Terms related to Foundation Extension - Acceptance Testing 2019

En grupp av programvaruutvecklingsmetoder baserade på iterativ, inkrementell utveckling, där krav och lösningar växer fram genom samarbete mellan självorganiserande tvärfunktionella team.
Alla komponenter i ett system som tillhandahåller information och ger användaren kontroll att utföra specifika uppgifter i systemet.
Tillåtelse given till en användare eller process för att komma åt vissa resurser.
En procedur som kontrollerar om en person eller process verkligen är den eller det den utger sig för att vara.
Ett påstående som resulterar i att en uppsättning åtgärder utförs baserat på ett val mellan två eller flera möjliga vägar.
Komponentens eller systemets svar på en uppsättning av invärden och förutsättning.
Datorstödd programutveckling. (eng. Computer Aided Software Engineering)
Skyddet av personuppgifter eller på annat sätt känslig information från oönskad spridning.
En typ av testobjekt som är ett system.
Till vilken utsträckning korrekta och fullständiga mål har uppfyllts.
Testning baserad på testarens erfarenhet, kunskap och intuition.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
En allmänt erkänd tumregel som är till hjälp för att uppnå ett mål.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Ett logiskt uttryck som kan resultera i Sant eller Falskt i en utvärdering, t.ex. A>B.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Till vilken grad en komponent eller ett system kan utbyta information med andra komponenter eller system.
Svårighetsgraden att förstå, underhålla eller testa ett system eller en komponents design eller implementation.
En sammansättning av komponenter eller system som definieras med numrering, karaktär och samhörighet med dess integrerande delar.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
Verktyg som stödjer registrering av krav, kravattribut och noteringar samt underlättar spårbarhet genom nivåer av krav och kravhantering och kravändringar. Vissa kravhanteringsverktyg har också stöd för statisk analys såsom kontroll av överensstämmande och överträdelser av fördefinierade krav eller regler.
Beslutsregler för att avgöra om genomförda tester av ett testelement (funktion) eller feature ska godkännas eller underkännas.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
En beskrivning av processer, arbetsflöden och aktiviteter som används under utveckling, leverans, underhåll och avveckling av ett system.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Testning baserad på en modell av komponenten eller systemet som testas, t.ex. reliability growth model, användningsmodeller som driftsprofiler eller beteendemodeller som beslutstabell eller tillståndsbaserad testning.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Ett värde som anger hur många gånger den valda enheten ingår i ett mätvärde eller en storhet.
Ett mätvärde (numeriskt värde) eller kategori som man tilldelar en egenskap hos en enhet genom att utföra mätning.
Till vilken grad en komponent eller ett system utnyttjar tid, resurser och kapacitet vid utförandet av utsedda funktioner.
Graden av betydelse för verksamheten som kan tilldelas en produkt (sak), t.ex. fel.
En okänd underliggande orsak till en eller flera avvikelser.
En mängd samverkande aktiviteter som transformerar indata till utdata.
Ett antal styrinstruktioner, d.v.s. kodsatser som fungerar som en helhet som tillsammans med data och hårdvara utgör ett system.
Ett projekt är en unik mängd av samordnade och kontrollerade aktiviteter där start- och sluttid för aktiviteterna är underordnade och samstämmiga med speciella krav, såsom krav på tid, kostnad och resurser.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
En faktor som kan resultera i en framtida negativ konsekvens.
Ett dokument som specificerar (idealiskt på ett komplett, precist och verifierbart sätt) krav, design, beteende och egenskaper hos en komponent eller ett system. Ofta ingår procedurer som används för att avgöra om dessa mål har blivit uppfyllda.
En mängd formella, tvingande alternativt rådgörande, krav framtagna för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt. (t.ex. ISO/IEC standarder, IEEE standarder och organisatoriska standarder).
En mängd av ett eller flera testfall.
Implementering av angreppssätt för test i ett specifikt projekt.
En bestämd uppsättning av testaktiviteter som är samlade inom en hanterbar del av projektet, t.ex. exekveringsaktiviteter för en testnivå.
Att ta fram eller uppdatera en testplan.
En sekvens av testfall i exekveringsordning och associerade aktiviteter som kan behövas för att sätta upp de initiala förutsättningarna samt avslutande aktiviteter som behövs efter exekverandet.
Dokumentation som summerar testaktiviteter och resultat.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Kriterier som används för att styra generering av testfall eller att välja testfall för att begränsa storleken på ett test.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Den grad till vilken en komponent eller ett system är i drift och tillgängligt för användning. (eng. availability)
En test anses underkänd om dess faktiska resultat inte stämmer mot förväntat resultat.
Resultatet av en evaluering som identifierar någon viktig fråga, ett problem eller en möjlighet.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att kraven för en specifikt avsedd användning eller specifik tillämpning har uppfyllts.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att specificerade krav har uppfyllts.
Ett logiskt uttryck som kan resultera i Sant eller Falskt i en utvärdering, t.ex. A>B.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.