Terms related to Foundation Extension - Gambling Industry Tester 2018

Alla komponenter i ett system som tillhandahåller information och ger användaren kontroll att utföra specifika uppgifter i systemet.
En procedur som kontrollerar om en person eller process verkligen är den eller det den utger sig för att vara.
Komponentens eller systemets svar på en uppsättning av invärden och förutsättning.
Processen att bekräfta att en komponent, ett system eller person uppfyller specificerade krav, t.ex. genom att klara en examen.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Testning genom att simulera fellägen eller faktiskt orsaka fel i en kontrollerad miljö. Efter ett misslyckande testas failovermekanismen för att säkerställa att data inte förloras eller förvanskas och att alla överenskomna servicenivåer upprätthålls (t.ex. funktionstillgänglighet eller svarstider).
En serie data som är genererad som slumpmässig, men ofta med en inbyggd sekvens eller ordning.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Processen att avsiktligt lägga in fel i ett system för att ta reda på om systemet kan upptäcka och eventuellt återhämta sig från felen. Felinjektion har för avsikt att efterlikna fel som kan uppstå i produktion.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
En typ av integrationstest som berör testning av gränsytor mellan komponenter och system.
En typ av integrationstest som berör testning av gränsytor mellan komponenter och system.
Testning av hur ett system klarar sin specificerade informationssäkerhet.
Processen att kombinera komponenter eller system till större grupper, objekt eller enheter.
Testning av systemet eller komponentens samverkanskapacitet.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Ett logiskt uttryck som kan resultera i Sant eller Falskt i en utvärdering, t.ex. A>B.
Till vilken grad en komponent eller ett system kan utbyta information med andra komponenter eller system.
Testning av systemet eller komponentens samverkanskapacitet.
En sammansättning av komponenter eller system som definieras med numrering, karaktär och samhörighet med dess integrerande delar.
Testning av portabiliteten/flyttbarheten hos en programvaruprodukt från en hårdvaru- eller programvarumiljö till en annan.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Ett värde som anger hur många gånger den valda enheten ingår i ett mätvärde eller en storhet.
Ett mätvärde (numeriskt värde) eller kategori som man tilldelar en egenskap hos en enhet genom att utföra mätning.
En testteknik vars mål är att utnyttja säkerhetssårbarheter (kända eller okända) för att få obehörig åtkomst.
Testning av portabiliteten/flyttbarheten hos en programvaruprodukt från en hårdvaru- eller programvarumiljö till en annan.
En mängd samverkande aktiviteter som transformerar indata till utdata.
Ett antal styrinstruktioner, d.v.s. kodsatser som fungerar som en helhet som tillsammans med data och hårdvara utgör ett system.
De aktiviteter som utförs vid varje steg under mjukvaruutveckling samt hur de förhåller sig till varandra logiskt och kronologiskt.
Den testprocess som bestämmer att komponenten eller systemet uppfyller givna regler, d.v.s. överensstämmer med viss accepterad standard.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Utrustning, program eller system som används vid testning och beter sig likadant som ett givet system eller en komponent, då det ges en mängd av kontrollerade invärden.
Återgivning av valda beteendemönster och egenskaper hos ett fysiskt eller abstrakt system med hjälp av ett annat system.
Test som utförs för att fastställa skalbarhet hos programvaran.
Ett dokument som specificerar (idealiskt på ett komplett, precist och verifierbart sätt) krav, design, beteende och egenskaper hos en komponent eller ett system. Ofta ingår procedurer som används för att avgöra om dessa mål har blivit uppfyllda.
En mängd formella, tvingande alternativt rådgörande, krav framtagna för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt. (t.ex. ISO/IEC standarder, IEEE standarder och organisatoriska standarder).
Den testprocess som bestämmer att komponenten eller systemet uppfyller givna regler, d.v.s. överensstämmer med viss accepterad standard.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.
En mängd av ett eller flera testfall.
Genomförande av en testprocess på en enskild identifierbar utgåva av ett testobjekt.
Den testprocess som bestämmer att komponenten eller systemet uppfyller givna regler, d.v.s. överensstämmer med viss accepterad standard.
Den testprocess som bestämmer att komponenten eller systemet uppfyller givna regler, d.v.s. överensstämmer med viss accepterad standard.
Att ta fram eller uppdatera en testplan.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Processen att utföra testning i syfte att bestämma tillförlitligheten hos en programvaruprodukt.
Den grad till vilken en komponent eller ett system är i drift och tillgängligt för användning. (eng. availability)
En test anses underkänd om dess faktiska resultat inte stämmer mot förväntat resultat.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att specificerade krav har uppfyllts.
Ett logiskt uttryck som kan resultera i Sant eller Falskt i en utvärdering, t.ex. A>B.
Testning baserad på analys av den interna strukturen hos en komponent eller ett system.