Sessionsbaserad Teststyrning

En metod för att mäta och styra sessionsbaserad testning, t.ex. utforskande testning.

Present in sylabi