Terms related to Foundation V3.1 2018

Användare, annan person eller system som samspelar med systemet som testas på ett specificerat sätt.
Den grad av påverkan som ett fel har på utveckling eller drift av en komponent eller system.
Något tillstånd som avviker från det förväntade, vilket baseras på exempelvis kravspecifikationer, designspecifikationer, användardokumentation, standarder alternativt personliga uppfattningar eller erfarenheter. Anomalier kan hittas vid t.ex. granskning, testning, analys, kompilering, eller användning av programvaruprodukt eller tillhörande dokumentation.
Alla komponenter i ett system som tillhandahåller information och ger användaren kontroll att utföra specifika uppgifter i systemet.
Ett påstående som resulterar i att en uppsättning åtgärder utförs baserat på ett val mellan två eller flera möjliga vägar.
Resultatet av ett beslut som avgör vilken kodsats som därefter ska exekveras. (eng. decision outcome)
Komponentens eller systemets svar på en uppsättning av invärden och förutsättning.
Ett publikt diagram som visar den återstående insatsen kontra tiden i en sprint (iteration). Det visar status och trend för färdigställande av uppgifterna i sprinten. X-axeln representerar vanligen dagarna i sprinten, medan Y-axeln visar återstående insats (vanligen antingen i idealarbetstimmar eller poäng).
Datorstödd programutveckling. (eng. Computer Aided Software Engineering)
En granskningsteknik som vägleds av en lista med frågor eller nödvändiga attribut.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
En abstrakt representation av en sekvens och möjliga förändringar av tillståndet hos ett dataobjekt där tillståndet är ett av följande: skapa (eng. creation), använda (eng. usage) eller destruktion (eng. destruction).
En typ av testobjekt som är ett system.
En miljö bestående av hårdvaru- och programvaruprodukter, regler och rutiner som är installerade hos kund, eller en miljö där komponenten eller systemet som testas ska användas senare. Programvaran kan också omfatta operativsystem, databashanteringssystem och andra applikationer.
Till vilken utsträckning korrekta och fullständiga mål har uppfyllts.
Testning baserad på testarens erfarenhet, kunskap och intuition.
En sats som när den kompileras översätts till objektkod som kan utföra händelser, hantera data eller utföra en beräkning. En exekverbar sats kommer att exekveras procedurmässigt när programmet exekveras.
En programvaruutvecklingsmetodik, som används inom agil programvaruutveckling, i vilken de centrala aktiviteterna innefattar parprogrammering, omfattande kodgranskning, enhetstestning av all kod samt enkel och tydlig kodning.
En programvaruutvecklingsmetodik, som används inom agil programvaruutveckling, i vilken de centrala aktiviteterna innefattar parprogrammering, omfattande kodgranskning, enhetstestning av all kod samt enkel och tydlig kodning.
Det resultat som produceras eller observeras när en komponent eller ett system testas. (eng. actual result)
Det resultat som produceras eller observeras när en komponent eller ett system testas. (eng. actual result)
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Antalet fel per enhet i en arbetsprodukt.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Ett tillvägagångssätt för integration där komponenter eller system sammankopplas i syfte att få en basfunktionalitet att fungera tidigt.
Till vilken grad en komponent eller ett system tillhandahåller funktioner som stämmer överens med angivna och underförstådda behov vid användning under specificerade förhållanden.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
En underliggande faktor som orsakar att specifikation och implementation inte stämmer överens.
Testning av hur ett system klarar sin specificerade informationssäkerhet.
Tillhandahållna instruktioner, på lämpligt medium, som leder installatören genom installationsprocessen. Det kan vara en manuell handledning, en steg-för-steg-procedur, automatisk hjälp eller liknande processbeskrivning.
Processen att kombinera komponenter eller system till större grupper, objekt eller enheter.
Testning av systemet eller komponentens samverkanskapacitet.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Ett logiskt uttryck som kan resultera i Sant eller Falskt i en utvärdering, t.ex. A>B.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Till vilken grad en komponent eller ett system kan utbyta information med andra komponenter eller system.
Testning av systemet eller komponentens samverkanskapacitet.
Ett angreppssätt där testsviten består av alla kombinationer av indata och förutsättningar.
Svårighetsgraden att förstå, underhålla eller testa ett system eller en komponents design eller implementation.
En sammansättning av komponenter eller system som definieras med numrering, karaktär och samhörighet med dess integrerande delar.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
Verktyg som stödjer registrering av krav, kravattribut och noteringar samt underlättar spårbarhet genom nivåer av krav och kravhantering och kravändringar. Vissa kravhanteringsverktyg har också stöd för statisk analys såsom kontroll av överensstämmande och överträdelser av fördefinierade krav eller regler.
De operativa tekniker och aktiviteter som ingår som en del i kvalitetshantering och som fokuserar på att uppfylla kvalitetskrav.
Den totala kostnaden som resultat av kvalitetsarbete och kvalitetsproblem ofta uppdelat i förbyggande, analys-, interna felsymptoms- och externa felsymptomskostnader.
Samordnande aktiviteter för att styra och kontrollera en organisation beträffande kvalitet. Styrning och kontroll beträffande kvalitet generellt, omfattar upprättandet av policy och kvalitetsmålsättningar, kvalitetsplanering, kvalitetskontroll, kvalitetssäkring och kvalitetsförbättringar.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
Ett delmål i ett projekt, som oftast ska vara uppfyllt innan man går vidare i projektet.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
En process för utveckling där ett projekt är indelat i ett antal, vanligtvis många, iterationer. En iteration är ett fullständigt utvecklingsvarv som resulterar i en utgåva (intern eller extern) av en exekverbar produkt. En delmängd av den slutliga produkten växer fram för varje iteration för att till sist utgöra den slutliga produkten.
Testning baserad på en modell av komponenten eller systemet som testas, t.ex. reliability growth model, användningsmodeller som driftsprofiler eller beteendemodeller som beslutstabell eller tillståndsbaserad testning.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Ett värde som anger hur många gånger den valda enheten ingår i ett mätvärde eller en storhet.
Processen (utförandet) att tilldela ett numeriskt värde eller en kategori till en enhet för att beskriva en egenskap hos enheten.
Ett mätvärde (numeriskt värde) eller kategori som man tilldelar en egenskap hos en enhet genom att utföra mätning.
En abstrakt måttstock för effektivitet och uppfyllelsegrad som används som vägledning och kontroll i utveckling för förbättring av programvara, t.ex. ledtidsglidning vid mjukvaruutveckling.
Separation av ansvar, vilket säkerställer att man uppfyller kravet på en objektiv testning.
Ett högnivådokument som beskriver principer, angreppssätt och större mål för organisationen när det gäller testning.
En samsynsbaserad estimeringsteknik, som i huvudsak används för att uppskatta arbetsinsatser eller den relativa storleken på användarberättelser vid agil programvaruutveckling. Det är en variant av den Wide Band Delphi-metoden som använder en kortlek vars värden representerar de enheter som teamet estimerar.
En abstrakt måttstock för effektivitet och uppfyllelsegrad som används som vägledning och kontroll i utveckling för förbättring av programvara, t.ex. ledtidsglidning vid mjukvaruutveckling.
Ett testverktyg som genererar en last för ett angivet testelement och som mäter samt registrerar dess prestanda under testexekveringen.
Till vilken grad en komponent eller ett system utnyttjar tid, resurser och kapacitet vid utförandet av utsedda funktioner.
Graden av betydelse för verksamheten som kan tilldelas en produkt (sak), t.ex. fel.
En okänd underliggande orsak till en eller flera avvikelser.
En mängd samverkande aktiviteter som transformerar indata till utdata.
En plan med aktiviteter designade för att förbättra effektiviteten och mognaden i en organisations processer, avser även resultatet av en sådan plan.
Ett ramverk, i vilket processer av samma typ klassificeras, t.ex. en testförbättringsmodell.
Ett antal styrinstruktioner, d.v.s. kodsatser som fungerar som en helhet som tillsammans med data och hårdvara utgör ett system.
Den tidsperiod som börjar när en idé för programvaran föds och slutar när programvaran inte längre finns tillgänglig för användning. En programvaras livscykel innehåller vanligtvis en idéfas, kravfas, designfas, implementeringsfas, testfas, installations- och utcheckningsfas, drift- och underhållfas och ibland en indragning av programvaran. Notera att dessa faser kan överlappa eller utföras iterativt.
De aktiviteter som utförs vid varje steg under mjukvaruutveckling samt hur de förhåller sig till varandra logiskt och kronologiskt.
Ett projekt är en unik mängd av samordnade och kontrollerade aktiviteter där start- och sluttid för aktiviteterna är underordnade och samstämmiga med speciella krav, såsom krav på tid, kostnad och resurser.
Ett möte i slutet av ett projekt där projektets medlemmar utvärderar projektet och lärdom noteras för att användas i kommande projekt.
Ett patenterat tillämpbart iterativt utvecklingsprocessramverk som består av fyra projektlivscykelfaser: förberedelse, etablering, konstruktion och överlämning.
En kvalitetsförsämring i en komponent eller ett system till följd av en ändring.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Ett möte i slutet av ett projekt där projektets medlemmar utvärderar projektet och lärdom noteras för att användas i kommande projekt.
En faktor som kan resultera i en framtida negativ konsekvens.
Processen där beslut fattas och förebyggande åtgärder implementeras för att reducera eller behålla risker på specificerade nivåer.
Till vilken grad en komponent eller ett system kan fungera rätt med ogiltiga indata eller stressad miljö.
Ett iterativt, inkrementellt ramverk för hantering av projekt, vanligen använt i agila programvaruutvecklingsmetoder.
En testmetodik i vilken testaktiviteter planeras i sessioner som består av samtidig testdesign och testexekvering och där sessionerna inte får avbrytas. Sessionsbaserad testning används ofta vid utforskande testning.
Utrustning, program eller system som används vid testning och beter sig likadant som ett givet system eller en komponent, då det ges en mängd av kontrollerade invärden.
Återgivning av valda beteendemönster och egenskaper hos ett fysiskt eller abstrakt system med hjälp av ett annat system.
Ett dokument som specificerar (idealiskt på ett komplett, precist och verifierbart sätt) krav, design, beteende och egenskaper hos en komponent eller ett system. Ofta ingår procedurer som används för att avgöra om dessa mål har blivit uppfyllda.
En mängd formella, tvingande alternativt rådgörande, krav framtagna för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt. (t.ex. ISO/IEC standarder, IEEE standarder och organisatoriska standarder).
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Mätning av kodtäckning som baseras på den interna strukturen hos koden eller systemet.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Mätning av kodtäckning som baseras på den interna strukturen hos koden eller systemet.
En speciellt utvecklad programkod, eller programskelett, vars syfte är underlätta testning av en programdel eller komponent, som är beroende av eller anropar stubben.
En mängd av ett eller flera testfall.
Verksamhetsåtgärder som syftar till att förbättra effektiviteten och mognaden i organisationens testprocesser och resultatet av dessa.
Implementering av angreppssätt för test i ett specifikt projekt.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Genomförande av en testprocess på en enskild identifierbar utgåva av ett testobjekt.
Ett verktyg som stödjer testdesignaktiviteten genom att generera indata från en specifikation, som kan finnas i en CASE-databas, t.ex. kravhanteringsverktyg. Data kan också genereras från speciella testvillkor som finns i själva verktyget.
Ett testverktyg som exekverar tester mot ett tilldelat testelement och utvärderar utfallet mot förväntat resultat och sluttillstånd.
Verktyg som interagerar med databaser, filer eller dataöverföringar för att förbereda testdata för testexekvering.
Data från en extern källa in till testobjektet som används under testgenomförande. Den externa källan kan vara hårdvara, programvara eller användare.
Organisatoriska artefakter som är nödvändiga för att utföra tester och består av testmiljö, testverktyg, kontorsmiljö och processer.
I stora projekt är testledaren den som rapporterar till en testchef och är ansvarig för projekthantering på en särskild testnivå eller en särskild testaktivitet.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Att ta fram eller uppdatera en testplan.
Ett högnivådokument som beskriver principer, angreppssätt och större mål för organisationen när det gäller testning.
En sekvens av testfall i exekveringsordning och associerade aktiviteter som kan behövas för att sätta upp de initiala förutsättningarna samt avslutande aktiviteter som behövs efter exekverandet.
Verksamhetsåtgärder som syftar till att förbättra effektiviteten och mognaden i organisationens testprocesser och resultatet av dessa.
Dokumentation som summerar testaktiviteter och resultat.
Insamling och analys av data från testaktiviteter och därefter sammanställande av denna data i en rapport som information till intressenter.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
En lista av aktiviteter, uppgifter eller händelser för en testprocess, där man identifierar möjliga startdatum och starttider och/eller slutdatum och sluttider, och beroenden mellan dessa.
En fortlöpande tidsperiod utan avbrott där tiden används för att utöva test. I utforskande testning är varje testsession koncentrerat till en lista, men testare kan också utforska nya möjligheter och problem vid en session. Testaren skapar och utövar testfall när dessa behövs och loggar resultatet.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Testning för att fastställa hur lättanvänt komponenten eller systemet är för människor med funktionshinder. (eng. accessibility testing)
Den grad till vilken en komponent eller ett system är i drift och tillgängligt för användning. (eng. availability)
Ett diagram som skildrar de tillstånd som komponenten eller systemet kan anta och visar de händelser och omständigheter som orsakar och/eller är resultatet av förändringar från ett tillstånd till ett annat.
Ett diagram som skildrar de tillstånd som komponenten eller systemet kan anta och visar de händelser och omständigheter som orsakar och/eller är resultatet av förändringar från ett tillstånd till ett annat.
Test av modifiering av ett system som tagits i drift eller test av hur en ändrad omgivning påverkar ett drifttaget system.
En test anses underkänd om dess faktiska resultat inte stämmer mot förväntat resultat.
Resultatet av en evaluering som identifierar någon viktig fråga, ett problem eller en möjlighet.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Ett angreppssätt där testsviten består av alla kombinationer av indata och förutsättningar.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att kraven för en specifikt avsedd användning eller specifik tillämpning har uppfyllts.
En namngiven lagringsplats i en dator som är nåbar av en programvara genom att programmet refererar till namnet på lagringsplatsen.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att specificerade krav har uppfyllts.
Verktyg som interagerar med databaser, filer eller dataöverföringar för att förbereda testdata för testexekvering.
Ett logiskt uttryck som kan resultera i Sant eller Falskt i en utvärdering, t.ex. A>B.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
En testberäkningsteknik som är baserad på expertis med målsättning att göra en exakt (eller noggrann) uppskattning genom alla teammedlemmars gemensamma kompetens.