Terms related to Advanced Test Automation Engineer 2016

Testa den kod som möjliggör kommunikation mellan olika processer, program och/eller system. API-testning innebär ofta negativa tester, t.ex. för att validera stabiliteten i felhantering.
Tillåtelse given till en användare eller process för att komma åt vissa resurser.
Feltäthet i en komponent som tillhör koden för testautomatisering.
Testning utförd genom att sända kommandon till komponenten eller systemet som testas med hjälp av ett kommandobaserat gränssnitt.
En miljö bestående av hårdvaru- och programvaruprodukter, regler och rutiner som är installerade hos kund, eller en miljö där komponenten eller systemet som testas ska användas senare. Programvaran kan också omfatta operativsystem, databashanteringssystem och andra applikationer.
Utrustning, program eller system som accepterar samma indata och producerar samma utdata som ett bestämt system.
Ett verktyg som erbjuder en miljö för en komponent eller enhet, så att den kan testas enskilt eller med lämpliga stubbar eller drivrutiner. Ramverket erbjuder också stöd för utvecklaren, i form av t.ex. felrättningsmöjligheter.
Arbetsinsats som krävs för manuell testning.
En sats som när den kompileras översätts till objektkod som kan utföra händelser, hantera data eller utföra en beräkning. En exekverbar sats kommer att exekveras procedurmässigt när programmet exekveras.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Processen att avsiktligt lägga in fel i ett system för att ta reda på om systemet kan upptäcka och eventuellt återhämta sig från felen. Felinjektion har för avsikt att efterlikna fel som kan uppstå i produktion.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
En metod som används för att mäta mängden funktioner i ett informationssystem. Mätningen är oberoende av teknologi. Den här mätningen kan användas som grund för mätning av produktivitet, resursbehov och projektstyrning.
En metod som används för att mäta mängden funktioner i ett informationssystem. Mätningen är oberoende av teknologi. Den här mätningen kan användas som grund för mätning av produktivitet, resursbehov och projektstyrning.
Ett urval av alla definierade/planerade testfall som täcker den huvudsakliga funktionaliteten hos en komponent eller ett system, som räcker för att förvissa sig om att de mest kritiska funktionerna av programmet fungerar utan att fördjupa sig i detaljer. Inom industrin är dagligt byggande och röktest ”best practice”.
En representation för lager, komponenter och gränssnitt i en arkitektur för testautomatisering som tillåter ett strukturerat och modulärt angreppssätt för implementation av testautomatisering.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
GUI
Akronym för Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt.
Testning utförd genom interaktion med programvaran i ett grafiskt användargränssnitt.
Den nivå som ett testobjekt är modifierat till genom anpassning för testbarhet.
En granskning av en produkt, utförd av kolleger till den som tagit fram produkten, i syfte att hitta fel och föreslå förbättringar. Exempel är inspektion, teknisk granskning och genomgång.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
Testning baserad på en modell av komponenten eller systemet som testas, t.ex. reliability growth model, användningsmodeller som driftsprofiler eller beteendemodeller som beslutstabell eller tillståndsbaserad testning.
Ett värde som anger hur många gånger den valda enheten ingår i ett mätvärde eller en storhet.
Ett urval av alla definierade/planerade testfall som täcker den huvudsakliga funktionaliteten hos en komponent eller ett system, som räcker för att förvissa sig om att de mest kritiska funktionerna av programmet fungerar utan att fördjupa sig i detaljer. Inom industrin är dagligt byggande och röktest ”best practice”.
En samsynsbaserad estimeringsteknik, som i huvudsak används för att uppskatta arbetsinsatser eller den relativa storleken på användarberättelser vid agil programvaruutveckling. Det är en variant av den Wide Band Delphi-metoden som använder en kortlek vars värden representerar de enheter som teamet estimerar.
En skriptteknik där skript är uppbyggda i scenarier som representerar användningsfall av programvaran som testas. Skripten kan parametreras med testdata.
En risk direkt relaterad till testobjektet, uttryckt i sannolikhet och påverkan, för att en produkt inte uppfyller ställda krav.
Ett antal styrinstruktioner, d.v.s. kodsatser som fungerar som en helhet som tillsammans med data och hårdvara utgör ett system.
De aktiviteter som utförs vid varje steg under mjukvaruutveckling samt hur de förhåller sig till varandra logiskt och kronologiskt.
Ett projekt är en unik mängd av samordnade och kontrollerade aktiviteter där start- och sluttid för aktiviteterna är underordnade och samstämmiga med speciella krav, såsom krav på tid, kostnad och resurser.
Ett möte i slutet av ett projekt där projektets medlemmar utvärderar projektet och lärdom noteras för att användas i kommande projekt.
Ett verktyg som tillhandahåller en miljö för testautomatisering. Det innehåller vanligtvis en testexekveringsplattform och testbibliotek.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Ett möte i slutet av ett projekt där projektets medlemmar utvärderar projektet och lärdom noteras för att användas i kommande projekt.
En faktor som kan resultera i en framtida negativ konsekvens.
Processen att identifiera och därefter bedöma en given projekt- eller produktrisk för att avgöra dess risknivå, typiskt genom att tilldela grader av sannolikhet och konsekvens.
En process där beslut tas och skyddande åtgärder implementeras för att reducera riskerna till (eller behålla riskerna på) en viss nivå.
Testning för att fastställa robustheten hos en programvaruprodukt.
Ett urval av alla definierade/planerade testfall som täcker den huvudsakliga funktionaliteten hos en komponent eller ett system, som räcker för att förvissa sig om att de mest kritiska funktionerna av programmet fungerar utan att fördjupa sig i detaljer. Inom industrin är dagligt byggande och röktest ”best practice”.
Utrustning, program eller system som används vid testning och beter sig likadant som ett givet system eller en komponent, då det ges en mängd av kontrollerade invärden.
Ett dokument som specificerar (idealiskt på ett komplett, precist och verifierbart sätt) krav, design, beteende och egenskaper hos en komponent eller ett system. Ofta ingår procedurer som används för att avgöra om dessa mål har blivit uppfyllda.
En tvådimensionell tabell vilken visar sambandet mellan två entiteter (t.ex. krav och testfall). Tabellen används för att fastställa och uppnå täckning, för att spåra framåt och bakåt från en entitet till en annan, och för att bedöma påverkan av föreslagna ändringar.
En mängd formella, tvingande alternativt rådgörande, krav framtagna för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt. (t.ex. ISO/IEC standarder, IEEE standarder och organisatoriska standarder).
En högnivåplan för att uppnå målen med testautomatisering på lång sikt under givna förutsättningar.
En typ av prestandatest som utförs för att utvärdera ett system eller en komponent på eller över gränsen för dess förväntade eller specificerade arbetsbelastning, eller med reducerad tillgänglighet till minne eller servrar.
En skriptteknik som bygger och använder ett bibliotek med (delar av) återanvändbara skript.
En speciellt utvecklad programkod, eller programskelett, vars syfte är underlätta testning av en programdel eller komponent, som är beroende av eller anropar stubben.
Se testobjekt.
Se testobjekt.
Ett anpassat programgränssnitt som möjliggör automatisk testning av ett testobjekt.
Lagret i en testautomatiseringsarkitektur som tillhandahåller nödvändig kod för att anpassa testskript på en abstrakt nivå till olika komponenter, konfigurationer eller gränssnitt för systemet som testas.
(1) En person som tillhandahåller vägledning och strategisk ledning för en testorganisation och för dess relation med andra discipliner. (2) En person som definierar sättet som testning är strukturerad för ett givet system, inklusive områden som testverktyg och testdatahantering.
De artefakter (producerade under testprocessen) som krävs för att planera, designa och exekvera test. Exempel på testartiklar är dokumentation, skript, indata, förväntade resultat, databaser, testmiljö och andra programvaror eller produkter som använts i testningen.
De artefakter (producerade under testprocessen) som krävs för att planera, designa och exekvera test. Exempel på testartiklar är dokumentation, skript, indata, förväntade resultat, databaser, testmiljö och andra programvaror eller produkter som använts i testningen.
En person som ansvarar för konstruktion, genomförande och underhåll av en testautomatiseringsarkitektur samt den tekniska utvecklingen av den resulterande testautomatiseringslösningen.
En person som är ansvarig för att planera och övervaka framtagning och vidareutveckling av en lösning för testautomatisering.
En instansering av den generiska testautomatiseringsarkitekturen för att definiera arkitekturen för en testautomatiseringslösning, d.v.s. dess lager, komponenter, tjänster och gränssnitt.
En realisering/implementering av en testautomatiseringsarkitektur, dvs en kombination av komponenter som implementerar en specifik testautomatiseringsuppgift. Komponenterna kan innehålla standardtestverktyg, ramverk för testautomatisering samt testhårdvara.
Lagret i en generisk testautomatiseringsarkitektur som stöder testimplementering genom att stödja definitionen av testsviter och/eller testfall, exempelvis genom att erbjuda mallar eller riktlinjer.
Lagret i en generisk testautomatiseringsarkitektur som stöder utförandet av testsviter och/eller testfall.
Ett testverktyg som exekverar tester mot ett tilldelat testelement och utvärderar utfallet mot förväntat resultat och sluttillstånd.
Den oproportionerliga tillväxten av antalet testfall med ökande storlek på testbasen, när man använder en viss testteknik. Testfallsexplosion kan också inträffa när man använder en testteknik systematiskt för första gången.
Lagret i en generisk testautomatiseringsarkitektur som stöder manuell eller automatiserad design av testsviter och/eller testfall.
Processen att registrera information om exekverade tester i en testlogg.
En modell som beskriver den testvara som används för testning av en komponent eller ett system.
Insamling och analys av data från testaktiviteter och därefter sammanställande av denna data i en rapport som information till intressenter.
Processen att registrera information om exekverade tester i en testlogg.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Syftar vanligen på den automatiserade testproceduren som används med en testexekveringsplattform.
Den nivå, uttryckt i procent, till vilket ett specificerat objekt har blivit exekverat av en testsvit.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
De artefakter (producerade under testprocessen) som krävs för att planera, designa och exekvera test. Exempel på testartiklar är dokumentation, skript, indata, förväntade resultat, databaser, testmiljö och andra programvaror eller produkter som använts i testningen.
Processen att utföra testning i syfte att bestämma tillförlitligheten hos en programvaruprodukt.
Den nivå, uttryckt i procent, till vilket ett specificerat objekt har blivit exekverat av en testsvit.
Modifiering av en programvaruprodukt efter leverans för att rätta defekter, förbättra prestanda eller andra egenskaper, eller anpassa produkten till en förändrad miljö.
Hur lätt en programvara kan modifieras för att rätta fel, tillgodose nya krav, underlätta framtida underhåll eller anpassa till förändrad miljö.
En test anses underkänd om dess faktiska resultat inte stämmer mot förväntat resultat.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att specificerade krav har uppfyllts.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.