Terms related to Advanced Technical Test Analyst 2019

Den grad av påverkan som ett fel har på utveckling eller drift av en komponent eller system.
Ett verktyg som utför statisk analys.
Testning baserat på en systematisk analys av t.ex. produktrisker eller krav.
En abstrakt representation av anropsstrukturerna hos subrutinerna i ett program.
Upprepad handling, process, struktur eller återanvändbar lösning som från början verkar vara till nytta och används ofta, men är ineffektiv och/eller kontraproduktiv i praktiken.
Alla komponenter i ett system som tillhandahåller information och ger användaren kontroll att utföra specifika uppgifter i systemet.
API
Akronym för Application Programming Interface.
Testa den kod som möjliggör kommunikation mellan olika processer, program och/eller system. API-testning innebär ofta negativa tester, t.ex. för att validera stabiliteten i felhantering.
Tillåtelse given till en användare eller process för att komma åt vissa resurser.
Att kontrollera testexekvering samt jämföra testutfall med förväntat resultat, sätta upp förutsättning, annan teststyrning och rapportfunktioner med hjälp av en programvara.
Ett verktyg som används av programmerare för att återskapa felsymptom och undersöka program i syfte att hitta var det finns fel som orsakar felsymptom. Dessa verktyg gör det möjligt för utvecklare att undersöka program rad för rad, att stanna på en viss kodrad i programmet och att undersöka programvariabler.
Ett verktyg som används av programmerare för att återskapa felsymptom och undersöka program i syfte att hitta var det finns fel som orsakar felsymptom. Dessa verktyg gör det möjligt för utvecklare att undersöka program rad för rad, att stanna på en viss kodrad i programmet och att undersöka programvariabler.
En datamodell som består av ett begränsat antal tillstånd och tillståndsövergångar mellan dessa tillstånd, möjligen med medföljande handlingar (action).
Ett påstående som resulterar i att en uppsättning åtgärder utförs baserat på ett val mellan två eller flera möjliga vägar.
Resultatet av ett beslut som avgör vilken kodsats som därefter ska exekveras. (eng. decision outcome)
Komponentens eller systemets svar på en uppsättning av invärden och förutsättning.
Datorstödd programutveckling. (eng. Computer Aided Software Engineering)
Processen att bekräfta att en komponent, ett system eller person uppfyller specificerade krav, t.ex. genom att klara en examen.
En abstrakt representation av en sekvens och möjliga förändringar av tillståndet hos ett dataobjekt där tillståndet är ett av följande: skapa (eng. creation), använda (eng. usage) eller destruktion (eng. destruction).
Ett verktyg som används av programmerare för att återskapa felsymptom och undersöka program i syfte att hitta var det finns fel som orsakar felsymptom. Dessa verktyg gör det möjligt för utvecklare att undersöka program rad för rad, att stanna på en viss kodrad i programmet och att undersöka programvariabler.
En säkerhetsattack som är avsedd att överbelasta systemet med förfrågningar så att legitima förfrågningar inte kan betjänas.
Tester med syfte att påvisa att en komponent eller ett system inte fungerar. Negativ testning är mer relaterad till testares attityd än till ett specifikt angreppssätt eller en testdesignteknik, t.ex. testning med ogiltiga indatavärden eller testning med undantag (eng. exceptions).
En typ av testobjekt som är ett system.
Utrustning, program eller system som accepterar samma indata och producerar samma utdata som ett bestämt system.
En sats som när den kompileras översätts till objektkod som kan utföra händelser, hantera data eller utföra en beräkning. En exekverbar sats kommer att exekveras procedurmässigt när programmet exekveras.
En exekverbar kodsats eller processteg som utgör startpunkt för en given process.
Testning genom att simulera fellägen eller faktiskt orsaka fel i en kontrollerad miljö. Efter ett misslyckande testas failovermekanismen för att säkerställa att data inte förloras eller förvanskas och att alla överenskomna servicenivåer upprätthålls (t.ex. funktionstillgänglighet eller svarstider).
En serie data som är genererad som slumpmässig, men ofta med en inbyggd sekvens eller ordning.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Processen att avsiktligt lägga in fel i ett system för att ta reda på om systemet kan upptäcka och eventuellt återhämta sig från felen. Felinjektion har för avsikt att efterlikna fel som kan uppstå i produktion.
Verktyg för att injicera (d.v.s. avsiktligt införa) fel i en komponent eller ett system.
Den fysiska eller funktionella yttringen av ett felsymptom. Ett system i felsymptomsläge kan t.ex. ge tecken på långsam funktion, felaktiga utvärden eller exekveringsavbrott.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Ett tillvägagångssätt för integration där komponenter eller system sammankopplas i syfte att få en basfunktionalitet att fungera tidigt.
Till vilken grad en komponent eller ett system tillhandahåller funktioner som stämmer överens med angivna och underförstådda behov vid användning under specificerade förhållanden.
Frånvaron av oacceptabla risker på grund av fara orsakat av felfungerande Elektriska/Elektroniska (E/E) system.
En säkerhetsattack som är avsedd att överbelasta systemet med förfrågningar så att legitima förfrågningar inte kan betjänas.
En programsats som kan resultera i sant eller falskt och kan användas för att fastställa kontrollflödet i därpå följande beslutslogik.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
GUI
Akronym för Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt.
En länk (pekare) inom en webbsida som leder till en annan webbsida.
Ett verktyg som kontrollerar att alla hyperlänkar är fungerande.
Testning av hur ett system klarar sin specificerade informationssäkerhet.
Tillhandahållen programvara på lämpligt medium som leder installatören genom installationsprocessen. Normalt genomför programvaran installationsprocessen och återmatar information om installationsresultat samt visar valmöjligheter under installationens gång.
Tillhandahållen programvara på lämpligt medium som leder installatören genom installationsprocessen. Normalt genomför programvaran installationsprocessen och återmatar information om installationsresultat samt visar valmöjligheter under installationens gång.
Processen att kombinera komponenter eller system till större grupper, objekt eller enheter.
Värden som ges till ett program, system eller testfall.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Ett logiskt uttryck som kan resultera i Sant eller Falskt i en utvärdering, t.ex. A>B.
Det procentuella utfallet av villkor som har exekverats av en testsvit. 100 % villkorstäckning kräver att varje villkor i varje beslutspunkt måste testas som SANT och FALSKT.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Den procentuella täckningen av kombinationen av alla villkor i ett kodgrensvillkor som finns i en kodrad och dess resultat som har exekverats av en testfallssvit. Med 100 % täckning av villkorskombinationer är det underförstått att 100 % MCDC täckning också har uppfyllts.
Den procentuella täckningen av kombinationen av alla villkor i ett kodgrensvillkor som finns i en kodrad och dess resultat som har exekverats av en testfallssvit. Med 100 % täckning av villkorskombinationer är det underförstått att 100 % MCDC täckning också har uppfyllts.
Till vilken grad en komponent eller ett system kan utbyta information med andra komponenter eller system.
Svårighetsgraden att förstå, underhålla eller testa ett system eller en komponents design eller implementation.
En sammansättning av komponenter eller system som definieras med numrering, karaktär och samhörighet med dess integrerande delar.
Testning av portabiliteten/flyttbarheten hos en programvaruprodukt från en hårdvaru- eller programvarumiljö till en annan.
En abstrakt representation av alla möjliga kontrollflöden genom en komponent eller ett system.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
En teknik för programmeringsspråk/programtolkar att utvärdera villkorssammansättningar där ett villkor på ena sidan av en logisk operator inte kan utvärderas om villkoret på andra sidan är tillräckligt för att fastställa det slutliga resultatet.
Processen att koda information så att endast behöriga parter kan hämta den ursprungliga informationen, vanligen med hjälp av en specifik dekrypteringsnyckel eller process.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Testprocessen för att säkerställa resursanvändningen för en programvaruprodukt.
En specifikation över de aktiviteter som kan inträffa vid användning och som ska utföras vid test av en komponent eller ett system. En lastprofil innehåller ett antal virtuella användare som utför en mängd transaktioner inom en specificerad tidsperiod och enligt en fördefinierad driftsprofil.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
En modell som används inom modellbaserad testning.
Genomsnittstid mellan två på varandra följande felsymptom. MTBF används typiskt i en Reliability Growth Model där man antar att avvikelsen omedelbart repareras, som del av felrättningsprocessen.
Genomsnittstid det tar från en felyttring tills dess att motsvarande defekt är åtgärdad, inklusive tiden det tar att testa att defekten har åtgärdats.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Testning baserad på en modell av komponenten eller systemet som testas, t.ex. reliability growth model, användningsmodeller som driftsprofiler eller beteendemodeller som beslutstabell eller tillståndsbaserad testning.
En testteknik där testfall är avsedda att exekvera villkor som påverkar kodgrensvalet i programkod. Varje villkorsresultat påverkar valet av kodgren.
En testteknik där testfall är avsedda att exekvera villkor som påverkar kodgrensvalet i programkod. Varje villkorsresultat påverkar valet av kodgren.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Ett värde som anger hur många gånger den valda enheten ingår i ett mätvärde eller en storhet.
Processen (utförandet) att tilldela ett numeriskt värde eller en kategori till en enhet för att beskriva en egenskap hos enheten.
Ett mätvärde (numeriskt värde) eller kategori som man tilldelar en egenskap hos en enhet genom att utföra mätning.
Tester med syfte att påvisa att en komponent eller ett system inte fungerar. Negativ testning är mer relaterad till testares attityd än till ett specifikt angreppssätt eller en testdesignteknik, t.ex. testning med ogiltiga indatavärden eller testning med undantag (eng. exceptions).
En testplan som vanligtvis berör en enskild testnivå.
Ett dataelement som specificerar platsen för ett annat dataelement, t.ex. ett dataelement som specificerar adressen till nästa post som ska processas.
Testning av portabiliteten/flyttbarheten hos en programvaruprodukt från en hårdvaru- eller programvarumiljö till en annan.
Ett testverktyg som genererar en last för ett angivet testelement och som mäter samt registrerar dess prestanda under testexekveringen.
Till vilken grad en komponent eller ett system utnyttjar tid, resurser och kapacitet vid utförandet av utsedda funktioner.
En okänd underliggande orsak till en eller flera avvikelser.
En mängd samverkande aktiviteter som transformerar indata till utdata.
Ett antal styrinstruktioner, d.v.s. kodsatser som fungerar som en helhet som tillsammans med data och hårdvara utgör ett system.
De aktiviteter som utförs vid varje steg under mjukvaruutveckling samt hur de förhåller sig till varandra logiskt och kronologiskt.
Ett projekt är en unik mängd av samordnade och kontrollerade aktiviteter där start- och sluttid för aktiviteterna är underordnade och samstämmiga med speciella krav, såsom krav på tid, kostnad och resurser.
Ett verktyg som tillhandahåller en miljö för testautomatisering. Det innehåller vanligtvis en testexekveringsplattform och testbibliotek.
En kvalitetsförsämring i en komponent eller ett system till följd av en ändring.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Testprocessen för att säkerställa resursanvändningen för en programvaruprodukt.
En faktor som kan resultera i en framtida negativ konsekvens.
Processen där beslut fattas och förebyggande åtgärder implementeras för att reducera eller behålla risker på specificerade nivåer.
Till vilken grad en komponent eller ett system kan fungera rätt med ogiltiga indata eller stressad miljö.
Utrustning, program eller system som används vid testning och beter sig likadant som ett givet system eller en komponent, då det ges en mängd av kontrollerade invärden.
Återgivning av valda beteendemönster och egenskaper hos ett fysiskt eller abstrakt system med hjälp av ett annat system.
Test som utförs för att fastställa skalbarhet hos programvaran.
Kapaciteten hos en programvara att bli uppgraderad till en anpassad ökad belastning.
Ett dokument som specificerar (idealiskt på ett komplett, precist och verifierbart sätt) krav, design, beteende och egenskaper hos en komponent eller ett system. Ofta ingår procedurer som används för att avgöra om dessa mål har blivit uppfyllda.
En mängd formella, tvingande alternativt rådgörande, krav framtagna för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt. (t.ex. ISO/IEC standarder, IEEE standarder och organisatoriska standarder).
Ett verktyg som utför statisk analys.
En typ av prestandatest som utförs för att utvärdera ett system eller en komponent på eller över gränsen för dess förväntade eller specificerade arbetsbelastning, eller med reducerad tillgänglighet till minne eller servrar.
En speciellt utvecklad programkod, eller programskelett, vars syfte är underlätta testning av en programdel eller komponent, som är beroende av eller anropar stubben.
Ett försök att få obehörig åtkomst till ett system eller en komponent, resurser och information eller ett försök att äventyra systemets integritet.
En mängd av ett eller flera testfall.
Implementering av angreppssätt för test i ett specifikt projekt.
En person som ansvarar för konstruktion, genomförande och underhåll av en testautomatiseringsarkitektur samt den tekniska utvecklingen av den resulterande testautomatiseringslösningen.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Ett testverktyg som exekverar tester mot ett tilldelat testelement och utvärderar utfallet mot förväntat resultat och sluttillstånd.
Data från en extern källa in till testobjektet som används under testgenomförande. Den externa källan kan vara hårdvara, programvara eller användare.
Organisatoriska artefakter som är nödvändiga för att utföra tester och består av testmiljö, testverktyg, kontorsmiljö och processer.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
En testdesignteknik där testfallen är designade för att utöva definitions- och användningspar av variabler.
En testteknik där testfall är avsedda att exekvera villkor som påverkar kodgrensvalet i programkod. Varje villkorsresultat påverkar valet av kodgren.
Att ta fram eller uppdatera en testplan.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
En fortlöpande tidsperiod utan avbrott där tiden används för att utöva test. I utforskande testning är varje testsession koncentrerat till en lista, men testare kan också utforska nya möjligheter och problem vid en session. Testaren skapar och utövar testfall när dessa behövs och loggar resultatet.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Processen att utföra testning i syfte att bestämma tillförlitligheten hos en programvaruprodukt.
Den grad till vilken en komponent eller ett system är i drift och tillgängligt för användning. (eng. availability)
Kapacitet hos en komponent eller ett system att fortsätta normal drift trots att det finns felaktiga indata.
Test för att bestämma underhållbarheten hos en programvaruprodukt.
Test av modifiering av ett system som tagits i drift eller test av hur en ändrad omgivning påverkar ett drifttaget system.
En test anses underkänd om dess faktiska resultat inte stämmer mot förväntat resultat.
Resultatet av en evaluering som identifierar någon viktig fråga, ett problem eller en möjlighet.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att kraven för en specifikt avsedd användning eller specifik tillämpning har uppfyllts.
En namngiven lagringsplats i en dator som är nåbar av en programvara genom att programmet refererar till namnet på lagringsplatsen.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att specificerade krav har uppfyllts.
Ett verktyg som stöder operativ informationssäkerhet, t.ex. en brandvägg.
Verktyg för att injicera (d.v.s. avsiktligt införa) fel i en komponent eller ett system.
Ett verktyg som utför statisk analys.
Ett logiskt uttryck som kan resultera i Sant eller Falskt i en utvärdering, t.ex. A>B.
Den procentuella täckningen av kombinationen av alla villkor i ett kodgrensvillkor som finns i en kodrad och dess resultat som har exekverats av en testfallssvit. Med 100 % täckning av villkorskombinationer är det underförstått att 100 % MCDC täckning också har uppfyllts.
Det procentuella utfallet av villkor som har exekverats av en testsvit. 100 % villkorstäckning kräver att varje villkor i varje beslutspunkt måste testas som SANT och FALSKT.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
En sårbarhet som tilläter en angripare att föra in elakartad kod på en i övrigt välvillig webbsida.
En pekare som refererar till en plats utanför områdesgränser för pekaren eller till en plats som inte finns.
Testprocess som syftar till att säkerställa återhämtningsbarheten hos en programvaruprodukt.
Testprocess som syftar till att säkerställa återhämtningsbarheten hos en programvaruprodukt.