Terms related to Foundation Extension - Agile Tester 2014

De sluttillstånd eller krav som en komponent eller ett system ska uppnå för att accepteras av en användare, kund eller annan auktoriserad person eller organisation.
En grupp av programvaruutvecklingsmetoder baserade på iterativ, inkrementell utveckling, där krav och lösningar växer fram genom samarbete mellan självorganiserande tvärfunktionella team.
Ett tillvägagångssätt för test i ett projekt som använder agila programutvecklingsmetodiker, inklusive tekniker och metoder, som exempelvis extreme programming (XP), där utveckling ses som avnämare till test och betonar paradigmet testa först.
En beskrivning av de gemensamma värden som all agil programvaruutveckling vilar på: "Individer och samspel framför metoder, processer och verktyg. Körbar programvara framför omfattande dokumentation. Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar. Anpassning till förändring framför följandet av en plan."
Användare, annan person eller system som samspelar med systemet som testas på ett specificerat sätt.
Den grad av påverkan som ett fel har på utveckling eller drift av en komponent eller system.
Implementering av teststrategi för ett specifikt projekt. Vanligen baseras detta angreppssätt på projektmålen och systemets identifierade risker, där man anpassar testprocess, väljer testområden och testtekniker samt testfall och beslutar om vilka slutkriterier som gäller.
Alla komponenter i ett system som tillhandahåller information och ger användaren kontroll att utföra specifika uppgifter i systemet.
Programvarans kapacitet att förstås, läras in, användas av och vara attraktiv för användaren när den används under specificerade förhållanden.
Testning av hur svår en produkt är att lära sig använda och om produkten löser den uppgift den är avsedd att lösa.
Oberoende granskning med syfte att kontrollera att bestämda aktiviteter har utförts på rätt sätt enligt givna instruktioner, standarder, specifikationer eller procedurer baserat på objektiva kriterier som specificerar: (1) format och innehåll hos den producerade produkten, (2) processen som styr produktionen av produkten, (3) hur standarder och riktlinjer skall tillmötesgås.
Att kontrollera testexekvering samt jämföra testutfall med förväntat resultat, sätta upp förutsättning, annan teststyrning och rapportfunktioner med hjälp av en programvara.
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
Ett verktyg som underlättar registrering och tillståndsspårning av fel. I felhanteringsverktyg finns ofta stöd för att följa ett arbetsflöde och för styrning, tilldelning, åtgärd och omtestning av händelser eller fel, och det tillhandahåller hjälp för rapportering. (eng. defect management tool)
En tabell som visar invärden och/eller stimuli med motsvarande utvärden och/eller funktion (verkan). Används för att ta fram testfall.
En tabell som visar invärden och/eller stimuli med motsvarande utvärden och/eller funktion (verkan). Används för att ta fram testfall.
Den procentuella del av kodvillkor som har exekverats av en testsvit. 100 procent beslutstäckning innebär både 100 procent kodgrenstäckning och 100 procent kodsatstäckning.
En överlägsen metod eller ett uppfinningsrikt arbetssätt som bidrar till en förbättrad prestation inom en organisation. Bygger på en erfarenhetsbaserad bedömning gällande vilket av flera möjliga arbetssätt/angreppssätt som leder fram till avsett resultat.
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Ett dokument som rapporterar en brist i en komponent eller ett system. Bristen kan medföra att komponenten eller systemet misslyckas med att utföra en önskad funktionalitet.
Ett publikt diagram som visar den återstående insatsen kontra tiden i en sprint (iteration). Det visar status och trend för färdigställande av uppgifterna i sprinten. X-axeln representerar vanligen dagarna i sprinten, medan Y-axeln visar återstående insats (vanligen antingen i idealarbetstimmar eller poäng).
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
En utvecklingsaktivitet där ett komplett system kompileras och länkas varje dag (oftast nattetid). Ett dagligt bygge möjliggör tillgång till ett konsekvent system där alla de senaste ändringarna ingår.
En representation av dynamiska mätningar av operativ prestanda for en organisations aktiviteter, via mätetal representerade av metaforer som t.ex. "visare", "räknare" och "indikatorer" liknande de som kan ses på instrumentbrädan hos en bil. Detta gör att effekterna av händelser och aktiviteter enkelt kan förstås och relateras till operativa mål.
En exekverbar sats där en variabel tilldelas ett värde.
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Antal fel funna i en komponent eller ett system dividerat med storleken på komponenten eller systemet (uttryckt i standardmättermer, t.ex. kodrader, antal klasser eller funktionsenheter).
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
Den mängd av generiska och specifika villkor som tillåter en process att fortsätta med ett definierat arbete, t.ex. en testfas. Syftet med startkriterier är att förhindra start av ett arbete som annars skulle medföra mer (onödig) insats jämfört med insatsen att eliminera de felaktiga startkriterierna.
En black-box-testdesignteknik där testfall har utvecklats för att exekvera representativa värden i ekvivalensklasser. I princip tas testfall fram för att täcka varje ekvivalensklass åtminstone en gång.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
Ett verktyg som erbjuder en miljö för en komponent eller enhet, så att den kan testas enskilt eller med lämpliga stubbar eller drivrutiner. Ramverket erbjuder också stöd för utvecklaren, i form av t.ex. felrättningsmöjligheter.
Testning baserad på testarens erfarenhet, kunskap och intuition.
En programvaruutvecklingsmetodik, som används inom agil programvaruutveckling, i vilken de centrala aktiviteterna innefattar parprogrammering, omfattande kodgranskning, enhetstestning av all kod samt enkel och tydlig kodning.
En programvaruutvecklingsmetodik, som används inom agil programvaruutveckling, i vilken de centrala aktiviteterna innefattar parprogrammering, omfattande kodgranskning, enhetstestning av all kod samt enkel och tydlig kodning.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Fel
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Fel
Avvikelse från programvarans eller systemets förväntade beteende eller resultat.
En testdesignteknik där testarens erfarenhet används för att förutse vilka fel som kan finnas i den komponent eller det system som testas. Tekniken bygger på tidigare fel och används för att utveckla testfall som visar dessa eventuella fel.
Ett dokument som rapporterar en brist i en komponent eller ett system. Bristen kan medföra att komponenten eller systemet misslyckas med att utföra en önskad funktionalitet.
Avvikelse från programvarans eller systemets förväntade beteende eller resultat.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
En granskning som innebär att man har dokumenterade procedurer och krav för granskning, t.ex. en inspektion.
Programvaruproduktens kapacitet att tillhandahålla funktioner som motsvarar ställda och underförstådda behov när programvaran används under definierade förhållanden.
Ett krav som specificerar en funktion som en komponent eller ett system måste utföra.
Ett resultat/beteende hos en komponent eller ett system under specificerade villkor som är förutsagt/förväntat enligt en specifikation eller annan källa. (eng. expected result)
Miljö- och tillståndsvillkor som måste vara uppfyllda före exekvering av ett test eller en testprocedur.
Ett resultat/beteende hos en komponent eller ett system under specificerade villkor som är förutsagt/förväntat enligt en specifikation eller annan källa. (eng. expected result)
Ett resultat/beteende hos en komponent eller ett system under specificerade villkor som är förutsagt/förväntat enligt en specifikation eller annan källa. (eng. expected result)
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
En black-box-testdesignteknik som används för att utveckla testfall som avser att testa gränsvärden.
En black-box-testdesignteknik som används för att utveckla testfall som avser att testa gränsvärden.
En allmänt erkänd tumregel som är till hjälp för att uppnå ett mål.
Spårning av krav för en testnivå genom de olika nivåerna av testdokumentation (t.ex. testplan, testdesign, testspecifikation, testfall, testprocedur och/eller testskript).
En variabel som har tilldelats ett värde (oavsett hur den är lagrad eller åtkomstmetod) när den läses/används under exekveringen.
Egenskaper hos en programvaruprodukt med avseende på dess förmåga att förhindra otillåten användning eller åtkomst till program eller data.
Processen att kombinera komponenter eller system till större grupper, objekt eller enheter.
Programvarans kapacitet att samverka med en eller flera specificerade komponenter eller system.
Egenskaper hos en programvaruprodukt med avseende på dess förmåga att förhindra otillåten användning eller åtkomst till program eller data.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
En punkt i programmet där kodvillkoret leder till att en av två eller flera möjliga vägar väljs.
Till vilken grad en komponent eller ett system kan utbyta information med andra komponenter eller system.
Svårighetsgraden att förstå, underhålla eller testa ett system eller en komponents design eller implementation.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
En sammansättning av komponenter eller system som definieras med numrering, karaktär och samhörighet med dess integrerande delar.
En grupp av hårdvara, programvara eller båda, som är utpekad för konfigurationshantering och hanteras som en enhet i konfigurationshanteringsprocessen.
En grupp av hårdvara, programvara eller båda, som är utpekad för konfigurationshantering och hanteras som en enhet i konfigurationshanteringsprocessen.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
Ett villkor eller en egenskap som en beställare kräver för att en lösning på ett problem eller ett mål för ett system eller delsystem ska uppfylla ett kontrakt, en standard, en specifikation eller andra formella tvingande dokument.
Verktyg som stödjer registrering av krav, kravattribut och noteringar samt underlättar spårbarhet genom nivåer av krav och kravhantering och kravändringar. Vissa kravhanteringsverktyg har också stöd för statisk analys såsom kontroll av överensstämmande och överträdelser av fördefinierade krav eller regler.
De operativa tekniker och aktiviteter som ingår som en del i kvalitetshantering och som fokuserar på att uppfylla kvalitetskrav.
En risk kopplad till kvalitetsegenskap.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
En uppdelning i faser av livstiden hos en produkt eller ett projekt.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
Ett diagram som används för att representera begrepp, idéer, aktiviteter eller andra saker, som är kopplade till eller arrangerade kring ett nyckelord eller en central idé. Mind-maps används för att generera, visualisera, strukturera och klassificera idéer samt som en hjälp vid instudering, organisering, problemlösning, beslutsfattande och vid skrivande.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
En utvecklingsmodell där projekt delas upp i en serie av inkrement, där varje inkrement levererar en del av funktionaliteten som ingår i projektkraven. Kraven prioriteras och levereras i prioriteringsordning i det tilldelade inkrementet. I vissa, men inte alla, versioner av projektets livscykel följer man en "mini-V-modell", med egna faser för design, kodning och testning.
En process för utveckling där ett projekt är indelat i ett antal, vanligtvis många, iterationer. En iteration är ett fullständigt utvecklingsvarv som resulterar i en utgåva (intern eller extern) av en exekverbar produkt. En delmängd av den slutliga produkten växer fram för varje iteration för att till sist utgöra den slutliga produkten.
Testning baserad på en modell av komponenten eller systemet som testas, t.ex. reliability growth model, användningsmodeller som driftsprofiler eller beteendemodeller som beslutstabell eller tillståndsbaserad testning.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
(1) Förmågan hos en organisation med avseende på hur verksamma och effektiva dess processer och arbetssätt är. (2) Kapacitet hos en programvaruprodukt att undvika negativa effekter som följd av fel i programvara.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Ett värde som anger hur många gånger den valda enheten ingår i ett mätvärde eller en storhet.
Ett mätvärde (numeriskt värde) eller kategori som man tilldelar en egenskap hos en enhet genom att utföra mätning.
En exekveringsväg som det är omöjligt att nå, oberoende av vilken kombination av invärden som väljs.
En källa som används för att jämföra förväntat resultat med aktuellt resultat från programvaran som testas. Ett orakel kan vara ett befintligt system (för benchmarktestning), en kvalitetssäkrad användarmanual, annan programvara eller en persons speciella kunskaper, men får inte vara själva koden.
En metod för programvaruutveckling där varje kodrad (i produktion och/eller test) i en komponent är skriven av två programmerare vid en gemensam dator. Detta för att implicit utföra kodgranskning samtidigt som kod skrivs.
Två testare som arbetar tillsammans för att hitta brister i programvaran. Vanligtvis delar dessa på en dator och turas om att ha kontroll över datorn vid testningen.
En samsynsbaserad estimeringsteknik, som i huvudsak används för att uppskatta arbetsinsatser eller den relativa storleken på användarberättelser vid agil programvaruutveckling. Det är en variant av den Wide Band Delphi-metoden som använder en kortlek vars värden representerar de enheter som teamet estimerar.
Förmågan hos ett system eller en komponent att uppfylla ställda krav på funktionalitet samtidigt som satta begränsningar för beräkningstider och systemkapacitet hålls.
Graden av betydelse för verksamheten som kan tilldelas en produkt (sak), t.ex. fel.
En mängd samverkande aktiviteter som transformerar indata till utdata.
En plan med aktiviteter designade för att förbättra effektiviteten och mognaden i en organisations processer, avser även resultatet av en sådan plan.
En risk direkt relaterad till testobjektet, uttryckt i sannolikhet och påverkan, för att en produkt inte uppfyller ställda krav.
Ett antal styrinstruktioner, d.v.s. kodsatser som fungerar som en helhet som tillsammans med data och hårdvara utgör ett system.
Den tidsperiod som börjar när en idé för programvaran föds och slutar när programvaran inte längre finns tillgänglig för användning. En programvaras livscykel innehåller vanligtvis en idéfas, kravfas, designfas, implementeringsfas, testfas, installations- och utcheckningsfas, drift- och underhållfas och ibland en indragning av programvaran. Notera att dessa faser kan överlappa eller utföras iterativt.
Ett projekt är en unik mängd av samordnade och kontrollerade aktiviteter där start- och sluttid för aktiviteterna är underordnade och samstämmiga med speciella krav, såsom krav på tid, kostnad och resurser.
En risk som är relaterad till ledning och kontroll av (test) projektet, t.ex., brist på personal, hårda deadlines, ändrade krav, etc.
Ett möte i slutet av ett projekt där projektets medlemmar utvärderar projektet och lärdom noteras för att användas i kommande projekt.
Ett patenterat tillämpbart iterativt utvecklingsprocessramverk som består av fyra projektlivscykelfaser: förberedelse, etablering, konstruktion och överlämning.
Testning som dynamiskt svarar på det aktuella systemet som testas och de testresultat som erhållits. Typisk reaktiv testning har en reducerad planeringscykel och testfaserna design och implementation utförs inte förrän testobjektet erhållits.
Testning med olika tekniker för att hantera riskerna med regression, t.ex. genom att designa återanvändbar testvara och genom omfattande testautomatisering på en eller flera testnivåer.
Testning med olika tekniker för att hantera riskerna med regression, t.ex. genom att designa återanvändbar testvara och genom omfattande testautomatisering på en eller flera testnivåer.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Ett möte i slutet av ett projekt där projektets medlemmar utvärderar projektet och lärdom noteras för att användas i kommande projekt.
Oberoende granskning med syfte att kontrollera att bestämda aktiviteter har utförts på rätt sätt enligt givna instruktioner, standarder, specifikationer eller procedurer baserat på objektiva kriterier som specificerar: (1) format och innehåll hos den producerade produkten, (2) processen som styr produktionen av produkten, (3) hur standarder och riktlinjer skall tillmötesgås.
En faktor som kan resultera i en framtida negativ konsekvens.
En process för att analysera identifierade projekt- och produktrisker för att fastställa sannolikheten för att de inträffar samt den påverkan som fås om så sker.
Ett angreppssätt för testning som reducerar nivån för produktrisker och informerar intressenter om riskernas status, med början i initiala faserna i projektet. Det innefattar identifiering av produktrisker samt användning av risknivåer för att styra test processen.
Processen för att identifiera risker genom att använda tekniker som idékläckning, checklistor och felhistorik.
En process där beslut tas och skyddande åtgärder implementeras för att reducera riskerna till (eller behålla riskerna på) en viss nivå.
Viktigheten för en risk definierad genom egenskaperna påverkan och sannolikhet hos risken. Risknivån kan användas för att avgöra hur mycket testning som ska utföras. En risknivå kan uttryckas kvalitativt (t.ex. hög, medium, låg) eller kvantitativt.
Till vilken grad en komponent eller ett system kan fungera rätt med ogiltiga indata eller stressad miljö.
Ett iterativt, inkrementellt ramverk för hantering av projekt, vanligen använt i agila programvaruutvecklingsmetoder.
En metod för att mäta och styra sessionsbaserad testning, t.ex. utforskande testning.
Återgivning av valda beteendemönster och egenskaper hos ett fysiskt eller abstrakt system med hjälp av ett annat system.
Ett dokument som specificerar (idealiskt på ett komplett, precist och verifierbart sätt) krav, design, beteende och egenskaper hos en komponent eller ett system. Ofta ingår procedurer som används för att avgöra om dessa mål har blivit uppfyllda.
Möjligheten att identifiera relaterade element i dokumentation och programvara, som t.ex. systemkrav, med tillhörande tester.
En mängd formella, tvingande alternativt rådgörande, krav framtagna för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt. (t.ex. ISO/IEC standarder, IEEE standarder och organisatoriska standarder).
Den mängd av generiska och specifika villkor som tillåter en process att fortsätta med ett definierat arbete, t.ex. en testfas. Syftet med startkriterier är att förhindra start av ett arbete som annars skulle medföra mer (onödig) insats jämfört med insatsen att eliminera de felaktiga startkriterierna.
Analys av programvaruartefakter, t.ex. krav eller programvarukod, utan att dessa artefakter exekveras. Vanligtvis utförs statisk analys med hjälp av verktyg.
Analys av källkod utförd utan att programvaran exekveras.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
En samling komponenter organiserade på ett sätt så att en specifik funktionalitet eller mängd av funktionalitet uppnås.
Se testobjekt.
Se testobjekt.
En mängd av ett eller flera testfall.
Processen att analysera testbasen och fastställa testmål.
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
All dokumentation från vilken man kan härleda krav för en komponent eller ett system, dvs. den dokumentation som testfall baseras på. Om ett dokument endast kan läggas till genom en formell process så kallas testbasen för en frusen testbas.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Ett verktyg som stödjer testdesignaktiviteten genom att generera indata från en specifikation, som kan finnas i en CASE-databas, t.ex. kravhanteringsverktyg. Data kan också genereras från speciella testvillkor som finns i själva verktyget.
Ett testverktyg som exekverar tester mot ett tilldelat testelement och utvärderar utfallet mot förväntat resultat och sluttillstånd.
En samling indata, förutsättningar inför exekvering, förväntat resultat och sluttillstånd efter exekvering, som är framtagna för ett specifikt objekt eller testvillkor. Används för att verifiera uppfyllelsen av ett specifikt krav hos en utpekad programdel.
Verktyg som interagerar med databaser, filer eller dataöverföringar för att förbereda testdata för testexekvering.
Gruppering av testfall efter sort eller typ av testning som testfallen utför, av en viss kvalitet eller attribut, t.ex. gränssnittstest, regressionstest, robusthetstest. Grupperingen är oberoende av testfas och testnivå.
Planering, uppskattning, övervakning och reglering av testaktiviteter. Testledning utförs typiskt av en testledare. Även strukturering och åtkomst av testfall kan räknas till testledning.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
En grupp av testaktiviteter som organiseras och hanteras tillsammans. En testnivå är kopplad till ansvarsfördelningen i ett projekt. Exempel på testnivåer är komponenttest, integrationstest, systemtest och acceptanstest.
En källa som används för att jämföra förväntat resultat med aktuellt resultat från programvaran som testas. Ett orakel kan vara ett befintligt system (för benchmarktestning), en kvalitetssäkrad användarmanual, annan programvara eller en persons speciella kunskaper, men får inte vara själva koden.
Ett dokument som beskriver målsättning, angreppssätt, resurser och tidplaner för de avsedda testaktiviteterna. Där identifieras bland annat testelement, funktioner som ska testas, testuppdrag som ska göras, vem som ska utföra testuppdragen, nivån på testoberoende, testmiljö, testdesigntekniker, mättekniker, förutsättningar och sluttillstånd som ska användas med logisk grund, samt risker som kräver åtgärdsplaner. Testplanen är en nedteckning av planeringsprocessen.
Att ta fram eller uppdatera en testplan.
Den grundläggande testprocessen omfattar testplanering och kontroll, testanalys och -design, testimplementation och -exekvering, utvärdering av avslutskriterier och rapportering, samt aktiviteter för testavslut.
Insamling och analys av data från testaktiviteter och därefter sammanställande av denna data i en rapport som information till intressenter.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
En fortlöpande tidsperiod utan avbrott där tiden används för att utöva test. I utforskande testning är varje testsession koncentrerat till en lista, men testare kan också utforska nya möjligheter och problem vid en session. Testaren skapar och utövar testfall när dessa behövs och loggar resultatet.
Syftar vanligen på den automatiserade testproceduren som används med en testexekveringsplattform.
Ett dokument som består av en testdesignspecifikation, testfallsspecifikation och/eller testprocedurspecifikation.
En grupp av testaktiviteter som organiseras och hanteras tillsammans. En testnivå är kopplad till ansvarsfördelningen i ett projekt. Exempel på testnivåer är komponenttest, integrationstest, systemtest och acceptanstest.
Gruppering av testfall efter sort eller typ av testning som testfallen utför, av en viss kvalitet eller attribut, t.ex. gränssnittstest, regressionstest, robusthetstest. Grupperingen är oberoende av testfas och testnivå.
Den nivå, uttryckt i procent, till vilket ett specificerat objekt har blivit exekverat av en testsvit.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Förmågan hos en programvaruprodukt att utföra specificerad funktionalitet under vissa förutsättningar för en viss tidsperiod eller med ett visst antal användningar av programvaran.
Den grad till vilken en komponent eller ett system är i drift och tillgängligt för användning. Uttrycks ofta i procent. (eng. availability)
Gruppering av testfall efter sort eller typ av testning som testfallen utför, av en viss kvalitet eller attribut, t.ex. gränssnittstest, regressionstest, robusthetstest. Grupperingen är oberoende av testfas och testnivå.
Den nivå, uttryckt i procent, till vilket ett specificerat objekt har blivit exekverat av en testsvit.
Modifiering av en programvaruprodukt efter leverans för att rätta defekter, förbättra prestanda eller andra egenskaper, eller anpassa produkten till en förändrad miljö.
Hur lätt en programvara kan modifieras för att rätta fel, tillgodose nya krav, underlätta framtida underhåll eller anpassa till förändrad miljö.
En test anses underkänd om dess faktiska resultat inte stämmer mot förväntat resultat.
Resultatet av en evaluering som identifierar någon viktig fråga, ett problem eller en möjlighet.
En variabel till vilken en komponent skriver ett utvärde.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Ett ramverk som beskriver aktiviteterna inom programvaruutveckling. V-modellen beskriver ur ett testperspektiv hur testaktiviteter kan integreras i varje fas av livscykeln för programvaruutveckling.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att kraven för en specifikt avsedd användning eller specifik tillämpning har uppfyllts.
En namngiven lagringsplats i en dator som är nåbar av en programvara genom att programmet refererar till namnet på lagringsplatsen.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att specificerade krav har uppfyllts.
En uppsättning automatiserade tester som validerar integriteten hos varje nytt bygge och verifierar dess nyckel-/kärnfunktionalitet, stabilitet och testabilitet. Detta är en branschpraxis när det sker täta leveranser av byggen (t.ex. i agila projekt) och det körs på varje nytt bygge innan det levereras för vidare testning. (eng. build verifiction test)
Verktyg som interagerar med databaser, filer eller dataöverföringar för att förbereda testdata för testexekvering.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Förmågan att producera avsett resultat.