Terms related to Advanced Test Analyst 2019

Användare, annan person eller system som samspelar med systemet som testas på ett specificerat sätt.
Den grad av påverkan som ett fel har på utveckling eller drift av en komponent eller system.
Något tillstånd som avviker från det förväntade, vilket baseras på exempelvis kravspecifikationer, designspecifikationer, användardokumentation, standarder alternativt personliga uppfattningar eller erfarenheter. Anomalier kan hittas vid t.ex. granskning, testning, analys, kompilering, eller användning av programvaruprodukt eller tillhörande dokumentation.
Alla komponenter i ett system som tillhandahåller information och ger användaren kontroll att utföra specifika uppgifter i systemet.
Testa den kod som möjliggör kommunikation mellan olika processer, program och/eller system. API-testning innebär ofta negativa tester, t.ex. för att validera stabiliteten i felhantering.
Att kontrollera testexekvering samt jämföra testutfall med förväntat resultat, sätta upp förutsättning, annan teststyrning och rapportfunktioner med hjälp av en programvara.
Ett påstående som resulterar i att en uppsättning åtgärder utförs baserat på ett val mellan två eller flera möjliga vägar.
Komponentens eller systemets svar på en uppsättning av invärden och förutsättning.
Datorstödd programutveckling. (eng. Computer Aided Software Engineering)
En granskningsteknik som vägleds av en lista med frågor eller nödvändiga attribut.
Skyddet av personuppgifter eller på annat sätt känslig information från oönskad spridning.
En typ av testobjekt som är ett system.
Till vilken utsträckning korrekta och fullständiga mål har uppfyllts.
Testning baserad på testarens erfarenhet, kunskap och intuition.
Det resultat som produceras eller observeras när en komponent eller ett system testas. (eng. actual result)
Det resultat som produceras eller observeras när en komponent eller ett system testas. (eng. actual result)
Ett testresultat som misslyckas att identifiera närvaron av en defekt trots att defekten existerar i testobjektet.
Ett testresultat som misslyckas att identifiera närvaron av en defekt trots att defekten existerar i testobjektet.
Ett testresultat där en defekt är rapporterad trots att det inte existerar någon sådan defekt i testobjektet.
Ett testresultat där en defekt är rapporterad trots att det inte existerar någon sådan defekt i testobjektet.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Den fysiska eller funktionella yttringen av ett felsymptom. Ett system i felsymptomsläge kan t.ex. ge tecken på långsam funktion, felaktiga utvärden eller exekveringsavbrott.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Ett tillvägagångssätt för integration där komponenter eller system sammankopplas i syfte att få en basfunktionalitet att fungera tidigt.
Till vilken grad en komponent eller ett system tillhandahåller funktioner som stämmer överens med angivna och underförstådda behov vid användning under specificerade förhållanden.
Ett urval av alla definierade/planerade testfall som täcker den huvudsakliga funktionaliteten hos en komponent eller ett system, som räcker för att förvissa sig om att de mest kritiska funktionerna av programmet fungerar utan att fördjupa sig i detaljer. Inom industrin är dagligt byggande och röktest ”best practice”.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
En underliggande faktor som orsakar att specifikation och implementation inte stämmer överens.
GUI
Akronym för Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt.
En allmänt erkänd tumregel som är till hjälp för att uppnå ett mål.
Testning som utförs av människor som är samlokaliserade med projektgruppen, men inte arbetskamrater.
Testning som utförs av människor som är samlokaliserade med projektgruppen, men inte arbetskamrater.
Processen att kombinera komponenter eller system till större grupper, objekt eller enheter.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Ett logiskt uttryck som kan resultera i Sant eller Falskt i en utvärdering, t.ex. A>B.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Två eller fler separata villkor som är sammankopplade med en logisk operator (AND, OR eller XOR), t.ex. "A>B AND C>1000".
Till vilken grad en komponent eller ett system kan utbyta information med andra komponenter eller system.
Svårighetsgraden att förstå, underhålla eller testa ett system eller en komponents design eller implementation.
En sammansättning av komponenter eller system som definieras med numrering, karaktär och samhörighet med dess integrerande delar.
Testning av portabiliteten/flyttbarheten hos en programvaruprodukt från en hårdvaru- eller programvarumiljö till en annan.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
Verktyg som stödjer registrering av krav, kravattribut och noteringar samt underlättar spårbarhet genom nivåer av krav och kravhantering och kravändringar. Vissa kravhanteringsverktyg har också stöd för statisk analys såsom kontroll av överensstämmande och överträdelser av fördefinierade krav eller regler.
Beslutsregler för att avgöra om genomförda tester av ett testelement (funktion) eller feature ska godkännas eller underkännas.
Den totala kostnaden som resultat av kvalitetsarbete och kvalitetsproblem ofta uppdelat i förbyggande, analys-, interna felsymptoms- och externa felsymptomskostnader.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
En beskrivning av processer, arbetsflöden och aktiviteter som används under utveckling, leverans, underhåll och avveckling av ett system.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Två eller fler separata villkor som är sammankopplade med en logisk operator (AND, OR eller XOR), t.ex. "A>B AND C>1000".
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Ett värde som anger hur många gånger den valda enheten ingår i ett mätvärde eller en storhet.
Processen (utförandet) att tilldela ett numeriskt värde eller en kategori till en enhet för att beskriva en egenskap hos enheten.
Ett mätvärde (numeriskt värde) eller kategori som man tilldelar en egenskap hos en enhet genom att utföra mätning.
Den procentuella täckningen av N+1 tillståndsövergångar som har exekverats genom ett eller flera testfall ur en testfallssvit.
En testplan som vanligtvis berör en enskild testnivå.
Ett urval av alla definierade/planerade testfall som täcker den huvudsakliga funktionaliteten hos en komponent eller ett system, som räcker för att förvissa sig om att de mest kritiska funktionerna av programmet fungerar utan att fördjupa sig i detaljer. Inom industrin är dagligt byggande och röktest ”best practice”.
En orsak-verkangraf är en grafisk representation av indata och/eller stimuli (orsaker) med deras associerade utdata (effekter). Denna graf eller relation (ofta arrangerad i en beslutstabell) kan användas till att skapa testfall.
Testning av portabiliteten/flyttbarheten hos en programvaruprodukt från en hårdvaru- eller programvarumiljö till en annan.
Till vilken grad en komponent eller ett system utnyttjar tid, resurser och kapacitet vid utförandet av utsedda funktioner.
Graden av betydelse för verksamheten som kan tilldelas en produkt (sak), t.ex. fel.
Ett systematiskt angreppssätt för riskbaserad testning som använder identifiering och analys av produktrisker för att skapa en produktriskmatris som tar ställning till sannolikhet och konsekvens.
En okänd underliggande orsak till en eller flera avvikelser.
En mängd samverkande aktiviteter som transformerar indata till utdata.
En plan med aktiviteter designade för att förbättra effektiviteten och mognaden i en organisations processer, avser även resultatet av en sådan plan.
Ett ramverk, i vilket processer av samma typ klassificeras, t.ex. en testförbättringsmodell.
Ett antal styrinstruktioner, d.v.s. kodsatser som fungerar som en helhet som tillsammans med data och hårdvara utgör ett system.
De aktiviteter som utförs vid varje steg under mjukvaruutveckling samt hur de förhåller sig till varandra logiskt och kronologiskt.
Ett projekt är en unik mängd av samordnade och kontrollerade aktiviteter där start- och sluttid för aktiviteterna är underordnade och samstämmiga med speciella krav, såsom krav på tid, kostnad och resurser.
Ett möte i slutet av ett projekt där projektets medlemmar utvärderar projektet och lärdom noteras för att användas i kommande projekt.
En kvalitetsförsämring i en komponent eller ett system till följd av en ändring.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Ett möte i slutet av ett projekt där projektets medlemmar utvärderar projektet och lärdom noteras för att användas i kommande projekt.
En faktor som kan resultera i en framtida negativ konsekvens.
Processen där beslut fattas och förebyggande åtgärder implementeras för att reducera eller behålla risker på specificerade nivåer.
Till vilken grad en komponent eller ett system kan fungera rätt med ogiltiga indata eller stressad miljö.
Ett urval av alla definierade/planerade testfall som täcker den huvudsakliga funktionaliteten hos en komponent eller ett system, som räcker för att förvissa sig om att de mest kritiska funktionerna av programmet fungerar utan att fördjupa sig i detaljer. Inom industrin är dagligt byggande och röktest ”best practice”.
Ett iterativt, inkrementellt ramverk för hantering av projekt, vanligen använt i agila programvaruutvecklingsmetoder.
Testexekvering utförs genom att följa dokumenterade testsekvenser.
En black-box-teknik där testfallen är valda, möjligen med användning av pseudoslumpmässiga genereringsalgoritmer, för att generera möjliga operationella scenarion. Denna teknik kan användas för icke funktionella attribut som t.ex. tillförlitlighet och prestanda.
Ett dokument som specificerar (idealiskt på ett komplett, precist och verifierbart sätt) krav, design, beteende och egenskaper hos en komponent eller ett system. Ofta ingår procedurer som används för att avgöra om dessa mål har blivit uppfyllda.
En mängd formella, tvingande alternativt rådgörande, krav framtagna för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt. (t.ex. ISO/IEC standarder, IEEE standarder och organisatoriska standarder).
En speciellt utvecklad programkod, eller programskelett, vars syfte är underlätta testning av en programdel eller komponent, som är beroende av eller anropar stubben.
En mängd av ett eller flera testfall.
Verksamhetsåtgärder som syftar till att förbättra effektiviteten och mognaden i organisationens testprocesser och resultatet av dessa.
Implementering av angreppssätt för test i ett specifikt projekt.
En person som ansvarar för konstruktion, genomförande och underhåll av en testautomatiseringsarkitektur samt den tekniska utvecklingen av den resulterande testautomatiseringslösningen.
En realisering/implementering av en testautomatiseringsarkitektur, dvs en kombination av komponenter som implementerar en specifik testautomatiseringsuppgift. Komponenterna kan innehålla standardtestverktyg, ramverk för testautomatisering samt testhårdvara.
Aktiviteter utförda för att samla in data från tidigare avslutade testaktiviteter, fakta och mätvärden. Testavslutsfasen består av avslutande och arkivering av testvara, utvärdering av testprocessen samt framtagande av en utvärderingsrapport.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Genomförande av en testprocess på en enskild identifierbar utgåva av ett testobjekt.
Ett verktyg som stödjer testdesignaktiviteten genom att generera indata från en specifikation, som kan finnas i en CASE-databas, t.ex. kravhanteringsverktyg. Data kan också genereras från speciella testvillkor som finns i själva verktyget.
Ett testverktyg som exekverar tester mot ett tilldelat testelement och utvärderar utfallet mot förväntat resultat och sluttillstånd.
Verktyg som interagerar med databaser, filer eller dataöverföringar för att förbereda testdata för testexekvering.
Organisatoriska artefakter som är nödvändiga för att utföra tester och består av testmiljö, testverktyg, kontorsmiljö och processer.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Att ta fram eller uppdatera en testplan.
En sekvens av testfall i exekveringsordning och associerade aktiviteter som kan behövas för att sätta upp de initiala förutsättningarna samt avslutande aktiviteter som behövs efter exekverandet.
Verksamhetsåtgärder som syftar till att förbättra effektiviteten och mognaden i organisationens testprocesser och resultatet av dessa.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Testning för att fastställa hur lättanvänt komponenten eller systemet är för människor med funktionshinder. (eng. accessibility testing)
Den grad till vilken en komponent eller ett system är i drift och tillgängligt för användning. (eng. availability)
Ett diagram som skildrar de tillstånd som komponenten eller systemet kan anta och visar de händelser och omständigheter som orsakar och/eller är resultatet av förändringar från ett tillstånd till ett annat.
En tabell som för varje tillstånd och för varje händelse visar tillåtna och otillåtna övergångar i ett system eller en komponent.
En övergång mellan två tillstånd i ett system eller en komponent.
Ett diagram som skildrar de tillstånd som komponenten eller systemet kan anta och visar de händelser och omständigheter som orsakar och/eller är resultatet av förändringar från ett tillstånd till ett annat.
Den procentuella täckningen av N+1 tillståndsövergångar som har exekverats genom ett eller flera testfall ur en testfallssvit.
Test av modifiering av ett system som tagits i drift eller test av hur en ändrad omgivning påverkar ett drifttaget system.
En test anses underkänd om dess faktiska resultat inte stämmer mot förväntat resultat.
Resultatet av en evaluering som identifierar någon viktig fråga, ett problem eller en möjlighet.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att kraven för en specifikt avsedd användning eller specifik tillämpning har uppfyllts.
En namngiven lagringsplats i en dator som är nåbar av en programvara genom att programmet refererar till namnet på lagringsplatsen.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att specificerade krav har uppfyllts.
En uppsättning automatiserade tester som validerar integriteten hos varje nytt bygge och verifierar dess nyckel-/kärnfunktionalitet, stabilitet och testabilitet. Detta är en branschpraxis när det sker täta leveranser av byggen (t.ex. i agila projekt) och det körs på varje nytt bygge innan det levereras för vidare testning. (eng. build verifiction test)
Verktyg som interagerar med databaser, filer eller dataöverföringar för att förbereda testdata för testexekvering.
Ett logiskt uttryck som kan resultera i Sant eller Falskt i en utvärdering, t.ex. A>B.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
(1) Ett strukturerat sätt att överföra individer och organisationer från ett nuläge till ett önskeläge. (2) Ett kontrollerat sätt att åstadkomma en förändring, eller föreslagen förändring, i en produkt eller en tjänst.