Terms related to Advanced Agile Technical Tester 2019

Ett tillvägagångssätt för test i ett projekt som använder agila programutvecklingsmetodiker, inklusive tekniker och metoder, som exempelvis extreme programming (XP), där utveckling ses som avnämare till test och betonar paradigmet testa först.
En beskrivning av de gemensamma värden som all agil programvaruutveckling vilar på: "Individer och samspel framför metoder, processer och verktyg. Körbar programvara framför omfattande dokumentation. Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar. Anpassning till förändring framför följandet av en plan."
Alla komponenter i ett system som tillhandahåller information och ger användaren kontroll att utföra specifika uppgifter i systemet.
Ett påstående som resulterar i att en uppsättning åtgärder utförs baserat på ett val mellan två eller flera möjliga vägar.
Komponentens eller systemets svar på en uppsättning av invärden och förutsättning.
Datorstödd programutveckling. (eng. Computer Aided Software Engineering)
En utvecklingsaktivitet där ett komplett system kompileras och länkas varje dag (oftast nattetid). Ett dagligt bygge möjliggör tillgång till ett konsekvent system där alla de senaste ändringarna ingår.
En typ av testobjekt som är ett system.
Ett verktyg som erbjuder en miljö för en komponent eller enhet, så att den kan testas enskilt eller med lämpliga stubbar eller drivrutiner. Ramverket erbjuder också stöd för utvecklaren, i form av t.ex. felrättningsmöjligheter.
Testning baserad på testarens erfarenhet, kunskap och intuition.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Ett system vars felsymptom eller haveri kan leda till dödsfall, orsaka skador på personer, utrustning eller miljön.
Ett urval av alla definierade/planerade testfall som täcker den huvudsakliga funktionaliteten hos en komponent eller ett system, som räcker för att förvissa sig om att de mest kritiska funktionerna av programmet fungerar utan att fördjupa sig i detaljer. Inom industrin är dagligt byggande och röktest ”best practice”.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
En allmänt erkänd tumregel som är till hjälp för att uppnå ett mål.
Processen att kombinera komponenter eller system till större grupper, objekt eller enheter.
Ett logiskt uttryck som kan resultera i Sant eller Falskt i en utvärdering, t.ex. A>B.
Svårighetsgraden att förstå, underhålla eller testa ett system eller en komponents design eller implementation.
En sammansättning av komponenter eller system som definieras med numrering, karaktär och samhörighet med dess integrerande delar.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
Ett diagram som används för att representera begrepp, idéer, aktiviteter eller andra saker, som är kopplade till eller arrangerade kring ett nyckelord eller en central idé. Mind-maps används för att generera, visualisera, strukturera och klassificera idéer samt som en hjälp vid instudering, organisering, problemlösning, beslutsfattande och vid skrivande.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Testning baserad på en modell av komponenten eller systemet som testas, t.ex. reliability growth model, användningsmodeller som driftsprofiler eller beteendemodeller som beslutstabell eller tillståndsbaserad testning.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Ett värde som anger hur många gånger den valda enheten ingår i ett mätvärde eller en storhet.
Ett urval av alla definierade/planerade testfall som täcker den huvudsakliga funktionaliteten hos en komponent eller ett system, som räcker för att förvissa sig om att de mest kritiska funktionerna av programmet fungerar utan att fördjupa sig i detaljer. Inom industrin är dagligt byggande och röktest ”best practice”.
Graden av betydelse för verksamheten som kan tilldelas en produkt (sak), t.ex. fel.
En okänd underliggande orsak till en eller flera avvikelser.
En mängd samverkande aktiviteter som transformerar indata till utdata.
Ett antal styrinstruktioner, d.v.s. kodsatser som fungerar som en helhet som tillsammans med data och hårdvara utgör ett system.
Ett projekt är en unik mängd av samordnade och kontrollerade aktiviteter där start- och sluttid för aktiviteterna är underordnade och samstämmiga med speciella krav, såsom krav på tid, kostnad och resurser.
Ett möte i slutet av ett projekt där projektets medlemmar utvärderar projektet och lärdom noteras för att användas i kommande projekt.
Testning som dynamiskt svarar på det aktuella systemet som testas och de testresultat som erhållits. Typisk reaktiv testning har en reducerad planeringscykel och testfaserna design och implementation utförs inte förrän testobjektet erhållits.
En kvalitetsförsämring i en komponent eller ett system till följd av en ändring.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Ett möte i slutet av ett projekt där projektets medlemmar utvärderar projektet och lärdom noteras för att användas i kommande projekt.
En faktor som kan resultera i en framtida negativ konsekvens.
Till vilken grad en komponent eller ett system kan fungera rätt med ogiltiga indata eller stressad miljö.
Ett urval av alla definierade/planerade testfall som täcker den huvudsakliga funktionaliteten hos en komponent eller ett system, som räcker för att förvissa sig om att de mest kritiska funktionerna av programmet fungerar utan att fördjupa sig i detaljer. Inom industrin är dagligt byggande och röktest ”best practice”.
Kapaciteten hos en programvara att bli uppgraderad till en anpassad ökad belastning.
Ett dokument som specificerar (idealiskt på ett komplett, precist och verifierbart sätt) krav, design, beteende och egenskaper hos en komponent eller ett system. Ofta ingår procedurer som används för att avgöra om dessa mål har blivit uppfyllda.
En mängd formella, tvingande alternativt rådgörande, krav framtagna för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt. (t.ex. ISO/IEC standarder, IEEE standarder och organisatoriska standarder).
Analys av källkod utförd utan att programvaran exekveras.
En högnivåplan för att uppnå målen med testautomatisering på lång sikt under givna förutsättningar.
En speciellt utvecklad programkod, eller programskelett, vars syfte är underlätta testning av en programdel eller komponent, som är beroende av eller anropar stubben.
En mängd av ett eller flera testfall.
Implementering av angreppssätt för test i ett specifikt projekt.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Ett testverktyg som exekverar tester mot ett tilldelat testelement och utvärderar utfallet mot förväntat resultat och sluttillstånd.
En kronologiskt ordnad logg bestående av detaljinformation rörande en testexekvering.
En kronologiskt ordnad logg bestående av detaljinformation rörande en testexekvering.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
En sekvens av testfall i exekveringsordning och associerade aktiviteter som kan behövas för att sätta upp de initiala förutsättningarna samt avslutande aktiviteter som behövs efter exekverandet.
En kronologiskt ordnad logg bestående av detaljinformation rörande en testexekvering.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Den grad till vilken en komponent eller ett system är i drift och tillgängligt för användning. (eng. availability)
Ett diagram som skildrar de tillstånd som komponenten eller systemet kan anta och visar de händelser och omständigheter som orsakar och/eller är resultatet av förändringar från ett tillstånd till ett annat.
Ett diagram som skildrar de tillstånd som komponenten eller systemet kan anta och visar de händelser och omständigheter som orsakar och/eller är resultatet av förändringar från ett tillstånd till ett annat.
En test anses underkänd om dess faktiska resultat inte stämmer mot förväntat resultat.
Resultatet av en evaluering som identifierar någon viktig fråga, ett problem eller en möjlighet.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att kraven för en specifikt avsedd användning eller specifik tillämpning har uppfyllts.
En namngiven lagringsplats i en dator som är nåbar av en programvara genom att programmet refererar till namnet på lagringsplatsen.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att specificerade krav har uppfyllts.
Ett logiskt uttryck som kan resultera i Sant eller Falskt i en utvärdering, t.ex. A>B.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
(1) Ett strukturerat sätt att överföra individer och organisationer från ett nuläge till ett önskeläge. (2) Ett kontrollerat sätt att åstadkomma en förändring, eller föreslagen förändring, i en produkt eller en tjänst.