Linkable version of the official thing. No affiliation.

En testcase uden konkrete værdier for inputdata og forventede resultater.
De kriterier som en komponent eller et system skal opfylde for at blive godkendt af en bruger, kunde eller myndighed.
Formel test i forhold til fastlagte brugerbehov, krav og forretningsprocesser for at afgøre om en komponent eller et system opfylder acceptkriterierne, herunder at bistå en bruger, kunde eller myndighed med at afgøre hvorvidt systemet kan godkendes.
En uformel reviewteknik udført af uafhængige reviewers og uden en struktureret proces.
En komponents eller et systems reaktion på et sæt af inputværdier og startbetingelser.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
En black-box testteknik der gør brug af et tilstandsdiagram eller en tilstandstabel til at udlede testcases der evaluerer om testelementet tillader afvikling af valide tilstandsovergange og blokerer for ugyldige tilstandsovergange.
Et sæt af betingelser der skal være opfyldt for officielt at kunne afslutte en bestemt opgave.
En hændelse hvor en komponent eller et system ikke leverer den forventede funktion inden for de fastsatte rammer.
Forholdet mellem antallet af afvigelser for en given kategori i forhold til en given måleenhed.
Dokumentation af forekomst, art og status for en hændelse.
En scriptteknik der anvender datafiler, der ikke kun indeholder testdata og forventede resultater, men også nøgleord, der relaterer sig til den applikation, der bliver testet. Nøgleordene fortolkes af særlige scripts der kaldes af testens kontrolscripts.
En bruger eller anden person eller et system der interagerer med testobjektet på en bestemt måde.
Test afviklet i testmiljøet af ressourcer udenfor leverandørens organisation, med henblik på simuleret eller drift brug.
Et mål for i hvilken grad en defekt påvirker udvikling eller drift af en komponent eller et system.
Målrettet forsøg på at fremprovokere bestemte fejl for at evaluere et testobjekts kvalitetskarakteristika. Ofte fokuseret på pålidelighed eller datasikkerhed.
Enhver afvigelse fra forventninger til softwareprodukter i lyset af kravspecifikation, design og brugerdokumentation, eller baseret på relevante personers opfattelse og erfaring. Afvigelser kan findes ved eksempelvis reviews, test, analyse, kompilering, systemanvendelse og brug af systemdokumentation.
En type interface hvorigennem en komponent eller et system kan udveksle information med en formelt definerede struktur
En uafhængig evaluering foretaget af tredjepart for at vurdere om softwareprodukter eller processer overholder specifikationer, standarder, kontrakter eller andre kriterier.
En dynamisk test udført efter rettelse af defekter med det formål at bekræfte at afvigelser som følge af defekterne ikke optræder længere.
En type performancetest der udføres for at evaluere opførsel af en komponent eller et system under varierende belastninger, som regel mellem forventede tilstande af lav-, normal- og topbelastning.
En type af instruktion hvor et valg mellem to eller flere mulige udfald afgør den efterfølgende handling.
Dækningen af beslutningsudfald.
Resultatet af en beslutning som påvirker den næste instruktion, der skal udføres.
En tabel der viser sæt af betingelser og de handlinger der følger af dem.
En black-box testteknik, hvor testcases er designet til at afvikle kombinationer af input og / eller stimuli (årsager) i en beslutningstabel.
En white-box testteknik, hvor testcases er designet til at afvikle beslutningsresultater.
En test anses for at være bestået hvis det faktiske resultat svarer til det forventede resultat.
Test afviklet i et eksternt miljø, af ressourcer udenfor leverandørens organisation, med henblik på simuleret eller drift brug.
Et logisk udtryk, der kan evalueres som SANDT eller FALSK. Anvendes i white-box test.
En proces til at udlede og / eller vælge testcases baseret på en analyse af specifikationen af en komponent eller et system uden at referere til dets interne struktur. Specifikationen kan være funktionel eller ikke-funktionel.
En proces til at udlede og / eller vælge testcases baseret på en analyse af specifikationen af en komponent eller et system uden at referere til dets interne struktur. Specifikationen kan være funktionel eller ikke-funktionel.
En accepttest udført i et virkeligt eller simuleret driftmiljø af tiltænkte brugere med fokus på deres behov, krav og forretningsprocesser.
Alle komponenter i et system, hvor komponenterne giver information og kontrol til brugeren for at kunne udføre specifikke opgaver på systemet.
Den opfattelse og reaktion en person har, der er resultatet af brug eller forventet brug af et softwareprodukt.
En black-box testteknik hvor testcases er designet til at afvikle scenarier af usecases.
Et mål for om et softwareprodukt kan bruges af specifikke brugere til at opnå specifikke mål under specifikke brugsscenarier på en egnet, effektiv og tilfredsstillende måde.
Test foretaget for at afgøre, i hvor høj grad softwareproduktet kan forstås, er nemt at lære, nemt at anvende og attraktivt for brugerne, når produktet bruges under specificerede betingelser.
Bug
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
Dokumentation af forekomst, type og status for en defekt.
Et diagram der viser det resterende arbejde over tid inden for en iteration. Det viser status og tendens for at kunne afslutte alle opgaver indenfor iterationen. X-aksen repræsenterer typisk dage i sprintet, mens Y-aksen viser det resterende arbejde (typisk målt i udviklingstimer eller story points).
Akronym for Computer Aided Software Engineering.
Dokumentation af testaktiviteter for en sessionsbaseret, udforskende test.
En deltager i et review som identificerer uregelmæssigheder i et arbejdsprodukt.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Et softwareprodukts evne til at overholde standarder, konventioner eller lovbestemmelser samt lignende forskrifter.
En softwareudviklingsprocedure der automatisk fletter, integrerer og tester alle ændringer så snart disse er udført.
En scriptteknik der gemmer testinput og forventede resultater i en tabel eller et regneark, så et enkelt kontrolscript kan afvikle alle test i tabellen. Datadrevet test anvendes til at støtte brugen af testafviklingsværktøjer som optage- / afspilningsværktøjer.
En abstrakt repræsentation af rækkefølgen og mulige ændringer i dataobjektets tilstand, hvor tilstanden for et objekt er enten oprettelse, brug eller sletning.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system beskytter information og data, så personer eller andre komponenter og systemer har den korrekte adgange i forhold til deres type og autorisationer.
Test til at vurdere et softwareprodukts datasikkerhed.
Processen at finde, analysere og fjerne årsagerne til afvigelser i software.
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
Processen at acceptere og registrere defekter, klassificere og undersøge dem, igangsætte rettelser, og fjerne dem når de er rettet.
Dokumentation af forekomst, type og status for en defekt.
Antal defekter per enhed i et arbejdsprodukt.
Et sæt af betingelser der skal være opfyldt for officielt at kunne afslutte en bestemt opgave.
Et sæt forudsætninger der skal være opfyldt for at kunne starte en defineret opgave.
En black-box testteknik, der bruges til at identificere effektive og egnede testcases, hvor flere variabler kan eller bør testes sammen. Den er baseret på og generaliserer ækvivalenspartitionering og grænseværdianalyse.
Hardware- og softwareprodukter installeret på brugeres eller kunders lokation, hvor komponenten eller systemet under test skal anvendes. Softwaren kan indeholde styresystemer, databasehåndteringssystemer og andre applikationer.
En driftstest der typisk er udført i accepttestfasen af drifts- og / eller administrationspersonel i et (simuleret) driftsmiljø med fokus på driftsmæssige aspekter som f.eks. genoprettelsesegnethed, ressourceopførsel, installerbarhed og teknisk overensstemmelse.
En softwarekomponent eller et testværktøj, der erstatter en komponent, som sørger for kontrol og / eller kald af en komponent eller et system.
Processen at evaluere et systems eller en komponents opførsel under afvikling. For eksempel RAM-performance eller CPU-anvendelse.
Test som omfatter afvikling af software i en komponent eller et system.
Et mål for i hvilken grad bestemte dækningselementer er blevet besluttet til at blive, eller er blevet, aktiveret af en testsuite.
En attribut eller kombination af attributter afledt fra en eller flere testbetingelser ved brug af testteknikker.
Kode der ikke er tilgængelig og derfor er umulig at afvikle.
Identifikationen af alle arbejdsprodukter, der påvirkes af en ændring, herunder et estimat over de ressourcer, der er nødvendige for at opnå ændringen.
(1) Et softwareprodukts evne til at yde en passende performance i forhold til ressourceforbruget under givne betingelser. (2) En proces' evne til at frembringe det tiltænkte resultat i forhold til ressourceforbruget.
Evnen til at frembringe et tiltænkt resultat.
En instruktion der eksekveres proceduremæssigt når programmet afvikles efter kompilering til objektkode og dermed evt. udfører en handling på data.
En stor userstory, som ikke kan udvikles i et enkelt sprint, eller som er stor nok til at blive delt op i mindre userstories.
En proces til at udlede og / eller vælge testcases baseret på testerens erfaring, viden og intuition.
Test baseret på testerens erfaring, viden og intuition.
En proces til at udlede og / eller vælge testcases baseret på testerens erfaring, viden og intuition.
En softwareudviklingsmetode, der anvendes inden for agile softwareudvikling, hvor kernepraksis er parprogrammering, omfattende kodereview, komponenttest af al kode, samt enkelhed og klarhed i koden.
Den opførsel der faktisk fremkommer / observeres, når en komponent eller et system testes.
Den opførsel der faktisk fremkommer / observeres, når en komponent eller et system testes.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
Målrettet forsøg på at fremprovokere bestemte fejl for at evaluere et testobjekts kvalitetskarakteristika. Ofte fokuseret på pålidelighed eller datasikkerhed.
En test anses for at fejle hvis det faktiske resultat ikke svarer til det forventede resultat.
En testteknik hvor testeren identificerer tests baseret på sin viden om tidligere afvigelser eller afvigelser generelt.
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kan overføres fra ét hardware- eller softwaremiljø til et andet.
En test der viser et softwareprodukts flytbarhed.
Et logisk udtryk, der kan evalueres som SANDT eller FALSK. Anvendes i white-box test.
Et review som følger en defineret proces med et formelt dokumenteret output.
Et softwareprodukts evne til at gøre brugeren i stand til at forstå om softwaren er egnet, og om den kan bruges til specifikke opgaver og under særlige vilkår for brug.
Den opførsel der er forudsagt for en komponent eller et system under bestemte betingelser, baseret på specifikationen eller andre kilder.
Den opførsel der er forudsagt for en komponent eller et system under bestemte betingelser, baseret på specifikationen eller andre kilder.
Den opførsel der er forudsagt for en komponent eller et system under bestemte betingelser, baseret på specifikationen eller andre kilder.
En testtilgang hvor en testsuite omfatter alle kombinationer af inputværdier og startbetingelser.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system opfylder beskrevne og implicitte behov ved brug under specificerede betingelser.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system opfylder beskrevne og implicitte behov ved brug under specificerede betingelser.
En integrationstilgang der kombinerer komponenter eller systemer med det formål at få basal funktionalitet til at virke tidligt.
Test udført for at afdække om en komponent eller et system opfylder funktionelle krav.
Krav der specificerer en funktion, som en komponent eller et system skal udføre.
Et mål for i hvilken grad et arbejdsprodukt kan genbruges i mere end et system eller indgå i opbygningen af andre arbejdsprodukter.
En dynamisk test udført efter rettelse af defekter med det formål at bekræfte at afvigelser som følge af defekterne ikke optræder længere.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En minimun eller maksimum værdi i en ækvivalenspartition.
En black-box testteknik, hvor testcases designes baseret på grænseværdier.
GUI
Akronym for Graphical User Interface (grafisk brugergrænseflade).
Dokumentation af forekomst, art og status for en hændelse.
En testcase uden konkrete værdier for inputdata og forventede resultater.
En organisatorisk forbedringsmodel, der fungerer som køreplan for iværksættelse, planlægning og gennemførelse af forbedringshandlinger. IDEAL modellen har navn efter de fem faser, den beskriver: indledning, diagnosticering, etablering, ageren og læring.
Test udført for at evaluere om en komponent eller et system er i overensstemmelse med ikke-funktionelle krav.
En model for en udviklingslivscyklus hvor et projekts overordnede omfang bestemmes tidligt i projektets livscyklus, mens estimater for tid og omkostninger ændres, når projektgruppens forståelse af produktet øges. Produktet udvikles gennem gentagne cykler, der trin for trin bidrager til produktets funktionalitet.
Data fra en ekstern kilde modtaget af en komponent eller et system.
En type af formelt review der identificerer problemer i et arbejdsprodukt og giver mål for at forbedre reviewprocessen og softwareudviklingsprocessen.
En neutral person som faciliterer en brugervenlighedstestsession.
En deltager i et review som identificerer uregelmæssigheder i et arbejdsprodukt.
Medfølgende instruktioner på ethvert egnet medie, der fører personen, der installerer, igennem installationsprocessen. Der kan være tale om en manual, trin-for-trin procedure, wizard eller en tilsvarende procesbeskrivelse.
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
Procentdelen af afviklede instruktioner der er blevet berørt af en testsuite.
En white-box testteknik hvor testcases er designet til at afvikle instruktioner.
Processen at kombinere komponenter eller systemer til større, samlede enheder.
Test der skal afsløre defekter i grænsefladerne og samspillet mellem integrerede komponenter eller systemer.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kun tillader autoriseret adgang og ændring af en komponent, et system eller data.
En udviklingslivscyklus hvor et projekt opdeles i et sædvanligvis stort antal iterationer. En iteration er et samlet udviklingsforløb, der resulterer i en intern eller ekstern frigivelse af et eksekverbart produkt, som er en delmængde af det endelige produkt under udvikling. Det eksekverbare produkt vokser fra iteration til iteration for til sidst at blive til det endelige produkt.
En enhed i et programmeringssprog, typisk den mindste, ikke-delbare enhed, der kan afvikles.
Test udført for at afsløre defekter i grænseflader og i interaktioner mellem integrerede komponenter.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En analysemetode til afgørelse af hvilke dele af softwaren, der er blevet eksekveret (dækket) af en testsuite og hvilke dele, der ikke er blevet eksekveret, for eksempel instruktiondækning, beslutningsdækning eller betingelsesdækning.
En standard der beskriver karakteristikker for et design eller en designbeskrivelse for data eller program komponenter.
Et generelt softwareprodukt som er udviklet til en større kreds af kunder, og som leveres i samme format til alle.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kan udveksle informationer med andre komponenter eller systemer.
En test til at bestemme tværoperationaliteten af et softwareprodukt.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system har et design og / eller intern struktur, der gør det vanskeligt at forstå, vedligeholde eller verificere.
Den mindst mulige del af et system der kan testes isoleret.
Test udført for at afsløre defekter i grænseflader og i interaktioner mellem integrerede komponenter.
Test af individuelle hardware- eller softwarekomponenter.
Sammensætningen af en komponent eller et system defineret ud fra antal, typer og sammenkoblinger imellem dets enkelte dele.
En sammensætning af arbejdsprodukter der indgår i konfigurationsstyring og bliver behandlet som en enkelt enhed i konfigurationsstyringsprocessen.
Teknisk og administrativ ledelse og overvågning for at identificere og dokumentere funktionsmæssige og fysiske karakteristikker for et konfigurationselement. Processen består desuden i at kontrollere ændringer i disse karakteristikker, notere og rapportere ændringsprocessen samt implementeringsstatus og verificere overensstemmelse med specificerede krav.
En test der viser et softwareprodukts flytbarhed.
En testcase med konkrete værdier for inputdata og forventet resultat.
En accepttest udført for at verificere et system opfylder dets kontraktuelle krav.
Rækkefølgen af operationer der udføres ved afvikling af et testelement.
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
KPI
En højniveau metrik for egnethed og / eller effektivitet anvendt til at styre og kontrollere fremskridt i udviklingen, f.eks. forsinkelse i udviklingstiden for software.
En beskrivelse af kriterier som skal opfyldes.
Et værktøj der støtter registrering af krav, kravattributter (f.eks. prioritet, vidensansvarlige) og noter, samt giver sporbarhed gennem lag af krav og ændringsstyring af krav. Nogle kravstyringsværktøjer tilbyder også funktioner til statisk analyse som f.eks. kontrol af sammenhæng og af prædefinerede regler for krav.
Et mål for i hvilken grad en komponent, system eller proces opfylder specificerede krav og / eller bruger / kunders behov og forventninger.
En gruppe af produktattributter som har indflydelse på kvaliteten.
En gruppe af produktattributter som har indflydelse på kvaliteten.
De driftteknikker og -aktiviteter der er en del af kvalitetsstyring, og som fokuserer på at kvalitetskravene bliver opfyldt.
En risiko der påvirker en kvalitetsattribut.
Den kvalitetsstyring der fokuserer på at skabe tillid til, at kvalitetskravene bliver opfyldt.
Aktiviteter fokuseret på at skabe tillid til at kvalitetskrav bliver opfyldt.
Koordinerede aktiviteter til at styre og kontrollere en organisation med hensyn til kvalitet. Det omfatter etablering af kvalitetspolitik og kvalitetsmål, kvalitetsplanlægning, kvalitetskontrol, kvalitetssikring og kvalitetsforbedring.
De samlede udgifter til kvalitetsaktiviteter og -problemer og opdeles ofte i udgifter til forebyggelse, fejlsøgning, interne afvigelser og eksterne afvigelser.
En testcase med konkrete værdier for inputdata og forventet resultat.
Den person der rapporterer til testmanageren på store projekter og som er ansvarlig for projektstyring af et bestemt testniveau eller sæt af testaktiviteter.
En beskrivelse af processer, arbejdsgange og aktiviteter, der anvendes til udvikling, levering, vedligeholdelse og udfasning af et system.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En testcase uden konkrete værdier for inputdata og forventede resultater.
En testplan der bruges til at koordinere flere testniveauer eller testtyper.
En afvigelse når hukommelsen tilgås grundet en defekt i programmets logik til dynamiske memoryallokering, der forårsager, at det ikke frigiver hukommelse efter det er færdigt med at bruge den. Det medfører til sidst at programmet og / eller andre samtidige processer fejler på grund af manglende hukommelse.
En målingsskala og metoden anvendt til måling.
Et tidspunkt i et projekt, hvor definerede (mellemliggende) leverancer og resultater bør være færdige.
Test der inddrager eller er baseret på modeller.
(1) En organisations evne til at sikre egnetheden og effektiviteten af sine processer og arbejdsgange. (2) Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system opfylder behovene for pålidelighed under normal drift.
En neutral person som faciliterer en brugervenlighedstestsession.
Den mindst mulige del af et system der kan testes isoleret.
Test af individuelle hardware- eller softwarekomponenter.
Et mål for i hvilken grad et system er sammensat af uafhængige komponenter således at ændringer i en komponent får minimal indvirkning på øvrige komponenter.
Nummer eller kategori tildelt en attribut eller enhed ved en måling.
Processen at tildele et nummer eller en kategori til en enhed for at beskrive en attribut i denne enhed.
En scriptteknik der anvender datafiler, der ikke kun indeholder testdata og forventede resultater, men også nøgleord, der relaterer sig til den applikation, der bliver testet. Nøgleordene fortolkes af særlige scripts der kaldes af testens kontrolscripts.
Et resultat af en evaluering som identificerer et vigtigt emne, et problem eller en mulighed.
Et udtryk for i hvilken grad en komponent eller et system er drift og tilgængeligt, når det skal bruges.
Den dokumentation der udtrykker de generiske krav for test af et eller flere projekter i en organisation. Den giver detaljer om hvordan tests skal udføres og er i overensstemmelse med testpolitikken.
Data transmitteret fra en komponent eller et system til et eksternt bestemmelsessted.
Et softwareværktøj eller hardwareenhed der kører samtidig med komponenten eller systemet under test og overvåger, optager og / eller analyserer komponenten eller systemets opførsel.
En del af et dataelements udfaldsrum hvor alle værdier forventes at blive behandlet ens ifølge specifikationen.
Et mål for i hvilken grad brugere kan genkende at en komponent eller et system er passende til deres behov.
Review af et arbejdsprodukt udført af andre som er kvalificeret til at udføre samme arbejdsopgave som forfatteren.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
En højniveau metrik for egnethed og / eller effektivitet anvendt til at styre og kontrollere fremskridt i udviklingen, f.eks. forsinkelse i udviklingstiden for software.
En test der viser et softwareprodukts performance.
Et testværktøj der kan genere belastning af et bestemt testelement og som måler og dokumenterer testelementets performance under testafvikling.
En reviewteknik hvor reviewere vurderer et arbejdsprodukt fra forskellige synsvinkler.
En reviewteknik hvor reviewere vurderer et arbejdsprodukt fra forskellige synsvinkler.
En konsensus-baseret estimeringsteknik, som bruges til at estimere effekt eller relativ størrelse af userstories i agil softwareudvikling. Det er en variant af Wideband Delphi-metoden med et spil kort med de værdier som gruppen estimerer i.
Niveauet af (forretningsmæssig) vigtighed tillagt en hændelse, f.eks. en defekt.
En underliggende, ukendt årsag til en eller flere hændelser.
Et sæt af indbyrdes forbundne aktiviteter der transformerer input til output.
Et program af aktiviteter designet til at forbedre performance og modenhed af en organisations processer samt resultatet af et sådant program.
Et rammeværk hvor processer af samme slags klassificeres i en overordnet model.
En driftstest der typisk er udført i accepttestfasen af drifts- og / eller administrationspersonel i et (simuleret) driftsmiljø med fokus på driftsmæssige aspekter som f.eks. genoprettelsesegnethed, ressourceopførsel, installerbarhed og teknisk overensstemmelse.
En risiko der påvirker kvaliteten af et produkt.
Et projekt er en unik række af koordinerede og kontrollerede aktiviteter med start- og slutdatoer foretaget for at nå et mål, der er i overensstemmelse med specifikke krav, herunder tids-, omkostnings- og ressourcebegrænsninger.
Et møde der afholdes til sidst i et projektforløb, hvor projektdeltagerne evaluerer projektet og uddrager erfaringer, som kan anvendes i det næste projekt.
En risiko der påvirker projektets succes.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system er i stand til at udføre de krævede funktioner under givne betingelser i en specificeret periode.
Et værktøj som giver et miljø til test af enheder og komponenter, hvori en komponent kan testes isoleret eller med egnede stubbe og drivere. Det giver også anden støtte til udvikleren, så som debuggings-evner.
En navnebeskyttet, justerbar og iterativ rammemodel for en softwareudviklingsproces bestående af fire projektlivscyklusfaser: forberedelse, etablering, konstruktion og overdragelse.
En person som noterer information til referat på reviewmøder.
En forringelse af kvaliteten af en komponent eller et system som følge af en ændring.
Test af en tidligere testet komponent eller system efter ændring for at sikre at defekter hverken er blevet introduceret eller afdækket i uændrede områder af softwaren som følge af de foretagne ændringer.
Accepttest udført for at verificere at et system overholder relevante love, politikker og reguleringer.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Et møde der afholdes til sidst i et projektforløb, hvor projektdeltagerne evaluerer projektet og uddrager erfaringer, som kan anvendes i det næste projekt.
En type af statisk test hvor et arbejdsprodukt eller proces bliver evalueret af en eller flere personer for at finde problemer og foreslå forbedringer.
En deltager i et review som identificerer uregelmæssigheder i et arbejdsprodukt.
Et dokument der beskriver fremgangsmåden, ressourcer og tidsplan for planlagte reviewaktiviteter. Den identificerer blandt andet: dokumenter og kode, der skal gennemgås, reviewtyper som skal anvendes, deltagere, samt start-og slutkriterier, der skal anvendes i tilfælde af formelle reviews, og begrundelsen for valgene. Det er en beskrivelse af planlægningsprocessen for reviewet.
En faktor der kan resultere i negative konsekvenser i fremtiden.
Den overordnede proces hvor risici identificeres og vurderes.
Test hvor styring, udvælgelse, prioritering og brug af testaktiviteter og ressourcer bestemmes ud fra risikotyper og -niveauer.
Kvalitativ eller kvantitativ måling af risici defineret som påvirkning og sandsynlighed.
Et sæt risici grupperet efter en eller flere fælles faktorer.
Processen at træffe beslutninger om og implementere forebyggende handlinger for at reducere risici til eller for at fastholde risici på et fastsat niveau.
Processen at træffe beslutninger om og implementere forebyggende handlinger for at reducere risici til eller for at fastholde risici på et fastsat niveau.
Kvalitativ eller kvantitativ måling af risici defineret som påvirkning og sandsynlighed.
Koordinerede aktiviteter der styrer og kontrollerer risici i en organisation.
Et sæt risici grupperet efter en eller flere fælles faktorer.
Processen der undersøger identificerede risici og bestemmer risikoniveauet.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system fungerer korrekt ved ugyldige input eller under stressende miljømæssige betingelser.
En årsag til en defekt der, hvis den fjernes, vil reducere eller fjerne forekomsten af defekt-typen.
En analyseteknik der har til hensigt at identificere rodårsagerne til defekter. Ved at rette rodårsagen er det håbet at sandsynligheden for at defekten viser sig igen er minimeret.
En reviewteknik hvor reviewerne evaluerer et arbejdsprodukt med udgangspunkt i forskellige interessent-roller.
Samtidig udførelse af flere uafhængige tråde af en komponent eller et system.
En reviewteknik der er fokuseret på at afdække om et arbejdsprodukt fungerer i specifikke scenarier.
En black-box testteknik hvor testcases er designet til at afvikle scenarier af usecases.
En iterativ, inkrementel ramme for projektstyring der er almindeligt anvendt ved agil softwareudvikling.
En person som noterer information til referat på reviewmøder.
En type af livscyklusmodel for udviklingen af et komplet system, opdelt i adskilte faser, der efterfølger hinanden uden overlap.
En teknik der gør det muligt med fjernadgang at lave deploy, tilgå og styre virtuel levering af services
En fremgangsmåde til test hvor testaktiviteter planlægges som uafbrudte sessioner.
En metode til måling og styring af sessionsbaseret test.
En enhed, computerprogram eller system brugt under test som opfører sig og anvendes på samme måde som et system, når det gives et sæt af forudbestemte input.
Påvirkning af udvalgte adfærdskarakteristika for et fysisk eller abstrakt system, udført af et andet system.
Den forventede tilstand af et testelement og dets miljø ved afslutningen af en testcase.
Et sæt af betingelser der skal være opfyldt for officielt at kunne afslutte en bestemt opgave.
Computerprogrammer, procedurer og eventuelt tilhørende dokumentation og data, der hører til driften af et IT-system.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
En gruppe af produktattributter som har indflydelse på kvaliteten.
Periode som begynder når et softwareprodukt udtænkes, og som slutter, når softwaren ikke længere er til rådighed. Softwarelivscyklussen indeholder typisk en konceptfase, en krav-, design- og implementeringsfase, en test-, installations- og leveringsfase, en drifts- og vedligeholdelsesfase, og nogle gange udfasning. Bemærk at disse faser kan overlappe eller udføres iterativt.
En gruppe af produktattributter som har indflydelse på kvaliteten.
Dokumentation af forekomst, art og status for en hændelse.
De aktiviteter der udføres på hvert trin i softwareudvikling, og hvordan de logisk og kronologisk er relateret til hinanden.
Et softwareværktøj udviklet specifikt til en gruppe af brugere eller kunder.
Et dokument der på en fuldstændig, præcis og verificerbar måde specificerer krav, design, adfærd og andre karakteristika for en komponent eller et system, og deruden ofte procedurerne for at afgøre, om de er blevet opfyldt.
En proces til at udlede og / eller vælge testcases baseret på en analyse af specifikationen af en komponent eller et system uden at referere til dets interne struktur. Specifikationen kan være funktionel eller ikke-funktionel.
En proces til at udlede og / eller vælge testcases baseret på en analyse af specifikationen af en komponent eller et system uden at referere til dets interne struktur. Specifikationen kan være funktionel eller ikke-funktionel.
Et mål for i hvilke grad en relation kan opnås mellem to eller flere arbejdsprodukter.
Et formelt, eventuelt obligatorisk, sæt af krav udviklet og brugt til at foreskrive konsistente fremgangsmåder at arbejde på eller til at give retningslinjer. F.eks. ISO / IEC-standarder, IEEE standarder og organisatoriske standarder.
Et generelt softwareprodukt som er udviklet til en større kreds af kunder, og som leveres i samme format til alle.
Tilstanden af et testelement og dets miljø som kræves før afviklingen af testcases startes.
Et sæt forudsætninger der skal være opfyldt for at kunne starte en defineret opgave.
En proces der evaluerer en komponent eller et system uden afvikling, baseret på form, struktur, indhold eller dokumentation.
Test af et arbejdsprodukt hvor koden ikke bliver afviklet.
Sti
En sekvens af hændelser, f.eks. eksekverbare instruktioner i en komponent eller et system fra et startpunkt til et slutpunkt.
En proces hvor man udleder og / eller vælger testcases baseret på en analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En proces hvor man udleder og / eller vælger testcases baseret på en analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Dækningsmåling på basis af en komponents eller et systems interne struktur.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En proces hvor man udleder og / eller vælger testcases baseret på en analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En type af review hvor forfatteren fører reviewets deltagere igennem arbejdsproduktet og deltagerne stiller spørgsmål og kommenterer mulige problemer.
Et skelet eller en speciel implementering af en softwarekomponent fremstillet for enten at udvikle eller at teste en komponent, der kalder den eller er afhængig af den på anden måde. Stubben erstatter en kaldt komponent.
En samling af samarbejdende elementer der udfører en specifik funktion eller et sæt af funktioner.
Et testobjekt der er et system.
Test af et integreret system for at verificere at det overholder specificerede krav.
Et formelt review udført af et hold af teknisk kvalificerede personer, der undersøger egnetheden af et arbejdsprodukt i forhold til den tiltænkte anvendelse, og som identificerer afvigelser fra specifikationer og standarder.
Et sæt af en eller flere testcases.
En proces bestående af alle statiske og dynamiske livscyklusaktiviteter, som har at gøre med at planlægge, forberede og evaluere softwareprodukter. Processen indeholder desuden relaterede arbejdsprodukter for at kunne afgøre om softwareprodukterne opfylder de specificerede krav, for at demonstrere at de passer til deres formål og for at finde defekter.
Test afviklet i et eksternt miljø, af ressourcer udenfor leverandørens organisation, med henblik på simuleret eller drift brug.
En tilgang til softwareudvikling hvor testcases designes og implementeres før den tilhørende komponent eller det tilhørende system udvikles.
Klargøring af testaktiver til senere brug så testmiljøet efterlades i en tilfredsstillende tilstand, og hvor resultatet af testen kommunikeres til de relevante interessenter.
Et sæt af betingelser der skal være opfyldt for officielt at kunne afslutte en bestemt opgave.
Processen at køre test på komponenten eller systemet under test og dermed frembringe faktiske resultater.
Et testværktøj der afvikler tests mod et bestemt testelement og sammenligner det faktiske resultat med det forventede resultat og de forventede slutbetingelser.
En aktivitet der identificerer testbetingelser ved at analysere testgrundlaget.
Anvendelsen af software til at udføre eller understøtte testaktiviteter, f.eks. teststyring, testdesign, testafvikling og kontrol af resultatet.
Et mål for i hvilken grad man kan designe og afvikle egnede og effektive tests for en komponent eller et system.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
Et sæt af startbetingelser, input og aktiviteter, det forventede resultat og slutbetingelser, udarbejdet på grundlag af testbetingelser.
En procedure der anvendes til at udlede og / eller udvælge testcases.
Dokumentation for et sæt der består af en eller flere testcases.
Et sæt af testcases eller testprocedurer der skal afvikles i en specifik testcyklus.
Dokumentation af testaktiviteter for en sessionsbaseret, udforskende test.
Afvikling af en testproces mod en identificerbar release af testobjektet.
Data oprettet eller udvalgt for at opfylde startbetingelserne for testafvikling samt data til afvikling af en eller flere testcases.
Det at udlede og specificere testcases fra testbetingelser.
En procedure der anvendes til at udlede og / eller udvælge testcases.
Et værktøj der støtter testdesignaktiviteter ved at generere testinput fra en specifikation der kan ligge i et CASE værktøj, f.eks. kravstyringsværktøj, fra specifikke testbetingelser i selve værktøjet eller fra kode.
En softwarekomponent eller et testværktøj, der erstatter en komponent, som sørger for kontrol og / eller kald af en komponent eller et system.
Et mål for i hvilken grad bestemte dækningselementer er blevet besluttet til at blive, eller er blevet, aktiveret af en testsuite.
En del af et testobjekt der bruges under testprocessen.
En trænet professionel som er involveret i at teste en komponent eller et system.
Den beregnede tilnærmelse af et resultat i forbindelse med forskellige aspekter af test (fx arbejdsforbrug, færdiggørelsesdato, forbundne omkostninger, antal testcases, osv.) som er anvendelig, selv hvis inputdata er mangelfulde, usikre eller uklare.
Et aspekt af et testgrundlag der er relevant i forhold til at opnå specifikke testformål.
Grunden til eller formålet med at designe og afvikle en test.
En regelmæssigt udarbejdet testrapport med fremdrift for testaktiviteterne i forhold til grundlag, risici og forhold som kræver en beslutning.
En type af testværktøj der gør det muligt at udvælge data i eksisterende databaser eller oprette, generere, manipulere og redigere data til brug ved test.
Viden der bliver brugt som grundlag for testanalyse og -design.
Et testmiljø bestående af stubbe og drivere, der er nødvendige for at kunne afvikle en test.
Dokumentation af forekomst, art og status for en hændelse.
At forberede testware til brug for testafvikling på grundlag af testanalyse og -design.
De organisatoriske artefakter der skal til for at udføre test, bestående af testmiljøer, testværktøjer, kontormiljø og procedurer.
Data modtaget af testobjektet fra en ekstern kilde under testafviklingen. Den eksterne kilde kan være hardware, software eller en bruger.
Teststyringsopgave hvor man udarbejder og anvender et sæt af korrektioner for at få et testprojekt på sporet, hvis overvågningen viser en afvigelse fra det, der var planlagt.
Et aspekt af et testgrundlag der er relevant i forhold til at opnå specifikke testformål.
Den person der rapporterer til testmanageren på store projekter og som er ansvarlig for projektstyring af et bestemt testniveau eller sæt af testaktiviteter.
Den person der er ansvarlig for projektstyring af testaktiviteter og ressourcer samt evaluering af et testobjekt. Den person der leder, kontrollerer, administrerer og planlægger og styrer evalueringen af et testobjekt.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
En specifik instans af en testproces.
En komponent eller et system der skal testes.
En testrapport der evaluerer de testede elementer imod deres slutkriterier.
En kilde til forventede resultater til sammenligning med de faktiske resultater af systemet under test.
En teststyringsaktivitet der involverer kontrol af status på testaktiviteterne, identificering af afvigelse fra planen eller forventede status og rapportering af denne til interessenter.
En beskrivelse af det testformål der skal opnås og midler og tidsplan for at opnå dette samt organisering af testaktiviteterne.
Den aktivitet at udarbejde eller opdatere en testplan.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
Et dokument på højt niveau som beskriver principper og tilgang for testen og organisationens overordnede formål med test.
En sekvens af testcases i den orden de skal afvikles i. Desuden de tilhørende aktiviteter der skal til for at opfylde startbetingelserne og afsluttende aktiviteter efter testafvikling.
Det sæt af indbyrdes afhængige aktiviteter bestående af testplanlægning, testovervågning og -kontrol, testanalyse, testdesign, testimplementering, testafvikling og testafslutning.
Et sæt af aktiviteter designet til at forbedre effektiviteten og modenheden af en organisations testprocesser samt resultatet deraf.
En testrapport der evaluerer de testede elementer imod deres slutkriterier.
Dokumentation der opsummerer testaktiviteter og resultater.
Indsamling og analysering af data fra testaktiviteter og efterfølgende konsolidering af data i en rapport for at informere interessenter.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En sekvens af instruktioner for afvikling af en test.
En sammenhængende tidsperiode brugt på testafvikling.
Et aspekt af et testgrundlag der er relevant i forhold til at opnå specifikke testformål.
En procedure der anvendes til at udlede og / eller udvælge testcases.
En specifik instans af en testproces.
En regelmæssigt udarbejdet testrapport med fremdrift for testaktiviteterne i forhold til grundlag, risici og forhold som kræver en beslutning.
Den dokumentation der udtrykker de generiske krav for test af et eller flere projekter i en organisation. Den giver detaljer om hvordan tests skal udføres og er i overensstemmelse med testpolitikken.
Planlægning af testaktiviteter, udarbejdelse af tidsramme, estimering, opfølgning, rapportering, kontrol og færdigørelse.
Et værktøj der støtter teststyringen og kontrollerer dele af testprocessen. Værktøjet har ofte flere evner, som f.eks. styring af testware, planlægning af test, registrering af testresultater, opfølgning på processen, hændelseshåndtering og testrapportering.
Et sæt af testcases eller testprocedurer der skal afvikles i en specifik testcyklus.
Et sæt af testcases eller testprocedurer der skal afvikles i en specifik testcyklus.
En procedure der anvendes til at udlede og / eller udvælge testcases.
En oversigt over aktiviteter, opgaver eller hændelser i testprocessen, som viser deres tiltænkte start- og slutdatoer og / eller start- og sluttidspunkter, samt deres indbyrdes afhængigheder.
Implementering af en teststrategi for et specifikt projekt.
En gruppe af testaktiviteret baseret på specifikke testobjekter målrettet specifikke egenskaber ved en komponent eller et system.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Et softwareprodukt der støtter en eller flere testaktiviteter såsom planlægning og kontrol, specifikation, opbygning af initialfiler og data, testafvikling og testanalyse.
Arbejdsprodukter der fremkommer under testprocessen til brug ved planlægning, design, afvikling, evaluering og rapportering af test.
En tidsplan for afvikling at testsuiter i en testcyklus.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system lader sig anvende af personer med nedsat funktionsevne, til at opnå et givent mål i en given kontekst.
Test for at afgøre hvor nemt en komponent eller et system lader sig anvende af personer med nedsat funktionsevne.
Et diagram der viser de tilstande, som en komponent eller et system kan antage og som viser hændelser eller forhold, der forårsager og / eller er et resultat af en ændring fra en tilstand til en anden.
Et diagram der viser de tilstande, som en komponent eller et system kan antage og som viser hændelser eller forhold, der forårsager og / eller er et resultat af en ændring fra en tilstand til en anden.
En black-box testteknik der gør brug af et tilstandsdiagram eller en tilstandstabel til at udlede testcases der evaluerer om testelementet tillader afvikling af valide tilstandsovergange og blokerer for ugyldige tilstandsovergange.
Et skift mellem to tilstande i en komponent eller et system.
En reviewteknik styret af en liste med spørgsmål eller påkrævede egenskaber.
En erfaringsbaseret testteknik, hvormed en erfaren tester benytter en liste over emner, der skal observeres, kontrolleres eller huskes, eller et sæt af regler eller kriterier som et produkt skal verificeres op imod.
Et mål for i hvilken grad to eller flere komponenter eller systemer kan udveksle information og bruge de informationer, der er udvekslet.
En test til at bestemme tværoperationaliteten af et softwareprodukt.
Adskillelse af ansvar som fremmer objektiv test.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En testtilgang hvor testeren samtidigt designer og afvikler test baseret på sin viden, udforskning af testelementet og resultater fra tidligere test.
En testtilgang hvor en testsuite omfatter alle kombinationer af inputværdier og startbetingelser.
En model der viser udvikling i pålidelighed over tid under vedvarende test af en komponent eller et system, som et resultat af fjernelsen af defekter, der giver afvigelser i påligeligheden.
En type af review uden en formel (dokumenteret) procedure.
Hvordan brug af et måleinstrument påvirker den målte værdi for en komponent eller et system, f.eks. med et performancetestværktøj eller et overvågningsværktøj. Performance kan f.eks. være lidt dårligere når der anvendes performancetestværktøjer.
Den mindst mulige del af et system der kan testes isoleret.
Test af individuelle hardware- eller softwarekomponenter.
En sekvens af transaktioner i en dialog mellem en aktør og en komponent eller et system med et håndgribeligt resultat. Aktøren kan være en bruger eller andet der kan udveksle oplysninger med komponenten eller systemet.
En black-box testteknik hvor testcases er designet til at afvikle scenarier af usecases.
En black-box testteknik hvor testcases er designet til at afvikle usecases adfærd.
Et højniveau bruger- eller forretningskrav almindeligvis anvendt i agil softwareudvikling. Userstories består typisk af en eller flere sætninger i hverdags- eller forretningssprog og beskriver hvilken funktionalitet en bruger behøver, eventuelle ikke-funktionelle kriterier, samt acceptkriterier.
Kode der ikke er tilgængelig og derfor er umulig at afvikle.
En sekventiel udviklingslivscyklusmodel som beskriver et en-til-en forhold mellem større faser i softwareudvikling fra specifikation af forretningskrav til levering og de tilsvarende testniveauer fra accepttest til komponenttest.
En undersøgelse og tilvejebringelse af objektivt bevis på at kravene til et specifikt formål og tiltænkt anvendelse er opfyldt.
Et hukommelseselement der er tilgængelig via et softwareprogram ved at benytte en navngivet reference.
Processen at ændre en komponent eller et system efter levering for at rette fejl, forbedre kvaliteten eller tilpasse til et ændret miljø.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kan modificeres af dem der skal vedligeholde det.
Test af ændringerne til et driftsystem eller effekten på et driftsystem ved ændringer i miljøet.
Undersøgelse og tilvejebringelse af et objektivt bevis for at afgøre om specificerede krav er blevet opfyldt.
En type af testværktøj der gør det muligt at udvælge data i eksisterende databaser eller oprette, generere, manipulere og redigere data til brug ved test.
En type af review hvor forfatteren fører reviewets deltagere igennem arbejdsproduktet og deltagerne stiller spørgsmål og kommenterer mulige problemer.
En proces hvor man udleder og / eller vælger testcases baseret på en analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
Test baseret på analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En proces hvor man udleder og / eller vælger testcases baseret på en analyse af en komponents eller et systems interne struktur.
En ekspertbaseret testestimeringsteknik som bruges til præcis estimering ved at benytte sig af teamets samlede viden.
En analyseteknik der har til hensigt at identificere rodårsagerne til defekter. Ved at rette rodårsagen er det håbet at sandsynligheden for at defekten viser sig igen er minimeret.
En tabel der viser sæt af betingelser og de handlinger der følger af dem.
En del af et input- eller outputdomæne, hvor en komponents eller et systems opførsel antages at være den samme, baseret på specifikationen.
En del af et input- eller outputdomæne, hvor en komponents eller et systems opførsel antages at være den samme, baseret på specifikationen.
En del af et dataelements udfaldsrum hvor alle værdier forventes at blive behandlet ens ifølge specifikationen.
En type af test med udgangspunkt i en ændring af en komponent eller et system.