Initiering (IDEAL)

Den fas inom IDEAL modellen i vilken man lägger grunden för en framgångsrik förbättringsaktivitet. Initieringsfasen består av aktiviteterna: fastställ sammanhang, etablera stöd från ledningen samt fastställ nödvändig infrastruktur.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term