Sessionsbaserad Testning

En testmetodik i vilken testaktiviteter planeras i sessioner som består av samtidig testdesign och testexekvering och där sessionerna inte får avbrytas. Sessionsbaserad testning används ofta vid utforskande testning.

Present in sylabi