Terms related to Advanced Test Analyst 2012

De sluttillstånd eller krav som en komponent eller ett system ska uppnå för att accepteras av en användare, kund eller annan auktoriserad person eller organisation.
Användare, annan person eller system som samspelar med systemet som testas på ett specificerat sätt.
Den grad av påverkan som ett fel har på utveckling eller drift av en komponent eller system.
En metod eller testteknik där testfall skrivs genom att använda grafer som talar om orsak och verkan.
Möjligheten att avgöra felorsak i ett system genom att diagnosticera avvikelser eller orsaker till felsymptom, d.v.s. lokalisera fel i programvaran, och därmed göra en specifik rättning av felet utan att införa sidoeffekter.
Implementering av teststrategi för ett specifikt projekt. Vanligen baseras detta angreppssätt på projektmålen och systemets identifierade risker, där man anpassar testprocess, väljer testområden och testtekniker samt testfall och beslutar om vilka slutkriterier som gäller.
Något tillstånd som avviker från det förväntade, vilket baseras på exempelvis kravspecifikationer, designspecifikationer, användardokumentation, standarder alternativt personliga uppfattningar eller erfarenheter. Anomalier kan hittas vid t.ex. granskning, testning, analys, kompilering, eller användning av programvaruprodukt eller tillhörande dokumentation.
Alla komponenter i ett system som tillhandahåller information och ger användaren kontroll att utföra specifika uppgifter i systemet.
Programvarans kapacitet att förstås, läras in, användas av och vara attraktiv för användaren när den används under specificerade förhållanden.
Testning av hur svår en produkt är att lära sig använda och om produkten löser den uppgift den är avsedd att lösa.
Oberoende granskning med syfte att kontrollera att bestämda aktiviteter har utförts på rätt sätt enligt givna instruktioner, standarder, specifikationer eller procedurer baserat på objektiva kriterier som specificerar: (1) format och innehåll hos den producerade produkten, (2) processen som styr produktionen av produkten, (3) hur standarder och riktlinjer skall tillmötesgås.
Att kontrollera testexekvering samt jämföra testutfall med förväntat resultat, sätta upp förutsättning, annan teststyrning och rapportfunktioner med hjälp av en programvara.
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
Händelser som sker vid testning och som kräver vidare utredning.
En tabell som visar invärden och/eller stimuli med motsvarande utvärden och/eller funktion (verkan). Används för att ta fram testfall.
En tabell som visar invärden och/eller stimuli med motsvarande utvärden och/eller funktion (verkan). Används för att ta fram testfall.
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Ett dokument som rapporterar en brist i en komponent eller ett system. Bristen kan medföra att komponenten eller systemet misslyckas med att utföra en önskad funktionalitet.
En erfarenhetsbaserad testdesignteknik i vilken en erfaren testare använder en lista som innehåller punkter som ska noteras, kontrolleras eller kommas ihåg. Listan kan även innehålla regler eller kriterier mot vilka en produkt ska verifieras.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
Den mängd av generiska och specifika villkor som tillåter en process att fortsätta med ett definierat arbete, t.ex. en testfas. Syftet med startkriterier är att förhindra start av ett arbete som annars skulle medföra mer (onödig) insats jämfört med insatsen att eliminera de felaktiga startkriterierna.
En black-box-testdesignteknik som används för att identifiera ändamålsenliga och effektiva testfall när flera variabler kan eller bör provas tillsammans. Den bygger på och generaliserar ekvivalensklassindelning och gränsvärdesanalys.
En black-box-testdesignteknik där testfall har utvecklats för att exekvera representativa värden i ekvivalensklasser. I princip tas testfall fram för att täcka varje ekvivalensklass åtminstone en gång.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
Testning baserad på testarens erfarenhet, kunskap och intuition.
Det resultat som produceras eller observeras när en komponent eller ett system testas. (eng. actual result)
Det resultat som produceras eller observeras när en komponent eller ett system testas. (eng. actual result)
Ett testresultat som misslyckas att identifiera närvaron av en defekt trots att defekten existerar i testobjektet.
Ett testresultat som misslyckas att identifiera närvaron av en defekt trots att defekten existerar i testobjektet.
Ett testresultat där en defekt är rapporterad trots att det inte existerar någon sådan defekt i testobjektet.
Ett testresultat där en defekt är rapporterad trots att det inte existerar någon sådan defekt i testobjektet.
Den procentuella andelen av defekter som eliminerats i samma fas av programvarans livscykel där de uppstod.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Fel
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Fel
Avvikelse från programvarans eller systemets förväntade beteende eller resultat.
En testdesignteknik där testarens erfarenhet används för att förutse vilka fel som kan finnas i den komponent eller det system som testas. Tekniken bygger på tidigare fel och används för att utveckla testfall som visar dessa eventuella fel.
Ett dokument som rapporterar en brist i en komponent eller ett system. Bristen kan medföra att komponenten eller systemet misslyckas med att utföra en önskad funktionalitet.
Avvikelse från programvarans eller systemets förväntade beteende eller resultat.
Den fysiska eller funktionella yttringen av ett felsymptom. Ett system i felsymptomsläge kan t.ex. ge tecken på långsam funktion, felaktiga utvärden eller exekveringsavbrott.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
En granskning som innebär att man har dokumenterade procedurer och krav för granskning, t.ex. en inspektion.
Programvaruproduktens kapacitet att tillhandahålla funktioner som motsvarar ställda och underförstådda behov när programvaran används under definierade förhållanden.
Ett urval av alla definierade/planerade testfall som täcker den huvudsakliga funktionaliteten hos en komponent eller ett system, som räcker för att förvissa sig om att de mest kritiska funktionerna av programmet fungerar utan att fördjupa sig i detaljer. Inom industrin är dagligt byggande och röktest ”best practice”.
Ett resultat/beteende hos en komponent eller ett system under specificerade villkor som är förutsagt/förväntat enligt en specifikation eller annan källa. (eng. expected result)
Miljö- och tillståndsvillkor som måste vara uppfyllda före exekvering av ett test eller en testprocedur.
Ett resultat/beteende hos en komponent eller ett system under specificerade villkor som är förutsagt/förväntat enligt en specifikation eller annan källa. (eng. expected result)
Ett resultat/beteende hos en komponent eller ett system under specificerade villkor som är förutsagt/förväntat enligt en specifikation eller annan källa. (eng. expected result)
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
En underliggande faktor som orsakar att specifikation och implementation inte stämmer överens.
En typ av integrationstest som berör testning av gränsytor mellan komponenter och system.
In- eller utvärde som befinner sig på gränsen till en ekvivalensindelning, eller på det minsta avståndet från någon av gränserna, t.ex. ett min- eller maxvärde för ett område.
En black-box-testdesignteknik som används för att utveckla testfall som avser att testa gränsvärden.
En black-box-testdesignteknik som används för att utveckla testfall som avser att testa gränsvärden.
En typ av integrationstest som berör testning av gränsytor mellan komponenter och system.
GUI
Akronym för Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt.
En allmänt erkänd tumregel som är till hjälp för att uppnå ett mål.
Testverktyg där indata spelas in under manuell testning för att generera automatiska testskript som kan exekveras senare. Dessa verktyg används ofta för att stödja automatisk regressionstestning.
Testverktyg där indata spelas in under manuell testning för att generera automatiska testskript som kan exekveras senare. Dessa verktyg används ofta för att stödja automatisk regressionstestning.
Händelser som sker vid testning och som kräver vidare utredning.
En variabel som har tilldelats ett värde (oavsett hur den är lagrad eller åtkomstmetod) när den läses/används under exekveringen.
Mätetal som kan användas för att uppskatta eller förutsäga ett annat mätetal.
Egenskaper hos en programvaruprodukt med avseende på dess förmåga att förhindra otillåten användning eller åtkomst till program eller data.
Testning som utförs av människor som är samlokaliserade med projektgruppen, men inte arbetskamrater.
Testning som utförs av människor som är samlokaliserade med projektgruppen, men inte arbetskamrater.
En typ av kollegial granskning som innefattar en visuell undersökning av dokument med syfte att hitta fel, t.ex. avvikelser från utvecklingsstandarder eller att dokumentet inte följer dokumentation från högre nivåer. Det är den mest formella granskningstekniken och baseras därför alltid på en dokumenterad procedur.
Processen att kombinera komponenter eller system till större grupper, objekt eller enheter.
Programvarans kapacitet att samverka med en eller flera specificerade komponenter eller system.
Testning av systemet eller komponentens samverkanskapacitet.
Egenskaper hos en programvaruprodukt med avseende på dess förmåga att förhindra otillåten användning eller åtkomst till program eller data.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
De procentuella delarna av alla kodgrenar som har exekverats av en testsvit. 100% bågtäckning omfattar både 100
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
En punkt i programmet där kodvillkoret leder till att en av två eller flera möjliga vägar väljs.
Två eller fler separata villkor som är sammankopplade med en logisk operator (AND, OR eller XOR), t.ex. "A>B AND C>1000".
Testning av systemet eller komponentens samverkanskapacitet.
Svårighetsgraden att förstå, underhålla eller testa ett system eller en komponents design eller implementation.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
En sammansättning av komponenter eller system som definieras med numrering, karaktär och samhörighet med dess integrerande delar.
Testning av portabiliteten/flyttbarheten hos en programvaruprodukt från en hårdvaru- eller programvarumiljö till en annan.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
Ett villkor eller en egenskap som en beställare kräver för att en lösning på ett problem eller ett mål för ett system eller delsystem ska uppfylla ett kontrakt, en standard, en specifikation eller andra formella tvingande dokument.
Verktyg som stödjer registrering av krav, kravattribut och noteringar samt underlättar spårbarhet genom nivåer av krav och kravhantering och kravändringar. Vissa kravhanteringsverktyg har också stöd för statisk analys såsom kontroll av överensstämmande och överträdelser av fördefinierade krav eller regler.
Beslutsregler för att avgöra om genomförda tester av ett testelement (funktion) eller feature ska godkännas eller underkännas.
Den totala kostnaden som resultat av kvalitetsarbete och kvalitetsproblem ofta uppdelat i förbyggande, analys-, interna felsymptoms- och externa felsymptomskostnader.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
En uppdelning i faser av livstiden hos en produkt eller ett projekt.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
En metod eller testteknik där testfall skrivs genom att använda grafer som talar om orsak och verkan.
Ett delmål i ett projekt, som oftast ska vara uppfyllt innan man går vidare i projektet.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
En utvecklingsmodell där projekt delas upp i en serie av inkrement, där varje inkrement levererar en del av funktionaliteten som ingår i projektkraven. Kraven prioriteras och levereras i prioriteringsordning i det tilldelade inkrementet. I vissa, men inte alla, versioner av projektets livscykel följer man en "mini-V-modell", med egna faser för design, kodning och testning.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
(1) Förmågan hos en organisation med avseende på hur verksamma och effektiva dess processer och arbetssätt är. (2) Kapacitet hos en programvaruprodukt att undvika negativa effekter som följd av fel i programvara.
Två eller fler separata villkor som är sammankopplade med en logisk operator (AND, OR eller XOR), t.ex. "A>B AND C>1000".
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Ett värde som anger hur många gånger den valda enheten ingår i ett mätvärde eller en storhet.
Processen (utförandet) att tilldela ett numeriskt värde eller en kategori till en enhet för att beskriva en egenskap hos enheten.
Ett mätvärde (numeriskt värde) eller kategori som man tilldelar en egenskap hos en enhet genom att utföra mätning.
Den procentuella täckningen av N+1 tillståndsövergångar som har exekverats genom ett eller flera testfall ur en testfallssvit.
En testplan som vanligtvis berör en enskild testnivå.
Den testaktivitet som ska säkerställa noggrannheten hos en programvaruprodukt.
Ett urval av alla definierade/planerade testfall som täcker den huvudsakliga funktionaliteten hos en komponent eller ett system, som räcker för att förvissa sig om att de mest kritiska funktionerna av programmet fungerar utan att fördjupa sig i detaljer. Inom industrin är dagligt byggande och röktest ”best practice”.
En källa som används för att jämföra förväntat resultat med aktuellt resultat från programvaran som testas. Ett orakel kan vara ett befintligt system (för benchmarktestning), en kvalitetssäkrad användarmanual, annan programvara eller en persons speciella kunskaper, men får inte vara själva koden.
En orsak-verkangraf är en grafisk representation av indata och/eller stimuli (orsaker) med deras associerade utdata (effekter). Denna graf eller relation (ofta arrangerad i en beslutstabell) kan användas till att skapa testfall.
En 2-dimensionell matris konstruerad enligt matematiska egenskaper, så att två godtyckliga kolumner i matrisen ger alla kombinationer av par bestående av varje siffra i matrisen.
Testning av portabiliteten/flyttbarheten hos en programvaruprodukt från en hårdvaru- eller programvarumiljö till en annan.
Förmågan hos ett system eller en komponent att uppfylla ställda krav på funktionalitet samtidigt som satta begränsningar för beräkningstider och systemkapacitet hålls.
Graden av betydelse för verksamheten som kan tilldelas en produkt (sak), t.ex. fel.
Ett systematiskt angreppssätt för riskbaserad testning som använder identifiering och analys av produktrisker för att skapa en produktriskmatris som tar ställning till sannolikhet och konsekvens.
En mängd samverkande aktiviteter som transformerar indata till utdata.
En plan med aktiviteter designade för att förbättra effektiviteten och mognaden i en organisations processer, avser även resultatet av en sådan plan.
En risk direkt relaterad till testobjektet, uttryckt i sannolikhet och påverkan, för att en produkt inte uppfyller ställda krav.
Ett antal styrinstruktioner, d.v.s. kodsatser som fungerar som en helhet som tillsammans med data och hårdvara utgör ett system.
Den tidsperiod som börjar när en idé för programvaran föds och slutar när programvaran inte längre finns tillgänglig för användning. En programvaras livscykel innehåller vanligtvis en idéfas, kravfas, designfas, implementeringsfas, testfas, installations- och utcheckningsfas, drift- och underhållfas och ibland en indragning av programvaran. Notera att dessa faser kan överlappa eller utföras iterativt.
De aktiviteter som utförs vid varje steg under mjukvaruutveckling samt hur de förhåller sig till varandra logiskt och kronologiskt.
Ett projekt är en unik mängd av samordnade och kontrollerade aktiviteter där start- och sluttid för aktiviteterna är underordnade och samstämmiga med speciella krav, såsom krav på tid, kostnad och resurser.
En risk som är relaterad till ledning och kontroll av (test) projektet, t.ex., brist på personal, hårda deadlines, ändrade krav, etc.
Ett möte i slutet av ett projekt där projektets medlemmar utvärderar projektet och lärdom noteras för att användas i kommande projekt.
Testverktyg där indata spelas in under manuell testning för att generera automatiska testskript som kan exekveras senare. Dessa verktyg används ofta för att stödja automatisk regressionstestning.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Ett möte i slutet av ett projekt där projektets medlemmar utvärderar projektet och lärdom noteras för att användas i kommande projekt.
Oberoende granskning med syfte att kontrollera att bestämda aktiviteter har utförts på rätt sätt enligt givna instruktioner, standarder, specifikationer eller procedurer baserat på objektiva kriterier som specificerar: (1) format och innehåll hos den producerade produkten, (2) processen som styr produktionen av produkten, (3) hur standarder och riktlinjer skall tillmötesgås.
En faktor som kan resultera i en framtida negativ konsekvens.
En process för att analysera identifierade projekt- och produktrisker för att fastställa sannolikheten för att de inträffar samt den påverkan som fås om så sker.
Ett angreppssätt för testning som reducerar nivån för produktrisker och informerar intressenter om riskernas status, med början i initiala faserna i projektet. Det innefattar identifiering av produktrisker samt användning av risknivåer för att styra test processen.
Processen att identifiera och därefter bedöma en given projekt- eller produktrisk för att avgöra dess risknivå, typiskt genom att tilldela grader av sannolikhet och konsekvens.
Processen för att identifiera risker genom att använda tekniker som idékläckning, checklistor och felhistorik.
En process där beslut tas och skyddande åtgärder implementeras för att reducera riskerna till (eller behålla riskerna på) en viss nivå.
Viktigheten för en risk definierad genom egenskaperna påverkan och sannolikhet hos risken. Risknivån kan användas för att avgöra hur mycket testning som ska utföras. En risknivå kan uttryckas kvalitativt (t.ex. hög, medium, låg) eller kvantitativt.
Till vilken grad en komponent eller ett system kan fungera rätt med ogiltiga indata eller stressad miljö.
Ett urval av alla definierade/planerade testfall som täcker den huvudsakliga funktionaliteten hos en komponent eller ett system, som räcker för att förvissa sig om att de mest kritiska funktionerna av programmet fungerar utan att fördjupa sig i detaljer. Inom industrin är dagligt byggande och röktest ”best practice”.
Förmågan hos en programvara att samexistera med annan oberoende programvara i en gemensam miljö där dessa delar gemensamma resurser.
Ett iterativt, inkrementellt ramverk för hantering av projekt, vanligen använt i agila programvaruutvecklingsmetoder.
Testexekvering utförs genom att följa dokumenterade testsekvenser.
Testverktyg där indata spelas in under manuell testning för att generera automatiska testskript som kan exekveras senare. Dessa verktyg används ofta för att stödja automatisk regressionstestning.
En black-box-teknik där testfallen är valda, möjligen med användning av pseudoslumpmässiga genereringsalgoritmer, för att generera möjliga operationella scenarion. Denna teknik kan användas för icke funktionella attribut som t.ex. tillförlitlighet och prestanda.
Ett dokument som specificerar (idealiskt på ett komplett, precist och verifierbart sätt) krav, design, beteende och egenskaper hos en komponent eller ett system. Ofta ingår procedurer som används för att avgöra om dessa mål har blivit uppfyllda.
Möjligheten att identifiera relaterade element i dokumentation och programvara, som t.ex. systemkrav, med tillhörande tester.
En mängd formella, tvingande alternativt rådgörande, krav framtagna för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt. (t.ex. ISO/IEC standarder, IEEE standarder och organisatoriska standarder).
Den mängd av generiska och specifika villkor som tillåter en process att fortsätta med ett definierat arbete, t.ex. en testfas. Syftet med startkriterier är att förhindra start av ett arbete som annars skulle medföra mer (onödig) insats jämfört med insatsen att eliminera de felaktiga startkriterierna.
Analys av programvaruartefakter, t.ex. krav eller programvarukod, utan att dessa artefakter exekveras. Vanligtvis utförs statisk analys med hjälp av verktyg.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
En speciellt utvecklad programkod, eller programskelett, vars syfte är underlätta testning av en programdel eller komponent, som är beroende av eller anropar stubben.
En samling komponenter organiserade på ett sätt så att en specifik funktionalitet eller mängd av funktionalitet uppnås.
Se testobjekt.
Se testobjekt.
En mängd av ett eller flera testfall.
Processen att analysera testbasen och fastställa testmål.
De artefakter (producerade under testprocessen) som krävs för att planera, designa och exekvera test. Exempel på testartiklar är dokumentation, skript, indata, förväntade resultat, databaser, testmiljö och andra programvaror eller produkter som använts i testningen.
De artefakter (producerade under testprocessen) som krävs för att planera, designa och exekvera test. Exempel på testartiklar är dokumentation, skript, indata, förväntade resultat, databaser, testmiljö och andra programvaror eller produkter som använts i testningen.
Aktiviteter utförda för att samla in data från tidigare avslutade testaktiviteter, fakta och mätvärden. Testavslutsfasen består av avslutande och arkivering av testvara, utvärdering av testprocessen samt framtagande av en utvärderingsrapport.
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
All dokumentation från vilken man kan härleda krav för en komponent eller ett system, dvs. den dokumentation som testfall baseras på. Om ett dokument endast kan läggas till genom en formell process så kallas testbasen för en frusen testbas.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Genomförande av en testprocess på en enskild identifierbar utgåva av ett testobjekt.
Ett verktyg som stödjer testdesignaktiviteten genom att generera indata från en specifikation, som kan finnas i en CASE-databas, t.ex. kravhanteringsverktyg. Data kan också genereras från speciella testvillkor som finns i själva verktyget.
Ett individuellt element för test. Normalt är det ett testobjekt och flera testelement.
Testprocedurer ingående i testexekveringsschemat i rätt sammanhang och i den ordning de skall exekveras.
Ett testverktyg som exekverar tester mot ett tilldelat testelement och utvärderar utfallet mot förväntat resultat och sluttillstånd.
En samling indata, förutsättningar inför exekvering, förväntat resultat och sluttillstånd efter exekvering, som är framtagna för ett specifikt objekt eller testvillkor. Används för att verifiera uppfyllelsen av ett specifikt krav hos en utpekad programdel.
Ett dokument som specificerar en mängd av testfall (mål, indata, testaktiviteter, förväntat resultat och exekveringsförutsättningar) för ett testobjekt.
Verktyg som interagerar med databaser, filer eller dataöverföringar för att förbereda testdata för testexekvering.
Gruppering av testfall efter sort eller typ av testning som testfallen utför, av en viss kvalitet eller attribut, t.ex. gränssnittstest, regressionstest, robusthetstest. Grupperingen är oberoende av testfas och testnivå.
Process för att utveckla och prioritera testprocedurer, skapa testdata och, valfritt, att förbereda för testexekveringsplattform och skriva automatiserade testskript.
Händelser som sker vid testning och som kräver vidare utredning.
Organisatoriska artefakter som är nödvändiga för att utföra tester och består av testmiljö, testverktyg, kontorsmiljö och processer.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
Planering, uppskattning, övervakning och reglering av testaktiviteter. Testledning utförs typiskt av en testledare. Även strukturering och åtkomst av testfall kan räknas till testledning.
Processen att registrera information om exekverade tester i en testlogg.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
En modell som beskriver den testvara som används för testning av en komponent eller ett system.
Den testaktivitet som ska säkerställa ändamålsenligheten hos en programvaruprodukt.
Ett systematiskt angreppssätt för testning med hjälp av alla parkombinationer av variabler härledda från ortogonalmatriser. Angreppssättet reducerar antalet av alla kombinationer till alla parkombinationer att testa.
En grupp av testaktiviteter som organiseras och hanteras tillsammans. En testnivå är kopplad till ansvarsfördelningen i ett projekt. Exempel på testnivåer är komponenttest, integrationstest, systemtest och acceptanstest.
En källa som används för att jämföra förväntat resultat med aktuellt resultat från programvaran som testas. Ett orakel kan vara ett befintligt system (för benchmarktestning), en kvalitetssäkrad användarmanual, annan programvara eller en persons speciella kunskaper, men får inte vara själva koden.
Ett dokument som beskriver målsättning, angreppssätt, resurser och tidplaner för de avsedda testaktiviteterna. Där identifieras bland annat testelement, funktioner som ska testas, testuppdrag som ska göras, vem som ska utföra testuppdragen, nivån på testoberoende, testmiljö, testdesigntekniker, mättekniker, förutsättningar och sluttillstånd som ska användas med logisk grund, samt risker som kräver åtgärdsplaner. Testplanen är en nedteckning av planeringsprocessen.
Att ta fram eller uppdatera en testplan.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
Den grundläggande testprocessen omfattar testplanering och kontroll, testanalys och -design, testimplementation och -exekvering, utvärdering av avslutskriterier och rapportering, samt aktiviteter för testavslut.
Processen att registrera information om exekverade tester i en testlogg.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
Syftar vanligen på den automatiserade testproceduren som används med en testexekveringsplattform.
Ett dokument som består av en testdesignspecifikation, testfallsspecifikation och/eller testprocedurspecifikation.
En grupp av testaktiviteter som organiseras och hanteras tillsammans. En testnivå är kopplad till ansvarsfördelningen i ett projekt. Exempel på testnivåer är komponenttest, integrationstest, systemtest och acceptanstest.
Gruppering av testfall efter sort eller typ av testning som testfallen utför, av en viss kvalitet eller attribut, t.ex. gränssnittstest, regressionstest, robusthetstest. Grupperingen är oberoende av testfas och testnivå.
Den nivå, uttryckt i procent, till vilket ett specificerat objekt har blivit exekverat av en testsvit.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
De artefakter (producerade under testprocessen) som krävs för att planera, designa och exekvera test. Exempel på testartiklar är dokumentation, skript, indata, förväntade resultat, databaser, testmiljö och andra programvaror eller produkter som använts i testningen.
Förmågan hos en programvaruprodukt att utföra specificerad funktionalitet under vissa förutsättningar för en viss tidsperiod eller med ett visst antal användningar av programvaran.
Den grad till vilken en komponent eller ett system är i drift och tillgängligt för användning. Uttrycks ofta i procent. (eng. availability)
Till vilken grad en produkt eller ett system kan användas av personer med någon form av funktionsvariation för att uppnå ett specifikt mål i ett specifikt sammanhang. (eng. accessibility)
Testning för att fastställa hur lättanvänt komponenten eller systemet är för människor med funktionshinder. (eng. accessibility testing)
En tabell som för varje tillstånd och för varje händelse visar tillåtna och otillåtna övergångar i ett system eller en komponent.
En övergång mellan två tillstånd i ett system eller en komponent.
Kapacitet hos en komponent eller ett system att fortsätta normal drift trots att det finns felaktiga indata.
Gruppering av testfall efter sort eller typ av testning som testfallen utför, av en viss kvalitet eller attribut, t.ex. gränssnittstest, regressionstest, robusthetstest. Grupperingen är oberoende av testfas och testnivå.
Den nivå, uttryckt i procent, till vilket ett specificerat objekt har blivit exekverat av en testsvit.
Den procentuella täckningen av N+1 tillståndsövergångar som har exekverats genom ett eller flera testfall ur en testfallssvit.
Modifiering av en programvaruprodukt efter leverans för att rätta defekter, förbättra prestanda eller andra egenskaper, eller anpassa produkten till en förändrad miljö.
Hur lätt en programvara kan modifieras för att rätta fel, tillgodose nya krav, underlätta framtida underhåll eller anpassa till förändrad miljö.
Test av modifiering av ett system som tagits i drift eller test av hur en ändrad omgivning påverkar ett drifttaget system.
En test anses underkänd om dess faktiska resultat inte stämmer mot förväntat resultat.
Resultatet av en evaluering som identifierar någon viktig fråga, ett problem eller en möjlighet.
En variabel till vilken en komponent skriver ett utvärde.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Ett ramverk som beskriver aktiviteterna inom programvaruutveckling. V-modellen beskriver ur ett testperspektiv hur testaktiviteter kan integreras i varje fas av livscykeln för programvaruutveckling.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att kraven för en specifikt avsedd användning eller specifik tillämpning har uppfyllts.
En namngiven lagringsplats i en dator som är nåbar av en programvara genom att programmet refererar till namnet på lagringsplatsen.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att specificerade krav har uppfyllts.
En uppsättning automatiserade tester som validerar integriteten hos varje nytt bygge och verifierar dess nyckel-/kärnfunktionalitet, stabilitet och testabilitet. Detta är en branschpraxis när det sker täta leveranser av byggen (t.ex. i agila projekt) och det körs på varje nytt bygge innan det levereras för vidare testning. (eng. build verifiction test)
Verktyg som interagerar med databaser, filer eller dataöverföringar för att förbereda testdata för testexekvering.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Förmågan att producera avsett resultat.
(1) Ett strukturerat sätt att överföra individer och organisationer från ett nuläge till ett önskeläge. (2) Ett kontrollerat sätt att åstadkomma en förändring, eller föreslagen förändring, i en produkt eller en tjänst.