Terms related to Foundation Extension - Model-Based Testing 2015

Användare, annan person eller system som samspelar med systemet som testas på ett specificerat sätt.
Programvarans kapacitet att förstås, läras in, användas av och vara attraktiv för användaren när den används under specificerade förhållanden.
Oberoende granskning med syfte att kontrollera att bestämda aktiviteter har utförts på rätt sätt enligt givna instruktioner, standarder, specifikationer eller procedurer baserat på objektiva kriterier som specificerar: (1) format och innehåll hos den producerade produkten, (2) processen som styr produktionen av produkten, (3) hur standarder och riktlinjer skall tillmötesgås.
Att kontrollera testexekvering samt jämföra testutfall med förväntat resultat, sätta upp förutsättning, annan teststyrning och rapportfunktioner med hjälp av en programvara.
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
En tabell som visar invärden och/eller stimuli med motsvarande utvärden och/eller funktion (verkan). Används för att ta fram testfall.
En tabell som visar invärden och/eller stimuli med motsvarande utvärden och/eller funktion (verkan). Används för att ta fram testfall.
Den procentuella del av kodvillkor som har exekverats av en testsvit. 100 procent beslutstäckning innebär både 100 procent kodgrenstäckning och 100 procent kodsatstäckning.
En överlägsen metod eller ett uppfinningsrikt arbetssätt som bidrar till en förbättrad prestation inom en organisation. Bygger på en erfarenhetsbaserad bedömning gällande vilket av flera möjliga arbetssätt/angreppssätt som leder fram till avsett resultat.
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Processen att bekräfta att en komponent, ett system eller person uppfyller specificerade krav, t.ex. genom att klara en examen.
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
En black-box-testdesignteknik där testfall har utvecklats för att exekvera representativa värden i ekvivalensklasser. I princip tas testfall fram för att täcka varje ekvivalensklass åtminstone en gång.
Den procentuella delen av alla ekvivalensklasser som har blivit täckta av en testsvit.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
En sats som när den kompileras översätts till objektkod som kan utföra händelser, hantera data eller utföra en beräkning. En exekverbar sats kommer att exekveras procedurmässigt när programmet exekveras.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Fel
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en felyttring hos komponenten eller systemet.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Programvaruproduktens kapacitet att tillhandahålla funktioner som motsvarar ställda och underförstådda behov när programvaran används under definierade förhållanden.
Ett krav som specificerar en funktion som en komponent eller ett system måste utföra.
Ett resultat/beteende hos en komponent eller ett system under specificerade villkor som är förutsagt/förväntat enligt en specifikation eller annan källa. (eng. expected result)
Miljö- och tillståndsvillkor som måste vara uppfyllda före exekvering av ett test eller en testprocedur.
Ett resultat/beteende hos en komponent eller ett system under specificerade villkor som är förutsagt/förväntat enligt en specifikation eller annan källa. (eng. expected result)
Ett resultat/beteende hos en komponent eller ett system under specificerade villkor som är förutsagt/förväntat enligt en specifikation eller annan källa. (eng. expected result)
In- eller utvärde som befinner sig på gränsen till en ekvivalensindelning, eller på det minsta avståndet från någon av gränserna, t.ex. ett min- eller maxvärde för ett område.
En black-box-testdesignteknik som används för att utveckla testfall som avser att testa gränsvärden.
En black-box-testdesignteknik som används för att utveckla testfall som avser att testa gränsvärden.
GUI
Akronym för Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt.
En variabel som har tilldelats ett värde (oavsett hur den är lagrad eller åtkomstmetod) när den läses/används under exekveringen.
Egenskaper hos en programvaruprodukt med avseende på dess förmåga att förhindra otillåten användning eller åtkomst till program eller data.
Testning av hur ett system klarar sin specificerade informationssäkerhet.
En typ av kollegial granskning som innefattar en visuell undersökning av dokument med syfte att hitta fel, t.ex. avvikelser från utvecklingsstandarder eller att dokumentet inte följer dokumentation från högre nivåer. Det är den mest formella granskningstekniken och baseras därför alltid på en dokumenterad procedur.
Processen att kombinera komponenter eller system till större grupper, objekt eller enheter.
Egenskaper hos en programvaruprodukt med avseende på dess förmåga att förhindra otillåten användning eller åtkomst till program eller data.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
De procentuella delarna av alla kodgrenar som har exekverats av en testsvit. 100% bågtäckning omfattar både 100
Det procentuella utfallet av villkor som har exekverats av en testsvit. 100 % villkorstäckning kräver att varje villkor i varje beslutspunkt måste testas som SANT och FALSKT.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Den procentuella täckningen av kombinationen av alla villkor i ett kodgrensvillkor som finns i en kodrad och dess resultat som har exekverats av en testfallssvit. Med 100 % täckning av villkorskombinationer är det underförstått att 100 % MCDC täckning också har uppfyllts.
En punkt i programmet där kodvillkoret leder till att en av två eller flera möjliga vägar väljs.
Den procentuella täckningen av kombinationen av alla villkor i ett kodgrensvillkor som finns i en kodrad och dess resultat som har exekverats av en testfallssvit. Med 100 % täckning av villkorskombinationer är det underförstått att 100 % MCDC täckning också har uppfyllts.
Svårighetsgraden att förstå, underhålla eller testa ett system eller en komponents design eller implementation.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
En sammansättning av komponenter eller system som definieras med numrering, karaktär och samhörighet med dess integrerande delar.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
Ett villkor eller en egenskap som en beställare kräver för att en lösning på ett problem eller ett mål för ett system eller delsystem ska uppfylla ett kontrakt, en standard, en specifikation eller andra formella tvingande dokument.
Den minsta exekverbara enheten i programspråk.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
En modell som används inom modellbaserad testning.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Testning baserad på en modell av komponenten eller systemet som testas, t.ex. reliability growth model, användningsmodeller som driftsprofiler eller beteendemodeller som beslutstabell eller tillståndsbaserad testning.
Ett verktyg som stödjer skapande, förändring och verifiering av modeller för program eller system.
Graden av täckning, uttryckt i procent, av de modellelement som planerats för att exekveras eller har exekverats av en testsvit.
En programvarudel som kan testas isolerat från övriga komponenter och isolerat från systemet.
Uppnådd processförbättringsgrad över en fördefinierad mängd processområden, i vilka alla mognadsmål för alla processområden måste vara uppnådda.
En mänsklig åtgärd som producerar ett felaktigt resultat.
Ett värde som anger hur många gånger den valda enheten ingår i ett mätvärde eller en storhet.
Ett mätvärde (numeriskt värde) eller kategori som man tilldelar en egenskap hos en enhet genom att utföra mätning.
En abstrakt måttstock för effektivitet och uppfyllelsegrad som används som vägledning och kontroll i utveckling för förbättring av programvara, t.ex. ledtidsglidning vid mjukvaruutveckling.
Modellbaserat testangreppssätt där testfall genereras och sparas för att exekveras senare.
Modellbaserat testangreppssätt där testfall genereras och exekveras samtidigt.
Modellbaserat testangreppssätt där testfall genereras och exekveras samtidigt.
Förmågan hos ett system eller en komponent att uppfylla ställda krav på funktionalitet samtidigt som satta begränsningar för beräkningstider och systemkapacitet hålls.
En abstrakt måttstock för effektivitet och uppfyllelsegrad som används som vägledning och kontroll i utveckling för förbättring av programvara, t.ex. ledtidsglidning vid mjukvaruutveckling.
Graden av betydelse för verksamheten som kan tilldelas en produkt (sak), t.ex. fel.
En mängd samverkande aktiviteter som transformerar indata till utdata.
Ett ramverk, i vilket processer av samma typ klassificeras, t.ex. en testförbättringsmodell.
Ett antal styrinstruktioner, d.v.s. kodsatser som fungerar som en helhet som tillsammans med data och hårdvara utgör ett system.
De aktiviteter som utförs vid varje steg under mjukvaruutveckling samt hur de förhåller sig till varandra logiskt och kronologiskt.
Ett projekt är en unik mängd av samordnade och kontrollerade aktiviteter där start- och sluttid för aktiviteterna är underordnade och samstämmiga med speciella krav, såsom krav på tid, kostnad och resurser.
Bedömningen av hur omfattande ändringar av utvecklingsdokumentation, testdokumentation och komponenter som behövs, för att genomföra en viss förändring med specificerade krav.
Ett verktyg som tillhandahåller en miljö för testautomatisering. Det innehåller vanligtvis en testexekveringsplattform och testbibliotek.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Oberoende granskning med syfte att kontrollera att bestämda aktiviteter har utförts på rätt sätt enligt givna instruktioner, standarder, specifikationer eller procedurer baserat på objektiva kriterier som specificerar: (1) format och innehåll hos den producerade produkten, (2) processen som styr produktionen av produkten, (3) hur standarder och riktlinjer skall tillmötesgås.
En faktor som kan resultera i en framtida negativ konsekvens.
Ett angreppssätt för testning som reducerar nivån för produktrisker och informerar intressenter om riskernas status, med början i initiala faserna i projektet. Det innefattar identifiering av produktrisker samt användning av risknivåer för att styra test processen.
Utrustning, program eller system som används vid testning och beter sig likadant som ett givet system eller en komponent, då det ges en mängd av kontrollerade invärden.
Återgivning av valda beteendemönster och egenskaper hos ett fysiskt eller abstrakt system med hjälp av ett annat system.
Ett dokument som specificerar (idealiskt på ett komplett, precist och verifierbart sätt) krav, design, beteende och egenskaper hos en komponent eller ett system. Ofta ingår procedurer som används för att avgöra om dessa mål har blivit uppfyllda.
Möjligheten att identifiera relaterade element i dokumentation och programvara, som t.ex. systemkrav, med tillhörande tester.
En tvådimensionell tabell vilken visar sambandet mellan två entiteter (t.ex. krav och testfall). Tabellen används för att fastställa och uppnå täckning, för att spåra framåt och bakåt från en entitet till en annan, och för att bedöma påverkan av föreslagna ändringar.
En mängd formella, tvingande alternativt rådgörande, krav framtagna för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt. (t.ex. ISO/IEC standarder, IEEE standarder och organisatoriska standarder).
En typ av prestandatest som utförs för att utvärdera ett system eller en komponent på eller över gränsen för dess förväntade eller specificerade arbetsbelastning, eller med reducerad tillgänglighet till minne eller servrar.
En samling komponenter organiserade på ett sätt så att en specifik funktionalitet eller mängd av funktionalitet uppnås.
Se testobjekt.
Se testobjekt.
En mängd av ett eller flera testfall.
Lagret i en testautomatiseringsarkitektur som tillhandahåller nödvändig kod för att anpassa testskript på en abstrakt nivå till olika komponenter, konfigurationer eller gränssnitt för systemet som testas.
Aktiviteter utförda för att samla in data från tidigare avslutade testaktiviteter, fakta och mätvärden. Testavslutsfasen består av avslutande och arkivering av testvara, utvärdering av testprocessen samt framtagande av en utvärderingsrapport.
En uppsättning generiska och specifika villkor som har överenskommits med intressenter och som måste vara uppfyllda för att en process officiellt ska anses vara klar. Syftet med avslutskriterier är att förhindra att ett arbete anses avslutat när det fortfarande finns delar som inte är avslutade. Avslutskriterier används inom test för att planera och rapportera när testningen skall avslutas.
All dokumentation från vilken man kan härleda krav för en komponent eller ett system, dvs. den dokumentation som testfall baseras på. Om ett dokument endast kan läggas till genom en formell process så kallas testbasen för en frusen testbas.
En samling indata, förutsättningar inför exekvering, förväntat resultat och sluttillstånd efter exekvering, som är framtagna för ett specifikt objekt eller testvillkor. Används för att verifiera uppfyllelsen av ett specifikt krav hos en utpekad programdel.
Den oproportionerliga tillväxten av antalet testfall med ökande storlek på testbasen, när man använder en viss testteknik. Testfallsexplosion kan också inträffa när man använder en testteknik systematiskt för första gången.
En bestämd uppsättning av testaktiviteter som är samlade inom en hanterbar del av projektet, t.ex. exekveringsaktiviteter för en testnivå.
Verktyg som interagerar med databaser, filer eller dataöverföringar för att förbereda testdata för testexekvering.
Process för att utveckla och prioritera testprocedurer, skapa testdata och, valfritt, att förbereda för testexekveringsplattform och skriva automatiserade testskript.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
Planering, uppskattning, övervakning och reglering av testaktiviteter. Testledning utförs typiskt av en testledare. Även strukturering och åtkomst av testfall kan räknas till testledning.
En modell som beskriver den testvara som används för testning av en komponent eller ett system.
En grupp av testaktiviteter som organiseras och hanteras tillsammans. En testnivå är kopplad till ansvarsfördelningen i ett projekt. Exempel på testnivåer är komponenttest, integrationstest, systemtest och acceptanstest.
Ett dokument som beskriver målsättning, angreppssätt, resurser och tidplaner för de avsedda testaktiviteterna. Där identifieras bland annat testelement, funktioner som ska testas, testuppdrag som ska göras, vem som ska utföra testuppdragen, nivån på testoberoende, testmiljö, testdesigntekniker, mättekniker, förutsättningar och sluttillstånd som ska användas med logisk grund, samt risker som kräver åtgärdsplaner. Testplanen är en nedteckning av planeringsprocessen.
Att ta fram eller uppdatera en testplan.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
Den grundläggande testprocessen omfattar testplanering och kontroll, testanalys och -design, testimplementation och -exekvering, utvärdering av avslutskriterier och rapportering, samt aktiviteter för testavslut.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
Ett dokument med detaljerade instruktioner som beskriver hur exekveringen skall gå till för ett eller flera testfall.
Syftar vanligen på den automatiserade testproceduren som används med en testexekveringsplattform.
En grupp av testaktiviteter som organiseras och hanteras tillsammans. En testnivå är kopplad till ansvarsfördelningen i ett projekt. Exempel på testnivåer är komponenttest, integrationstest, systemtest och acceptanstest.
Den nivå, uttryckt i procent, till vilket ett specificerat objekt har blivit exekverat av en testsvit.
Kriterier som används för att styra generering av testfall eller att välja testfall för att begränsa storleken på ett test.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Processen att utföra testning i syfte att bestämma tillförlitligheten hos en programvaruprodukt.
Den grad till vilken en komponent eller ett system är i drift och tillgängligt för användning. Uttrycks ofta i procent. (eng. availability)
Ett diagram som skildrar de tillstånd som komponenten eller systemet kan anta och visar de händelser och omständigheter som orsakar och/eller är resultatet av förändringar från ett tillstånd till ett annat.
En övergång mellan två tillstånd i ett system eller en komponent.
Ett diagram som skildrar de tillstånd som komponenten eller systemet kan anta och visar de händelser och omständigheter som orsakar och/eller är resultatet av förändringar från ett tillstånd till ett annat.
Den nivå, uttryckt i procent, till vilket ett specificerat objekt har blivit exekverat av en testsvit.
Den del man mäter täckning på, t.ex. ekvivalensklasser eller kodrader.
Modifiering av en programvaruprodukt efter leverans för att rätta defekter, förbättra prestanda eller andra egenskaper, eller anpassa produkten till en förändrad miljö.
Hur lätt en programvara kan modifieras för att rätta fel, tillgodose nya krav, underlätta framtida underhåll eller anpassa till förändrad miljö.
En variabel till vilken en komponent skriver ett utvärde.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att kraven för en specifikt avsedd användning eller specifik tillämpning har uppfyllts.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att specificerade krav har uppfyllts.
Verktyg som interagerar med databaser, filer eller dataöverföringar för att förbereda testdata för testexekvering.
Den procentuella täckningen av kombinationen av alla villkor i ett kodgrensvillkor som finns i en kodrad och dess resultat som har exekverats av en testfallssvit. Med 100 % täckning av villkorskombinationer är det underförstått att 100 % MCDC täckning också har uppfyllts.
Det procentuella utfallet av villkor som har exekverats av en testsvit. 100 % villkorstäckning kräver att varje villkor i varje beslutspunkt måste testas som SANT och FALSKT.
En sekvens av exekverbara satser i en komponent som börjar vid en startpunkt och avlutas vid en slutpunkt.
Den procentuella delen av vägar som har exekverats genom testfall i en testfallssvit. 100 % vägtäckning innebär LCSAJ-täckning.
Förmågan att producera avsett resultat.
(1) Ett strukturerat sätt att överföra individer och organisationer från ett nuläge till ett önskeläge. (2) Ett kontrollerat sätt att åstadkomma en förändring, eller föreslagen förändring, i en produkt eller en tjänst.