Terms related to Foundation Extension - Performance Testing 2018

Alla komponenter i ett system som tillhandahåller information och ger användaren kontroll att utföra specifika uppgifter i systemet.
API
Akronym för Application Programming Interface.
Ett påstående som resulterar i att en uppsättning åtgärder utförs baserat på ett val mellan två eller flera möjliga vägar.
Komponentens eller systemets svar på en uppsättning av invärden och förutsättning.
En komponent eller en uppsättning komponenter som kontrollerar inkommande och utgående nätverkstrafik baserat på förbestämda säkerhetsregler.
Datorstödd programutveckling. (eng. Computer Aided Software Engineering)
En representation av dynamiska mätningar av operativ prestanda for en organisations aktiviteter, via mätetal representerade av metaforer som t.ex. "visare", "räknare" och "indikatorer" liknande de som kan ses på instrumentbrädan hos en bil. Detta gör att effekterna av händelser och aktiviteter enkelt kan förstås och relateras till operativa mål.
En abstrakt representation av en sekvens och möjliga förändringar av tillståndet hos ett dataobjekt där tillståndet är ett av följande: skapa (eng. creation), använda (eng. usage) eller destruktion (eng. destruction).
En säkerhetsattack som är avsedd att överbelasta systemet med förfrågningar så att legitima förfrågningar inte kan betjänas.
En typ av testobjekt som är ett system.
En miljö bestående av hårdvaru- och programvaruprodukter, regler och rutiner som är installerade hos kund, eller en miljö där komponenten eller systemet som testas ska användas senare. Programvaran kan också omfatta operativsystem, databashanteringssystem och andra applikationer.
Det resultat som produceras eller observeras när en komponent eller ett system testas. (eng. actual result)
Det resultat som produceras eller observeras när en komponent eller ett system testas. (eng. actual result)
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Den fysiska eller funktionella yttringen av ett felsymptom. Ett system i felsymptomsläge kan t.ex. ge tecken på långsam funktion, felaktiga utvärden eller exekveringsavbrott.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Till vilken grad en komponent eller ett system tillhandahåller funktioner som stämmer överens med angivna och underförstådda behov vid användning under specificerade förhållanden.
En säkerhetsattack som är avsedd att överbelasta systemet med förfrågningar så att legitima förfrågningar inte kan betjänas.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
En underliggande faktor som orsakar att specifikation och implementation inte stämmer överens.
GUI
Akronym för Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt.
Processen att kombinera komponenter eller system till större grupper, objekt eller enheter.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Ett logiskt uttryck som kan resultera i Sant eller Falskt i en utvärdering, t.ex. A>B.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Till vilken grad en komponent eller ett system kan utbyta information med andra komponenter eller system.
Svårighetsgraden att förstå, underhålla eller testa ett system eller en komponents design eller implementation.
En sammansättning av komponenter eller system som definieras med numrering, karaktär och samhörighet med dess integrerande delar.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
De operativa tekniker och aktiviteter som ingår som en del i kvalitetshantering och som fokuserar på att uppfylla kvalitetskrav.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
En specifikation över de aktiviteter som kan inträffa vid användning och som ska utföras vid test av en komponent eller ett system. En lastprofil innehåller ett antal virtuella användare som utför en mängd transaktioner inom en specificerad tidsperiod och enligt en fördefinierad driftsprofil.
En beskrivning av processer, arbetsflöden och aktiviteter som används under utveckling, leverans, underhåll och avveckling av ett system.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
Ett delmål i ett projekt, som oftast ska vara uppfyllt innan man går vidare i projektet.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Ett värde som anger hur många gånger den valda enheten ingår i ett mätvärde eller en storhet.
Processen (utförandet) att tilldela ett numeriskt värde eller en kategori till en enhet för att beskriva en egenskap hos enheten.
Ett mätvärde (numeriskt värde) eller kategori som man tilldelar en egenskap hos en enhet genom att utföra mätning.
En testplan som vanligtvis berör en enskild testnivå.
Ett testverktyg som genererar en last för ett angivet testelement och som mäter samt registrerar dess prestanda under testexekveringen.
Till vilken grad en komponent eller ett system utnyttjar tid, resurser och kapacitet vid utförandet av utsedda funktioner.
En okänd underliggande orsak till en eller flera avvikelser.
En mängd samverkande aktiviteter som transformerar indata till utdata.
Ett ramverk, i vilket processer av samma typ klassificeras, t.ex. en testförbättringsmodell.
Ett antal styrinstruktioner, d.v.s. kodsatser som fungerar som en helhet som tillsammans med data och hårdvara utgör ett system.
De aktiviteter som utförs vid varje steg under mjukvaruutveckling samt hur de förhåller sig till varandra logiskt och kronologiskt.
Ett projekt är en unik mängd av samordnade och kontrollerade aktiviteter där start- och sluttid för aktiviteterna är underordnade och samstämmiga med speciella krav, såsom krav på tid, kostnad och resurser.
En kvalitetsförsämring i en komponent eller ett system till följd av en ändring.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
En faktor som kan resultera i en framtida negativ konsekvens.
Processen där beslut fattas och förebyggande åtgärder implementeras för att reducera eller behålla risker på specificerade nivåer.
Utrustning, program eller system som används vid testning och beter sig likadant som ett givet system eller en komponent, då det ges en mängd av kontrollerade invärden.
Test som utförs för att fastställa skalbarhet hos programvaran.
Kapaciteten hos en programvara att bli uppgraderad till en anpassad ökad belastning.
Ett dokument som specificerar (idealiskt på ett komplett, precist och verifierbart sätt) krav, design, beteende och egenskaper hos en komponent eller ett system. Ofta ingår procedurer som används för att avgöra om dessa mål har blivit uppfyllda.
En mängd formella, tvingande alternativt rådgörande, krav framtagna för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt. (t.ex. ISO/IEC standarder, IEEE standarder och organisatoriska standarder).
En typ av prestandatest som utförs för att utvärdera ett system eller en komponent på eller över gränsen för dess förväntade eller specificerade arbetsbelastning, eller med reducerad tillgänglighet till minne eller servrar.
En speciellt utvecklad programkod, eller programskelett, vars syfte är underlätta testning av en programdel eller komponent, som är beroende av eller anropar stubben.
Heterogena multipla distribuerade system som är inbyggda på flera olika nivåer i nätverk och över flera ihopkopplade domäner, som adresserar storskaliga problem och syften interdisciplinärt utan att ha ett gemensamt kontrollsystem.
En mängd av ett eller flera testfall.
Aktiviteter utförda för att samla in data från tidigare avslutade testaktiviteter, fakta och mätvärden. Testavslutsfasen består av avslutande och arkivering av testvara, utvärdering av testprocessen samt framtagande av en utvärderingsrapport.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Genomförande av en testprocess på en enskild identifierbar utgåva av ett testobjekt.
Ett testverktyg som exekverar tester mot ett tilldelat testelement och utvärderar utfallet mot förväntat resultat och sluttillstånd.
Exekvering av en delmängd av en test på en specifik version av testobjektet.
En kronologiskt ordnad logg bestående av detaljinformation rörande en testexekvering.
En kronologiskt ordnad logg bestående av detaljinformation rörande en testexekvering.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Att ta fram eller uppdatera en testplan.
En sekvens av testfall i exekveringsordning och associerade aktiviteter som kan behövas för att sätta upp de initiala förutsättningarna samt avslutande aktiviteter som behövs efter exekverandet.
En kronologiskt ordnad logg bestående av detaljinformation rörande en testexekvering.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Den grad till vilken en komponent eller ett system är i drift och tillgängligt för användning. (eng. availability)
En test anses underkänd om dess faktiska resultat inte stämmer mot förväntat resultat.
Resultatet av en evaluering som identifierar någon viktig fråga, ett problem eller en möjlighet.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
En namngiven lagringsplats i en dator som är nåbar av en programvara genom att programmet refererar till namnet på lagringsplatsen.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att specificerade krav har uppfyllts.
Ett logiskt uttryck som kan resultera i Sant eller Falskt i en utvärdering, t.ex. A>B.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.