Terms related to Foundation Extension - Mobile Application Testing 2019

Alla komponenter i ett system som tillhandahåller information och ger användaren kontroll att utföra specifika uppgifter i systemet.
Ett påstående som resulterar i att en uppsättning åtgärder utförs baserat på ett val mellan två eller flera möjliga vägar.
Komponentens eller systemets svar på en uppsättning av invärden och förutsättning.
En typ av testobjekt som är ett system.
Till vilken utsträckning korrekta och fullständiga mål har uppfyllts.
Utrustning, program eller system som accepterar samma indata och producerar samma utdata som ett bestämt system.
Testning baserad på testarens erfarenhet, kunskap och intuition.
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Ett kännetecken hos en komponent eller ett system som har specificerade eller underförstådda krav (t.ex. tillförlitlighet, användbarhet eller designrestriktioner).
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
En allmänt erkänd tumregel som är till hjälp för att uppnå ett mål.
Testning av hur ett system klarar sin specificerade informationssäkerhet.
Processen att kombinera komponenter eller system till större grupper, objekt eller enheter.
Värden som ges till ett program, system eller testfall.
Ett logiskt uttryck som kan resultera i Sant eller Falskt i en utvärdering, t.ex. A>B.
Till vilken grad en komponent eller ett system kan utbyta information med andra komponenter eller system.
Ett angreppssätt där testsviten består av alla kombinationer av indata och förutsättningar.
Svårighetsgraden att förstå, underhålla eller testa ett system eller en komponents design eller implementation.
Processen att koda information så att endast behöriga parter kan hämta den ursprungliga informationen, vanligen med hjälp av en specifik dekrypteringsnyckel eller process.
Ett godkänt/lyckat test är ett test där det faktiska resultatet motsvarar det förväntade resultatet.
Ett mätvärde (numeriskt värde) eller kategori som man tilldelar en egenskap hos en enhet genom att utföra mätning.
Till vilken grad en komponent eller ett system utnyttjar tid, resurser och kapacitet vid utförandet av utsedda funktioner.
En okänd underliggande orsak till en eller flera avvikelser.
En mängd samverkande aktiviteter som transformerar indata till utdata.
Ett antal styrinstruktioner, d.v.s. kodsatser som fungerar som en helhet som tillsammans med data och hårdvara utgör ett system.
Ett projekt är en unik mängd av samordnade och kontrollerade aktiviteter där start- och sluttid för aktiviteterna är underordnade och samstämmiga med speciella krav, såsom krav på tid, kostnad och resurser.
Ett verktyg som tillhandahåller en miljö för testautomatisering. Det innehåller vanligtvis en testexekveringsplattform och testbibliotek.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
En faktor som kan resultera i en framtida negativ konsekvens.
Processen där beslut fattas och förebyggande åtgärder implementeras för att reducera eller behålla risker på specificerade nivåer.
Till vilken grad en komponent eller ett system kan fungera rätt med ogiltiga indata eller stressad miljö.
En testmetodik i vilken testaktiviteter planeras i sessioner som består av samtidig testdesign och testexekvering och där sessionerna inte får avbrytas. Sessionsbaserad testning används ofta vid utforskande testning.
En metod för att mäta och styra sessionsbaserad testning, t.ex. utforskande testning.
Utrustning, program eller system som används vid testning och beter sig likadant som ett givet system eller en komponent, då det ges en mängd av kontrollerade invärden.
Kapaciteten hos en programvara att bli uppgraderad till en anpassad ökad belastning.
En mängd formella, tvingande alternativt rådgörande, krav framtagna för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt. (t.ex. ISO/IEC standarder, IEEE standarder och organisatoriska standarder).
En typ av prestandatest som utförs för att utvärdera ett system eller en komponent på eller över gränsen för dess förväntade eller specificerade arbetsbelastning, eller med reducerad tillgänglighet till minne eller servrar.
En mängd av ett eller flera testfall.
Implementering av angreppssätt för test i ett specifikt projekt.
En person som ansvarar för konstruktion, genomförande och underhåll av en testautomatiseringsarkitektur samt den tekniska utvecklingen av den resulterande testautomatiseringslösningen.
En realisering/implementering av en testautomatiseringsarkitektur, dvs en kombination av komponenter som implementerar en specifik testautomatiseringsuppgift. Komponenterna kan innehålla standardtestverktyg, ramverk för testautomatisering samt testhårdvara.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Att ta fram eller uppdatera en testplan.
Dokumentation som summerar testaktiviteter och resultat.
Insamling och analys av data från testaktiviteter och därefter sammanställande av denna data i en rapport som information till intressenter.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
En miljö innehållande hårdvara, instrumentation, simulatorer, programvaruverktyg och andra hjälpmedel som krävs för att utföra testning.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Testning för att fastställa hur lättanvänt komponenten eller systemet är för människor med funktionshinder. (eng. accessibility testing)
Den grad till vilken en komponent eller ett system är i drift och tillgängligt för användning. (eng. availability)
En test anses underkänd om dess faktiska resultat inte stämmer mot förväntat resultat.
Resultatet av en evaluering som identifierar någon viktig fråga, ett problem eller en möjlighet.
Konsekvensen eller utfallet från exekveringen av ett test.
Ett angreppssätt där testsviten består av alla kombinationer av indata och förutsättningar.
Bekräftelse genom undersökning och genom framläggande av sakliga bevis för att kraven för en specifikt avsedd användning eller specifik tillämpning har uppfyllts.
Ett logiskt uttryck som kan resultera i Sant eller Falskt i en utvärdering, t.ex. A>B.