Terms related to Expert Test Management 2011

En grupp av programvaruutvecklingsmetoder baserade på iterativ, inkrementell utveckling, där krav och lösningar växer fram genom samarbete mellan självorganiserande tvärfunktionella team.
En beskrivning av de gemensamma värden som all agil programvaruutveckling vilar på: "Individer och samspel framför metoder, processer och verktyg. Körbar programvara framför omfattande dokumentation. Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar. Anpassning till förändring framför följandet av en plan."
Den grad av påverkan som ett fel har på utveckling eller drift av en komponent eller system.
En teststrategi där testteamet analyserar testbasen för att identifiera testvillkor att täcka.
Implementering av teststrategi för ett specifikt projekt. Vanligen baseras detta angreppssätt på projektmålen och systemets identifierade risker, där man anpassar testprocess, väljer testområden och testtekniker samt testfall och beslutar om vilka slutkriterier som gäller.
Alla komponenter i ett system som tillhandahåller information och ger användaren kontroll att utföra specifika uppgifter i systemet.
Programvarans kapacitet att förstås, läras in, användas av och vara attraktiv för användaren när den används under specificerade förhållanden.
Ett sätt att beskriva arbetsmoment, deras förhållande till varandra och till den slutliga produkten.
Att kontrollera testexekvering samt jämföra testutfall med förväntat resultat, sätta upp förutsättning, annan teststyrning och rapportfunktioner med hjälp av en programvara.
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
En överlägsen metod eller ett uppfinningsrikt arbetssätt som bidrar till en förbättrad prestation inom en organisation. Bygger på en erfarenhetsbaserad bedömning gällande vilket av flera möjliga arbetssätt/angreppssätt som leder fram till avsett resultat.
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Ett dokument som rapporterar en brist i en komponent eller ett system. Bristen kan medföra att komponenten eller systemet misslyckas med att utföra en önskad funktionalitet.
Processen att bekräfta att en komponent, ett system eller person uppfyller specificerade krav, t.ex. genom att klara en examen.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
En representation av dynamiska mätningar av operativ prestanda for en organisations aktiviteter, via mätetal representerade av metaforer som t.ex. "visare", "räknare" och "indikatorer" liknande de som kan ses på instrumentbrädan hos en bil. Detta gör att effekterna av händelser och aktiviteter enkelt kan förstås och relateras till operativa mål.
Antalet fel funna i en testfas dividerat med summan av dessa fel och fel funna i senare testfaser eller under andra situationer, t.ex. drift.
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
Den mängd av generiska och specifika villkor som tillåter en process att fortsätta med ett definierat arbete, t.ex. en testfas. Syftet med startkriterier är att förhindra start av ett arbete som annars skulle medföra mer (onödig) insats jämfört med insatsen att eliminera de felaktiga startkriterierna.
Representationen av en mängd uppgifter utförda av en komponent eller system som kan ha baserats på användarnas beteende vid interaktion med komponenten eller systemet och sannolikheten för att dessa inträffar. En uppgift är snarare logisk an fysisk och kan utövas med flera datorer eller utövas i diskret tidsrymd.
Processen att utveckla och implementera en operationell profil.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Fel
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Fel
Avvikelse från programvarans eller systemets förväntade beteende eller resultat.
Ett dokument som rapporterar en brist i en komponent eller ett system. Bristen kan medföra att komponenten eller systemet misslyckas med att utföra en önskad funktionalitet.
Avvikelse från programvarans eller systemets förväntade beteende eller resultat.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
En grafisk representation för att organisera och visualisera sambanden mellan olika potentiella grundorsaker till ett problem. Möjliga grundorsaker till en verkligt eller potentiell defekt eller avvikelse organiseras i kategorier och underkategorier i en horisontell trädstruktur, med [den potentiella] defekten eller avvikelsen som rot.
En metod som används för att mäta mängden funktioner i ett informationssystem. Mätningen är oberoende av teknologi. Den här mätningen kan användas som grund för mätning av produktivitet, resursbehov och projektstyrning.
Programvaruproduktens kapacitet att tillhandahålla funktioner som motsvarar ställda och underförstådda behov när programvaran används under definierade förhållanden.
En iterativ och inkrementell programutvecklingsprocess som drivs från ett kundvärderat funktionsperspektiv. Funktionsdriven utveckling används oftast i agil mjukvaruutveckling.
En metod som används för att mäta mängden funktioner i ett informationssystem. Mätningen är oberoende av teknologi. Den här mätningen kan användas som grund för mätning av produktivitet, resursbehov och projektstyrning.
Den tidsperiod inom vilken en åtgärdsplan måste genomföras för att effektivt reducera konsekvensen av risken, vid hantering av projektrisker.
Ett urval av alla definierade/planerade testfall som täcker den huvudsakliga funktionaliteten hos en komponent eller ett system, som räcker för att förvissa sig om att de mest kritiska funktionerna av programmet fungerar utan att fördjupa sig i detaljer. Inom industrin är dagligt byggande och röktest ”best practice”.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
En underliggande faktor som orsakar att specifikation och implementation inte stämmer överens.
En allmänt erkänd tumregel som är till hjälp för att uppnå ett mål.
En matris som beskriver olika rollers deltagandet i att slutföra uppgifter eller leveranser för ett projekt eller process. Det är särskilt användbart för att klargöra roller och ansvar. HUKI är en akronym som härrör från de fyra nyckelansvariga som används mest: Huvudansvarig, Utförare, Konsulteras och Informeras. (eng. RACI matrix)
En variabel som har tilldelats ett värde (oavsett hur den är lagrad eller åtkomstmetod) när den läses/används under exekveringen.
Mätetal som kan användas för att uppskatta eller förutsäga ett annat mätetal.
Egenskaper hos en programvaruprodukt med avseende på dess förmåga att förhindra otillåten användning eller åtkomst till program eller data.
Testning av hur ett system klarar sin specificerade informationssäkerhet.
Processen att kombinera komponenter eller system till större grupper, objekt eller enheter.
Testning av systemet eller komponentens samverkanskapacitet.
En grafisk representation för att organisera och visualisera sambanden mellan olika potentiella grundorsaker till ett problem. Möjliga grundorsaker till en verkligt eller potentiell defekt eller avvikelse organiseras i kategorier och underkategorier i en horisontell trädstruktur, med [den potentiella] defekten eller avvikelsen som rot.
Egenskaper hos en programvaruprodukt med avseende på dess förmåga att förhindra otillåten användning eller åtkomst till program eller data.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
En punkt i programmet där kodvillkoret leder till att en av två eller flera möjliga vägar väljs.
Testning av systemet eller komponentens samverkanskapacitet.
Svårighetsgraden att förstå, underhålla eller testa ett system eller en komponents design eller implementation.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
En sammansättning av komponenter eller system som definieras med numrering, karaktär och samhörighet med dess integrerande delar.
En teststrategi där testteamet förlitar sig på återkoppling från en eller flera huvudintressenter för fastställandet av detaljer i strategin.
Ett statistiskt processtyrningsverktyg som används för att övervaka en process och avgöra om det statistiskt sett är under kontroll. Det visar grafiskt medelvärdet och de övre respektive undre kontrollgränserna (de högsta och lägsta värdena) i en process.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
Ett mätetal som visar framsteg mot ett definierat kriterium, t.ex. konvergens av det totala antalet utförda tester jämfört med det totala antalet planerade tester.
Ett villkor eller en egenskap som en beställare kräver för att en lösning på ett problem eller ett mål för ett system eller delsystem ska uppfylla ett kontrakt, en standard, en specifikation eller andra formella tvingande dokument.
De operativa tekniker och aktiviteter som ingår som en del i kvalitetshantering och som fokuserar på att uppfylla kvalitetskrav.
En speciell milstolpe mellan två faser i ett projekt, där den efterföljande fasen starkt är beroende av kvaliteten på resultaten av den tidigare fasen. En kvalitetskontrollpunkt inkluderar en formell kontroll av dokumenten från den tidigare fasen.
Den totala kostnaden som resultat av kvalitetsarbete och kvalitetsproblem ofta uppdelat i förbyggande, analys-, interna felsymptoms- och externa felsymptomskostnader.
En risk kopplad till kvalitetsegenskap.
Samordnande aktiviteter för att styra och kontrollera en organisation beträffande kvalitet. Styrning och kontroll beträffande kvalitet generellt, omfattar upprättandet av policy och kvalitetsmålsättningar, kvalitetsplanering, kvalitetskontroll, kvalitetssäkring och kvalitetsförbättringar.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
Ett angreppssätt för test där testteamet använder en förutbestämd uppsättning testvillkor som exempelvis en kvalitetsstandard, en checklista eller en samling generaliserade, logiska testvillkor som kan relatera till en viss domän, applikation eller testtyp.
Ett delmål i ett projekt, som oftast ska vara uppfyllt innan man går vidare i projektet.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Testning baserad på en modell av komponenten eller systemet som testas, t.ex. reliability growth model, användningsmodeller som driftsprofiler eller beteendemodeller som beslutstabell eller tillståndsbaserad testning.
En teststrategi där testteamet härleder testvara ur modeller.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
(1) Förmågan hos en organisation med avseende på hur verksamma och effektiva dess processer och arbetssätt är. (2) Kapacitet hos en programvaruprodukt att undvika negativa effekter som följd av fel i programvara.
Ett mått på psykologiska preferenser som representerar olika typer av människors personligheter och sätt att kommunicera.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Ett värde som anger hur många gånger den valda enheten ingår i ett mätvärde eller en storhet.
Processen (utförandet) att tilldela ett numeriskt värde eller en kategori till en enhet för att beskriva en egenskap hos enheten.
Ett mätvärde (numeriskt värde) eller kategori som man tilldelar en egenskap hos en enhet genom att utföra mätning.
Ett urval av alla definierade/planerade testfall som täcker den huvudsakliga funktionaliteten hos en komponent eller ett system, som räcker för att förvissa sig om att de mest kritiska funktionerna av programmet fungerar utan att fördjupa sig i detaljer. Inom industrin är dagligt byggande och röktest ”best practice”.
Representationen av en mängd uppgifter utförda av en komponent eller system som kan ha baserats på användarnas beteende vid interaktion med komponenten eller systemet och sannolikheten för att dessa inträffar. En uppgift är snarare logisk an fysisk och kan utövas med flera datorer eller utövas i diskret tidsrymd.
Processen att utveckla och implementera en operationell profil.
En källa som används för att jämföra förväntat resultat med aktuellt resultat från programvaran som testas. Ett orakel kan vara ett befintligt system (för benchmarktestning), en kvalitetssäkrad användarmanual, annan programvara eller en persons speciella kunskaper, men får inte vara själva koden.
Ett högnivådokument som beskriver principer, angreppssätt och större mål för organisationen när det gäller testning.
En grafisk representation för att organisera och visualisera sambanden mellan olika potentiella grundorsaker till ett problem. Möjliga grundorsaker till en verkligt eller potentiell defekt eller avvikelse organiseras i kategorier och underkategorier i en horisontell trädstruktur, med [den potentiella] defekten eller avvikelsen som rot.
En samsynsbaserad estimeringsteknik, som i huvudsak används för att uppskatta arbetsinsatser eller den relativa storleken på användarberättelser vid agil programvaruutveckling. Det är en variant av den Wide Band Delphi-metoden som använder en kortlek vars värden representerar de enheter som teamet estimerar.
Förmågan hos ett system eller en komponent att uppfylla ställda krav på funktionalitet samtidigt som satta begränsningar för beräkningstider och systemkapacitet hålls.
Graden av betydelse för verksamheten som kan tilldelas en produkt (sak), t.ex. fel.
En mängd samverkande aktiviteter som transformerar indata till utdata.
Ett angrepssätt där testteamet följer en uppsättning fördefinierade processer, där processerna behandlar sådant som dokumentation, korrekt identifiering och användning av testbasen och testorakel samt organisatisering av testteamet.
En plan med aktiviteter designade för att förbättra effektiviteten och mognaden i en organisations processer, avser även resultatet av en sådan plan.
Ett antal styrinstruktioner, d.v.s. kodsatser som fungerar som en helhet som tillsammans med data och hårdvara utgör ett system.
De aktiviteter som utförs vid varje steg under mjukvaruutveckling samt hur de förhåller sig till varandra logiskt och kronologiskt.
Ett projekt är en unik mängd av samordnade och kontrollerade aktiviteter där start- och sluttid för aktiviteterna är underordnade och samstämmiga med speciella krav, såsom krav på tid, kostnad och resurser.
Ett strukturerat sätt att ta tillvara erfarenheter och att skapa specifika handlingsplaner för att förbättra nästa projekt eller projektfas.
En risk som är relaterad till ledning och kontroll av (test) projektet, t.ex., brist på personal, hårda deadlines, ändrade krav, etc.
Bedömningen av hur omfattande ändringar av utvecklingsdokumentation, testdokumentation och komponenter som behövs, för att genomföra en viss förändring med specificerade krav.
Testning som dynamiskt svarar på det aktuella systemet som testas och de testresultat som erhållits. Typisk reaktiv testning har en reducerad planeringscykel och testfaserna design och implementation utförs inte förrän testobjektet erhållits.
En teststrategi där testteamet väntar med design och implementation av tester tills programvaran har mottagits och testar därmed reaktivt på systemet under test.
En teststrategi där testteamet använder olika tekniker för att hantera regressionsrisken, som t.ex. automatiserade funktionella och/eller icke-funktionella regressionstester på en eller flera nivåer.
En teststrategi där testteamet använder olika tekniker för att hantera regressionsrisken, som t.ex. automatiserade funktionella och/eller icke-funktionella regressionstester på en eller flera nivåer.
En faktor som kan resultera i en framtida negativ konsekvens.
Ett angreppssätt för testning som reducerar nivån för produktrisker och informerar intressenter om riskernas status, med början i initiala faserna i projektet. Det innefattar identifiering av produktrisker samt användning av risknivåer för att styra test processen.
Processen att identifiera och därefter bedöma en given projekt- eller produktrisk för att avgöra dess risknivå, typiskt genom att tilldela grader av sannolikhet och konsekvens.
Processen för att identifiera risker genom att använda tekniker som idékläckning, checklistor och felhistorik.
Ett urval av alla definierade/planerade testfall som täcker den huvudsakliga funktionaliteten hos en komponent eller ett system, som räcker för att förvissa sig om att de mest kritiska funktionerna av programmet fungerar utan att fördjupa sig i detaljer. Inom industrin är dagligt byggande och röktest ”best practice”.
En metod där målen definieras mycket specifikt snarare än generellt. SMART är en akronym som härleds från attributen för det mål som skall definieras: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsatt.
Ett iterativt, inkrementellt ramverk för hantering av projekt, vanligen använt i agila programvaruutvecklingsmetoder.
Ett statistiskt processtyrningsverktyg som används för att övervaka en process och avgöra om det statistiskt sett är under kontroll. Det visar grafiskt medelvärdet och de övre respektive undre kontrollgränserna (de högsta och lägsta värdena) i en process.
Testexekvering utförs genom att följa dokumenterade testsekvenser.
Ett dokument som specificerar (idealiskt på ett komplett, precist och verifierbart sätt) krav, design, beteende och egenskaper hos en komponent eller ett system. Ofta ingår procedurer som används för att avgöra om dessa mål har blivit uppfyllda.
En mängd formella, tvingande alternativt rådgörande, krav framtagna för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt. (t.ex. ISO/IEC standarder, IEEE standarder och organisatoriska standarder).
Ett angreppssätt för test där testteamet följer en standard. Standarder som följs kan vara tillämpade i till exempel ett land (lagstiftningsstandarder), en företagsdomän (domänstandarder) eller internt (organisationsstandarder).
Den mängd av generiska och specifika villkor som tillåter en process att fortsätta med ett definierat arbete, t.ex. en testfas. Syftet med startkriterier är att förhindra start av ett arbete som annars skulle medföra mer (onödig) insats jämfört med insatsen att eliminera de felaktiga startkriterierna.
Analys av programvaruartefakter, t.ex. krav eller programvarukod, utan att dessa artefakter exekveras. Vanligtvis utförs statisk analys med hjälp av verktyg.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
En speciellt utvecklad programkod, eller programskelett, vars syfte är underlätta testning av en programdel eller komponent, som är beroende av eller anropar stubben.
En samling komponenter organiserade på ett sätt så att en specifik funktionalitet eller mängd av funktionalitet uppnås.
Se testobjekt.
Se testobjekt.
En mängd av ett eller flera testfall.
En formelstyrd testberäkningsmetod som baserar sig på funktionsgradsanalys (FPA).
Processen att analysera testbasen och fastställa testmål.
(1) En person som tillhandahåller vägledning och strategisk ledning för en testorganisation och för dess relation med andra discipliner. (2) En person som definierar sättet som testning är strukturerad för ett givet system, inklusive områden som testverktyg och testdatahantering.
Aktiviteter utförda för att samla in data från tidigare avslutade testaktiviteter, fakta och mätvärden. Testavslutsfasen består av avslutande och arkivering av testvara, utvärdering av testprocessen samt framtagande av en utvärderingsrapport.
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
All dokumentation från vilken man kan härleda krav för en komponent eller ett system, dvs. den dokumentation som testfall baseras på. Om ett dokument endast kan läggas till genom en formell process så kallas testbasen för en frusen testbas.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Ett individuellt element för test. Normalt är det ett testobjekt och flera testelement.
Ett testverktyg som exekverar tester mot ett tilldelat testelement och utvärderar utfallet mot förväntat resultat och sluttillstånd.
En samling indata, förutsättningar inför exekvering, förväntat resultat och sluttillstånd efter exekvering, som är framtagna för ett specifikt objekt eller testvillkor. Används för att verifiera uppfyllelsen av ett specifikt krav hos en utpekad programdel.
Process för att utveckla och prioritera testprocedurer, skapa testdata och, valfritt, att förbereda för testexekveringsplattform och skriva automatiserade testskript.
Planering, uppskattning, övervakning och reglering av testaktiviteter. Testledning utförs typiskt av en testledare. Även strukturering och åtkomst av testfall kan räknas till testledning.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
En formelstyrd testberäkningsmetod som baserar sig på funktionsgradsanalys (FPA).
En grupp av testaktiviteter som organiseras och hanteras tillsammans. En testnivå är kopplad till ansvarsfördelningen i ett projekt. Exempel på testnivåer är komponenttest, integrationstest, systemtest och acceptanstest.
En källa som används för att jämföra förväntat resultat med aktuellt resultat från programvaran som testas. Ett orakel kan vara ett befintligt system (för benchmarktestning), en kvalitetssäkrad användarmanual, annan programvara eller en persons speciella kunskaper, men får inte vara själva koden.
Ett dokument som beskriver målsättning, angreppssätt, resurser och tidplaner för de avsedda testaktiviteterna. Där identifieras bland annat testelement, funktioner som ska testas, testuppdrag som ska göras, vem som ska utföra testuppdragen, nivån på testoberoende, testmiljö, testdesigntekniker, mättekniker, förutsättningar och sluttillstånd som ska användas med logisk grund, samt risker som kräver åtgärdsplaner. Testplanen är en nedteckning av planeringsprocessen.
Ett högnivådokument som beskriver principer, angreppssätt och större mål för organisationen när det gäller testning.
Den grundläggande testprocessen omfattar testplanering och kontroll, testanalys och -design, testimplementation och -exekvering, utvärdering av avslutskriterier och rapportering, samt aktiviteter för testavslut.
Insamling och analys av data från testaktiviteter och därefter sammanställande av denna data i en rapport som information till intressenter.
En lista av aktiviteter, uppgifter eller händelser för en testprocess, där man identifierar möjliga startdatum och starttider och/eller slutdatum och sluttider, och beroenden mellan dessa.
En grupp av testaktiviteter som organiseras och hanteras tillsammans. En testnivå är kopplad till ansvarsfördelningen i ett projekt. Exempel på testnivåer är komponenttest, integrationstest, systemtest och acceptanstest.
Den nivå, uttryckt i procent, till vilket ett specificerat objekt har blivit exekverat av en testsvit.
Syftet med test för en organisation, ofta dokumenterad som en del av testpolicyn.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Förmågan hos en programvaruprodukt att utföra specificerad funktionalitet under vissa förutsättningar för en viss tidsperiod eller med ett visst antal användningar av programvaran.
Den grad till vilken en komponent eller ett system är i drift och tillgängligt för användning. Uttrycks ofta i procent. (eng. availability)
Till vilken grad en produkt eller ett system kan användas av personer med någon form av funktionsvariation för att uppnå ett specifikt mål i ett specifikt sammanhang. (eng. accessibility)
Den nivå, uttryckt i procent, till vilket ett specificerat objekt har blivit exekverat av en testsvit.
Modifiering av en programvaruprodukt efter leverans för att rätta defekter, förbättra prestanda eller andra egenskaper, eller anpassa produkten till en förändrad miljö.
Hur lätt en programvara kan modifieras för att rätta fel, tillgodose nya krav, underlätta framtida underhåll eller anpassa till förändrad miljö.
Resultatet av en evaluering som identifierar någon viktig fråga, ett problem eller en möjlighet.
En variabel till vilken en komponent skriver ett utvärde.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att kraven för en specifikt avsedd användning eller specifik tillämpning har uppfyllts.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att specificerade krav har uppfyllts.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Ett sätt att beskriva arbetsmoment, deras förhållande till varandra och till den slutliga produkten.
Förmågan att producera avsett resultat.
(1) Ett strukturerat sätt att överföra individer och organisationer från ett nuläge till ett önskeläge. (2) Ett kontrollerat sätt att åstadkomma en förändring, eller föreslagen förändring, i en produkt eller en tjänst.