Terms related to Expert Improving the Test Process 2011

Den fas inom IDEAL modellen i vilken förbättringar identifieras, utvecklas och genomförs inom organisationen. Agerande-fasen består av aktiviteterna: skapa lösning, utvärdera lösning, förfina lösning och implementera lösning.
En grupp av programvaruutvecklingsmetoder baserade på iterativ, inkrementell utveckling, där krav och lösningar växer fram genom samarbete mellan självorganiserande tvärfunktionella team.
Ett tillvägagångssätt för test i ett projekt som använder agila programutvecklingsmetodiker, inklusive tekniker och metoder, som exempelvis extreme programming (XP), där utveckling ses som avnämare till test och betonar paradigmet testa först.
Den grad av påverkan som ett fel har på utveckling eller drift av en komponent eller system.
Ett verktyg som utför statisk analys.
Implementering av teststrategi för ett specifikt projekt. Vanligen baseras detta angreppssätt på projektmålen och systemets identifierade risker, där man anpassar testprocess, väljer testområden och testtekniker samt testfall och beslutar om vilka slutkriterier som gäller.
Något tillstånd som avviker från det förväntade, vilket baseras på exempelvis kravspecifikationer, designspecifikationer, användardokumentation, standarder alternativt personliga uppfattningar eller erfarenheter. Anomalier kan hittas vid t.ex. granskning, testning, analys, kompilering, eller användning av programvaruprodukt eller tillhörande dokumentation.
Programvara utvecklad specifikt för vissa användare eller kunder. Motsatsen är standardprogramvara.
Ett sätt att se på kvalitet som innebär att kvaliteten hos en produkt definieras av produktens förmåga att uppfylla användarens behov och önskningar. En produkt som inte uppfyller användarnas behov kommer troligtvis inte att ha några användare. Denna vy av kvalitet är kontext och tillfällighetsberoende eftersom olika affärssituationer kräver olika egenskaper hos en produkt.
Programvarans kapacitet att förstås, läras in, användas av och vara attraktiv för användaren när den används under specificerade förhållanden.
Oberoende granskning med syfte att kontrollera att bestämda aktiviteter har utförts på rätt sätt enligt givna instruktioner, standarder, specifikationer eller procedurer baserat på objektiva kriterier som specificerar: (1) format och innehåll hos den producerade produkten, (2) processen som styr produktionen av produkten, (3) hur standarder och riktlinjer skall tillmötesgås.
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
Processen att identifiera, utreda och vidta åtgärder samt avföra fel. Den omfattar registrering och klassificera av fel samt fastställande av deras påverkan. (eng. defect management)
Ett strategiskt prestandamätningsverktyg som används för att undersöka huruvida ett företags aktiviteter är i linje med dess mål i termer av affärsvision och strategi.
En överlägsen metod eller ett uppfinningsrikt arbetssätt som bidrar till en förbättrad prestation inom en organisation. Bygger på en erfarenhetsbaserad bedömning gällande vilket av flera möjliga arbetssätt/angreppssätt som leder fram till avsett resultat.
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Ett ramverk som beskriver de viktigaste delarna av en effektiv produktutveckling och underhållsprocess. Capability Maturity Model Integration täcker bästa praxis för planering, konstruktion och hantering av produktutveckling och underhåll.
Datorstödd programutveckling. (eng. Computer Aided Software Engineering)
Datorstödd programvarutestning (eng. Computer-Aided Software Testing)
Processen att bekräfta att en komponent, ett system eller person uppfyller specificerade krav, t.ex. genom att klara en examen.
Ett ramverk som beskriver de viktigaste delarna av en effektiv produktutveckling och underhållsprocess. Capability Maturity Model Integration täcker bästa praxis för planering, konstruktion och hantering av produktutveckling och underhåll.
En presentation av företagets status med hjälp av ett instrumentpanelliknande verktyg.
En innehållsbaserad modell för testprocessförbättring som bygger på tolv tydliga delprocesser. Bland dessa ingår de mest kritiska processerna för företagets vinst och rykte och används av ledning och medarbetare för att bedöma företagets kompetens och prestanda.
Antalet fel funna i en testfas dividerat med summan av dessa fel och fel funna i senare testfaser eller under andra situationer, t.ex. drift.
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Antal fel funna i en komponent eller ett system dividerat med storleken på komponenten eller systemet (uttryckt i standardmättermer, t.ex. kodrader, antal klasser eller funktionsenheter).
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
En iterativ problemlösningsprocess i fyra steg (planera-utföra-kontrollera-agera) som ofta används vid processförbättring.
Den fas inom IDEAL modellen i vilken man fastställer var man är i förhållande till var man vill vara. Diagnostiseringsfasen består av aktiviteterna karakterisera nuvarande och önskade tillstånd samt utveckla rekommendationer.
Förmåga eller skicklighet att identifiera och hantera sinnesstämningar hos sig själv, hos andra individer och hos grupper.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
Den fas inom IDEAL modellen i vilken man planerar detaljerna för hur en organisation ska kunna nå sina mål. Etableringsfasen består av aktiviteterna: prioritera, utveckla tillvägagångssätt och planera åtgärder.
Ett icke-normativt ramverk för en organisations kvalitetsledningssystem, framtaget och ägt av European Foundation for Quality Management, baserat på fem "aktiveringskriterier" (vilka täcker vad organisationen gör) och fyra "resultatkriterier" (vilka täcker vad organisationen uppnår).
En programvaruutvecklingsmetodik, som används inom agil programvaruutveckling, i vilken de centrala aktiviteterna innefattar parprogrammering, omfattande kodgranskning, enhetstestning av all kod samt enkel och tydlig kodning.
En programvaruutvecklingsmetodik, som används inom agil programvaruutveckling, i vilken de centrala aktiviteterna innefattar parprogrammering, omfattande kodgranskning, enhetstestning av all kod samt enkel och tydlig kodning.
Ett systematiskt angreppssätt för att identifiera och analysera möjliga risker för felsymptom/felyttringar och för att förhindra att de uppstår.
Fel
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Fel
Avvikelse från programvarans eller systemets förväntade beteende eller resultat.
Avvikelse från programvarans eller systemets förväntade beteende eller resultat.
En teknik som används för att analysera orsakerna till fel (defekter). Tekniken modellerar visuellt hur logiska relationer mellan felsymptom, mänskliga misstag, och externa händelser kan i kombination orsaka specifika fel. (eng. Fault Tree Analysis)
En grafisk representation för att organisera och visualisera sambanden mellan olika potentiella grundorsaker till ett problem. Möjliga grundorsaker till en verkligt eller potentiell defekt eller avvikelse organiseras i kategorier och underkategorier i en horisontell trädstruktur, med [den potentiella] defekten eller avvikelsen som rot.
Programvaruproduktens kapacitet att tillhandahålla funktioner som motsvarar ställda och underförstådda behov när programvaran används under definierade förhållanden.
Ett system vars felsymptom eller haveri kan leda till dödsfall, orsaka skador på personer, utrustning eller miljön.
En steg-för-steg-presentation utförd av författaren till ett dokument med syfte att samla information och skapa en gemensam förståelse av innehållet.
En programvarumätningsmetod indelad i tre nivåer: begreppsmässig nivå (målorientering - "goal"), operativ nivå (frågeorientering - "question"), kvantifieringsnivå (mätorientering - "metric").
En underliggande faktor som orsakar att specifikation och implementation inte stämmer överens.
En modell för organisationsförbättringar vilken tjänar som en guide vid initiering, planering och genomförande av förbättringsaktiviteter. IDEAL-modellens namn kommer av dess fem faser: initiering, diagnostisering, etablering, agerande och lärande.
En variabel som har tilldelats ett värde (oavsett hur den är lagrad eller åtkomstmetod) när den läses/används under exekveringen.
Mätetal som kan användas för att uppskatta eller förutsäga ett annat mätetal.
Egenskaper hos en programvaruprodukt med avseende på dess förmåga att förhindra otillåten användning eller åtkomst till program eller data.
Den fas inom IDEAL modellen i vilken man lägger grunden för en framgångsrik förbättringsaktivitet. Initieringsfasen består av aktiviteterna: fastställ sammanhang, etablera stöd från ledningen samt fastställ nödvändig infrastruktur.
En processmodell som innehåller detaljerade beskrivningar av god branschpraxis, t.ex. testpraxis.
En processmodell som innehåller detaljerade beskrivningar av god branschpraxis, t.ex. testpraxis.
En typ av kollegial granskning som innefattar en visuell undersökning av dokument med syfte att hitta fel, t.ex. avvikelser från utvecklingsstandarder eller att dokumentet inte följer dokumentation från högre nivåer. Det är den mest formella granskningstekniken och baseras därför alltid på en dokumenterad procedur.
Processen att kombinera komponenter eller system till större grupper, objekt eller enheter.
Programvarans kapacitet att samverka med en eller flera specificerade komponenter eller system.
En grafisk representation för att organisera och visualisera sambanden mellan olika potentiella grundorsaker till ett problem. Möjliga grundorsaker till en verkligt eller potentiell defekt eller avvikelse organiseras i kategorier och underkategorier i en horisontell trädstruktur, med [den potentiella] defekten eller avvikelsen som rot.
Egenskaper hos en programvaruprodukt med avseende på dess förmåga att förhindra otillåten användning eller åtkomst till program eller data.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
En punkt i programmet där kodvillkoret leder till att en av två eller flera möjliga vägar väljs.
En granskning av en produkt, utförd av kolleger till den som tagit fram produkten, i syfte att hitta fel och föreslå förbättringar. Exempel är inspektion, teknisk granskning och genomgång.
Svårighetsgraden att förstå, underhålla eller testa ett system eller en komponents design eller implementation.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
En CMM (capability maturity model) struktur vars nivåer anger en rekommenderad ordning för arbetet med processförbättringar inom specificerat processområde.
Ett villkor eller en egenskap som en beställare kräver för att en lösning på ett problem eller ett mål för ett system eller delsystem ska uppfylla ett kontrakt, en standard, en specifikation eller andra formella tvingande dokument.
Nödvändiga komponenter för att en organisation eller ett företag med framgång ska kunna uppnå sina mål kallas för kritiska framgångsfaktorer.
Programvara utvecklad specifikt för vissa användare eller kunder. Motsatsen är standardprogramvara.
De operativa tekniker och aktiviteter som ingår som en del i kvalitetshantering och som fokuserar på att uppfylla kvalitetskrav.
Den totala kostnaden som resultat av kvalitetsarbete och kvalitetsproblem ofta uppdelat i förbyggande, analys-, interna felsymptoms- och externa felsymptomskostnader.
Samordnande aktiviteter för att styra och kontrollera en organisation beträffande kvalitet. Styrning och kontroll beträffande kvalitet generellt, omfattar upprättandet av policy och kvalitetsmålsättningar, kvalitetsplanering, kvalitetskontroll, kvalitetssäkring och kvalitetsförbättringar.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
En uppdelning i faser av livstiden hos en produkt eller ett projekt.
Den fas inom IDEAL modellen i vilken man lär av erfarenheter och förbättrar sina möjligheter att anpassa sig till nya processer och teknologier i framtiden. Lärande-fasen består av aktiviteterna: analysera och validera samt formulera framtida aktiviteter.
Ett uttryck inspirerat av det agila manifestet, vilket beskriver de värden som ligger till grund för förbättringar av testprocessen. Dessa värden är: flexibilitet framför detaljerade processer, best practice framför mallar, produktorientering framför processorientering, granskning framför kvalitetssäkring(savdelningar), affärsdriven framför modelldriven.
En testplan som normalt riktar sig mot flera testnivåer.
Genomsnittstid mellan två på varandra följande felsymptom. MTBF används typiskt i en Reliability Growth Model där man antar att avvikelsen omedelbart repareras, som del av felrättningsprocessen.
Genomsnittstid det tar från en felyttring tills dess att motsvarande defekt är åtgärdad, inklusive tiden det tar att testa att defekten har åtgärdats.
Överdrivet känslomässigt eller psykologiskt beroende av en annan person, specifikt i situationen när man försöker förändra en persons [oönskade] beteende samtidigt som man ändå uppmuntrar det befintliga beteendet. T.ex., när man klagar på sena leveranser av programvara till testavdelningen samtidigt som man njuter av att spela "hjälte" genom att arbeta övertid för att ta igen den förlorade tiden, och på så sätt berättigar förseningen.
Ett delmål i ett projekt, som oftast ska vara uppfyllt innan man går vidare i projektet.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Ett verktyg som stödjer skapande, förändring och verifiering av modeller för program eller system.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
(1) Förmågan hos en organisation med avseende på hur verksamma och effektiva dess processer och arbetssätt är. (2) Kapacitet hos en programvaruprodukt att undvika negativa effekter som följd av fel i programvara.
En strukturerad samling aspekter som beskriver en organisations mognad som även kan användas för att definiera och förstå en organisations processer. En mognadsmodell tillhandahåller ofta ett gemensamt språk, en delad vision och ett ramverk för att prioritera förbättringsaktiviteter.
Uppnådd processförbättringsgrad över en fördefinierad mängd processområden, i vilka alla mognadsmål för alla processområden måste vara uppnådda.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Ett värde som anger hur många gånger den valda enheten ingår i ett mätvärde eller en storhet.
Processen (utförandet) att tilldela ett numeriskt värde eller en kategori till en enhet för att beskriva en egenskap hos enheten.
Ett mätvärde (numeriskt värde) eller kategori som man tilldelar en egenskap hos en enhet genom att utföra mätning.
En abstrakt måttstock för effektivitet och uppfyllelsegrad som används som vägledning och kontroll i utveckling för förbättring av programvara, t.ex. ledtidsglidning vid mjukvaruutveckling.
Ett högnivådokument som beskriver principer, angreppssätt och större mål för organisationen när det gäller testning.
En grafisk representation för att organisera och visualisera sambanden mellan olika potentiella grundorsaker till ett problem. Möjliga grundorsaker till en verkligt eller potentiell defekt eller avvikelse organiseras i kategorier och underkategorier i en horisontell trädstruktur, med [den potentiella] defekten eller avvikelsen som rot.
En orsak-verkangraf är en grafisk representation av indata och/eller stimuli (orsaker) med deras associerade utdata (effekter). Denna graf eller relation (ofta arrangerad i en beslutstabell) kan användas till att skapa testfall.
En teknik för beslutsfattande, som bygger på statistiska metoder, vilken används för att identifiera en begränsad mängd faktorer som har en stor påverkan på det slutliga resultatet. En stor majoritet av problem (80%) uppstår på grund av ett mindre antal (20%) nyckelorsaker.
Förmågan hos ett system eller en komponent att uppfylla ställda krav på funktionalitet samtidigt som satta begränsningar för beräkningstider och systemkapacitet hålls.
En abstrakt måttstock för effektivitet och uppfyllelsegrad som används som vägledning och kontroll i utveckling för förbättring av programvara, t.ex. ledtidsglidning vid mjukvaruutveckling.
Graden av betydelse för verksamheten som kan tilldelas en produkt (sak), t.ex. fel.
En mängd samverkande aktiviteter som transformerar indata till utdata.
En plan med aktiviteter designade för att förbättra effektiviteten och mognaden i en organisations processer, avser även resultatet av en sådan plan.
Ett ramverk, i vilket processer av samma typ klassificeras, t.ex. en testförbättringsmodell.
En disciplinerad utvärdering av en organisations programvaruutvecklings-processer mot en referensmodell.
Ett sätt att se på kvalitet som innebär att kvaliteten hos en produkt definieras via ett antal väldefinierade kvalitetsattribut, vilka ska kunna mätas objektivt och kvantitativt. Kvalitetsskillnader mellan produkter av samma typ kan spåras tillbaka till hur specifika kvalitetsattribut har implementerats.
Ett antal styrinstruktioner, d.v.s. kodsatser som fungerar som en helhet som tillsammans med data och hårdvara utgör ett system.
Den tidsperiod som börjar när en idé för programvaran föds och slutar när programvaran inte längre finns tillgänglig för användning. En programvaras livscykel innehåller vanligtvis en idéfas, kravfas, designfas, implementeringsfas, testfas, installations- och utcheckningsfas, drift- och underhållfas och ibland en indragning av programvaran. Notera att dessa faser kan överlappa eller utföras iterativt.
Ett projekt är en unik mängd av samordnade och kontrollerade aktiviteter där start- och sluttid för aktiviteterna är underordnade och samstämmiga med speciella krav, såsom krav på tid, kostnad och resurser.
Ett strukturerat sätt att ta tillvara erfarenheter och att skapa specifika handlingsplaner för att förbättra nästa projekt eller projektfas.
En risk som är relaterad till ledning och kontroll av (test) projektet, t.ex., brist på personal, hårda deadlines, ändrade krav, etc.
En testplan som normalt riktar sig mot flera testnivåer.
Ett möte i slutet av ett projekt där projektets medlemmar utvärderar projektet och lärdom noteras för att användas i kommande projekt.
Ett patenterat tillämpbart iterativt utvecklingsprocessramverk som består av fyra projektlivscykelfaser: förberedelse, etablering, konstruktion och överlämning.
Ett möte i slutet av ett projekt där projektets medlemmar utvärderar projektet och lärdom noteras för att användas i kommande projekt.
Oberoende granskning med syfte att kontrollera att bestämda aktiviteter har utförts på rätt sätt enligt givna instruktioner, standarder, specifikationer eller procedurer baserat på objektiva kriterier som specificerar: (1) format och innehåll hos den producerade produkten, (2) processen som styr produktionen av produkten, (3) hur standarder och riktlinjer skall tillmötesgås.
En faktor som kan resultera i en framtida negativ konsekvens.
Viktigheten för en risk definierad genom egenskaperna påverkan och sannolikhet hos risken. Risknivån kan användas för att avgöra hur mycket testning som ska utföras. En risknivå kan uttryckas kvalitativt (t.ex. hög, medium, låg) eller kvantitativt.
Ett iterativt, inkrementellt ramverk för hantering av projekt, vanligen använt i agila programvaruutvecklingsmetoder.
En teknik som används för att analysera orsakerna till fel (defekter). Tekniken modellerar visuellt hur logiska relationer mellan felsymptom, mänskliga misstag, och externa händelser kan i kombination orsaka specifika fel. (eng. Fault Tree Analysis)
Kapaciteten hos en programvara att bli uppgraderad till en anpassad ökad belastning.
Ett systematiskt angreppssätt för att identifiera och analysera möjliga risker för felsymptom/felyttringar och för att förhindra att de uppstår.
Ett aktivitetsprogram framtaget för att förbättra prestandan och mognaden i en organisations programvaruprocesser samt resultaten av att ett sådant program använts.
Ett dokument som specificerar (idealiskt på ett komplett, precist och verifierbart sätt) krav, design, beteende och egenskaper hos en komponent eller ett system. Ofta ingår procedurer som används för att avgöra om dessa mål har blivit uppfyllda.
Möjligheten att identifiera relaterade element i dokumentation och programvara, som t.ex. systemkrav, med tillhörande tester.
En mängd formella, tvingande alternativt rådgörande, krav framtagna för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt. (t.ex. ISO/IEC standarder, IEEE standarder och organisatoriska standarder).
Ett verktyg som utför statisk analys.
En modellstruktur man genom att uppnå målen inom ett antal processområden etablerar en mognadsnivå, varje nivå bygger upp en bas för de efterföljande nivåerna.
En steg-för-steg-presentation utförd av författaren till ett dokument med syfte att samla information och skapa en gemensam förståelse av innehållet.
En samling komponenter organiserade på ett sätt så att en specifik funktionalitet eller mängd av funktionalitet uppnås.
En mängd av ett eller flera testfall.
Ett fem-stegs ramverk för förbättring av testprocess relaterad till CMMI (Capability Maturity Model Integration), som beskriver de viktigaste delarna i en effektiv testprocess.
Processen att analysera testbasen och fastställa testmål.
De artefakter (producerade under testprocessen) som krävs för att planera, designa och exekvera test. Exempel på testartiklar är dokumentation, skript, indata, förväntade resultat, databaser, testmiljö och andra programvaror eller produkter som använts i testningen.
De artefakter (producerade under testprocessen) som krävs för att planera, designa och exekvera test. Exempel på testartiklar är dokumentation, skript, indata, förväntade resultat, databaser, testmiljö och andra programvaror eller produkter som använts i testningen.
Aktiviteter utförda för att samla in data från tidigare avslutade testaktiviteter, fakta och mätvärden. Testavslutsfasen består av avslutande och arkivering av testvara, utvärdering av testprocessen samt framtagande av en utvärderingsrapport.
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
En samling indata, förutsättningar inför exekvering, förväntat resultat och sluttillstånd efter exekvering, som är framtagna för ett specifikt objekt eller testvillkor. Används för att verifiera uppfyllelsen av ett specifikt krav hos en utpekad programdel.
En bestämd uppsättning av testaktiviteter som är samlade inom en hanterbar del av projektet, t.ex. exekveringsaktiviteter för en testnivå.
En plan för att uppnå organisatoriska testprocessförbättringar baserad på en djup förståelse för organisationens styrkor och svagheter samt dess testprocesser och testprocesstillgångar.
Process för att utveckla och prioritera testprocedurer, skapa testdata och, valfritt, att förbereda för testexekveringsplattform och skriva automatiserade testskript.
Planering, uppskattning, övervakning och reglering av testaktiviteter. Testledning utförs typiskt av en testledare. Även strukturering och åtkomst av testfall kan räknas till testledning.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
En grupp av testaktiviteter som organiseras och hanteras tillsammans. En testnivå är kopplad till ansvarsfördelningen i ett projekt. Exempel på testnivåer är komponenttest, integrationstest, systemtest och acceptanstest.
Ett dokument som beskriver målsättning, angreppssätt, resurser och tidplaner för de avsedda testaktiviteterna. Där identifieras bland annat testelement, funktioner som ska testas, testuppdrag som ska göras, vem som ska utföra testuppdragen, nivån på testoberoende, testmiljö, testdesigntekniker, mättekniker, förutsättningar och sluttillstånd som ska användas med logisk grund, samt risker som kräver åtgärdsplaner. Testplanen är en nedteckning av planeringsprocessen.
Att ta fram eller uppdatera en testplan.
Ett högnivådokument som beskriver principer, angreppssätt och större mål för organisationen när det gäller testning.
Den grundläggande testprocessen omfattar testplanering och kontroll, testanalys och -design, testimplementation och -exekvering, utvärdering av avslutskriterier och rapportering, samt aktiviteter för testavslut.
Person som genomför förbättringar av testprocessen, baserat på en testförbättringsplan.
En samling [test]specialister som möjliggör skapande, underhåll och förbättringar av de testprocesser som används i en organisation.
Insamling och analys av data från testaktiviteter och därefter sammanställande av denna data i en rapport som information till intressenter.
En fortlöpande tidsperiod utan avbrott där tiden används för att utöva test. I utforskande testning är varje testsession koncentrerat till en lista, men testare kan också utforska nya möjligheter och problem vid en session. Testaren skapar och utövar testfall när dessa behövs och loggar resultatet.
Ett dokument som består av en testdesignspecifikation, testfallsspecifikation och/eller testprocedurspecifikation.
En grupp av testaktiviteter som organiseras och hanteras tillsammans. En testnivå är kopplad till ansvarsfördelningen i ett projekt. Exempel på testnivåer är komponenttest, integrationstest, systemtest och acceptanstest.
Den nivå, uttryckt i procent, till vilket ett specificerat objekt har blivit exekverat av en testsvit.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
De artefakter (producerade under testprocessen) som krävs för att planera, designa och exekvera test. Exempel på testartiklar är dokumentation, skript, indata, förväntade resultat, databaser, testmiljö och andra programvaror eller produkter som använts i testningen.
Förmågan hos en programvaruprodukt att utföra specificerad funktionalitet under vissa förutsättningar för en viss tidsperiod eller med ett visst antal användningar av programvaran.
Ett sätt att se på kvalitet som innebär att kvaliteten hos en produkt eller tjänst avgörs av i vilken grad den stämmer överens med dess ursprungliga design och krav. Kvaliteten i produkten uppkommer genom de använda utvecklings- eller tillverkningsprocesserna.
En ledningsfilosofi som fokuserar på kvalitet i hela organisationen och som bygger på att alla medarbetare deltar. Målet är att uppnå långsiktig framgång dels genom nöjda kunder och dels genom att gagna organisationen och samhället. Total Quality Management består av aktiviteterna planering, organisering, vägledning, styrning och försäkring.
Ett fortlöpande affärsdrivet ramverk för testprocessförbättring som beskriver nyckelelementen i en ändamålsenlig och effektiv testprocess.
Analys av transaktioner mellan människor och internt inom en persons medvetande. En transaktion har formen av ett stimulus-respons-par. Transaktioner sker mellan människor och mellan s.k. egotillstånd (personlighetssegment) internt inom en persons medvetande.
Den nivå, uttryckt i procent, till vilket ett specificerat objekt har blivit exekverat av en testsvit.
Modifiering av en programvaruprodukt efter leverans för att rätta defekter, förbättra prestanda eller andra egenskaper, eller anpassa produkten till en förändrad miljö.
Hur lätt en programvara kan modifieras för att rätta fel, tillgodose nya krav, underlätta framtida underhåll eller anpassa till förändrad miljö.
Ett sätt att se på kvalitet som innebär att kvalitet inte kan definieras på ett exakt sätt. Trots det kan vi ända avgöra kvaliteten hos en produkt när vi ser den. I detta synsätt beror kvaliteten på uppfattning och de känslor som produkten väcker hos en individ eller en grupp av individer.
Person som genomför en utvärdering, medlem i ett utvärderingsteam.
Den person som leder en processutvärdering. I vissa fall, t.ex. i CMMi och TMMi, vilka innehåller formella utvärderingar, måste huvudprocessutvärderaren vara formellt utbildad och ackrediterad.
Ett dokument som sammanfattar resultaten av en utvärdering, d.v.s. slutsatser, rekommendationer och observationer.
Ett ramverk som beskriver aktiviteterna inom programvaruutveckling. V-modellen beskriver ur ett testperspektiv hur testaktiviteter kan integreras i varje fas av livscykeln för programvaruutveckling.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att kraven för en specifikt avsedd användning eller specifik tillämpning har uppfyllts.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att specificerade krav har uppfyllts.
Ett verktyg som utför statisk analys.
Ett sätt att se på kvalitet som innebär att kvaliteten hos en produkt avgörs av produktens pris. Produkter eller tjänster är av hög kvalitet om de tillhandahåller önskad prestanda för en acceptabel kostnad. Kvaliteten hos en produkt avgörs i form av en beslutsprocess hos en intressent där tids, ansträngnings och kostnadsaspekter vägs mot varandra.
Förmågan att producera avsett resultat.
(1) Ett strukturerat sätt att överföra individer och organisationer från ett nuläge till ett önskeläge. (2) Ett kontrollerat sätt att åstadkomma en förändring, eller föreslagen förändring, i en produkt eller en tjänst.
En testplan som normalt riktar sig mot flera testnivåer.