Terms related to Advanced Test Manager 2012

De sluttillstånd eller krav som en komponent eller ett system ska uppnå för att accepteras av en användare, kund eller annan auktoriserad person eller organisation.
En systematisk granskning av programinköp, orderhantering, utveckling, drift och underhåll som övervakar vidareutvecklingen och konstaterar krav och tillhörande systembehov. Utvecklar effektiviteten hos administrativa rutiner och hanteringsprocesser för att de ska uppnå bästa resultat för sitt syfte.
Den grad av påverkan som ett fel har på utveckling eller drift av en komponent eller system.
En teknik som används för att utmärka riskbenägna delar. Resultatet av analysen pådriver använda metoder för utveckling och testning av system.
En metod eller testteknik där testfall skrivs genom att använda grafer som talar om orsak och verkan.
Ett verktyg som utför statisk analys.
Implementering av teststrategi för ett specifikt projekt. Vanligen baseras detta angreppssätt på projektmålen och systemets identifierade risker, där man anpassar testprocess, väljer testområden och testtekniker samt testfall och beslutar om vilka slutkriterier som gäller.
Något tillstånd som avviker från det förväntade, vilket baseras på exempelvis kravspecifikationer, designspecifikationer, användardokumentation, standarder alternativt personliga uppfattningar eller erfarenheter. Anomalier kan hittas vid t.ex. granskning, testning, analys, kompilering, eller användning av programvaruprodukt eller tillhörande dokumentation.
Ett programverktyg utvecklat speciellt för en grupp användare eller kunder.
Alla komponenter i ett system som tillhandahåller information och ger användaren kontroll att utföra specifika uppgifter i systemet.
Programvarans kapacitet att förstås, läras in, användas av och vara attraktiv för användaren när den används under specificerade förhållanden.
Testning av hur svår en produkt är att lära sig använda och om produkten löser den uppgift den är avsedd att lösa.
Ett sätt att beskriva arbetsmoment, deras förhållande till varandra och till den slutliga produkten.
Oberoende granskning med syfte att kontrollera att bestämda aktiviteter har utförts på rätt sätt enligt givna instruktioner, standarder, specifikationer eller procedurer baserat på objektiva kriterier som specificerar: (1) format och innehåll hos den producerade produkten, (2) processen som styr produktionen av produkten, (3) hur standarder och riktlinjer skall tillmötesgås.
Att kontrollera testexekvering samt jämföra testutfall med förväntat resultat, sätta upp förutsättning, annan teststyrning och rapportfunktioner med hjälp av en programvara.
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
En tabell som visar invärden och/eller stimuli med motsvarande utvärden och/eller funktion (verkan). Används för att ta fram testfall.
En tabell som visar invärden och/eller stimuli med motsvarande utvärden och/eller funktion (verkan). Används för att ta fram testfall.
En överlägsen metod eller ett uppfinningsrikt arbetssätt som bidrar till en förbättrad prestation inom en organisation. Bygger på en erfarenhetsbaserad bedömning gällande vilket av flera möjliga arbetssätt/angreppssätt som leder fram till avsett resultat.
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Ett dokument som rapporterar en brist i en komponent eller ett system. Bristen kan medföra att komponenten eller systemet misslyckas med att utföra en önskad funktionalitet.
Ett ramverk som beskriver de viktigaste delarna av en effektiv produktutveckling och underhållsprocess. Capability Maturity Model Integration täcker bästa praxis för planering, konstruktion och hantering av produktutveckling och underhåll.
Processen att bekräfta att en komponent, ett system eller person uppfyller specificerade krav, t.ex. genom att klara en examen.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Ett ramverk som beskriver de viktigaste delarna av en effektiv produktutveckling och underhållsprocess. Capability Maturity Model Integration täcker bästa praxis för planering, konstruktion och hantering av produktutveckling och underhåll.
En innehållsbaserad modell för testprocessförbättring som bygger på tolv tydliga delprocesser. Bland dessa ingår de mest kritiska processerna för företagets vinst och rykte och används av ledning och medarbetare för att bedöma företagets kompetens och prestanda.
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Antal fel funna i en komponent eller ett system dividerat med storleken på komponenten eller systemet (uttryckt i standardmättermer, t.ex. kodrader, antal klasser eller funktionsenheter).
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
Den mängd av generiska och specifika villkor som tillåter en process att fortsätta med ett definierat arbete, t.ex. en testfas. Syftet med startkriterier är att förhindra start av ett arbete som annars skulle medföra mer (onödig) insats jämfört med insatsen att eliminera de felaktiga startkriterierna.
Representationen av en mängd uppgifter utförda av en komponent eller system som kan ha baserats på användarnas beteende vid interaktion med komponenten eller systemet och sannolikheten för att dessa inträffar. En uppgift är snarare logisk an fysisk och kan utövas med flera datorer eller utövas i diskret tidsrymd.
Processen att utveckla och implementera en operationell profil.
En black-box-testdesignteknik där testfall har utvecklats för att exekvera representativa värden i ekvivalensklasser. I princip tas testfall fram för att täcka varje ekvivalensklass åtminstone en gång.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
Testning baserad på testarens erfarenhet, kunskap och intuition.
En programvaruutvecklingsmetodik, som används inom agil programvaruutveckling, i vilken de centrala aktiviteterna innefattar parprogrammering, omfattande kodgranskning, enhetstestning av all kod samt enkel och tydlig kodning.
En programvaruutvecklingsmetodik, som används inom agil programvaruutveckling, i vilken de centrala aktiviteterna innefattar parprogrammering, omfattande kodgranskning, enhetstestning av all kod samt enkel och tydlig kodning.
Ett systematiskt angreppssätt för att identifiera och analysera möjliga risker för felsymptom/felyttringar och för att förhindra att de uppstår.
Det resultat som produceras eller observeras när en komponent eller ett system testas. (eng. actual result)
Det resultat som produceras eller observeras när en komponent eller ett system testas. (eng. actual result)
Ett testresultat som misslyckas att identifiera närvaron av en defekt trots att defekten existerar i testobjektet.
Ett testresultat som misslyckas att identifiera närvaron av en defekt trots att defekten existerar i testobjektet.
Ett testresultat där en defekt är rapporterad trots att det inte existerar någon sådan defekt i testobjektet.
Ett testresultat där en defekt är rapporterad trots att det inte existerar någon sådan defekt i testobjektet.
Den procentuella andelen av defekter som eliminerats i samma fas av programvarans livscykel där de uppstod.
En metod att omvandla användarkrav till designkvalitet, att fastställa de funktioner som utgör kvalitet och att fastställa metoder för att uppnå denna designkvalitet i delsystem och komponenter, och ytterst i specifika element i tillverkningsprocessen.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Fel
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Fel
Avvikelse från programvarans eller systemets förväntade beteende eller resultat.
En tvärfunktionell grupp intressenter som hanterar rapporterade fel från första upptäckt till slutliga lösning (avlägsning, uppskjutning eller annullering). I vissa fall samma grupp som CCB.
En tvärfunktionell grupp intressenter som hanterar rapporterade fel från första upptäckt till slutliga lösning (avlägsning, uppskjutning eller annullering). I vissa fall samma grupp som CCB.
Ett dokument som rapporterar en brist i en komponent eller ett system. Bristen kan medföra att komponenten eller systemet misslyckas med att utföra en önskad funktionalitet.
Avvikelse från programvarans eller systemets förväntade beteende eller resultat.
En teknik som används för att analysera orsakerna till fel (defekter). Tekniken modellerar visuellt hur logiska relationer mellan felsymptom, mänskliga misstag, och externa händelser kan i kombination orsaka specifika fel. (eng. Fault Tree Analysis)
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
En granskning som innebär att man har dokumenterade procedurer och krav för granskning, t.ex. en inspektion.
Programvaruproduktens kapacitet att tillhandahålla funktioner som motsvarar ställda och underförstådda behov när programvaran används under definierade förhållanden.
Ett krav som specificerar en funktion som en komponent eller ett system måste utföra.
Ett resultat/beteende hos en komponent eller ett system under specificerade villkor som är förutsagt/förväntat enligt en specifikation eller annan källa. (eng. expected result)
Ett resultat/beteende hos en komponent eller ett system under specificerade villkor som är förutsagt/förväntat enligt en specifikation eller annan källa. (eng. expected result)
Ett resultat/beteende hos en komponent eller ett system under specificerade villkor som är förutsagt/förväntat enligt en specifikation eller annan källa. (eng. expected result)
En steg-för-steg-presentation utförd av författaren till ett dokument med syfte att samla information och skapa en gemensam förståelse av innehållet.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
En person som deltar i en granskning och som ska identifiera och beskriva anomalier i produkten eller projektet som granskas. Granskare kan utses för att representera olika kompetensområden och roller i granskningsprocessen.
Ett dokument som beskriver angreppssätt, resurser och schema för planerade granskningsaktiviteter. Det identifierar bland annat dokument och kod som ska granskas, granskningstyper som ska användas, deltagare, start och avslutskriteria som ska appliceras vid formella granskningar, och motivet för valet. Det är en dokumentation av granskningsplaneringsprocessen.
Verktyg som stödjer granskningsprocessen. Typiska funktioner är granskningsplanering och spårning, stöd för kommunikation, stöd för granskningssamarbete och en databas för insamling och rapportering av mätvärden.
En underliggande faktor som orsakar att specifikation och implementation inte stämmer överens.
En allmänt erkänd tumregel som är till hjälp för att uppnå ett mål.
Spårning av krav för en testnivå genom de olika nivåerna av testdokumentation (t.ex. testplan, testdesign, testspecifikation, testfall, testprocedur och/eller testskript).
En modell för organisationsförbättringar vilken tjänar som en guide vid initiering, planering och genomförande av förbättringsaktiviteter. IDEAL-modellens namn kommer av dess fem faser: initiering, diagnostisering, etablering, agerande och lärande.
En variabel som har tilldelats ett värde (oavsett hur den är lagrad eller åtkomstmetod) när den läses/används under exekveringen.
Egenskaper hos en programvaruprodukt med avseende på dess förmåga att förhindra otillåten användning eller åtkomst till program eller data.
Testning av hur ett system klarar sin specificerade informationssäkerhet.
Testning som utförs av människor som är samlokaliserade med projektgruppen, men inte arbetskamrater.
Testning som utförs av människor som är samlokaliserade med projektgruppen, men inte arbetskamrater.
En typ av kollegial granskning som innefattar en visuell undersökning av dokument med syfte att hitta fel, t.ex. avvikelser från utvecklingsstandarder eller att dokumentet inte följer dokumentation från högre nivåer. Det är den mest formella granskningstekniken och baseras därför alltid på en dokumenterad procedur.
Processen att kombinera komponenter eller system till större grupper, objekt eller enheter.
Testning utförd för att avslöja defekter i gränssnitt och samspel mellan hårdvara och programvara.
Programvarans kapacitet att samverka med en eller flera specificerade komponenter eller system.
Testning av systemet eller komponentens samverkanskapacitet.
Egenskaper hos en programvaruprodukt med avseende på dess förmåga att förhindra otillåten användning eller åtkomst till program eller data.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
De procentuella delarna av alla kodgrenar som har exekverats av en testsvit. 100% bågtäckning omfattar både 100
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
En punkt i programmet där kodvillkoret leder till att en av två eller flera möjliga vägar väljs.
Testning av systemet eller komponentens samverkanskapacitet.
Svårighetsgraden att förstå, underhålla eller testa ett system eller en komponents design eller implementation.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
En sammansättning av komponenter eller system som definieras med numrering, karaktär och samhörighet med dess integrerande delar.
Ett villkor eller en egenskap som en beställare kräver för att en lösning på ett problem eller ett mål för ett system eller delsystem ska uppfylla ett kontrakt, en standard, en specifikation eller andra formella tvingande dokument.
Nödvändiga komponenter för att en organisation eller ett företag med framgång ska kunna uppnå sina mål kallas för kritiska framgångsfaktorer.
Process för att påvisa kapacitet att specificerade krav kan uppfyllas. Notera att termen "kvalificerad" används för att ange status for kvalifikationen.
Den totala kostnaden som resultat av kvalitetsarbete och kvalitetsproblem ofta uppdelat i förbyggande, analys-, interna felsymptoms- och externa felsymptomskostnader.
En risk kopplad till kvalitetsegenskap.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
En uppdelning i faser av livstiden hos en produkt eller ett projekt.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
En testplan som normalt riktar sig mot flera testnivåer.
Genomsnittstid mellan två på varandra följande felsymptom. MTBF används typiskt i en Reliability Growth Model där man antar att avvikelsen omedelbart repareras, som del av felrättningsprocessen.
En metod eller testteknik där testfall skrivs genom att använda grafer som talar om orsak och verkan.
Ett delmål i ett projekt, som oftast ska vara uppfyllt innan man går vidare i projektet.
Ett fel som inte upptäcktes på en tidigare testnivå där sådana fel förväntas hittas.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
(1) Förmågan hos en organisation med avseende på hur verksamma och effektiva dess processer och arbetssätt är. (2) Kapacitet hos en programvaruprodukt att undvika negativa effekter som följd av fel i programvara.
En strukturerad samling aspekter som beskriver en organisations mognad som även kan användas för att definiera och förstå en organisations processer. En mognadsmodell tillhandahåller ofta ett gemensamt språk, en delad vision och ett ramverk för att prioritera förbättringsaktiviteter.
Uppnådd processförbättringsgrad över en fördefinierad mängd processområden, i vilka alla mognadsmål för alla processområden måste vara uppnådda.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Ett värde som anger hur många gånger den valda enheten ingår i ett mätvärde eller en storhet.
Processen (utförandet) att tilldela ett numeriskt värde eller en kategori till en enhet för att beskriva en egenskap hos enheten.
Ett mätvärde (numeriskt värde) eller kategori som man tilldelar en egenskap hos en enhet genom att utföra mätning.
En testplan som vanligtvis berör en enskild testnivå.
Separation av ansvar, vilket säkerställer att man uppfyller kravet på en objektiv testning.
Ett verktyg som är tillgänglig för alla potentiella användare i form av källkod, oftast via internet. Dess användare har tillåtelse, oftast på licens, att studera, förändra, förbättra och, ibland, för att distribuera programvaran.
Representationen av en mängd uppgifter utförda av en komponent eller system som kan ha baserats på användarnas beteende vid interaktion med komponenten eller systemet och sannolikheten för att dessa inträffar. En uppgift är snarare logisk an fysisk och kan utövas med flera datorer eller utövas i diskret tidsrymd.
Processen att utveckla och implementera en operationell profil.
En källa som används för att jämföra förväntat resultat med aktuellt resultat från programvaran som testas. Ett orakel kan vara ett befintligt system (för benchmarktestning), en kvalitetssäkrad användarmanual, annan programvara eller en persons speciella kunskaper, men får inte vara själva koden.
Ett högnivådokument som beskriver principer, angreppssätt och större mål för organisationen när det gäller testning.
En orsak-verkangraf är en grafisk representation av indata och/eller stimuli (orsaker) med deras associerade utdata (effekter). Denna graf eller relation (ofta arrangerad i en beslutstabell) kan användas till att skapa testfall.
Testning utförs av personer som varken är anställda kollegor eller samlokaliserade med projektgruppen.
En teknik för beslutsfattande, som bygger på statistiska metoder, vilken används för att identifiera en begränsad mängd faktorer som har en stor påverkan på det slutliga resultatet. En stor majoritet av problem (80%) uppstår på grund av ett mindre antal (20%) nyckelorsaker.
Förmågan hos ett system eller en komponent att uppfylla ställda krav på funktionalitet samtidigt som satta begränsningar för beräkningstider och systemkapacitet hålls.
Graden av betydelse för verksamheten som kan tilldelas en produkt (sak), t.ex. fel.
Ett systematiskt angreppssätt för riskbaserad testning som använder identifiering och analys av produktrisker för att skapa en produktriskmatris som tar ställning till sannolikhet och konsekvens.
En mängd samverkande aktiviteter som transformerar indata till utdata.
En plan med aktiviteter designade för att förbättra effektiviteten och mognaden i en organisations processer, avser även resultatet av en sådan plan.
Ett ramverk, i vilket processer av samma typ klassificeras, t.ex. en testförbättringsmodell.
En processmodell som tillhandahåller en generisk samling av best practice och förbättringsförslag i form av en steg för steg-metod.
En disciplinerad utvärdering av en organisations programvaruutvecklings-processer mot en referensmodell.
En risk direkt relaterad till testobjektet, uttryckt i sannolikhet och påverkan, för att en produkt inte uppfyller ställda krav.
Ett antal styrinstruktioner, d.v.s. kodsatser som fungerar som en helhet som tillsammans med data och hårdvara utgör ett system.
De aktiviteter som utförs vid varje steg under mjukvaruutveckling samt hur de förhåller sig till varandra logiskt och kronologiskt.
Ett projekt är en unik mängd av samordnade och kontrollerade aktiviteter där start- och sluttid för aktiviteterna är underordnade och samstämmiga med speciella krav, såsom krav på tid, kostnad och resurser.
Ett strukturerat sätt att ta tillvara erfarenheter och att skapa specifika handlingsplaner för att förbättra nästa projekt eller projektfas.
En risk som är relaterad till ledning och kontroll av (test) projektet, t.ex., brist på personal, hårda deadlines, ändrade krav, etc.
En testplan som normalt riktar sig mot flera testnivåer.
Ett möte i slutet av ett projekt där projektets medlemmar utvärderar projektet och lärdom noteras för att användas i kommande projekt.
En metod att omvandla användarkrav till designkvalitet, att fastställa de funktioner som utgör kvalitet och att fastställa metoder för att uppnå denna designkvalitet i delsystem och komponenter, och ytterst i specifika element i tillverkningsprocessen.
Ett patenterat tillämpbart iterativt utvecklingsprocessramverk som består av fyra projektlivscykelfaser: förberedelse, etablering, konstruktion och överlämning.
En teststrategi där testteamet använder olika tekniker för att hantera regressionsrisken, som t.ex. automatiserade funktionella och/eller icke-funktionella regressionstester på en eller flera nivåer.
En teststrategi där testteamet använder olika tekniker för att hantera regressionsrisken, som t.ex. automatiserade funktionella och/eller icke-funktionella regressionstester på en eller flera nivåer.
Ett möte i slutet av ett projekt där projektets medlemmar utvärderar projektet och lärdom noteras för att användas i kommande projekt.
Oberoende granskning med syfte att kontrollera att bestämda aktiviteter har utförts på rätt sätt enligt givna instruktioner, standarder, specifikationer eller procedurer baserat på objektiva kriterier som specificerar: (1) format och innehåll hos den producerade produkten, (2) processen som styr produktionen av produkten, (3) hur standarder och riktlinjer skall tillmötesgås.
En faktor som kan resultera i en framtida negativ konsekvens.
En process för att analysera identifierade projekt- och produktrisker för att fastställa sannolikheten för att de inträffar samt den påverkan som fås om så sker.
Ett angreppssätt för testning som reducerar nivån för produktrisker och informerar intressenter om riskernas status, med början i initiala faserna i projektet. Det innefattar identifiering av produktrisker samt användning av risknivåer för att styra test processen.
Processen att identifiera och därefter bedöma en given projekt- eller produktrisk för att avgöra dess risknivå, typiskt genom att tilldela grader av sannolikhet och konsekvens.
Processen för att identifiera risker genom att använda tekniker som idékläckning, checklistor och felhistorik.
En uppsättning risker grupperade efter en eller flera gemensamma faktorer såsom kvalitetsattribut, orsak, lokalisering eller potentiella konsekvenser av riskerna. En speciell kategori av produktrisktyper är relaterade till den typ av testning som kan minska (kontrollera) dessa risker. Till exempel kan risken att användarinteraktion missförstås minskas genom användbarhetstestning.
En process där beslut tas och skyddande åtgärder implementeras för att reducera riskerna till (eller behålla riskerna på) en viss nivå.
Viktigheten för en risk definierad genom egenskaperna påverkan och sannolikhet hos risken. Risknivån kan användas för att avgöra hur mycket testning som ska utföras. En risknivå kan uttryckas kvalitativt (t.ex. hög, medium, låg) eller kvantitativt.
En uppsättning risker grupperade efter en eller flera gemensamma faktorer såsom kvalitetsattribut, orsak, lokalisering eller potentiella konsekvenser av riskerna. En speciell kategori av produktrisktyper är relaterade till den typ av testning som kan minska (kontrollera) dessa risker. Till exempel kan risken att användarinteraktion missförstås minskas genom användbarhetstestning.
Ett iterativt, inkrementellt ramverk för hantering av projekt, vanligen använt i agila programvaruutvecklingsmetoder.
En teknik som används för att analysera orsakerna till fel (defekter). Tekniken modellerar visuellt hur logiska relationer mellan felsymptom, mänskliga misstag, och externa händelser kan i kombination orsaka specifika fel. (eng. Fault Tree Analysis)
Kapaciteten hos en programvara att bli uppgraderad till en anpassad ökad belastning.
Ett systematiskt angreppssätt för att identifiera och analysera möjliga risker för felsymptom/felyttringar och för att förhindra att de uppstår.
Ett aktivitetsprogram framtaget för att förbättra prestandan och mognaden i en organisations programvaruprocesser samt resultaten av att ett sådant program använts.
Ett dokument som specificerar (idealiskt på ett komplett, precist och verifierbart sätt) krav, design, beteende och egenskaper hos en komponent eller ett system. Ofta ingår procedurer som används för att avgöra om dessa mål har blivit uppfyllda.
Möjligheten att identifiera relaterade element i dokumentation och programvara, som t.ex. systemkrav, med tillhörande tester.
En tvådimensionell tabell vilken visar sambandet mellan två entiteter (t.ex. krav och testfall). Tabellen används för att fastställa och uppnå täckning, för att spåra framåt och bakåt från en entitet till en annan, och för att bedöma påverkan av föreslagna ändringar.
En mängd formella, tvingande alternativt rådgörande, krav framtagna för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt. (t.ex. ISO/IEC standarder, IEEE standarder och organisatoriska standarder).
Den mängd av generiska och specifika villkor som tillåter en process att fortsätta med ett definierat arbete, t.ex. en testfas. Syftet med startkriterier är att förhindra start av ett arbete som annars skulle medföra mer (onödig) insats jämfört med insatsen att eliminera de felaktiga startkriterierna.
Analys av programvaruartefakter, t.ex. krav eller programvarukod, utan att dessa artefakter exekveras. Vanligtvis utförs statisk analys med hjälp av verktyg.
Analys av källkod utförd utan att programvaran exekveras.
Ett verktyg som utför statisk analys.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Mätning av kodtäckning som baseras på den interna strukturen hos koden eller systemet.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
En steg-för-steg-presentation utförd av författaren till ett dokument med syfte att samla information och skapa en gemensam förståelse av innehållet.
Mätning av kodtäckning som baseras på den interna strukturen hos koden eller systemet.
En samling komponenter organiserade på ett sätt så att en specifik funktionalitet eller mängd av funktionalitet uppnås.
Heterogena multipla distribuerade system som är inbyggda på flera olika nivåer i nätverk och över flera ihopkopplade domäner, som adresserar storskaliga problem och syften interdisciplinärt utan att ha ett gemensamt kontrollsystem.
Se testobjekt.
Se testobjekt.
En mängd av ett eller flera testfall.
Ett fem-stegs ramverk för förbättring av testprocess relaterad till CMMI (Capability Maturity Model Integration), som beskriver de viktigaste delarna i en effektiv testprocess.
Processen att analysera testbasen och fastställa testmål.
De artefakter (producerade under testprocessen) som krävs för att planera, designa och exekvera test. Exempel på testartiklar är dokumentation, skript, indata, förväntade resultat, databaser, testmiljö och andra programvaror eller produkter som använts i testningen.
De artefakter (producerade under testprocessen) som krävs för att planera, designa och exekvera test. Exempel på testartiklar är dokumentation, skript, indata, förväntade resultat, databaser, testmiljö och andra programvaror eller produkter som använts i testningen.
Aktiviteter utförda för att samla in data från tidigare avslutade testaktiviteter, fakta och mätvärden. Testavslutsfasen består av avslutande och arkivering av testvara, utvärdering av testprocessen samt framtagande av en utvärderingsrapport.
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
All dokumentation från vilken man kan härleda krav för en komponent eller ett system, dvs. den dokumentation som testfall baseras på. Om ett dokument endast kan läggas till genom en formell process så kallas testbasen för en frusen testbas.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Genomförande av en testprocess på en enskild identifierbar utgåva av ett testobjekt.
Ett dokument som specificerar testvillkor för ett testelement, detaljerat angreppssätt och tillhörande högnivåtestfall.
Ett verktyg som stödjer testdesignaktiviteten genom att generera indata från en specifikation, som kan finnas i en CASE-databas, t.ex. kravhanteringsverktyg. Data kan också genereras från speciella testvillkor som finns i själva verktyget.
Ett individuellt element för test. Normalt är det ett testobjekt och flera testelement.
Testprocedurer ingående i testexekveringsschemat i rätt sammanhang och i den ordning de skall exekveras.
En samling indata, förutsättningar inför exekvering, förväntat resultat och sluttillstånd efter exekvering, som är framtagna för ett specifikt objekt eller testvillkor. Används för att verifiera uppfyllelsen av ett specifikt krav hos en utpekad programdel.
Ett dokument som specificerar en mängd av testfall (mål, indata, testaktiviteter, förväntat resultat och exekveringsförutsättningar) för ett testobjekt.
Gruppering av testfall efter sort eller typ av testning som testfallen utför, av en viss kvalitet eller attribut, t.ex. gränssnittstest, regressionstest, robusthetstest. Grupperingen är oberoende av testfas och testnivå.
Process för att utveckla och prioritera testprocedurer, skapa testdata och, valfritt, att förbereda för testexekveringsplattform och skriva automatiserade testskript.
Data från en extern källa in till testobjektet som används under testgenomförande. Den externa källan kan vara hårdvara, programvara eller användare.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
En kronologiskt ordnad logg bestående av detaljinformation rörande en testexekvering.
I stora projekt är testledaren den som rapporterar till en testchef och är ansvarig för projekthantering på en särskild testnivå eller en särskild testaktivitet.
Planering, uppskattning, övervakning och reglering av testaktiviteter. Testledning utförs typiskt av en testledare. Även strukturering och åtkomst av testfall kan räknas till testledning.
En kronologiskt ordnad logg bestående av detaljinformation rörande en testexekvering.
Processen att registrera information om exekverade tester i en testlogg.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
En grupp av testaktiviteter som organiseras och hanteras tillsammans. En testnivå är kopplad till ansvarsfördelningen i ett projekt. Exempel på testnivåer är komponenttest, integrationstest, systemtest och acceptanstest.
En källa som används för att jämföra förväntat resultat med aktuellt resultat från programvaran som testas. Ett orakel kan vara ett befintligt system (för benchmarktestning), en kvalitetssäkrad användarmanual, annan programvara eller en persons speciella kunskaper, men får inte vara själva koden.
Ett dokument som beskriver målsättning, angreppssätt, resurser och tidplaner för de avsedda testaktiviteterna. Där identifieras bland annat testelement, funktioner som ska testas, testuppdrag som ska göras, vem som ska utföra testuppdragen, nivån på testoberoende, testmiljö, testdesigntekniker, mättekniker, förutsättningar och sluttillstånd som ska användas med logisk grund, samt risker som kräver åtgärdsplaner. Testplanen är en nedteckning av planeringsprocessen.
Att ta fram eller uppdatera en testplan.
Ett högnivådokument som beskriver principer, angreppssätt och större mål för organisationen när det gäller testning.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
En sekvens av testfall i exekveringsordning och associerade aktiviteter som kan behövas för att sätta upp de initiala förutsättningarna samt avslutande aktiviteter som behövs efter exekverandet.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
Den grundläggande testprocessen omfattar testplanering och kontroll, testanalys och -design, testimplementation och -exekvering, utvärdering av avslutskriterier och rapportering, samt aktiviteter för testavslut.
En kronologiskt ordnad logg bestående av detaljinformation rörande en testexekvering.
Insamling och analys av data från testaktiviteter och därefter sammanställande av denna data i en rapport som information till intressenter.
Processen att registrera information om exekverade tester i en testlogg.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
En fortlöpande tidsperiod utan avbrott där tiden används för att utöva test. I utforskande testning är varje testsession koncentrerat till en lista, men testare kan också utforska nya möjligheter och problem vid en session. Testaren skapar och utövar testfall när dessa behövs och loggar resultatet.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
Syftar vanligen på den automatiserade testproceduren som används med en testexekveringsplattform.
Ett dokument som består av en testdesignspecifikation, testfallsspecifikation och/eller testprocedurspecifikation.
En grupp av testaktiviteter som organiseras och hanteras tillsammans. En testnivå är kopplad till ansvarsfördelningen i ett projekt. Exempel på testnivåer är komponenttest, integrationstest, systemtest och acceptanstest.
Gruppering av testfall efter sort eller typ av testning som testfallen utför, av en viss kvalitet eller attribut, t.ex. gränssnittstest, regressionstest, robusthetstest. Grupperingen är oberoende av testfas och testnivå.
Den nivå, uttryckt i procent, till vilket ett specificerat objekt har blivit exekverat av en testsvit.
Syftet med test för en organisation, ofta dokumenterad som en del av testpolicyn.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
De artefakter (producerade under testprocessen) som krävs för att planera, designa och exekvera test. Exempel på testartiklar är dokumentation, skript, indata, förväntade resultat, databaser, testmiljö och andra programvaror eller produkter som använts i testningen.
Förmågan hos en programvaruprodukt att utföra specificerad funktionalitet under vissa förutsättningar för en viss tidsperiod eller med ett visst antal användningar av programvaran.
Den grad till vilken en komponent eller ett system är i drift och tillgängligt för användning. Uttrycks ofta i procent. (eng. availability)
Till vilken grad en produkt eller ett system kan användas av personer med någon form av funktionsvariation för att uppnå ett specifikt mål i ett specifikt sammanhang. (eng. accessibility)
Ett fortlöpande affärsdrivet ramverk för testprocessförbättring som beskriver nyckelelementen i en ändamålsenlig och effektiv testprocess.
Gruppering av testfall efter sort eller typ av testning som testfallen utför, av en viss kvalitet eller attribut, t.ex. gränssnittstest, regressionstest, robusthetstest. Grupperingen är oberoende av testfas och testnivå.
Den nivå, uttryckt i procent, till vilket ett specificerat objekt har blivit exekverat av en testsvit.
Modifiering av en programvaruprodukt efter leverans för att rätta defekter, förbättra prestanda eller andra egenskaper, eller anpassa produkten till en förändrad miljö.
Hur lätt en programvara kan modifieras för att rätta fel, tillgodose nya krav, underlätta framtida underhåll eller anpassa till förändrad miljö.
Test av modifiering av ett system som tagits i drift eller test av hur en ändrad omgivning påverkar ett drifttaget system.
En variabel till vilken en komponent skriver ett utvärde.
Ett ramverk som beskriver aktiviteterna inom programvaruutveckling. V-modellen beskriver ur ett testperspektiv hur testaktiviteter kan integreras i varje fas av livscykeln för programvaruutveckling.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att kraven för en specifikt avsedd användning eller specifik tillämpning har uppfyllts.
En namngiven lagringsplats i en dator som är nåbar av en programvara genom att programmet refererar till namnet på lagringsplatsen.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att specificerade krav har uppfyllts.
En uppsättning automatiserade tester som validerar integriteten hos varje nytt bygge och verifierar dess nyckel-/kärnfunktionalitet, stabilitet och testabilitet. Detta är en branschpraxis när det sker täta leveranser av byggen (t.ex. i agila projekt) och det körs på varje nytt bygge innan det levereras för vidare testning. (eng. build verifiction test)
Ett verktyg som utför statisk analys.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
En testberäkningsteknik som är baserad på expertis med målsättning att göra en exakt (eller noggrann) uppskattning genom alla teammedlemmars gemensamma kompetens.
Ett sätt att beskriva arbetsmoment, deras förhållande till varandra och till den slutliga produkten.
Förmågan att producera avsett resultat.
(1) Ett strukturerat sätt att överföra individer och organisationer från ett nuläge till ett önskeläge. (2) Ett kontrollerat sätt att åstadkomma en förändring, eller föreslagen förändring, i en produkt eller en tjänst.
En testplan som normalt riktar sig mot flera testnivåer.
En senior testchef för andra testchefer.