Terms related to Foundation Extension - Mobile Application Testing 2019

Formel test i forhold til fastlagte brugerbehov, krav og forretningsprocesser for at afgøre om en komponent eller et system opfylder acceptkriterierne, herunder at bistå en bruger, kunde eller myndighed med at afgøre hvorvidt systemet kan godkendes.
En komponents eller et systems reaktion på et sæt af inputværdier og startbetingelser.
En hændelse hvor en komponent eller et system ikke leverer den forventede funktion inden for de fastsatte rammer.
En type af instruktion hvor et valg mellem to eller flere mulige udfald afgør den efterfølgende handling.
En test anses for at være bestået hvis det faktiske resultat svarer til det forventede resultat.
Et logisk udtryk, der kan evalueres som SANDT eller FALSK. Anvendes i white-box test.
En accepttest udført i et virkeligt eller simuleret driftmiljø af tiltænkte brugere med fokus på deres behov, krav og forretningsprocesser.
Alle komponenter i et system, hvor komponenterne giver information og kontrol til brugeren for at kunne udføre specifikke opgaver på systemet.
Den opfattelse og reaktion en person har, der er resultatet af brug eller forventet brug af et softwareprodukt.
Et mål for om et softwareprodukt kan bruges af specifikke brugere til at opnå specifikke mål under specifikke brugsscenarier på en egnet, effektiv og tilfredsstillende måde.
Test foretaget for at afgøre, i hvor høj grad softwareproduktet kan forstås, er nemt at lære, nemt at anvende og attraktivt for brugerne, når produktet bruges under specificerede betingelser.
Bug
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
Dokumentation af testaktiviteter for en sessionsbaseret, udforskende test.
Et softwareprodukts evne til at overholde standarder, konventioner eller lovbestemmelser samt lignende forskrifter.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system beskytter information og data, så personer eller andre komponenter og systemer har den korrekte adgange i forhold til deres type og autorisationer.
Test til at vurdere et softwareprodukts datasikkerhed.
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
Et mål for i hvilken grad bestemte dækningselementer er blevet besluttet til at blive, eller er blevet, aktiveret af en testsuite.
Evnen til at frembringe et tiltænkt resultat.
En proces til at udlede og / eller vælge testcases baseret på testerens erfaring, viden og intuition.
Test baseret på testerens erfaring, viden og intuition.
En proces til at udlede og / eller vælge testcases baseret på testerens erfaring, viden og intuition.
En test anses for at fejle hvis det faktiske resultat ikke svarer til det forventede resultat.
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
Et logisk udtryk, der kan evalueres som SANDT eller FALSK. Anvendes i white-box test.
En testtilgang hvor en testsuite omfatter alle kombinationer af inputværdier og startbetingelser.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
Data fra en ekstern kilde modtaget af en komponent eller et system.
Processen at kombinere komponenter eller systemer til større, samlede enheder.
Test der skal afsløre defekter i grænsefladerne og samspillet mellem integrerede komponenter eller systemer.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kan udveksle informationer med andre komponenter eller systemer.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system har et design og / eller intern struktur, der gør det vanskeligt at forstå, vedligeholde eller verificere.
Den mindst mulige del af et system der kan testes isoleret.
Test af individuelle hardware- eller softwarekomponenter.
En beskrivelse af kriterier som skal opfyldes.
Et mål for i hvilken grad en komponent, system eller proces opfylder specificerede krav og / eller bruger / kunders behov og forventninger.
Den mindst mulige del af et system der kan testes isoleret.
Test af individuelle hardware- eller softwarekomponenter.
Nummer eller kategori tildelt en attribut eller enhed ved en måling.
Et resultat af en evaluering som identificerer et vigtigt emne, et problem eller en mulighed.
Et udtryk for i hvilken grad en komponent eller et system er drift og tilgængeligt, når det skal bruges.
Den dokumentation der udtrykker de generiske krav for test af et eller flere projekter i en organisation. Den giver detaljer om hvordan tests skal udføres og er i overensstemmelse med testpolitikken.
Data transmitteret fra en komponent eller et system til et eksternt bestemmelsessted.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system bruger tid, ressourcer og kapacitet ved udførelse af bestemte funktioner.
En test der viser et softwareprodukts performance.
En underliggende, ukendt årsag til en eller flere hændelser.
Et sæt af indbyrdes forbundne aktiviteter der transformerer input til output.
En risiko der påvirker kvaliteten af et produkt.
Et projekt er en unik række af koordinerede og kontrollerede aktiviteter med start- og slutdatoer foretaget for at nå et mål, der er i overensstemmelse med specifikke krav, herunder tids-, omkostnings- og ressourcebegrænsninger.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system er i stand til at udføre de krævede funktioner under givne betingelser i en specificeret periode.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En faktor der kan resultere i negative konsekvenser i fremtiden.
Den overordnede proces hvor risici identificeres og vurderes.
Test hvor styring, udvælgelse, prioritering og brug af testaktiviteter og ressourcer bestemmes ud fra risikotyper og -niveauer.
Processen at træffe beslutninger om og implementere forebyggende handlinger for at reducere risici til eller for at fastholde risici på et fastsat niveau.
Processen at træffe beslutninger om og implementere forebyggende handlinger for at reducere risici til eller for at fastholde risici på et fastsat niveau.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system fungerer korrekt ved ugyldige input eller under stressende miljømæssige betingelser.
En fremgangsmåde til test hvor testaktiviteter planlægges som uafbrudte sessioner.
En metode til måling og styring af sessionsbaseret test.
En enhed, computerprogram eller system brugt under test som opfører sig og anvendes på samme måde som et system, når det gives et sæt af forudbestemte input.
Computerprogrammer, procedurer og eventuelt tilhørende dokumentation og data, der hører til driften af et IT-system.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
Et formelt, eventuelt obligatorisk, sæt af krav udviklet og brugt til at foreskrive konsistente fremgangsmåder at arbejde på eller til at give retningslinjer. F.eks. ISO / IEC-standarder, IEEE standarder og organisatoriske standarder.
En samling af samarbejdende elementer der udfører en specifik funktion eller et sæt af funktioner.
Et testobjekt der er et system.
Test af et integreret system for at verificere at det overholder specificerede krav.
Et sæt af en eller flere testcases.
En proces bestående af alle statiske og dynamiske livscyklusaktiviteter, som har at gøre med at planlægge, forberede og evaluere softwareprodukter. Processen indeholder desuden relaterede arbejdsprodukter for at kunne afgøre om softwareprodukterne opfylder de specificerede krav, for at demonstrere at de passer til deres formål og for at finde defekter.
Processen at køre test på komponenten eller systemet under test og dermed frembringe faktiske resultater.
En aktivitet der identificerer testbetingelser ved at analysere testgrundlaget.
Anvendelsen af software til at udføre eller understøtte testaktiviteter, f.eks. teststyring, testdesign, testafvikling og kontrol af resultatet.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
Et sæt af startbetingelser, input og aktiviteter, det forventede resultat og slutbetingelser, udarbejdet på grundlag af testbetingelser.
Dokumentation af testaktiviteter for en sessionsbaseret, udforskende test.
Data oprettet eller udvalgt for at opfylde startbetingelserne for testafvikling samt data til afvikling af en eller flere testcases.
Det at udlede og specificere testcases fra testbetingelser.
Et mål for i hvilken grad bestemte dækningselementer er blevet besluttet til at blive, eller er blevet, aktiveret af en testsuite.
En trænet professionel som er involveret i at teste en komponent eller et system.
Et aspekt af et testgrundlag der er relevant i forhold til at opnå specifikke testformål.
Grunden til eller formålet med at designe og afvikle en test.
At forberede testware til brug for testafvikling på grundlag af testanalyse og -design.
Et aspekt af et testgrundlag der er relevant i forhold til at opnå specifikke testformål.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
En specifik instans af en testproces.
En beskrivelse af det testformål der skal opnås og midler og tidsplan for at opnå dette samt organisering af testaktiviteterne.
Den aktivitet at udarbejde eller opdatere en testplan.
Et miljø med hardware, instrumentering, simulatorer, softwareværktøjer og andre support-elementer, som kræves for at udføre en test.
Det sæt af indbyrdes afhængige aktiviteter bestående af testplanlægning, testovervågning og -kontrol, testanalyse, testdesign, testimplementering, testafvikling og testafslutning.
Dokumentation der opsummerer testaktiviteter og resultater.
Indsamling og analysering af data fra testaktiviteter og efterfølgende konsolidering af data i en rapport for at informere interessenter.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En sekvens af instruktioner for afvikling af en test.
Et aspekt af et testgrundlag der er relevant i forhold til at opnå specifikke testformål.
En specifik instans af en testproces.
Den dokumentation der udtrykker de generiske krav for test af et eller flere projekter i en organisation. Den giver detaljer om hvordan tests skal udføres og er i overensstemmelse med testpolitikken.
Implementering af en teststrategi for et specifikt projekt.
En gruppe af testaktiviteret baseret på specifikke testobjekter målrettet specifikke egenskaber ved en komponent eller et system.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system lader sig anvende af personer med nedsat funktionsevne, til at opnå et givent mål i en given kontekst.
Test for at afgøre hvor nemt en komponent eller et system lader sig anvende af personer med nedsat funktionsevne.
Et mål for i hvilken grad to eller flere komponenter eller systemer kan udveksle information og bruge de informationer, der er udvekslet.
Konsekvensen / udfaldet af afvikling af en test.
En testtilgang hvor testeren samtidigt designer og afvikler test baseret på sin viden, udforskning af testelementet og resultater fra tidligere test.
En testtilgang hvor en testsuite omfatter alle kombinationer af inputværdier og startbetingelser.
Den mindst mulige del af et system der kan testes isoleret.
Test af individuelle hardware- eller softwarekomponenter.
En undersøgelse og tilvejebringelse af objektivt bevis på at kravene til et specifikt formål og tiltænkt anvendelse er opfyldt.
Processen at ændre en komponent eller et system efter levering for at rette fejl, forbedre kvaliteten eller tilpasse til et ændret miljø.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kan modificeres af dem der skal vedligeholde det.