Terms related to Foundation Extension - Usability 2018

De sluttillstånd eller krav som en komponent eller ett system ska uppnå för att accepteras av en användare, kund eller annan auktoriserad person eller organisation.
En systematisk granskning av programinköp, orderhantering, utveckling, drift och underhåll som övervakar vidareutvecklingen och konstaterar krav och tillhörande systembehov. Utvecklar effektiviteten hos administrativa rutiner och hanteringsprocesser för att de ska uppnå bästa resultat för sitt syfte.
En grupp av programvaruutvecklingsmetoder baserade på iterativ, inkrementell utveckling, där krav och lösningar växer fram genom samarbete mellan självorganiserande tvärfunktionella team.
Den grad av påverkan som ett fel har på utveckling eller drift av en komponent eller system.
Alla komponenter i ett system som tillhandahåller information och ger användaren kontroll att utföra specifika uppgifter i systemet.
En överlägsen metod eller ett uppfinningsrikt arbetssätt som bidrar till en förbättrad prestation inom en organisation. Bygger på en erfarenhetsbaserad bedömning gällande vilket av flera möjliga arbetssätt/angreppssätt som leder fram till avsett resultat.
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Till vilken utsträckning korrekta och fullständiga mål har uppfyllts.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Fel
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Fel
Avvikelse från programvarans eller systemets förväntade beteende eller resultat.
Avvikelse från programvarans eller systemets förväntade beteende eller resultat.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Programvaruproduktens kapacitet att tillhandahålla funktioner som motsvarar ställda och underförstådda behov när programvaran används under definierade förhållanden.
Miljö- och tillståndsvillkor som måste vara uppfyllda före exekvering av ett test eller en testprocedur.
En person som deltar i en granskning och som ska identifiera och beskriva anomalier i produkten eller projektet som granskas. Granskare kan utses för att representera olika kompetensområden och roller i granskningsprocessen.
En allmänt erkänd tumregel som är till hjälp för att uppnå ett mål.
En variabel som har tilldelats ett värde (oavsett hur den är lagrad eller åtkomstmetod) när den läses/används under exekveringen.
Programvarans kapacitet att samverka med en eller flera specificerade komponenter eller system.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
En punkt i programmet där kodvillkoret leder till att en av två eller flera möjliga vägar väljs.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
Ett villkor eller en egenskap som en beställare kräver för att en lösning på ett problem eller ett mål för ett system eller delsystem ska uppfylla ett kontrakt, en standard, en specifikation eller andra formella tvingande dokument.
De operativa tekniker och aktiviteter som ingår som en del i kvalitetshantering och som fokuserar på att uppfylla kvalitetskrav.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
En uppdelning i faser av livstiden hos en produkt eller ett projekt.
Ett delmål i ett projekt, som oftast ska vara uppfyllt innan man går vidare i projektet.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
(1) Förmågan hos en organisation med avseende på hur verksamma och effektiva dess processer och arbetssätt är. (2) Kapacitet hos en programvaruprodukt att undvika negativa effekter som följd av fel i programvara.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Processen (utförandet) att tilldela ett numeriskt värde eller en kategori till en enhet för att beskriva en egenskap hos enheten.
Förmågan hos ett system eller en komponent att uppfylla ställda krav på funktionalitet samtidigt som satta begränsningar för beräkningstider och systemkapacitet hålls.
Graden av betydelse för verksamheten som kan tilldelas en produkt (sak), t.ex. fel.
En mängd samverkande aktiviteter som transformerar indata till utdata.
En risk direkt relaterad till testobjektet, uttryckt i sannolikhet och påverkan, för att en produkt inte uppfyller ställda krav.
Ett antal styrinstruktioner, d.v.s. kodsatser som fungerar som en helhet som tillsammans med data och hårdvara utgör ett system.
De aktiviteter som utförs vid varje steg under mjukvaruutveckling samt hur de förhåller sig till varandra logiskt och kronologiskt.
Ett projekt är en unik mängd av samordnade och kontrollerade aktiviteter där start- och sluttid för aktiviteterna är underordnade och samstämmiga med speciella krav, såsom krav på tid, kostnad och resurser.
En risk som är relaterad till ledning och kontroll av (test) projektet, t.ex., brist på personal, hårda deadlines, ändrade krav, etc.
Ett möte i slutet av ett projekt där projektets medlemmar utvärderar projektet och lärdom noteras för att användas i kommande projekt.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Ett möte i slutet av ett projekt där projektets medlemmar utvärderar projektet och lärdom noteras för att användas i kommande projekt.
En faktor som kan resultera i en framtida negativ konsekvens.
Processen att identifiera och därefter bedöma en given projekt- eller produktrisk för att avgöra dess risknivå, typiskt genom att tilldela grader av sannolikhet och konsekvens.
Processen för att identifiera risker genom att använda tekniker som idékläckning, checklistor och felhistorik.
Ett dokument som specificerar (idealiskt på ett komplett, precist och verifierbart sätt) krav, design, beteende och egenskaper hos en komponent eller ett system. Ofta ingår procedurer som används för att avgöra om dessa mål har blivit uppfyllda.
En mängd formella, tvingande alternativt rådgörande, krav framtagna för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt. (t.ex. ISO/IEC standarder, IEEE standarder och organisatoriska standarder).
En samling komponenter organiserade på ett sätt så att en specifik funktionalitet eller mängd av funktionalitet uppnås.
En mängd av ett eller flera testfall.
Ett dokument som beskriver målsättning, angreppssätt, resurser och tidplaner för de avsedda testaktiviteterna. Där identifieras bland annat testelement, funktioner som ska testas, testuppdrag som ska göras, vem som ska utföra testuppdragen, nivån på testoberoende, testmiljö, testdesigntekniker, mättekniker, förutsättningar och sluttillstånd som ska användas med logisk grund, samt risker som kräver åtgärdsplaner. Testplanen är en nedteckning av planeringsprocessen.
Insamling och analys av data från testaktiviteter och därefter sammanställande av denna data i en rapport som information till intressenter.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
En fortlöpande tidsperiod utan avbrott där tiden används för att utöva test. I utforskande testning är varje testsession koncentrerat till en lista, men testare kan också utforska nya möjligheter och problem vid en session. Testaren skapar och utövar testfall när dessa behövs och loggar resultatet.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Den grad till vilken en komponent eller ett system är i drift och tillgängligt för användning. Uttrycks ofta i procent. (eng. availability)
Till vilken grad en produkt eller ett system kan användas av personer med någon form av funktionsvariation för att uppnå ett specifikt mål i ett specifikt sammanhang. (eng. accessibility)
Testning för att fastställa hur lättanvänt komponenten eller systemet är för människor med funktionshinder. (eng. accessibility testing)
Kapacitet hos en komponent eller ett system att fortsätta normal drift trots att det finns felaktiga indata.
Modifiering av en programvaruprodukt efter leverans för att rätta defekter, förbättra prestanda eller andra egenskaper, eller anpassa produkten till en förändrad miljö.
Resultatet av en evaluering som identifierar någon viktig fråga, ett problem eller en möjlighet.
En variabel till vilken en komponent skriver ett utvärde.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Ett ramverk som beskriver aktiviteterna inom programvaruutveckling. V-modellen beskriver ur ett testperspektiv hur testaktiviteter kan integreras i varje fas av livscykeln för programvaruutveckling.