhistorik.
En uppsättning risker grupperade efter en eller flera gemensamma faktorer såsom kvalitetsattribut, orsak, lokalisering eller potentiella konsekvenser av riskerna. En speciell kategori av produktrisktyper är relaterade till den typ av testning som kan minska (kontrollera) dessa risker. Till exempel kan risken att användarinteraktion missförstås minskas genom användbarhetstestning.
Skadan som kommer att uppstå ifall risken blir ett verkligt resultat eller händelse.
En process där beslut tas och skyddande åtgärder implementeras för att reducera riskerna till (eller behålla riskerna på) en viss nivå.
Viktigheten för en risk definierad genom egenskaperna påverkan och sannolikhet hos risken. Risknivån kan användas för att avgöra hur mycket testning som ska utföras. En risknivå kan uttryckas kvalitativt (t.ex. hög, medium, låg) eller kvantitativt.
Processen där beslut fattas och förebyggande åtgärder implementeras för att reducera eller behålla risker på specificerade nivåer.
Den uppskattade sannolikheten att en risk kommer att bli ett verkligt resultat eller händelse.
En uppsättning risker grupperade efter en eller flera gemensamma faktorer såsom kvalitetsattribut, orsak, lokalisering eller potentiella konsekvenser av riskerna. En speciell kategori av produktrisktyper är relaterade till den typ av testning som kan minska (kontrollera) dessa risker. Till exempel kan risken att användarinteraktion missförstås minskas genom användbarhetstestning.
Till vilken grad en komponent eller ett system kan fungera rätt med ogiltiga indata eller stressad miljö.
Testning för att fastställa robustheten hos en programvaruprodukt.
Ett urval av alla definierade/planerade testfall som täcker den huvudsakliga funktionaliteten hos en komponent eller ett system, som räcker för att förvissa sig om att de mest kritiska funktionerna av programmet fungerar utan att fördjupa sig i detaljer. Inom industrin är dagligt byggande och röktest ”best practice”.
En metod där målen definieras mycket specifikt snarare än generellt. SMART är en akronym som härleds från attributen för det mål som skall definieras: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsatt.
Förmågan hos en programvara att samexistera med annan oberoende programvara i en gemensam miljö där dessa delar gemensamma resurser.
Ett iterativt, inkrementellt ramverk för hantering av projekt, vanligen använt i agila programvaruutvecklingsmetoder.
En person som ansvarar för att i ett loggningsformulär dokumentera varje defekt som påtalats och varje förslag till processförbättringar under ett granskningsmöte. Sekreteraren måste säkerställa att loggningsformuläret är läsbart och går att förstå.
En testmetodik i vilken testaktiviteter planeras i sessioner som består av samtidig testdesign och testexekvering och där sessionerna inte får avbrytas. Sessionsbaserad testning används ofta vid utforskande testning.
En metod för att mäta och styra sessionsbaserad testning, t.ex. utforskande testning.
En teknik som används för att analysera orsakerna till fel (defekter). Tekniken modellerar visuellt hur logiska relationer mellan felsymptom, mänskliga misstag, och externa händelser kan i kombination orsaka specifika fel. (eng. Fault Tree Analysis)
Ett statistiskt processtyrningsverktyg som används för att övervaka en process och avgöra om det statistiskt sett är under kontroll. Det visar grafiskt medelvärdet och de övre respektive undre kontrollgränserna (de högsta och lägsta värdena) i en process.
Utrustning, program eller system som används vid testning och beter sig likadant som ett givet system eller en komponent, då det ges en mängd av kontrollerade invärden.
Återgivning av valda beteendemönster och egenskaper hos ett fysiskt eller abstrakt system med hjälp av ett annat system.
Test som utförs för att fastställa skalbarhet hos programvaran.
Kapaciteten hos en programvara att bli uppgraderad till en anpassad ökad belastning.
Testexekvering utförs genom att följa dokumenterade testsekvenser.
Testverktyg där indata spelas in under manuell testning för att generera automatiska testskript som kan exekveras senare. Dessa verktyg används ofta för att stödja automatisk regressionstestning.
Programvara som används för att upptäcka och stoppa malware.
En black-box-teknik där testfallen är valda, möjligen med användning av pseudoslumpmässiga genereringsalgoritmer, för att generera möjliga operationella scenarion. Denna teknik kan användas för icke funktionella attribut som t.ex. tillförlitlighet och prestanda.
Tillstånd hos miljö och testobjekt som måste vara uppfyllda efter exekvering av ett test eller en testprocedur.
Ett systematiskt angreppssätt för att identifiera och analysera möjliga risker för felsymptom/felyttringar och för att förhindra att de uppstår.
Ett aktivitetsprogram framtaget för att förbättra prestandan och mognaden i en organisations programvaruprocesser samt resultaten av att ett sådant program använts.
Ett dokument som specificerar (idealiskt på ett komplett, precist och verifierbart sätt) krav, design, beteende och egenskaper hos en komponent eller ett system. Ofta ingår procedurer som används för att avgöra om dessa mål har blivit uppfyllda.
Möjligheten att identifiera relaterade element i dokumentation och programvara, som t.ex. systemkrav, med tillhörande tester.
En tvådimensionell tabell vilken visar sambandet mellan två entiteter (t.ex. krav och testfall). Tabellen används för att fastställa och uppnå täckning, för att spåra framåt och bakåt från en entitet till en annan, och för att bedöma påverkan av föreslagna ändringar.
En säkerhetsattack som infogar illvilliga SQL-satser i ett inmatningsfält i syfte att exekvera dem.
En mängd formella, tvingande alternativt rådgörande, krav framtagna för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt. (t.ex. ISO/IEC standarder, IEEE standarder och organisatoriska standarder).
Ett angreppssätt för test där testteamet följer en standard. Standarder som följs kan vara tillämpade i till exempel ett land (lagstiftningsstandarder), en företagsdomän (domänstandarder) eller internt (organisationsstandarder).
Den testprocess som bestämmer att komponenten eller systemet uppfyller givna regler, d.v.s. överensstämmer med viss accepterad standard.
Den mängd av generiska och specifika villkor som tillåter en process att fortsätta med ett definierat arbete, t.ex. en testfas. Syftet med startkriterier är att förhindra start av ett arbete som annars skulle medföra mer (onödig) insats jämfört med insatsen att eliminera de felaktiga startkriterierna.
Analys av programvaruartefakter, t.ex. krav eller programvarukod, utan att dessa artefakter exekveras. Vanligtvis utförs statisk analys med hjälp av verktyg.
Analys av källkod utförd utan att programvaran exekveras.
Ett verktyg som utför statisk analys.
En modellstruktur man genom att uppnå målen inom ett antal processområden etablerar en mognadsnivå, varje nivå bygger upp en bas för de efterföljande nivåerna.
En högnivåplan för att uppnå målen med testautomatisering på lång sikt under givna förutsättningar.
En typ av prestandatest som utförs för att utvärdera ett system eller en komponent på eller över gränsen för dess förväntade eller specificerade arbetsbelastning, eller med reducerad tillgänglighet till minne eller servrar.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Mätning av kodtäckning som baseras på den interna strukturen hos koden eller systemet.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
En steg-för-steg-presentation utförd av författaren till ett dokument med syfte att samla information och skapa en gemensam förståelse av innehållet.
En skriptteknik som bygger och använder ett bibliotek med (delar av) återanvändbara skript.
Mätning av kodtäckning som baseras på den interna strukturen hos koden eller systemet.
En speciellt utvecklad programkod, eller programskelett, vars syfte är underlätta testning av en programdel eller komponent, som är beroende av eller anropar stubben.
En samling komponenter organiserade på ett sätt så att en specifik funktionalitet eller mängd av funktionalitet uppnås.
Heterogena multipla distribuerade system som är inbyggda på flera olika nivåer i nätverk och över flera ihopkopplade domäner, som adresserar storskaliga problem och syften interdisciplinärt utan att ha ett gemensamt kontrollsystem.
Se testobjekt.
Se testobjekt.
En strukturerad testmetodik som även kan användas som en innehållsbaserad modell för testprocessförbättring. Systematic Test and Evaluation Process (STEP) kräver inte att förbättringar genomförs i någon specifik ordning.
Steg-för-steg-processen för att minska säkerhetsproblemen hos ett system genom att tillämpa en säkerhetspolicy och olika skyddsklasser.
Ett försök att få obehörig åtkomst till ett system eller en komponent, resurser och information eller ett försök att äventyra systemets integritet.
En svaghet i systemet som kan möjliggöra en framgångsrik säkerhetsattack.
Ett verktyg för statisk analys som används för att upptäcka en viss typ av säkerhetssårbarheter i koden.
En mängd av ett eller flera testfall.
Ett anpassat programgränssnitt som möjliggör automatisk testning av ett testobjekt.
Ett fem-stegs ramverk för förbättring av testprocess relaterad till CMMI (Capability Maturity Model Integration), som beskriver de viktigaste delarna i en effektiv testprocess.
En formelstyrd testberäkningsmetod som baserar sig på funktionsgradsanalys (FPA).
Verksamhetsåtgärder som syftar till att förbättra effektiviteten och mognaden i organisationens testprocesser och resultatet av dessa.
Processen att analysera testbasen och fastställa testmål.
Implementering av angreppssätt för test i ett specifikt projekt.
Lagret i en testautomatiseringsarkitektur som tillhandahåller nödvändig kod för att anpassa testskript på en abstrakt nivå till olika komponenter, konfigurationer eller gränssnitt för systemet som testas.
(1) En person som tillhandahåller vägledning och strategisk ledning för en testorganisation och för dess relation med andra discipliner. (2) En person som definierar sättet som testning är strukturerad för ett givet system, inklusive områden som testverktyg och testdatahantering.
De artefakter (producerade under testprocessen) som krävs för att planera, designa och exekvera test. Exempel på testartiklar är dokumentation, skript, indata, förväntade resultat, databaser, testmiljö och andra programvaror eller produkter som använts i testningen.
De artefakter (producerade under testprocessen) som krävs för att planera, designa och exekvera test. Exempel på testartiklar är dokumentation, skript, indata, förväntade resultat, databaser, testmiljö och andra programvaror eller produkter som använts i testningen.
En person som ansvarar för konstruktion, genomförande och underhåll av en testautomatiseringsarkitektur samt den tekniska utvecklingen av den resulterande testautomatiseringslösningen.
En person som är ansvarig för att planera och övervaka framtagning och vidareutveckling av en lösning för testautomatisering.
En instansering av den generiska testautomatiseringsarkitekturen för att definiera arkitekturen för en testautomatiseringslösning, d.v.s. dess lager, komponenter, tjänster och gränssnitt.
En realisering/implementering av en testautomatiseringsarkitektur, dvs en kombination av komponenter som implementerar en specifik testautomatiseringsuppgift. Komponenterna kan innehålla standardtestverktyg, ramverk för testautomatisering samt testhårdvara.
Aktiviteter utförda för att samla in data från tidigare avslutade testaktiviteter, fakta och mätvärden. Testavslutsfasen består av avslutande och arkivering av testvara, utvärdering av testprocessen samt framtagande av en utvärderingsrapport.
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
All dokumentation från vilken man kan härleda krav för en komponent eller ett system, dvs. den dokumentation som testfall baseras på. Om ett dokument endast kan läggas till genom en formell process så kallas testbasen för en frusen testbas.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Genomförande av en testprocess på en enskild identifierbar utgåva av ett testobjekt.
Lagret i en generisk testautomatiseringsarkitektur som stöder testimplementering genom att stödja definitionen av testsviter och/eller testfall, exempelvis genom att erbjuda mallar eller riktlinjer.
Ett dokument som specificerar testvillkor för ett testelement, detaljerat angreppssätt och tillhörande högnivåtestfall.
Ett verktyg som stödjer testdesignaktiviteten genom att generera indata från en specifikation, som kan finnas i en CASE-databas, t.ex. kravhanteringsverktyg. Data kan också genereras från speciella testvillkor som finns i själva verktyget.
Ett individuellt element för test. Normalt är det ett testobjekt och flera testelement.
Lagret i en generisk testautomatiseringsarkitektur som stöder utförandet av testsviter och/eller testfall.
Testprocedurer ingående i testexekveringsschemat i rätt sammanhang och i den ordning de skall exekveras.
Ett testverktyg som exekverar tester mot ett tilldelat testelement och utvärderar utfallet mot förväntat resultat och sluttillstånd.
En samling indata, förutsättningar inför exekvering, förväntat resultat och sluttillstånd efter exekvering, som är framtagna för ett specifikt objekt eller testvillkor. Används för att verifiera uppfyllelsen av ett specifikt krav hos en utpekad programdel.
Den oproportionerliga tillväxten av antalet testfall med ökande storlek på testbasen, när man använder en viss testteknik. Testfallsexplosion kan också inträffa när man använder en testteknik systematiskt för första gången.
Ett dokument som specificerar en mängd av testfall (mål, indata, testaktiviteter, förväntat resultat och exekveringsförutsättningar) för ett testobjekt.
En bestämd uppsättning av testaktiviteter som är samlade inom en hanterbar del av projektet, t.ex. exekveringsaktiviteter för en testnivå.
En plan för att uppnå organisatoriska testprocessförbättringar baserad på en djup förståelse för organisationens styrkor och svagheter samt dess testprocesser och testprocesstillgångar.
Verktyg som interagerar med databaser, filer eller dataöverföringar för att förbereda testdata för testexekvering.
Lagret i en generisk testautomatiseringsarkitektur som stöder manuell eller automatiserad design av testsviter och/eller testfall.
Gruppering av testfall efter sort eller typ av testning som testfallen utför, av en viss kvalitet eller attribut, t.ex. gränssnittstest, regressionstest, robusthetstest. Grupperingen är oberoende av testfas och testnivå.
Process för att utveckla och prioritera testprocedurer, skapa testdata och, valfritt, att förbereda för testexekveringsplattform och skriva automatiserade testskript.
Händelser som sker vid testning och som kräver vidare utredning.
Data från en extern källa in till testobjektet som används under testgenomförande. Den externa källan kan vara hårdvara, programvara eller användare.
Organisatoriska artefakter som är nödvändiga för att utföra tester och består av testmiljö, testverktyg, kontorsmiljö och processer.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
Ett testverktyg som jämför det verkliga resultatet (som har producerats av objektet som testats) med det förväntade resultat för det specifika testfallet.
Ett testverktyg som jämför det verkliga resultatet (som har producerats av objektet som testats) med det förväntade resultat för det specifika testfallet.
Exekvering av en delmängd av en test på en specifik version av testobjektet.
En kronologiskt ordnad logg bestående av detaljinformation rörande en testexekvering.
I stora projekt är testledaren den som rapporterar till en testchef och är ansvarig för projekthantering på en särskild testnivå eller en särskild testaktivitet.
Planering, uppskattning, övervakning och reglering av testaktiviteter. Testledning utförs typiskt av en testledare. Även strukturering och åtkomst av testfall kan räknas till testledning.
En kronologiskt ordnad logg bestående av detaljinformation rörande en testexekvering.
Processen att registrera information om exekverade tester i en testlogg.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
En modell som beskriver den testvara som används för testning av en komponent eller ett system.
En formelstyrd testberäkningsmetod som baserar sig på funktionsgradsanalys (FPA).
En testdesignteknik där testfallen är designade för att utöva definitions- och användningspar av variabler.
En white-box-testdesignteknik där testfall är framtagna för att exekvera kodsatser.
En white-box-testdesignteknik där testfall är framtagna för att exekvera kodsatser.
En testteknik där testfall är avsedda att exekvera villkor som påverkar kodgrensvalet i programkod. Varje villkorsresultat påverkar valet av kodgren.
Den testaktivitet som ska säkerställa ändamålsenligheten hos en programvaruprodukt.
Ett systematiskt angreppssätt för testning med hjälp av alla parkombinationer av variabler härledda från ortogonalmatriser. Angreppssättet reducerar antalet av alla kombinationer till alla parkombinationer att testa.
Den testprocess som bestämmer att komponenten eller systemet uppfyller givna regler, d.v.s. överensstämmer med viss accepterad standard.
Den testprocess som bestämmer att komponenten eller systemet uppfyller givna regler, d.v.s. överensstämmer med viss accepterad standard.
En grupp av testaktiviteter som organiseras och hanteras tillsammans. En testnivå är kopplad till ansvarsfördelningen i ett projekt. Exempel på testnivåer är komponenttest, integrationstest, systemtest och acceptanstest.
En källa som används för att jämföra förväntat resultat med aktuellt resultat från programvaran som testas. Ett orakel kan vara ett befintligt system (för benchmarktestning), en kvalitetssäkrad användarmanual, annan programvara eller en persons speciella kunskaper, men får inte vara själva koden.
Ett dokument som beskriver målsättning, angreppssätt, resurser och tidplaner för de avsedda testaktiviteterna. Där identifieras bland annat testelement, funktioner som ska testas, testuppdrag som ska göras, vem som ska utföra testuppdragen, nivån på testoberoende, testmiljö, testdesigntekniker, mättekniker, förutsättningar och sluttillstånd som ska användas med logisk grund, samt risker som kräver åtgärdsplaner. Testplanen är en nedteckning av planeringsprocessen.
Att ta fram eller uppdatera en testplan.
Ett högnivådokument som beskriver principer, angreppssätt och större mål för organisationen när det gäller testning.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
En sekvens av testfall i exekveringsordning och associerade aktiviteter som kan behövas för att sätta upp de initiala förutsättningarna samt avslutande aktiviteter som behövs efter exekverandet.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
Den grundläggande testprocessen omfattar testplanering och kontroll, testanalys och -design, testimplementation och -exekvering, utvärdering av avslutskriterier och rapportering, samt aktiviteter för testavslut.
Person som genomför förbättringar av testprocessen, baserat på en testförbättringsplan.
Verksamhetsåtgärder som syftar till att förbättra effektiviteten och mognaden i organisationens testprocesser och resultatet av dessa.
En samling [test]specialister som möjliggör skapande, underhåll och förbättringar av de testprocesser som används i en organisation.
En kronologiskt ordnad logg bestående av detaljinformation rörande en testexekvering.
Dokumentation som summerar testaktiviteter och resultat.
Insamling och analys av data från testaktiviteter och därefter sammanställande av denna data i en rapport som information till intressenter.
Processen att registrera information om exekverade tester i en testlogg.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
En lista av aktiviteter, uppgifter eller händelser för en testprocess, där man identifierar möjliga startdatum och starttider och/eller slutdatum och sluttider, och beroenden mellan dessa.
En fortlöpande tidsperiod utan avbrott där tiden används för att utöva test. I utforskande testning är varje testsession koncentrerat till en lista, men testare kan också utforska nya möjligheter och problem vid en session. Testaren skapar och utövar testfall när dessa behövs och loggar resultatet.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
Syftar vanligen på den automatiserade testproceduren som används med en testexekveringsplattform.
Ett dokument som består av en testdesignspecifikation, testfallsspecifikation och/eller testprocedurspecifikation.
En grupp av testaktiviteter som organiseras och hanteras tillsammans. En testnivå är kopplad till ansvarsfördelningen i ett projekt. Exempel på testnivåer är komponenttest, integrationstest, systemtest och acceptanstest.
Gruppering av testfall efter sort eller typ av testning som testfallen utför, av en viss kvalitet eller attribut, t.ex. gränssnittstest, regressionstest, robusthetstest. Grupperingen är oberoende av testfas och testnivå.
Den nivå, uttryckt i procent, till vilket ett specificerat objekt har blivit exekverat av en testsvit.
Syftet med test för en organisation, ofta dokumenterad som en del av testpolicyn.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Kriterier som används för att styra generering av testfall eller att välja testfall för att begränsa storleken på ett test.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
De artefakter (producerade under testprocessen) som krävs för att planera, designa och exekvera test. Exempel på testartiklar är dokumentation, skript, indata, förväntade resultat, databaser, testmiljö och andra programvaror eller produkter som använts i testningen.
Förmågan hos en programvaruprodukt att utföra specificerad funktionalitet under vissa förutsättningar för en viss tidsperiod eller med ett visst antal användningar av programvaran.
Processen att utföra testning i syfte att bestämma tillförlitligheten hos en programvaruprodukt.
Den grad till vilken en komponent eller ett system är i drift och tillgängligt för användning. Uttrycks ofta i procent. (eng. availability)
Till vilken grad en produkt eller ett system kan användas av personer med någon form av funktionsvariation för att uppnå ett specifikt mål i ett specifikt sammanhang. (eng. accessibility)
Testning för att fastställa hur lättanvänt komponenten eller systemet är för människor med funktionshinder. (eng. accessibility testing)
Den grad till vilken en komponent eller ett system är i drift och tillgängligt för användning. (eng. availability)
Ett diagram som skildrar de tillstånd som komponenten eller systemet kan anta och visar de händelser och omständigheter som orsakar och/eller är resultatet av förändringar från ett tillstånd till ett annat.
En tabell som för varje tillstånd och för varje händelse visar tillåtna och otillåtna övergångar i ett system eller en komponent.
En övergång mellan två tillstånd i ett system eller en komponent.
Ett diagram som skildrar de tillstånd som komponenten eller systemet kan anta och visar de händelser och omständigheter som orsakar och/eller är resultatet av förändringar från ett tillstånd till ett annat.
Ett sätt att se på kvalitet som innebär att kvaliteten hos en produkt eller tjänst avgörs av i vilken grad den stämmer överens med dess ursprungliga design och krav. Kvaliteten i produkten uppkommer genom de använda utvecklings- eller tillverkningsprocesserna.
Kapacitet hos en komponent eller ett system att fortsätta normal drift trots att det finns felaktiga indata.
En ledningsfilosofi som fokuserar på kvalitet i hela organisationen och som bygger på att alla medarbetare deltar. Målet är att uppnå långsiktig framgång dels genom nöjda kunder och dels genom att gagna organisationen och samhället. Total Quality Management består av aktiviteterna planering, organisering, vägledning, styrning och försäkring.
Ett fortlöpande affärsdrivet ramverk för testprocessförbättring som beskriver nyckelelementen i en ändamålsenlig och effektiv testprocess.
Analys av transaktioner mellan människor och internt inom en persons medvetande. En transaktion har formen av ett stimulus-respons-par. Transaktioner sker mellan människor och mellan s.k. egotillstånd (personlighetssegment) internt inom en persons medvetande.
En testestimeringsmetod som använder estimerade värden för "bästa fall", "värsta fall" och "mest troliga fall" rörande det som estimeras, för att definiera graden av säkerhet rörande det erhållna estimatet.
Gruppering av testfall efter sort eller typ av testning som testfallen utför, av en viss kvalitet eller attribut, t.ex. gränssnittstest, regressionstest, robusthetstest. Grupperingen är oberoende av testfas och testnivå.
Den nivå, uttryckt i procent, till vilket ett specificerat objekt har blivit exekverat av en testsvit.
Den procentuella täckningen av N+1 tillståndsövergångar som har exekverats genom ett eller flera testfall ur en testfallssvit.
Den del man mäter täckning på, t.ex. ekvivalensklasser eller kodrader.
Modifiering av en programvaruprodukt efter leverans för att rätta defekter, förbättra prestanda eller andra egenskaper, eller anpassa produkten till en förändrad miljö.
Hur lätt en programvara kan modifieras för att rätta fel, tillgodose nya krav, underlätta framtida underhåll eller anpassa till förändrad miljö.
Test för att bestämma underhållbarheten hos en programvaruprodukt.
Test av modifiering av ett system som tagits i drift eller test av hur en ändrad omgivning påverkar ett drifttaget system.
En test anses underkänd om dess faktiska resultat inte stämmer mot förväntat resultat.
Ett sätt att se på kvalitet som innebär att kvalitet inte kan definieras på ett exakt sätt. Trots det kan vi ända avgöra kvaliteten hos en produkt när vi ser den. I detta synsätt beror kvaliteten på uppfattning och de känslor som produkten väcker hos en individ eller en grupp av individer.
Resultatet av en evaluering som identifierar någon viktig fråga, ett problem eller en möjlighet.
En variabel till vilken en komponent skriver ett utvärde.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Resultatet av ett beslut, som avgör vilket specifikt kontrollflöde, dvs. vilken kodgren som kommer att exekveras.
Ett angreppssätt där testsviten består av alla kombinationer av indata och förutsättningar.
Person som genomför en utvärdering, medlem i ett utvärderingsteam.
Den person som leder en processutvärdering. I vissa fall, t.ex. i CMMi och TMMi, vilka innehåller formella utvärderingar, måste huvudprocessutvärderaren vara formellt utbildad och ackrediterad.
Ett dokument som sammanfattar resultaten av en utvärdering, d.v.s. slutsatser, rekommendationer och observationer.
Ett ramverk som beskriver aktiviteterna inom programvaruutveckling. V-modellen beskriver ur ett testperspektiv hur testaktiviteter kan integreras i varje fas av livscykeln för programvaruutveckling.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att kraven för en specifikt avsedd användning eller specifik tillämpning har uppfyllts.
En namngiven lagringsplats i en dator som är nåbar av en programvara genom att programmet refererar till namnet på lagringsplatsen.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att specificerade krav har uppfyllts.
En uppsättning automatiserade tester som validerar integriteten hos varje nytt bygge och verifierar dess nyckel-/kärnfunktionalitet, stabilitet och testabilitet. Detta är en branschpraxis när det sker täta leveranser av byggen (t.ex. i agila projekt) och det körs på varje nytt bygge innan det levereras för vidare testning. (eng. build verifiction test)
Verktyg som interagerar med databaser, filer eller dataöverföringar för att förbereda testdata för testexekvering.
Ett verktyg som stöder operativ informationssäkerhet, t.ex. en brandvägg.
Verktyg för att injicera (d.v.s. avsiktligt införa) fel i en komponent eller ett system.
Ett verktyg som utför statisk analys.
Ett verktyg (program) som stödjer stresstestning.
Ett logiskt uttryck som kan resultera i Sant eller Falskt i en utvärdering, t.ex. A>B.
Den procentuella täckningen av kombinationen av alla villkor i ett kodgrensvillkor som finns i en kodrad och dess resultat som har exekverats av en testfallssvit. Med 100 % täckning av villkorskombinationer är det underförstått att 100 % MCDC täckning också har uppfyllts.
Det procentuella utfallet av villkor som har exekverats av en testsvit. 100 % villkorstäckning kräver att varje villkor i varje beslutspunkt måste testas som SANT och FALSKT.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
Den procentuella delen av vägar som har exekverats genom testfall i en testfallssvit. 100 % vägtäckning innebär LCSAJ-täckning.
Ett sätt att se på kvalitet som innebär att kvaliteten hos en produkt avgörs av produktens pris. Produkter eller tjänster är av hög kvalitet om de tillhandahåller önskad prestanda för en acceptabel kostnad. Kvaliteten hos en produkt avgörs i form av en beslutsprocess hos en intressent där tids, ansträngnings och kostnadsaspekter vägs mot varandra.
En sårbarhet som tilläter en angripare att föra in elakartad kod på en i övrigt välvillig webbsida.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
En testberäkningsteknik som är baserad på expertis med målsättning att göra en exakt (eller noggrann) uppskattning genom alla teammedlemmars gemensamma kompetens.
En pekare som refererar till en plats utanför områdesgränser för pekaren eller till en plats som inte finns.
Ett sätt att beskriva arbetsmoment, deras förhållande till varandra och till den slutliga produkten.
Förmågan att producera avsett resultat.
(1) Ett strukturerat sätt att överföra individer och organisationer från ett nuläge till ett önskeläge. (2) Ett kontrollerat sätt att åstadkomma en förändring, eller föreslagen förändring, i en produkt eller en tjänst.
Testprocess som syftar till att säkerställa återhämtningsbarheten hos en programvaruprodukt.
Testprocess som syftar till att säkerställa återhämtningsbarheten hos en programvaruprodukt.
En testplan som normalt riktar sig mot flera testnivåer.
En senior testchef för andra testchefer.
Programvaruverktyg eller hårdvaruenhet som används samtidigt med en komponent eller system vid testning och som övervakar, spelar in och/eller analyserar beteendet hos komponenten eller systemet.
Programvaruverktyg eller hårdvaruenhet som används samtidigt med en komponent eller system vid testning och som övervakar, spelar in och/eller analyserar beteendet hos komponenten eller systemet.