Terms related to Advanced Technical Test Analyst 2012

Den grad av påverkan som ett fel har på utveckling eller drift av en komponent eller system.
Möjligheten att avgöra felorsak i ett system genom att diagnosticera avvikelser eller orsaker till felsymptom, d.v.s. lokalisera fel i programvaran, och därmed göra en specifik rättning av felet utan att införa sidoeffekter.
Ett verktyg som utför statisk analys.
Testning baserat på en systematisk analys av t.ex. produktrisker eller krav.
Implementering av teststrategi för ett specifikt projekt. Vanligen baseras detta angreppssätt på projektmålen och systemets identifierade risker, där man anpassar testprocess, väljer testområden och testtekniker samt testfall och beslutar om vilka slutkriterier som gäller.
En abstrakt representation av anropsstrukturerna hos subrutinerna i ett program.
Upprepad handling, process, struktur eller återanvändbar lösning som från början verkar vara till nytta och används ofta, men är ineffektiv och/eller kontraproduktiv i praktiken.
Alla komponenter i ett system som tillhandahåller information och ger användaren kontroll att utföra specifika uppgifter i systemet.
Programvarans kapacitet att förstås, läras in, användas av och vara attraktiv för användaren när den används under specificerade förhållanden.
Testning av hur svår en produkt är att lära sig använda och om produkten löser den uppgift den är avsedd att lösa.
Att kontrollera testexekvering samt jämföra testutfall med förväntat resultat, sätta upp förutsättning, annan teststyrning och rapportfunktioner med hjälp av en programvara.
Ett verktyg som används av programmerare för att återskapa felsymptom och undersöka program i syfte att hitta var det finns fel som orsakar felsymptom. Dessa verktyg gör det möjligt för utvecklare att undersöka program rad för rad, att stanna på en viss kodrad i programmet och att undersöka programvariabler.
Ett verktyg som används av programmerare för att återskapa felsymptom och undersöka program i syfte att hitta var det finns fel som orsakar felsymptom. Dessa verktyg gör det möjligt för utvecklare att undersöka program rad för rad, att stanna på en viss kodrad i programmet och att undersöka programvariabler.
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
Händelser som sker vid testning och som kräver vidare utredning.
En datamodell som består av ett begränsat antal tillstånd och tillståndsövergångar mellan dessa tillstånd, möjligen med medföljande handlingar (action).
Den procentuella andel av alla utfall från villkor och beslutvägar som har exekverats i en testsvit. 100 % besluts-/villkorstäckning inbegriper både 100 % villkorstäckning och 100 % beslutstäckning.
En white-box-testdesignteknik där testfall tas fram för att exekvera beslutsvägar i programkoden.
Den procentuella del av kodvillkor som har exekverats av en testsvit. 100 procent beslutstäckning innebär både 100 procent kodgrenstäckning och 100 procent kodsatstäckning.
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Ett dokument som rapporterar en brist i en komponent eller ett system. Bristen kan medföra att komponenten eller systemet misslyckas med att utföra en önskad funktionalitet.
Processen att bekräfta att en komponent, ett system eller person uppfyller specificerade krav, t.ex. genom att klara en examen.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
En abstrakt representation av en sekvens och möjliga förändringar av tillståndet hos ett dataobjekt där tillståndet är ett av följande: skapa (eng. creation), använda (eng. usage) eller destruktion (eng. destruction).
Ett verktyg som används av programmerare för att återskapa felsymptom och undersöka program i syfte att hitta var det finns fel som orsakar felsymptom. Dessa verktyg gör det möjligt för utvecklare att undersöka program rad för rad, att stanna på en viss kodrad i programmet och att undersöka programvariabler.
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
En säkerhetsattack som är avsedd att överbelasta systemet med förfrågningar så att legitima förfrågningar inte kan betjänas.
Tester med syfte att påvisa att en komponent eller ett system inte fungerar. Negativ testning är mer relaterad till testares attityd än till ett specifikt angreppssätt eller en testdesignteknik, t.ex. testning med ogiltiga indatavärden eller testning med undantag (eng. exceptions).
Representationen av en mängd uppgifter utförda av en komponent eller system som kan ha baserats på användarnas beteende vid interaktion med komponenten eller systemet och sannolikheten för att dessa inträffar. En uppgift är snarare logisk an fysisk och kan utövas med flera datorer eller utövas i diskret tidsrymd.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
En exekverbar kodsats eller processteg som utgör startpunkt för en given process.
Ett basblock i ett program som kan väljas för exekvering där en av två eller flera alternativa exekveringsvägar är möjliga, t.ex. case, jump, goto och if-then-else.
Testning genom att simulera fellägen eller faktiskt orsaka fel i en kontrollerad miljö. Efter ett misslyckande testas failovermekanismen för att säkerställa att data inte förloras eller förvanskas och att alla överenskomna servicenivåer upprätthålls (t.ex. funktionstillgänglighet eller svarstider).
En serie data som är genererad som slumpmässig, men ofta med en inbyggd sekvens eller ordning.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Fel
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Fel
Avvikelse från programvarans eller systemets förväntade beteende eller resultat.
Processen att avsiktligt lägga in fel i ett system för att ta reda på om systemet kan upptäcka och eventuellt återhämta sig från felen. Felinjektion har för avsikt att efterlikna fel som kan uppstå i produktion.
Verktyg för att injicera (d.v.s. avsiktligt införa) fel i en komponent eller ett system.
Ett dokument som rapporterar en brist i en komponent eller ett system. Bristen kan medföra att komponenten eller systemet misslyckas med att utföra en önskad funktionalitet.
Avvikelse från programvarans eller systemets förväntade beteende eller resultat.
Den fysiska eller funktionella yttringen av ett felsymptom. Ett system i felsymptomsläge kan t.ex. ge tecken på långsam funktion, felaktiga utvärden eller exekveringsavbrott.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
En granskning som innebär att man har dokumenterade procedurer och krav för granskning, t.ex. en inspektion.
Programvaruproduktens kapacitet att tillhandahålla funktioner som motsvarar ställda och underförstådda behov när programvaran används under definierade förhållanden.
Ett tillvägagångssätt för integration där komponenter eller system sammankopplas i syfte att få en basfunktionalitet att fungera tidigt.
En säkerhetsattack som är avsedd att överbelasta systemet med förfrågningar så att legitima förfrågningar inte kan betjänas.
Ett resultat/beteende hos en komponent eller ett system under specificerade villkor som är förutsagt/förväntat enligt en specifikation eller annan källa. (eng. expected result)
En programsats som kan resultera i sant eller falskt och kan användas för att fastställa kontrollflödet i därpå följande beslutslogik.
Miljö- och tillståndsvillkor som måste vara uppfyllda före exekvering av ett test eller en testprocedur.
Ett resultat/beteende hos en komponent eller ett system under specificerade villkor som är förutsagt/förväntat enligt en specifikation eller annan källa. (eng. expected result)
Ett resultat/beteende hos en komponent eller ett system under specificerade villkor som är förutsagt/förväntat enligt en specifikation eller annan källa. (eng. expected result)
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
GUI
Akronym för Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt.
En länk (pekare) inom en webbsida som leder till en annan webbsida.
Ett verktyg som kontrollerar att alla hyperlänkar är fungerande.
Testverktyg där indata spelas in under manuell testning för att generera automatiska testskript som kan exekveras senare. Dessa verktyg används ofta för att stödja automatisk regressionstestning.
Testverktyg där indata spelas in under manuell testning för att generera automatiska testskript som kan exekveras senare. Dessa verktyg används ofta för att stödja automatisk regressionstestning.
Händelser som sker vid testning och som kräver vidare utredning.
En variabel som har tilldelats ett värde (oavsett hur den är lagrad eller åtkomstmetod) när den läses/används under exekveringen.
Mätetal som kan användas för att uppskatta eller förutsäga ett annat mätetal.
Egenskaper hos en programvaruprodukt med avseende på dess förmåga att förhindra otillåten användning eller åtkomst till program eller data.
Testning av hur ett system klarar sin specificerade informationssäkerhet.
En typ av kollegial granskning som innefattar en visuell undersökning av dokument med syfte att hitta fel, t.ex. avvikelser från utvecklingsstandarder eller att dokumentet inte följer dokumentation från högre nivåer. Det är den mest formella granskningstekniken och baseras därför alltid på en dokumenterad procedur.
Tillhandahållen programvara på lämpligt medium som leder installatören genom installationsprocessen. Normalt genomför programvaran installationsprocessen och återmatar information om installationsresultat samt visar valmöjligheter under installationens gång.
Tillhandahållen programvara på lämpligt medium som leder installatören genom installationsprocessen. Normalt genomför programvaran installationsprocessen och återmatar information om installationsresultat samt visar valmöjligheter under installationens gång.
Processen att kombinera komponenter eller system till större grupper, objekt eller enheter.
Programvarans kapacitet att samverka med en eller flera specificerade komponenter eller system.
Testning av systemet eller komponentens samverkanskapacitet.
Värden som ges till ett program, system eller testfall.
Egenskaper hos en programvaruprodukt med avseende på dess förmåga att förhindra otillåten användning eller åtkomst till program eller data.
Avlyssning, härmning och/eller ändring och efterföljande förmedling av kommunikation (t.ex. kreditkortstransaktioner) utförd av en tredje part så att en användare är omedveten om den tredje parten närvaro.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Ett basblock i ett program som kan väljas för exekvering där en av två eller flera alternativa exekveringsvägar är möjliga, t.ex. case, jump, goto och if-then-else.
De procentuella delarna av alla kodgrenar som har exekverats av en testsvit. 100% bågtäckning omfattar både 100
Ett logiskt uttryck som kan resultera i Sant eller Falskt i en utvärdering, t.ex. A>B.
Det procentuella utfallet av villkor som har exekverats av en testsvit. 100 % villkorstäckning kräver att varje villkor i varje beslutspunkt måste testas som SANT och FALSKT.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
En white-box-testdesignteknik där testfall är framtagna för att exekvera kodsatser.
Den procentuella täckningen av kombinationen av alla villkor i ett kodgrensvillkor som finns i en kodrad och dess resultat som har exekverats av en testfallssvit. Med 100 % täckning av villkorskombinationer är det underförstått att 100 % MCDC täckning också har uppfyllts.
En punkt i programmet där kodvillkoret leder till att en av två eller flera möjliga vägar väljs.
Den procentuella täckningen av kombinationen av alla villkor i ett kodgrensvillkor som finns i en kodrad och dess resultat som har exekverats av en testfallssvit. Med 100 % täckning av villkorskombinationer är det underförstått att 100 % MCDC täckning också har uppfyllts.
Till vilken grad en komponent eller ett system kan utbyta information med andra komponenter eller system.
Testning av systemet eller komponentens samverkanskapacitet.
Svårighetsgraden att förstå, underhålla eller testa ett system eller en komponents design eller implementation.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
En sammansättning av komponenter eller system som definieras med numrering, karaktär och samhörighet med dess integrerande delar.
Testning av portabiliteten/flyttbarheten hos en programvaruprodukt från en hårdvaru- eller programvarumiljö till en annan.
Ett diagram eller graf som representerar de möjliga olika kontrollflöden eller styrvägar som finns i programkoden.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
En teknik för programmeringsspråk/programtolkar att utvärdera villkorssammansättningar där ett villkor på ena sidan av en logisk operator inte kan utvärderas om villkoret på andra sidan är tillräckligt för att fastställa det slutliga resultatet.
Ett villkor eller en egenskap som en beställare kräver för att en lösning på ett problem eller ett mål för ett system eller delsystem ska uppfylla ett kontrakt, en standard, en specifikation eller andra formella tvingande dokument.
Processen att koda information så att endast behöriga parter kan hämta den ursprungliga informationen, vanligen med hjälp av en specifik dekrypteringsnyckel eller process.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Testprocessen för att säkerställa resursanvändningen för en programvaruprodukt.
En specifikation över de aktiviteter som kan inträffa vid användning och som ska utföras vid test av en komponent eller ett system. En lastprofil innehåller ett antal virtuella användare som utför en mängd transaktioner inom en specificerad tidsperiod och enligt en fördefinierad driftsprofil.
En typ av prestandatestning som utvärderar komponentens eller systemets uppträdande med växande last, t.ex. antalet parallella användare och/eller antalet transaktioner, för att se vilken last som kan hanteras av komponenten eller systemet.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
En testplan som normalt riktar sig mot flera testnivåer.
En modell som används inom modellbaserad testning.
Genomsnittstid mellan två på varandra följande felsymptom. MTBF används typiskt i en Reliability Growth Model där man antar att avvikelsen omedelbart repareras, som del av felrättningsprocessen.
Genomsnittstid det tar från en felyttring tills dess att motsvarande defekt är åtgärdad, inklusive tiden det tar att testa att defekten har åtgärdats.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Avlyssning, härmning och/eller ändring och efterföljande förmedling av kommunikation (t.ex. kreditkortstransaktioner) utförd av en tredje part så att en användare är omedveten om den tredje parten närvaro.
Testning baserad på en modell av komponenten eller systemet som testas, t.ex. reliability growth model, användningsmodeller som driftsprofiler eller beteendemodeller som beslutstabell eller tillståndsbaserad testning.
En testteknik där testfall är avsedda att exekvera villkor som påverkar kodgrensvalet i programkod. Varje villkorsresultat påverkar valet av kodgren.
En testteknik där testfall är avsedda att exekvera villkor som påverkar kodgrensvalet i programkod. Varje villkorsresultat påverkar valet av kodgren.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
(1) Förmågan hos en organisation med avseende på hur verksamma och effektiva dess processer och arbetssätt är. (2) Kapacitet hos en programvaruprodukt att undvika negativa effekter som följd av fel i programvara.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Ett värde som anger hur många gånger den valda enheten ingår i ett mätvärde eller en storhet.
Processen (utförandet) att tilldela ett numeriskt värde eller en kategori till en enhet för att beskriva en egenskap hos enheten.
Ett mätvärde (numeriskt värde) eller kategori som man tilldelar en egenskap hos en enhet genom att utföra mätning.
Tester med syfte att påvisa att en komponent eller ett system inte fungerar. Negativ testning är mer relaterad till testares attityd än till ett specifikt angreppssätt eller en testdesignteknik, t.ex. testning med ogiltiga indatavärden eller testning med undantag (eng. exceptions).
En testplan som vanligtvis berör en enskild testnivå.
Representationen av en mängd uppgifter utförda av en komponent eller system som kan ha baserats på användarnas beteende vid interaktion med komponenten eller systemet och sannolikheten för att dessa inträffar. En uppgift är snarare logisk an fysisk och kan utövas med flera datorer eller utövas i diskret tidsrymd.
Ett dataelement som specificerar platsen för ett annat dataelement, t.ex. ett dataelement som specificerar adressen till nästa post som ska processas.
Testning av portabiliteten/flyttbarheten hos en programvaruprodukt från en hårdvaru- eller programvarumiljö till en annan.
Förmågan hos ett system eller en komponent att uppfylla ställda krav på funktionalitet samtidigt som satta begränsningar för beräkningstider och systemkapacitet hålls.
En mängd samverkande aktiviteter som transformerar indata till utdata.
En risk direkt relaterad till testobjektet, uttryckt i sannolikhet och påverkan, för att en produkt inte uppfyller ställda krav.
Ett antal styrinstruktioner, d.v.s. kodsatser som fungerar som en helhet som tillsammans med data och hårdvara utgör ett system.
Den tidsperiod som börjar när en idé för programvaran föds och slutar när programvaran inte längre finns tillgänglig för användning. En programvaras livscykel innehåller vanligtvis en idéfas, kravfas, designfas, implementeringsfas, testfas, installations- och utcheckningsfas, drift- och underhållfas och ibland en indragning av programvaran. Notera att dessa faser kan överlappa eller utföras iterativt.
Ett projekt är en unik mängd av samordnade och kontrollerade aktiviteter där start- och sluttid för aktiviteterna är underordnade och samstämmiga med speciella krav, såsom krav på tid, kostnad och resurser.
En risk som är relaterad till ledning och kontroll av (test) projektet, t.ex., brist på personal, hårda deadlines, ändrade krav, etc.
En testplan som normalt riktar sig mot flera testnivåer.
Ett verktyg som tillhandahåller en miljö för testautomatisering. Det innehåller vanligtvis en testexekveringsplattform och testbibliotek.
Testverktyg där indata spelas in under manuell testning för att generera automatiska testskript som kan exekveras senare. Dessa verktyg används ofta för att stödja automatisk regressionstestning.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Testprocessen för att säkerställa resursanvändningen för en programvaruprodukt.
En faktor som kan resultera i en framtida negativ konsekvens.
En process för att analysera identifierade projekt- och produktrisker för att fastställa sannolikheten för att de inträffar samt den påverkan som fås om så sker.
Ett angreppssätt för testning som reducerar nivån för produktrisker och informerar intressenter om riskernas status, med början i initiala faserna i projektet. Det innefattar identifiering av produktrisker samt användning av risknivåer för att styra test processen.
Processen att identifiera och därefter bedöma en given projekt- eller produktrisk för att avgöra dess risknivå, typiskt genom att tilldela grader av sannolikhet och konsekvens.
Processen för att identifiera risker genom att använda tekniker som idékläckning, checklistor och felhistorik.
En process där beslut tas och skyddande åtgärder implementeras för att reducera riskerna till (eller behålla riskerna på) en viss nivå.
Viktigheten för en risk definierad genom egenskaperna påverkan och sannolikhet hos risken. Risknivån kan användas för att avgöra hur mycket testning som ska utföras. En risknivå kan uttryckas kvalitativt (t.ex. hög, medium, låg) eller kvantitativt.
Till vilken grad en komponent eller ett system kan fungera rätt med ogiltiga indata eller stressad miljö.
Förmågan hos en programvara att samexistera med annan oberoende programvara i en gemensam miljö där dessa delar gemensamma resurser.
Utrustning, program eller system som används vid testning och beter sig likadant som ett givet system eller en komponent, då det ges en mängd av kontrollerade invärden.
Återgivning av valda beteendemönster och egenskaper hos ett fysiskt eller abstrakt system med hjälp av ett annat system.
Test som utförs för att fastställa skalbarhet hos programvaran.
Kapaciteten hos en programvara att bli uppgraderad till en anpassad ökad belastning.
Testverktyg där indata spelas in under manuell testning för att generera automatiska testskript som kan exekveras senare. Dessa verktyg används ofta för att stödja automatisk regressionstestning.
Ett dokument som specificerar (idealiskt på ett komplett, precist och verifierbart sätt) krav, design, beteende och egenskaper hos en komponent eller ett system. Ofta ingår procedurer som används för att avgöra om dessa mål har blivit uppfyllda.
Möjligheten att identifiera relaterade element i dokumentation och programvara, som t.ex. systemkrav, med tillhörande tester.
En säkerhetsattack som infogar illvilliga SQL-satser i ett inmatningsfält i syfte att exekvera dem.
En mängd formella, tvingande alternativt rådgörande, krav framtagna för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt. (t.ex. ISO/IEC standarder, IEEE standarder och organisatoriska standarder).
Analys av programvaruartefakter, t.ex. krav eller programvarukod, utan att dessa artefakter exekveras. Vanligtvis utförs statisk analys med hjälp av verktyg.
Ett verktyg som utför statisk analys.
En typ av prestandatest som utförs för att utvärdera ett system eller en komponent på eller över gränsen för dess förväntade eller specificerade arbetsbelastning, eller med reducerad tillgänglighet till minne eller servrar.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
En speciellt utvecklad programkod, eller programskelett, vars syfte är underlätta testning av en programdel eller komponent, som är beroende av eller anropar stubben.
En samling komponenter organiserade på ett sätt så att en specifik funktionalitet eller mängd av funktionalitet uppnås.
Se testobjekt.
Se testobjekt.
Ett försök att få obehörig åtkomst till ett system eller en komponent, resurser och information eller ett försök att äventyra systemets integritet.
Ett verktyg för statisk analys som används för att upptäcka en viss typ av säkerhetssårbarheter i koden.
En mängd av ett eller flera testfall.
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Ett testverktyg som exekverar tester mot ett tilldelat testelement och utvärderar utfallet mot förväntat resultat och sluttillstånd.
En samling indata, förutsättningar inför exekvering, förväntat resultat och sluttillstånd efter exekvering, som är framtagna för ett specifikt objekt eller testvillkor. Används för att verifiera uppfyllelsen av ett specifikt krav hos en utpekad programdel.
Process för att utveckla och prioritera testprocedurer, skapa testdata och, valfritt, att förbereda för testexekveringsplattform och skriva automatiserade testskript.
Händelser som sker vid testning och som kräver vidare utredning.
Data från en extern källa in till testobjektet som används under testgenomförande. Den externa källan kan vara hårdvara, programvara eller användare.
Organisatoriska artefakter som är nödvändiga för att utföra tester och består av testmiljö, testverktyg, kontorsmiljö och processer.
Planering, uppskattning, övervakning och reglering av testaktiviteter. Testledning utförs typiskt av en testledare. Även strukturering och åtkomst av testfall kan räknas till testledning.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
En testdesignteknik där testfallen är designade för att utöva definitions- och användningspar av variabler.
En white-box-testdesignteknik där testfall är framtagna för att exekvera kodsatser.
En white-box-testdesignteknik där testfall är framtagna för att exekvera kodsatser.
En testteknik där testfall är avsedda att exekvera villkor som påverkar kodgrensvalet i programkod. Varje villkorsresultat påverkar valet av kodgren.
En grupp av testaktiviteter som organiseras och hanteras tillsammans. En testnivå är kopplad till ansvarsfördelningen i ett projekt. Exempel på testnivåer är komponenttest, integrationstest, systemtest och acceptanstest.
Ett dokument som beskriver målsättning, angreppssätt, resurser och tidplaner för de avsedda testaktiviteterna. Där identifieras bland annat testelement, funktioner som ska testas, testuppdrag som ska göras, vem som ska utföra testuppdragen, nivån på testoberoende, testmiljö, testdesigntekniker, mättekniker, förutsättningar och sluttillstånd som ska användas med logisk grund, samt risker som kräver åtgärdsplaner. Testplanen är en nedteckning av planeringsprocessen.
Att ta fram eller uppdatera en testplan.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
En fortlöpande tidsperiod utan avbrott där tiden används för att utöva test. I utforskande testning är varje testsession koncentrerat till en lista, men testare kan också utforska nya möjligheter och problem vid en session. Testaren skapar och utövar testfall när dessa behövs och loggar resultatet.
Syftar vanligen på den automatiserade testproceduren som används med en testexekveringsplattform.
En grupp av testaktiviteter som organiseras och hanteras tillsammans. En testnivå är kopplad till ansvarsfördelningen i ett projekt. Exempel på testnivåer är komponenttest, integrationstest, systemtest och acceptanstest.
Den nivå, uttryckt i procent, till vilket ett specificerat objekt har blivit exekverat av en testsvit.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Förmågan hos en programvaruprodukt att utföra specificerad funktionalitet under vissa förutsättningar för en viss tidsperiod eller med ett visst antal användningar av programvaran.
Processen att utföra testning i syfte att bestämma tillförlitligheten hos en programvaruprodukt.
Den grad till vilken en komponent eller ett system är i drift och tillgängligt för användning. Uttrycks ofta i procent. (eng. availability)
Till vilken grad en produkt eller ett system kan användas av personer med någon form av funktionsvariation för att uppnå ett specifikt mål i ett specifikt sammanhang. (eng. accessibility)
Den nivå, uttryckt i procent, till vilket ett specificerat objekt har blivit exekverat av en testsvit.
Modifiering av en programvaruprodukt efter leverans för att rätta defekter, förbättra prestanda eller andra egenskaper, eller anpassa produkten till en förändrad miljö.
Hur lätt en programvara kan modifieras för att rätta fel, tillgodose nya krav, underlätta framtida underhåll eller anpassa till förändrad miljö.
Test för att bestämma underhållbarheten hos en programvaruprodukt.
Test av modifiering av ett system som tagits i drift eller test av hur en ändrad omgivning påverkar ett drifttaget system.
En test anses underkänd om dess faktiska resultat inte stämmer mot förväntat resultat.
Resultatet av en evaluering som identifierar någon viktig fråga, ett problem eller en möjlighet.
En variabel till vilken en komponent skriver ett utvärde.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Resultatet av ett beslut, som avgör vilket specifikt kontrollflöde, dvs. vilken kodgren som kommer att exekveras.
En namngiven lagringsplats i en dator som är nåbar av en programvara genom att programmet refererar till namnet på lagringsplatsen.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att specificerade krav har uppfyllts.
Ett verktyg som stöder operativ informationssäkerhet, t.ex. en brandvägg.
Verktyg för att injicera (d.v.s. avsiktligt införa) fel i en komponent eller ett system.
Ett verktyg som utför statisk analys.
Ett logiskt uttryck som kan resultera i Sant eller Falskt i en utvärdering, t.ex. A>B.
Den procentuella täckningen av kombinationen av alla villkor i ett kodgrensvillkor som finns i en kodrad och dess resultat som har exekverats av en testfallssvit. Med 100 % täckning av villkorskombinationer är det underförstått att 100 % MCDC täckning också har uppfyllts.
Det procentuella utfallet av villkor som har exekverats av en testsvit. 100 % villkorstäckning kräver att varje villkor i varje beslutspunkt måste testas som SANT och FALSKT.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
En sårbarhet som tilläter en angripare att föra in elakartad kod på en i övrigt välvillig webbsida.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
En pekare som refererar till en plats utanför områdesgränser för pekaren eller till en plats som inte finns.
Testprocess som syftar till att säkerställa återhämtningsbarheten hos en programvaruprodukt.
Testprocess som syftar till att säkerställa återhämtningsbarheten hos en programvaruprodukt.
En testplan som normalt riktar sig mot flera testnivåer.
Programvaruverktyg eller hårdvaruenhet som används samtidigt med en komponent eller system vid testning och som övervakar, spelar in och/eller analyserar beteendet hos komponenten eller systemet.
Programvaruverktyg eller hårdvaruenhet som används samtidigt med en komponent eller system vid testning och som övervakar, spelar in och/eller analyserar beteendet hos komponenten eller systemet.